مشخصات فنی

کد کالا تصویر نام کالا سایز واحد قیمت (ت) بازه تخفیف تعداد جمع (ت) جمع با تخفیف (ت)
2650101 زانو جوشی 90 درزدار گرم سایز 1/2 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 90 درزدار گرم سایز 1/2 اینچ برند ایران اتصال 1/2 عدد 525 10% 6%
2650102 زانو جوشی 90 درزدار گرم سایز 3/4 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 90 درزدار گرم سایز 3/4 اینچ برند ایران اتصال 3/4 عدد 820 10% 6%
2650103 زانو جوشی 90 درزدار گرم سایز 1 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 90 درزدار گرم سایز 1 اینچ برند ایران اتصال 1 عدد 1,020 10% 6%
2650104 زانو جوشی 90 درزدار گرم سایز 1,1/4 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 90 درزدار گرم سایز 1,1/4 اینچ برند ایران اتصال 1,1/4 عدد 1,770 10% 6%
2650105 زانو جوشی 90 درزدار گرم سایز 1,1/2 اینچ برندایران اتصال زانو جوشی 90 درزدار گرم سایز 1,1/2 اینچ برندایران اتصال 1,1/2 عدد 2,180 10% 6%
2650106 زانو جوشی 90 درزدار گرم سایز 2 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 90 درزدار گرم سایز 2 اینچ برند ایران اتصال 2 عدد 3,350 10% 6%
2650107 زانو جوشی 90 درزدار گرم سایز 2,1/2 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 90 درزدار گرم سایز 2,1/2 اینچ برند ایران اتصال 2,1/2 عدد 5,390 10% 6%
2650108 زانو جوشی 90 درزدار گرم سایز 3 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 90 درزدار گرم سایز 3 اینچ برند ایران اتصال 3 عدد 7,700 10% 6%
2650110 زانو جوشی 90 درزدار گرم سایز 4 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 90 درزدار گرم سایز 4 اینچ برند ایران اتصال 4 عدد 13,500 10% 6%
2650112 زانو جوشی 90 درزدار گرم سایز 5 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 90 درزدار گرم سایز 5 اینچ برند ایران اتصال 5 عدد 27,500 10% 6%
2650115 زانو جوشی 90 درزدار گرم سایز 6 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 90 درزدار گرم سایز 6 اینچ برند ایران اتصال 6 عدد 38,500 10% 6%
2650120 زانو جوشی 90 درزدار گرم سایز 8 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 90 درزدار گرم سایز 8 اینچ برند ایران اتصال 8 عدد 70,400 10% 6%
2650125 زانو جوشی 90 درزدار گرم سایز 10 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 90 درزدار گرم سایز 10 اینچ برند ایران اتصال 10 عدد 137,000 10% 6%
2650130 زانو جوشی 90 درزدار گرم سایز 12 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 90 درزدار گرم سایز 12 اینچ برند ایران اتصال 12 عدد 220,000 10% 6%
2650135 زانو جوشی 90 درزدار گرم سایز 14 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 90 درزدار گرم سایز 14 اینچ برند ایران اتصال 14 عدد 300,000 10% 6%
2650140 زانو جوشی 90 درزدار گرم سایز 16 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 90 درزدار گرم سایز 16 اینچ برند ایران اتصال 16 عدد 412,000 10% 6%
2650201 زانو جوشی 45 درزدار گرم سایز 1/2 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 45 درزدار گرم سایز 1/2 اینچ برند ایران اتصال 1/2 عدد 420 10% 6%
2650202 زانو جوشی 45 درزدار گرم سایز 3/4 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 45 درزدار گرم سایز 3/4 اینچ برند ایران اتصال 3/4 عدد 656 10% 6%
2650203 زانو جوشی 45 درزدار گرم سایز 1 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 45 درزدار گرم سایز 1 اینچ برند ایران اتصال 1 عدد 816 10% 6%
2650204 زانو جوشی 45 درزدار گرم سایز 1,1/4 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 45 درزدار گرم سایز 1,1/4 اینچ برند ایران اتصال 1,1/4 عدد 1,416 10% 6%
2650205 زانو جوشی 45 درزدار گرم سایز 1,1/2 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 45 درزدار گرم سایز 1,1/2 اینچ برند ایران اتصال 1,1/2 عدد 1,744 10% 6%
2650206 زانو جوشی 45 درزدار گرم سایز 2 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 45 درزدار گرم سایز 2 اینچ برند ایران اتصال 2 عدد 2,680 10% 6%
2650207 زانو جوشی 45 درزدار گرم سایز 2,1/2 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 45 درزدار گرم سایز 2,1/2 اینچ برند ایران اتصال 2,1/2 عدد 4,280 10% 6%
2650208 زانو جوشی 45 درزدار گرم سایز 3 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 45 درزدار گرم سایز 3 اینچ برند ایران اتصال 3 عدد 6,160 10% 6%
2650210 زانو جوشی 45 درزدار گرم سایز 4 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 45 درزدار گرم سایز 4 اینچ برند ایران اتصال 4 عدد 10,800 10% 6%
2650301 سه راه جوشی  درزدار سایز 1/2 اینچ برند ایران اتصال سه راه جوشی درزدار سایز 1/2 اینچ برند ایران اتصال 1/2 عدد 930 10% 6%
2650302 سه راه جوشی  درزدار سایز 3/4 اینچ برندایران اتصال سه راه جوشی درزدار سایز 3/4 اینچ برندایران اتصال 3/4 عدد 1,150 10% 6%
2650303 سه راه جوشی  درزدار سایز 1 اینچ برند ایران اتصال سه راه جوشی درزدار سایز 1 اینچ برند ایران اتصال 1 عدد 1,615 10% 6%
2650304 سه راه جوشی  درزدار سایز 1,1/4 اینچ برند ایران اتصال سه راه جوشی درزدار سایز 1,1/4 اینچ برند ایران اتصال 1,1/4 عدد 2,600 10% 6%
2650305 سه راه جوشی  درزدار سایز 1,1/2 اینچ برند ایران اتصال سه راه جوشی درزدار سایز 1,1/2 اینچ برند ایران اتصال 1,1/2 عدد 3,500 10% 6%
2650306 سه راه جوشی  درزدار سایز 2 اینچ برند ایران اتصال سه راه جوشی درزدار سایز 2 اینچ برند ایران اتصال 2 عدد 5,100 10% 6%
2650307 سه راه جوشی  درزدار سایز 2,1/2 اینچ برند ایران اتصال سه راه جوشی درزدار سایز 2,1/2 اینچ برند ایران اتصال 2,1/2 عدد 7,800 10% 6%
2650308 سه راه جوشی  درزدار سایز 3 اینچ برند ایران اتصال سه راه جوشی درزدار سایز 3 اینچ برند ایران اتصال 3 عدد 10,500 10% 6%
