با ما تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد کالا تصویر نام کالا سایز واحد قیمت (ت) بازه تخفیف تعداد جمع (ت) جمع با تخفیف (ت)
2650101 زانو جوشی 90 درزدار گرم سایز 1/2 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 90 درزدار گرم سایز 1/2 اینچ برند ایران اتصال 1/2 عدد 7,000
2650102 زانو جوشی 90 درزدار گرم سایز 3/4 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 90 درزدار گرم سایز 3/4 اینچ برند ایران اتصال 3/4 عدد 11,300
2650103 زانو جوشی 90 درزدار گرم سایز 1 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 90 درزدار گرم سایز 1 اینچ برند ایران اتصال 1 عدد 14,500
2650104 زانو جوشی 90 درزدار گرم سایز 1,1/4 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 90 درزدار گرم سایز 1,1/4 اینچ برند ایران اتصال 1,1/4 عدد 25,000
2650105 زانو جوشی 90 درزدار گرم سایز 1,1/2 اینچ برندایران اتصال زانو جوشی 90 درزدار گرم سایز 1,1/2 اینچ برندایران اتصال 1,1/2 عدد 31,000
2650106 زانو جوشی 90 درزدار گرم سایز 2 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 90 درزدار گرم سایز 2 اینچ برند ایران اتصال 2 عدد 48,000
2650107 زانو جوشی 90 درزدار گرم سایز 2,1/2 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 90 درزدار گرم سایز 2,1/2 اینچ برند ایران اتصال 2,1/2 عدد 73,000
2650108 زانو جوشی 90 درزدار گرم سایز 3 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 90 درزدار گرم سایز 3 اینچ برند ایران اتصال 3 عدد 104,000
2650110 زانو جوشی 90 درزدار گرم سایز 4 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 90 درزدار گرم سایز 4 اینچ برند ایران اتصال 4 عدد 175,000
2650112 زانو جوشی 90 درزدار گرم سایز 5 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 90 درزدار گرم سایز 5 اینچ برند ایران اتصال 5 عدد 400,000
2650115 زانو جوشی 90 درزدار گرم سایز 6 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 90 درزدار گرم سایز 6 اینچ برند ایران اتصال 6 عدد 680,000
2650120 زانو جوشی 90 درزدار گرم سایز 8 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 90 درزدار گرم سایز 8 اینچ برند ایران اتصال 8 عدد 1,020,000
2650125 زانو جوشی 90 درزدار گرم سایز 10 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 90 درزدار گرم سایز 10 اینچ برند ایران اتصال 10 عدد 1,850,000
2650130 زانو جوشی 90 درزدار گرم سایز 12 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 90 درزدار گرم سایز 12 اینچ برند ایران اتصال 12 عدد 2,850,000
2650135 زانو جوشی 90 درزدار گرم سایز 14 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 90 درزدار گرم سایز 14 اینچ برند ایران اتصال 14 عدد 6,300,000
2650140 زانو جوشی 90 درزدار گرم سایز 16 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 90 درزدار گرم سایز 16 اینچ برند ایران اتصال 16 عدد 9,400,000
2650201 زانو جوشی 45 درزدار گرم سایز 1/2 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 45 درزدار گرم سایز 1/2 اینچ برند ایران اتصال 1/2 عدد 5,600
2650202 زانو جوشی 45 درزدار گرم سایز 3/4 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 45 درزدار گرم سایز 3/4 اینچ برند ایران اتصال 3/4 عدد 9,040
2650203 زانو جوشی 45 درزدار گرم سایز 1 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 45 درزدار گرم سایز 1 اینچ برند ایران اتصال 1 عدد 11,600
2650204 زانو جوشی 45 درزدار گرم سایز 1,1/4 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 45 درزدار گرم سایز 1,1/4 اینچ برند ایران اتصال 1,1/4 عدد 20,000
2650205 زانو جوشی 45 درزدار گرم سایز 1,1/2 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 45 درزدار گرم سایز 1,1/2 اینچ برند ایران اتصال 1,1/2 عدد 24,800
2650206 زانو جوشی 45 درزدار گرم سایز 2 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 45 درزدار گرم سایز 2 اینچ برند ایران اتصال 2 عدد 38,400
2650207 زانو جوشی 45 درزدار گرم سایز 2,1/2 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 45 درزدار گرم سایز 2,1/2 اینچ برند ایران اتصال 2,1/2 عدد 58,400
2650208 زانو جوشی 45 درزدار گرم سایز 3 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 45 درزدار گرم سایز 3 اینچ برند ایران اتصال 3 عدد 83,200