2650310 سه راه جوشی  درزدار سایز 4 اینچ برند ایران اتصال سه راه جوشی درزدار سایز 4 اینچ برند ایران اتصال 4 عدد 16,500 10% 6%
2650312 سه راه جوشی  درزدار سایز 5 اینچ برند ایران اتصال سه راه جوشی درزدار سایز 5 اینچ برند ایران اتصال 5 عدد 37,000 10% 6%
2650315 سه راه جوشی  درزدار سایز 6 اینچ برندایران اتصال سه راه جوشی درزدار سایز 6 اینچ برندایران اتصال 6 عدد 48,000 10% 6%
2650320 سه راه جوشی  درزدار سایز 8 اینچ برند ایران اتصال سه راه جوشی درزدار سایز 8 اینچ برند ایران اتصال 8 عدد 103,000 10% 6%
2650401 سردنده جوشی  درزدار سایز 1/2 اینچ برند ایران اتصال سردنده جوشی درزدار سایز 1/2 اینچ برند ایران اتصال 1/2 عدد 470 10% 6%
2650402 سردنده جوشی  درزدار سایز 3/4 اینچ برند ایران اتصال سردنده جوشی درزدار سایز 3/4 اینچ برند ایران اتصال 3/4 عدد 590 10% 6%
2650403 سردنده جوشی  درزدار سایز 1 اینچ برند ایران اتصال سردنده جوشی درزدار سایز 1 اینچ برند ایران اتصال 1 عدد 750 10% 6%
2650404 سردنده جوشی  درزدار سایز 1,1/4 اینچ برند ایران اتصال سردنده جوشی درزدار سایز 1,1/4 اینچ برند ایران اتصال 1,1/4 عدد 1,100 10% 6%
2650405 سردنده جوشی  درزدار سایز 1,1/2 اینچ برند ایران اتصال سردنده جوشی درزدار سایز 1,1/2 اینچ برند ایران اتصال 1,1/2 عدد 1,200 10% 6%
2650406 سردنده جوشی  درزدار سایز 2 اینچ برند ایران اتصال سردنده جوشی درزدار سایز 2 اینچ برند ایران اتصال 2 عدد 1,650 10% 6%
2650407 سردنده جوشی  درزدار سایز 2,1/2 اینچ برند ایران اتصال سردنده جوشی درزدار سایز 2,1/2 اینچ برند ایران اتصال 2,1/2 عدد 2,950 10% 6%
2650408 سردنده جوشی  درزدار سایز 3 اینچ برند ایران اتصال سردنده جوشی درزدار سایز 3 اینچ برند ایران اتصال 3 عدد 3,800 10% 6%
2650410 سردنده جوشی  درزدار سایز 4 اینچ برند ایران اتصال سردنده جوشی درزدار سایز 4 اینچ برند ایران اتصال 4 عدد 5,700 10% 6%
2650501 کپ عدسی (گود) سایز 1/2 اینچ برند ایران اتصال کپ عدسی (گود) سایز 1/2 اینچ برند ایران اتصال 1/2 عدد 170 10% 6%
2650502 کپ عدسی (گود) سایز 3/4 اینچ برند ایران اتصال کپ عدسی (گود) سایز 3/4 اینچ برند ایران اتصال 3/4 عدد 190 10% 6%
2650503 کپ عدسی (گود) سایز 1 اینچ برند ایران اتصال کپ عدسی (گود) سایز 1 اینچ برند ایران اتصال 1 عدد 210 10% 6%
2650504 کپ عدسی (گود) سایز 1,1/4 اینچ برند ایران اتصال کپ عدسی (گود) سایز 1,1/4 اینچ برند ایران اتصال 1,1/4 عدد 300 10% 6%
2650505 کپ عدسی (گود) سایز 1,1/2 اینچ برند ایران اتصال کپ عدسی (گود) سایز 1,1/2 اینچ برند ایران اتصال 1,1/2 عدد 330 10% 6%
2650506 کپ عدسی (گود) سایز 2 اینچ برند ایران اتصال کپ عدسی (گود) سایز 2 اینچ برند ایران اتصال 2 عدد 550 10% 6%
2650507 کپ عدسی (گود) سایز 2,1/2 اینچ برند ایران اتصال کپ عدسی (گود) سایز 2,1/2 اینچ برند ایران اتصال 2,1/2 عدد 700 10% 6%
2650508 کپ عدسی (گود) سایز 3 اینچ برند ایران اتصال کپ عدسی (گود) سایز 3 اینچ برند ایران اتصال 3 عدد 1,100 10% 6%
2650510 کپ عدسی (گود) سایز 4 اینچ برند ایران اتصال کپ عدسی (گود) سایز 4 اینچ برند ایران اتصال 4 عدد 1,500 10% 6%
2650512 کپ عدسی (گود) سایز 5 اینچ برند ایران اتصال کپ عدسی (گود) سایز 5 اینچ برند ایران اتصال 5 عدد 4,200 10% 6%
2650515 کپ عدسی (گود) سایز 6 اینچ برند ایران اتصال کپ عدسی (گود) سایز 6 اینچ برند ایران اتصال 6 عدد 5,300 10% 6%
2650520 کپ عدسی (گود) سایز 8 اینچ برند ایران اتصال کپ عدسی (گود) سایز 8 اینچ برند ایران اتصال 8 عدد 8,000 10% 6%
2650606 کپ تخت(پولکی) سایز 2 اینچ برند ایران اتصال کپ تخت(پولکی) سایز 2 اینچ برند ایران اتصال 2 عدد 550 10% 6%
2650510 کپ تخت(پولکی) سایز 4 اینچ برند ایران اتصال کپ تخت(پولکی) سایز 4 اینچ برند ایران اتصال 4 عدد 1,350 10% 6%
2650512 کپ تخت(پولکی) سایز 5 اینچ برند ایران اتصال کپ تخت(پولکی) سایز 5 اینچ برند ایران اتصال 5 عدد 3,500 10% 6%
2650515 کپ تخت(پولکی) سایز 6 اینچ برند ایران اتصال کپ تخت(پولکی) سایز 6 اینچ برند ایران اتصال 6 عدد 4,500 10% 6%
26508252 تبدیل جوشی درزدار سایز 1/2*3/4 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی درزدار سایز 1/2*3/4 اینچ برند ایران اتصال 3/4*1/2 عدد 525 10% 6%
2650832 تبدیل جوشی درزدار سایز 1/2*1 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی درزدار سایز 1/2*1 اینچ برند ایران اتصال 1*1/2 عدد 635 10% 6%
26508325 تبدیل جوشی درزدار سایز 3/4*1 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی درزدار سایز 3/4*1 اینچ برند ایران اتصال 1*3/4 عدد 635 10% 6%
2650842 تبدیل جوشی درزدار سایز 1/2*1,1/4 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی درزدار سایز 1/2*1,1/4 اینچ برند ایران اتصال 1,1/4*1/2 عدد 900 10% 6%
26508425 تبدیل جوشی درزدار سایز 3/4*1,1/4 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی درزدار سایز 3/4*1,1/4 اینچ برند ایران اتصال 1,1/4*3/4 عدد 900 10% 6%
2650843 تبدیل جوشی درزدار سایز 1*1,1/4 اینچ برند آایران اتصال تبدیل جوشی درزدار سایز 1*1,1/4 اینچ برند آایران اتصال 1,1/4*1 عدد 850 10% 6%
2650852 تبدیل جوشی درزدار سایز1/2*1,1/2  اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی درزدار سایز1/2*1,1/2 اینچ برند ایران اتصال 1,1/2*1/2 عدد 1,200 10% 6%
26508525 تبدیل جوشی درزدار سایز 3/4*1,1/2 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی درزدار سایز 3/4*1,1/2 اینچ برند ایران اتصال 1,1/2*3/4 عدد 1,200 10% 6%
2650853 تبدیل جوشی درزدار سایز 1*1,1/2 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی درزدار سایز 1*1,1/2 اینچ برند ایران اتصال 1,1/2*1 عدد 1,130 10% 6%
2650854 تبدیل جوشی درزدار سایز 1,1/4*1,1/2 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی درزدار سایز 1,1/4*1,1/2 اینچ برند ایران اتصال 1,1/2*1,1/4 عدد 1,130 10% 6%
2650862 تبدیل جوشی درزدار سایز 1/2*2 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی درزدار سایز 1/2*2 اینچ برند ایران اتصال 2*1/2 عدد 2,700 10% 6%
26508625 تبدیل جوشی درزدار سایز 3/4*2 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی درزدار سایز 3/4*2 اینچ برند ایران اتصال 2*3/4 عدد 2,700 10% 6%
2650863 تبدیل جوشی درزدار سایز 1*2 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی درزدار سایز 1*2 اینچ برند ایران اتصال 2*1 عدد 2,100 10% 6%
2650864 تبدیل جوشی درزدار سایز 1,1/4*2 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی درزدار سایز 1,1/4*2 اینچ برند ایران اتصال 2*1,1/4 عدد 1,900 10% 6%
2650865 تبدیل جوشی درزدار سایز 1,1/2*2 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی درزدار سایز 1,1/2*2 اینچ برند ایران اتصال 2*1,1/2 عدد 1,900 10% 6%
2650873 تبدیل جوشی درزدار سایز 1*2,1/2 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی درزدار سایز 1*2,1/2 اینچ برند ایران اتصال 2,1/2*1 عدد 3,600 10% 6%
2650874 تبدیل جوشی درزدار سایز 1,1/4*2,1/2 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی درزدار سایز 1,1/4*2,1/2 اینچ برند ایران اتصال 2,1/2*1,1/4 عدد 3,600 10% 6%
2650875 تبدیل جوشی درزدار سایز 1,1/2*2,1/2 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی درزدار سایز 1,1/2*2,1/2 اینچ برند ایران اتصال 2,1/2*1,1/2 عدد 3,100 10% 6%
2650876 تبدیل جوشی درزدار سایز 2*2,1/2 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی درزدار سایز 2*2,1/2 اینچ برند ایران اتصال 2,1/2*2 عدد 3,100 10% 6%
2650883 تبدیل جوشی درزدار سایز 1*3 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی درزدار سایز 1*3 اینچ برند ایران اتصال 3*1 عدد 5,000 10% 6%
2650884 تبدیل جوشی درزدار سایز 1,1/4*3 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی درزدار سایز 1,1/4*3 اینچ برند ایران اتصال 3*1,1/4 عدد 5,000 10% 6%
2650885 تبدیل جوشی درزدار سایز 1,1/2*3 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی درزدار سایز 1,1/2*3 اینچ برند ایران اتصال 3*1,1/2 عدد 10,500 10% 6%
2650886 تبدیل جوشی درزدار سایز 2*3 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی درزدار سایز 2*3 اینچ برند ایران اتصال 3*2 عدد 10,500 10% 6%
2650887 تبدیل جوشی درزدار سایز 2,1/2*3 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی درزدار سایز 2,1/2*3 اینچ برند ایران اتصال 3*2,1/2 عدد 10,500 10% 6%
26508104 تبدیل جوشی درزدار سایز 1,1/4*4 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی درزدار سایز 1,1/4*4 اینچ برند ایران اتصال 4*1,1/4 عدد 8,000 10% 6%
26508105 تبدیل جوشی درزدار سایز 1,1/2*4 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی درزدار سایز 1,1/2*4 اینچ برند ایران اتصال 4*1,1/2 عدد 6,500 10% 6%
26508106 تبدیل جوشی درزدار سایز 2*4 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی درزدار سایز 2*4 اینچ برند ایران اتصال 4*2 عدد 7,500 10% 6%
26508107 تبدیل جوشی درزدار سایز 2,1/2*4 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی درزدار سایز 2,1/2*4 اینچ برند ایران اتصال 4*2,1/2 عدد 7,500 10% 6%
26508108 تبدیل جوشی درزدار سایز 3*4 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی درزدار سایز 3*4 اینچ برند ایران اتصال 4*3 عدد 6,000 10% 6%
26508127 تبدیل جوشی درزدار سایز 2,1/2*5 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی درزدار سایز 2,1/2*5 اینچ برند ایران اتصال 5*2,1/2 عدد 13,000 10% 6%
26508128 تبدیل جوشی درزدار سایز 3*5 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی درزدار سایز 3*5 اینچ برند ایران اتصال 5*3 عدد 11,500 10% 6%
265081210 تبدیل جوشی درزدار سایز 4*5 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی درزدار سایز 4*5 اینچ برند ایران اتصال 5*4 عدد 11,500 10% 6%
26508158 تبدیل جوشی درزدار سایز 3*6 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی درزدار سایز 3*6 اینچ برند ایران اتصال 6*3 عدد 17,000 10% 6%
265081510 تبدیل جوشی درزدار سایز 4*6 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی درزدار سایز 4*6 اینچ برند ایران اتصال 6*4 عدد 13,500 10% 6%
265081512 تبدیل جوشی درزدار سایز 5*6 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی درزدار سایز 5*6 اینچ برند ایران اتصال 6*5 عدد 13,500 10% 6%
265082010 تبدیل جوشی درزدار سایز 4*8 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی درزدار سایز 4*8 اینچ برند ایران اتصال 8*4 عدد 1 10% 6%
265082012 تبدیل جوشی درزدار سایز 5*8 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی درزدار سایز 5*8 اینچ برند ایران اتصال 8*5 عدد 1 10% 6%
265082015 تبدیل جوشی درزدار سایز 6*8 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی درزدار سایز 6*8 اینچ برند ایران اتصال 8*6 عدد 1 10% 6%
265082515 تبدیل جوشی درزدار سایز 6*10 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی درزدار سایز 6*10 اینچ برند ایران اتصال 10*6 عدد 1 10% 6%
265082520 تبدیل جوشی درزدار سایز 8*10 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی درزدار سایز 8*10 اینچ برند ایران اتصال 10*8 عدد 1 10% 6%
26507252 سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 1/2*3/4 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 1/2*3/4 اینچ برند ایران اتصال 3/4*1/2 عدد 1,150 10% 6%
2650732 سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 1/2*1 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 1/2*1 اینچ برند ایران اتصال 1*1/2 عدد 1,615 10% 6%
26507325 سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 3/4*1 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 3/4*1 اینچ برند ایران اتصال 1*3/4 عدد 1,615 10% 6%
2650742 سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 1/2*1,1/4 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 1/2*1,1/4 اینچ برند ایران اتصال 1,1/4*1/2 عدد 2,600 10% 6%
26507425 سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 3/4*1,1/4 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 3/4*1,1/4 اینچ برند ایران اتصال 1,1/4*3/4 عدد 2,600 10% 6%
2650743 سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 1*1,1/4 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 1*1,1/4 اینچ برند ایران اتصال 1,1/4*1 عدد 2,600 10% 6%
2650752 سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز1/2*1,1/2  اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز1/2*1,1/2 اینچ برند ایران اتصال 1,1/2*1/2 عدد 3,500 10% 6%
26507525 سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 3/4*1,1/2 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 3/4*1,1/2 اینچ برند ایران اتصال 1,1/2*3/4 عدد 3,500 10% 6%
2650753 سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 1*1,1/2 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 1*1,1/2 اینچ برند ایران اتصال 1,1/2*1 عدد 3,500 10% 6%
2650754 سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 1,1/4*1,1/2 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 1,1/4*1,1/2 اینچ برند ایران اتصال 1,1/2*1,1/4 عدد 3,500 10% 6%
2650762 سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 1/2*2 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 1/2*2 اینچ برند ایران اتصال 2*1/2 عدد 5,100 10% 6%
26507625 سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 3/4*2 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 3/4*2 اینچ برند ایران اتصال 2*3/4 عدد 5,100 10% 6%
2650763 سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 1*2 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 1*2 اینچ برند ایران اتصال 2*1 عدد 5,100 10% 6%
2650764 سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 1,1/4*2 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 1,1/4*2 اینچ برند ایران اتصال 2*1,1/4 عدد 5,100 10% 6%
2650765 سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 1,1/2*2 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 1,1/2*2 اینچ برند ایران اتصال 2*1,1/2 عدد 5,100 10% 6%
2650773 سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 1*2,1/2 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 1*2,1/2 اینچ برند ایران اتصال 2,1/2*1 عدد 7,800 10% 6%
2650774 سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 1,1/4*2,1/2 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 1,1/4*2,1/2 اینچ برند ایران اتصال 2,1/2*1,1/4 عدد 7,800 10% 6%
2650775 سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 1,1/2*2,1/2 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 1,1/2*2,1/2 اینچ برند ایران اتصال 2,1/2*1,1/2 عدد 7,800 10% 6%
2650776 سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 2*2,1/2 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 2*2,1/2 اینچ برند ایران اتصال 2,1/2*2 عدد 7,800 10% 6%
2650783 سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 1*3 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 1*3 اینچ برند ایران اتصال 3*1 عدد 10,500 10% 6%
2650784 سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 1,1/4*3 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 1,1/4*3 اینچ برند ایران اتصال 3*1,1/4 عدد 10,500 10% 6%
2650885 سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 1,1/2*3 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 1,1/2*3 اینچ برند ایران اتصال 3*1,1/2 عدد 8,300 10% 6%
2650886 سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 2*3 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 2*3 اینچ برند ایران اتصال 3*2 عدد 8,300 10% 6%
2650887 سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 2,1/2*3 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 2,1/2*3 اینچ برند ایران اتصال 3*2,1/2 عدد 8,300 10% 6%
26507104 سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 1,1/4*4 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 1,1/4*4 اینچ برند ایران اتصال 4*1,1/4 عدد 16,500 10% 6%
26507105 سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 1,1/2*4 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 1,1/2*4 اینچ برند ایران اتصال 4*1,1/2 عدد 16,500 10% 6%
26507106 سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 2*4 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 2*4 اینچ برند ایران اتصال 4*2 عدد 16,500 10% 6%
26507107 سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 2,1/2*4 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 2,1/2*4 اینچ برند ایران اتصال 4*2,1/2 عدد 16,500 10% 6%
26507108 سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 3*4 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 3*4 اینچ برند ایران اتصال 4*3 عدد 16,500 10% 6%
26507127 سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 2,1/2*5 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 2,1/2*5 اینچ برند ایران اتصال 5*2,1/2 عدد 37,000 10% 6%
26507128 سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 3*5 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 3*5 اینچ برند ایران اتصال 5*3 عدد 37,000 10% 6%
265071210 سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 4*5 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 4*5 اینچ برند ایران اتصال 5*4 عدد 37,000 10% 6%
26507158 سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 4*6 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 4*6 اینچ برند ایران اتصال 6*3 عدد 48,000 10% 6%
265071510 سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 5*6 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 5*6 اینچ برند ایران اتصال 6*4 عدد 48,000 10% 6%
265071512 سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 5*8 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 5*8 اینچ برند ایران اتصال 6*5 عدد 103,000 10% 6%
265072010 سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 6*8 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 6*8 اینچ برند ایران اتصال 8*4 عدد 103,000 10% 6%
265072012 سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 6*8 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 6*8 اینچ برند ایران اتصال 8*5 عدد 103,000 10% 6%
265072015 سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 6*8 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 6*8 اینچ برند ایران اتصال 8*6 عدد 103,000 10% 6%
2660101 زانو جوشی 90 مانیسمان سایز 1/2 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 90 مانیسمان سایز 1/2 اینچ برند ایران اتصال 1/2 عدد 1,090 10% 6%
2660102 زانو جوشی 90 مانیسمان سایز 3/4 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 90 مانیسمان سایز 3/4 اینچ برند ایران اتصال 3/4 عدد 1,590 10% 6%
2660103 زانو جوشی 90 مانیسمان سایز 1 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 90 مانیسمان سایز 1 اینچ برند ایران اتصال 1 عدد 1,980 10% 6%
2660104 زانو جوشی 90 مانیسمان سایز 1,1/4 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 90 مانیسمان سایز 1,1/4 اینچ برند ایران اتصال 1,1/4 عدد 3,160 10% 6%
2660105 زانو جوشی 90 مانیسمان سایز 1,1/2 اینچ برندایران اتصال زانو جوشی 90 مانیسمان سایز 1,1/2 اینچ برندایران اتصال 1,1/2 عدد 3,925 10% 6%
2660106 زانو جوشی 90 مانیسمان سایز 2 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 90 مانیسمان سایز 2 اینچ برند ایران اتصال 2 عدد 6,500 10% 6%
2660107 زانو جوشی 90 مانیسمان سایز 2,1/2 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 90 مانیسمان سایز 2,1/2 اینچ برند ایران اتصال 2,1/2 عدد 11,600 10% 6%
2660108 زانو جوشی 90 مانیسمان سایز 3 اینچ برند آایران اتصال زانو جوشی 90 مانیسمان سایز 3 اینچ برند آایران اتصال 3 عدد 16,750 10% 6%
2660110 زانو جوشی 90 مانیسمان سایز 4 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 90 مانیسمان سایز 4 اینچ برند ایران اتصال 4 عدد 34,000 10% 6%
2660112 زانو جوشی 90 مانیسمان سایز 5 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 90 مانیسمان سایز 5 اینچ برند ایران اتصال 5 عدد 57,000 10% 6%
2660115 زانو جوشی 90 مانیسمان سایز 6 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 90 مانیسمان سایز 6 اینچ برند ایران اتصال 6 عدد 87,000 10% 6%
2660120 زانو جوشی 90 مانیسمان سایز 8 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 90 مانیسمان سایز 8 اینچ برند ایران اتصال 8 عدد 157,000 10% 6%
2660125 زانو جوشی 90 مانیسمان سایز 10 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 90 مانیسمان سایز 10 اینچ برند ایران اتصال 10 عدد 250,000 10% 6%
2660130 زانو جوشی 90 مانیسمان سایز 12 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 90 مانیسمان سایز 12 اینچ برند ایران اتصال 12 عدد 550,000 10% 6%
2660135 زانو جوشی 90 مانیسمان سایز 14 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 90 مانیسمان سایز 14 اینچ برند ایران اتصال 14 عدد 1 10% 6%
2660140 زانو جوشی 90 مانیسمان سایز 16 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 90 مانیسمان سایز 16 اینچ برند ایران اتصال 16 عدد 1 10% 6%
2660201 زانو جوشی 45 مانیسمان سایز 1/2 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 45 مانیسمان سایز 1/2 اینچ برند ایران اتصال 1/2 عدد 872 10% 6%
2660202 زانو جوشی 45 مانیسمان سایز 3/4 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 45 مانیسمان سایز 3/4 اینچ برند ایران اتصال 3/4 عدد 1,272 10% 6%
2660203 زانو جوشی 45 مانیسمان سایز 1 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 45 مانیسمان سایز 1 اینچ برند ایران اتصال 1 عدد 1,584 10% 6%
2660204 زانو جوشی 45 مانیسمان سایز 1,1/4 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 45 مانیسمان سایز 1,1/4 اینچ برند ایران اتصال 1,1/4 عدد 2,528 10% 6%
2660205 زانو جوشی 45 مانیسمان سایز 1,1/2 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 45 مانیسمان سایز 1,1/2 اینچ برند ایران اتصال 1,1/2 عدد 3,136 10% 6%
2660206 زانو جوشی 45 مانیسمان سایز 2 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 45 مانیسمان سایز 2 اینچ برند ایران اتصال 2 عدد 5,200 10% 6%
2660207 زانو جوشی 45 مانیسمان سایز 2,1/2 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 45 مانیسمان سایز 2,1/2 اینچ برند ایران اتصال 2,1/2 عدد 9,280 10% 6%
2660208 زانو جوشی 45 مانیسمان سایز 3 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 45 مانیسمان سایز 3 اینچ برند ایران اتصال 3 عدد 13,400 10% 6%
2660210 زانو جوشی 45 مانیسمان سایز 4 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 45 مانیسمان سایز 4 اینچ برند ایران اتصال 4 عدد 27,200 10% 6%
2660301 سه راه جوشی  مانیسمان سایز 1/2 اینچ برند ایران اتصال سه راه جوشی مانیسمان سایز 1/2 اینچ برند ایران اتصال 1/2 عدد 1,650 10% 6%
2660302 سه راه جوشی  مانیسمان سایز 3/4 اینچ برندایران اتصال سه راه جوشی مانیسمان سایز 3/4 اینچ برندایران اتصال 3/4 عدد 2,100 10% 6%
2660303 سه راه جوشی  مانیسمان سایز 1 اینچ برند ایران اتصال سه راه جوشی مانیسمان سایز 1 اینچ برند ایران اتصال 1 عدد 3,150 10% 6%
2660304 سه راه جوشی  مانیسمان سایز 1,1/4 اینچ برند ایران اتصال سه راه جوشی مانیسمان سایز 1,1/4 اینچ برند ایران اتصال 1,1/4 عدد 5,000 10% 6%
2660305 سه راه جوشی  مانیسمان سایز 1,1/2 اینچ برند ایران اتصال سه راه جوشی مانیسمان سایز 1,1/2 اینچ برند ایران اتصال 1,1/2 عدد 7,000 10% 6%
2660306 سه راه جوشی  مانیسمان سایز 2 اینچ برند ایران اتصال سه راه جوشی مانیسمان سایز 2 اینچ برند ایران اتصال 2 عدد 10,000 10% 6%
2660307 سه راه جوشی  مانیسمان سایز 2,1/2 اینچ برند ایران اتصال سه راه جوشی مانیسمان سایز 2,1/2 اینچ برند ایران اتصال 2,1/2 عدد 18,100 10% 6%
2660308 سه راه جوشی  مانیسمان سایز 3 اینچ برند ایران اتصال سه راه جوشی مانیسمان سایز 3 اینچ برند ایران اتصال 3 عدد 22,500 10% 6%
2660310 سه راه جوشی  مانیسمان سایز 4 اینچ برند ایران اتصال سه راه جوشی مانیسمان سایز 4 اینچ برند ایران اتصال 4 عدد 35,000 10% 6%
2660312 سه راه جوشی  مانیسمان سایز 5 اینچ برند ایران اتصال سه راه جوشی مانیسمان سایز 5 اینچ برند ایران اتصال 5 عدد 82,000 10% 6%
2660315 سه راه جوشی  مانیسمان سایز 6 اینچ برندایران اتصال سه راه جوشی مانیسمان سایز 6 اینچ برندایران اتصال 6 عدد 92,000 10% 6%
2660320 سه راه جوشی  مانیسمان سایز 8 اینچ برند ایران اتصال سه راه جوشی مانیسمان سایز 8 اینچ برند ایران اتصال 8 عدد 150,000 10% 6%
2660401 سردنده جوشی  مانیسمان سایز 1/2 اینچ برند ایران اتصال سردنده جوشی مانیسمان سایز 1/2 اینچ برند ایران اتصال 1/2 عدد 815 10% 6%
2660402 سردنده جوشی  مانیسمان سایز 3/4 اینچ برند ایران اتصال سردنده جوشی مانیسمان سایز 3/4 اینچ برند ایران اتصال 3/4 عدد 990 10% 6%
2660403 سردنده جوشی  مانیسمان سایز 1 اینچ برند ایران اتصال سردنده جوشی مانیسمان سایز 1 اینچ برند ایران اتصال 1 عدد 1,380 10% 6%
2660404 سردنده جوشی  مانیسمان سایز 1,1/4 اینچ برند ایران اتصال سردنده جوشی مانیسمان سایز 1,1/4 اینچ برند ایران اتصال 1,1/4 عدد 1,950 10% 6%
2660405 سردنده جوشی  مانیسمان سایز 1,1/2 اینچ برند ایران اتصال سردنده جوشی مانیسمان سایز 1,1/2 اینچ برند ایران اتصال 1,1/2 عدد 2,300 10% 6%
2660406 سردنده جوشی  مانیسمان سایز 2 اینچ برند ایران اتصال سردنده جوشی مانیسمان سایز 2 اینچ برند ایران اتصال 2 عدد 3,200 10% 6%
2660408 سردنده جوشی  مانیسمان سایز 2,1/2 اینچ برند ایران اتصال سردنده جوشی مانیسمان سایز 2,1/2 اینچ برند ایران اتصال 2,1/2 عدد 6,400 10% 6%
2660410 سردنده جوشی  مانیسمان سایز 3 اینچ برند ایران اتصال سردنده جوشی مانیسمان سایز 3 اینچ برند ایران اتصال 3 عدد 7,200 10% 6%
2660412 سردنده جوشی  مانیسمان سایز 4 اینچ برند ایران اتصال سردنده جوشی مانیسمان سایز 4 اینچ برند ایران اتصال 4 عدد 10,500 10% 6%
26608252 تبدیل جوشی مانیسمان سایز 1/2*3/4 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی مانیسمان سایز 1/2*3/4 اینچ برند ایران اتصال 3/4*1/2 عدد 930 10% 6%
2660832 تبدیل جوشی مانیسمان سایز 1/2*1 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی مانیسمان سایز 1/2*1 اینچ برند ایران اتصال 1*1/2 عدد 1,300 10% 6%
26608325 تبدیل جوشی مانیسمان سایز 3/4*1 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی مانیسمان سایز 3/4*1 اینچ برند ایران اتصال 1*3/4 عدد 1,300 10% 6%
2660842 تبدیل جوشی مانیسمان سایز 1/2*1,1/4 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی مانیسمان سایز 1/2*1,1/4 اینچ برند ایران اتصال 1,1/4*1/2 عدد 2,000 10% 6%
26608425 تبدیل جوشی مانیسمان سایز 3/4*1,1/4 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی مانیسمان سایز 3/4*1,1/4 اینچ برند ایران اتصال 1,1/4*3/4 عدد 2,000 10% 6%
2660843 تبدیل جوشی مانیسمان سایز 1*1,1/4 اینچ برند آایران اتصال تبدیل جوشی مانیسمان سایز 1*1,1/4 اینچ برند آایران اتصال 1,1/4*1 عدد 1,950 10% 6%
2660852 تبدیل جوشی مانیسمان سایز1/2*1,1/2  اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی مانیسمان سایز1/2*1,1/2 اینچ برند ایران اتصال 1,1/2*1/2 عدد 2,640 10% 6%
26608525 تبدیل جوشی مانیسمان سایز 3/4*1,1/2 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی مانیسمان سایز 3/4*1,1/2 اینچ برند ایران اتصال 1,1/2*3/4 عدد 2,640 10% 6%
2660853 تبدیل جوشی مانیسمان سایز 1*1,1/2 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی مانیسمان سایز 1*1,1/2 اینچ برند ایران اتصال 1,1/2*1 عدد 2,550 10% 6%
2660854 تبدیل جوشی مانیسمان سایز 1,1/4*1,1/2 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی مانیسمان سایز 1,1/4*1,1/2 اینچ برند ایران اتصال 1,1/2*1,1/4 عدد 2,550 10% 6%
2660862 تبدیل جوشی مانیسمان سایز 1/2*2 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی مانیسمان سایز 1/2*2 اینچ برند ایران اتصال 2*1/2 عدد 3,600 10% 6%
26608625 تبدیل جوشی مانیسمان سایز 3/4*2 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی مانیسمان سایز 3/4*2 اینچ برند ایران اتصال 2*3/4 عدد 3,600 10% 6%
2660863 تبدیل جوشی مانیسمان سایز 1*2 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی مانیسمان سایز 1*2 اینچ برند ایران اتصال 2*1 عدد 3,450 10% 6%
2660864 تبدیل جوشی مانیسمان سایز 1,1/4*2 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی مانیسمان سایز 1,1/4*2 اینچ برند ایران اتصال 2*1,1/4 عدد 3,300 10% 6%
2660865 تبدیل جوشی مانیسمان سایز 1,1/2*2 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی مانیسمان سایز 1,1/2*2 اینچ برند ایران اتصال 2*1,1/2 عدد 3,300 10% 6%
2660873 تبدیل جوشی مانیسمان سایز 1*2,1/2 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی مانیسمان سایز 1*2,1/2 اینچ برند ایران اتصال 2,1/2*1 عدد 7,800 10% 6%
2660874 تبدیل جوشی مانیسمان سایز 1,1/4*2,1/2 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی مانیسمان سایز 1,1/4*2,1/2 اینچ برند ایران اتصال 2,1/2*1,1/4 عدد 7,800 10% 6%
2660875 تبدیل جوشی مانیسمان سایز 1,1/2*2,1/2 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی مانیسمان سایز 1,1/2*2,1/2 اینچ برند ایران اتصال 2,1/2*1,1/2 عدد 6,400 10% 6%
2660876 تبدیل جوشی مانیسمان سایز 2*2,1/2 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی مانیسمان سایز 2*2,1/2 اینچ برند ایران اتصال 2,1/2*2 عدد 6,400 10% 6%
2660883 تبدیل جوشی مانیسمان سایز 1*3 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی مانیسمان سایز 1*3 اینچ برند ایران اتصال 3*1 عدد 12,700 10% 6%
2660884 تبدیل جوشی مانیسمان سایز 1,1/4*3 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی مانیسمان سایز 1,1/4*3 اینچ برند ایران اتصال 3*1,1/4 عدد 12,700 10% 6%
2660885 تبدیل جوشی مانیسمان سایز 1,1/2*3 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی مانیسمان سایز 1,1/2*3 اینچ برند ایران اتصال 3*1,1/2 عدد 9,000 10% 6%
2660886 تبدیل جوشی مانیسمان سایز 2*3 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی مانیسمان سایز 2*3 اینچ برند ایران اتصال 3*2 عدد 9,000 10% 6%
2660887 تبدیل جوشی مانیسمان سایز 2,1/2*3 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی مانیسمان سایز 2,1/2*3 اینچ برند ایران اتصال 3*2,1/2 عدد 9,000 10% 6%
26608104 تبدیل جوشی مانیسمان سایز 1,1/4*4 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی مانیسمان سایز 1,1/4*4 اینچ برند ایران اتصال 4*1,1/4 عدد 16,000 10% 6%
26608105 تبدیل جوشی مانیسمان سایز 1,1/2*4 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی مانیسمان سایز 1,1/2*4 اینچ برند ایران اتصال 4*1,1/2 عدد 16,000 10% 6%
26608106 تبدیل جوشی مانیسمان سایز 2*4 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی مانیسمان سایز 2*4 اینچ برند ایران اتصال 4*2 عدد 13,500 10% 6%
26608107 تبدیل جوشی مانیسمان سایز 2,1/2*4 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی مانیسمان سایز 2,1/2*4 اینچ برند ایران اتصال 4*2,1/2 عدد 13,500 10% 6%
26608108 تبدیل جوشی مانیسمان سایز 3*4 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی مانیسمان سایز 3*4 اینچ برند ایران اتصال 4*3 عدد 12,500 10% 6%
26608127 تبدیل جوشی مانیسمان سایز 2,1/2*5 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی مانیسمان سایز 2,1/2*5 اینچ برند ایران اتصال 5*2,1/2 عدد 25,000 10% 6%
26608128 تبدیل جوشی مانیسمان سایز 3*5 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی مانیسمان سایز 3*5 اینچ برند ایران اتصال 5*3 عدد 22,300 10% 6%
266081210 تبدیل جوشی مانیسمان سایز 4*5 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی مانیسمان سایز 4*5 اینچ برند ایران اتصال 5*4 عدد 22,300 10% 6%
26608158 تبدیل جوشی مانیسمان سایز 3*6 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی مانیسمان سایز 3*6 اینچ برند ایران اتصال 6*3 عدد 38,000 10% 6%
266081510 تبدیل جوشی مانیسمان سایز 4*6 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی مانیسمان سایز 4*6 اینچ برند ایران اتصال 6*4 عدد 35,000 10% 6%
266081512 تبدیل جوشی مانیسمان سایز 5*6 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی مانیسمان سایز 5*6 اینچ برند ایران اتصال 6*5 عدد 35,000 10% 6%
266082010 تبدیل جوشی مانیسمان سایز 4*8 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی مانیسمان سایز 4*8 اینچ برند ایران اتصال 8*4 عدد 1 10% 6%
266082012 تبدیل جوشی مانیسمان سایز 5*8 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی مانیسمان سایز 5*8 اینچ برند ایران اتصال 8*5 عدد 1 10% 6%
266082015 تبدیل جوشی مانیسمان سایز 6*8 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی مانیسمان سایز 6*8 اینچ برند ایران اتصال 8*6 عدد 1 10% 6%
266083015 تبدیل جوشی مانیسمان سایز 6*10 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی مانیسمان سایز 6*10 اینچ برند ایران اتصال 10*6 عدد 1 10% 6%
266083020 تبدیل جوشی مانیسمان سایز 8*10 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی مانیسمان سایز 8*10 اینچ برند ایران اتصال 10*8 عدد 1 10% 6%
26607252 سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 1/2*3/4 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 1/2*3/4 اینچ برند ایران اتصال 3/4*1/2 عدد 2,100 10% 6%
2660732 سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 1/2*1 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 1/2*1 اینچ برند ایران اتصال 1*1/2 عدد 3,150 10% 6%
26607325 سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 3/4*1 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 3/4*1 اینچ برند ایران اتصال 1*3/4 عدد 3,150 10% 6%
2660742 سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 1/2*1,1/4 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 1/2*1,1/4 اینچ برند ایران اتصال 1,1/4*1/2 عدد 3,150 10% 6%
26607425 سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 3/4*1,1/4 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 3/4*1,1/4 اینچ برند ایران اتصال 1,1/4*3/4 عدد 3,150 10% 6%
2660743 سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 1*1,1/4 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 1*1,1/4 اینچ برند ایران اتصال 1,1/4*1 عدد 3,150 10% 6%
2660752 سه راه تبدیلی مانیسمان  سایز1/2*1,1/2  اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی مانیسمان سایز1/2*1,1/2 اینچ برند ایران اتصال 1,1/2*1/2 عدد 3,150 10% 6%
26607525 سه راه تبدیلی مانیسمان  سایز 3/4*1,1/2 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 3/4*1,1/2 اینچ برند ایران اتصال 1,1/2*3/4 عدد 3,150 10% 6%
2660753 سه راه تبدیلی مانیسمان  سایز 1*1,1/2 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 1*1,1/2 اینچ برند ایران اتصال 1,1/2*1 عدد 3,150 10% 6%
2660754 سه راه تبدیلی مانیسمان  سایز 1,1/4*1,1/2 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 1,1/4*1,1/2 اینچ برند ایران اتصال 1,1/2*1,1/4 عدد 3,150 10% 6%
2660762 سه راه تبدیلی مانیسمان  سایز 1/2*2 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 1/2*2 اینچ برند ایران اتصال 2*1/2 عدد 10,000 10% 6%
26607625 سه راه تبدیلی مانیسمان  سایز 3/4*2 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 3/4*2 اینچ برند ایران اتصال 2*3/4 عدد 10,000 10% 6%
2660763 سه راه تبدیلی مانیسمان  سایز 1*2 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 1*2 اینچ برند ایران اتصال 2*1 عدد 10,000 10% 6%
2660764 سه راه تبدیلی مانیسمان  سایز 1,1/4*2 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 1,1/4*2 اینچ برند ایران اتصال 2*1,1/4 عدد 10,000 10% 6%
2660765 سه راه تبدیلی مانیسمان  سایز 1,1/2*2 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 1,1/2*2 اینچ برند ایران اتصال 2*1,1/2 عدد 18,100 10% 6%
2660773 سه راه تبدیلی مانیسمان  سایز 1*2,1/2 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 1*2,1/2 اینچ برند ایران اتصال 2,1/2*1 عدد 18,100 10% 6%
2660774 سه راه تبدیلی مانیسمان  سایز 1,1/4*2,1/2 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 1,1/4*2,1/2 اینچ برند ایران اتصال 2,1/2*1,1/4 عدد 18,100 10% 6%
2660775 سه راه تبدیلی مانیسمان  سایز 1,1/2*2,1/2 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 1,1/2*2,1/2 اینچ برند ایران اتصال 2,1/2*1,1/2 عدد 18,100 10% 6%
2660776 سه راه تبدیلی مانیسمان  سایز 2*2,1/2 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 2*2,1/2 اینچ برند ایران اتصال 2,1/2*2 عدد 18,100 10% 6%
2660783 سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 1*3 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 1*3 اینچ برند ایران اتصال 3*1 عدد 22,500 10% 6%
2660784 سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 1,1/4*3 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 1,1/4*3 اینچ برند ایران اتصال 3*1,1/4 عدد 22,500 10% 6%
2660785 سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 1,1/2*3 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 1,1/2*3 اینچ برند ایران اتصال 3*1,1/2 عدد 22,500 10% 6%
2660786 سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 2*3 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 2*3 اینچ برند ایران اتصال 3*2 عدد 22,500 10% 6%
2660787 سه راه تبدیلی مانیسمان  سایز 2,1/2*3 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 2,1/2*3 اینچ برند ایران اتصال 3*2,1/2 عدد 22,500 10% 6%
26607104 سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 1,1/4*4 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 1,1/4*4 اینچ برند ایران اتصال 4*1,1/4 عدد 35,000 10% 6%
26607105 سه راه تبدیلی مانیسمان  سایز 1,1/2*4 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 1,1/2*4 اینچ برند ایران اتصال 4*1,1/2 عدد 35,000 10% 6%
26607106 سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 2*4 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 2*4 اینچ برند ایران اتصال 4*2 عدد 35,000 10% 6%
26607107 سه راه تبدیلی مانیسمان  سایز 2,1/2*4 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 2,1/2*4 اینچ برند ایران اتصال 4*2,1/2 عدد 35,000 10% 6%
26607108 سه راه تبدیلی مانیسمان  سایز 3*4 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 3*4 اینچ برند ایران اتصال 4*3 عدد 35,000 10% 6%
26607127 سه راه تبدیلی مانیسمان  سایز 2,1/2*5 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 2,1/2*5 اینچ برند ایران اتصال 5*2,1/2 عدد 82,000 10% 6%
26607128 سه راه تبدیلی مانیسمان  سایز 3*5 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 3*5 اینچ برند ایران اتصال 5*3 عدد 82,000 10% 6%
266071210 سه راه تبدیلی مانیسمان  سایز 4*5 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 4*5 اینچ برند ایران اتصال 5*4 عدد 82,000 10% 6%
266071510 سه راه تبدیلی مانیسمان  سایز 4*6 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 4*6 اینچ برند ایران اتصال 6*4 عدد 92,000 10% 6%
266071512 سه راه تبدیلی مانیسمان  سایز 5*6 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 5*6 اینچ برند ایران اتصال 6*5 عدد 92,000 10% 6%
266072010 سه راه تبدیلی مانیسمان  سایز 4*8 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 4*8 اینچ برند ایران اتصال 8*4 عدد 150,000 10% 6%
266072012 سه راه تبدیلی مانیسمان  سایز 5*8 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 5*8 اینچ برند ایران اتصال 8*5 عدد 150,000 10% 6%
266072015 سه راه تبدیلی مانیسمان  سایز 6*8 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 6*8 اینچ برند ایران اتصال 8*6 عدد 150,000 10% 6%
جمع کل
مشاهده سبد خرید