2650210 زانو جوشی 45 درزدار گرم سایز 4 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 45 درزدار گرم سایز 4 اینچ برند ایران اتصال 4 عدد 140,000
2650301 سه راه جوشی  درزدار سایز 1/2 اینچ برند ایران اتصال سه راه جوشی درزدار سایز 1/2 اینچ برند ایران اتصال 1/2 عدد 11,500
2650302 سه راه جوشی  درزدار سایز 3/4 اینچ برندایران اتصال سه راه جوشی درزدار سایز 3/4 اینچ برندایران اتصال 3/4 عدد 15,000
2650303 سه راه جوشی  درزدار سایز 1 اینچ برند ایران اتصال سه راه جوشی درزدار سایز 1 اینچ برند ایران اتصال 1 عدد 21,000
2650304 سه راه جوشی  درزدار سایز 1,1/4 اینچ برند ایران اتصال سه راه جوشی درزدار سایز 1,1/4 اینچ برند ایران اتصال 1,1/4 عدد 32,000
2650305 سه راه جوشی  درزدار سایز 1,1/2 اینچ برند ایران اتصال سه راه جوشی درزدار سایز 1,1/2 اینچ برند ایران اتصال 1,1/2 عدد 49,000
2650306 سه راه جوشی  درزدار سایز 2 اینچ برند ایران اتصال سه راه جوشی درزدار سایز 2 اینچ برند ایران اتصال 2 عدد 59,000
2650307 سه راه جوشی  درزدار سایز 2,1/2 اینچ برند ایران اتصال سه راه جوشی درزدار سایز 2,1/2 اینچ برند ایران اتصال 2,1/2 عدد 100,000
2650308 سه راه جوشی  درزدار سایز 3 اینچ برند ایران اتصال سه راه جوشی درزدار سایز 3 اینچ برند ایران اتصال 3 عدد 120,000
2650310 سه راه جوشی  درزدار سایز 4 اینچ برند ایران اتصال سه راه جوشی درزدار سایز 4 اینچ برند ایران اتصال 4 عدد 190,000
2650312 سه راه جوشی  درزدار سایز 5 اینچ برند ایران اتصال سه راه جوشی درزدار سایز 5 اینچ برند ایران اتصال 5 عدد 400,000
2650315 سه راه جوشی  درزدار سایز 6 اینچ برندایران اتصال سه راه جوشی درزدار سایز 6 اینچ برندایران اتصال 6 عدد 630,000
2650320 سه راه جوشی  درزدار سایز 8 اینچ برند ایران اتصال سه راه جوشی درزدار سایز 8 اینچ برند ایران اتصال 8 عدد 1,700,000
2650401 سردنده جوشی  درزدار سایز 1/2 اینچ برند ایران اتصال سردنده جوشی درزدار سایز 1/2 اینچ برند ایران اتصال 1/2 عدد 5,400
2650402 سردنده جوشی  درزدار سایز 3/4 اینچ برند ایران اتصال سردنده جوشی درزدار سایز 3/4 اینچ برند ایران اتصال 3/4 عدد 7,300
2650403 سردنده جوشی  درزدار سایز 1 اینچ برند ایران اتصال سردنده جوشی درزدار سایز 1 اینچ برند ایران اتصال 1 عدد 9,500
2650404 سردنده جوشی  درزدار سایز 1,1/4 اینچ برند ایران اتصال سردنده جوشی درزدار سایز 1,1/4 اینچ برند ایران اتصال 1,1/4 عدد 14,000
2650405 سردنده جوشی  درزدار سایز 1,1/2 اینچ برند ایران اتصال سردنده جوشی درزدار سایز 1,1/2 اینچ برند ایران اتصال 1,1/2 عدد 15,800
2650406 سردنده جوشی  درزدار سایز 2 اینچ برند ایران اتصال سردنده جوشی درزدار سایز 2 اینچ برند ایران اتصال 2 عدد 21,500
2650407 سردنده جوشی  درزدار سایز 2,1/2 اینچ برند ایران اتصال سردنده جوشی درزدار سایز 2,1/2 اینچ برند ایران اتصال 2,1/2 عدد 32,000
2650408 سردنده جوشی  درزدار سایز 3 اینچ برند ایران اتصال سردنده جوشی درزدار سایز 3 اینچ برند ایران اتصال 3 عدد 45,000
2650410 سردنده جوشی  درزدار سایز 4 اینچ برند ایران اتصال سردنده جوشی درزدار سایز 4 اینچ برند ایران اتصال 4 عدد 69,000
2650501 کپ عدسی (گود) سایز 1/2 اینچ برند ایران اتصال کپ عدسی (گود) سایز 1/2 اینچ برند ایران اتصال 1/2 عدد 1,500
2650502 کپ عدسی (گود) سایز 3/4 اینچ برند ایران اتصال کپ عدسی (گود) سایز 3/4 اینچ برند ایران اتصال 3/4 عدد 1,600
2650503 کپ عدسی (گود) سایز 1 اینچ برند ایران اتصال کپ عدسی (گود) سایز 1 اینچ برند ایران اتصال 1 عدد 2,300
2650504 کپ عدسی (گود) سایز 1,1/4 اینچ برند ایران اتصال کپ عدسی (گود) سایز 1,1/4 اینچ برند ایران اتصال 1,1/4 عدد 3,400
2650505 کپ عدسی (گود) سایز 1,1/2 اینچ برند ایران اتصال کپ عدسی (گود) سایز 1,1/2 اینچ برند ایران اتصال 1,1/2 عدد 4,100
2650506 کپ عدسی (گود) سایز 2 اینچ برند ایران اتصال کپ عدسی (گود) سایز 2 اینچ برند ایران اتصال 2 عدد 7,000
2650507 کپ عدسی (گود) سایز 2,1/2 اینچ برند ایران اتصال کپ عدسی (گود) سایز 2,1/2 اینچ برند ایران اتصال 2,1/2 عدد 11,600
2650508 کپ عدسی (گود) سایز 3 اینچ برند ایران اتصال کپ عدسی (گود) سایز 3 اینچ برند ایران اتصال 3 عدد 18,400
2650510 کپ عدسی (گود) سایز 4 اینچ برند ایران اتصال کپ عدسی (گود) سایز 4 اینچ برند ایران اتصال 4 عدد 22,000
2650512 کپ عدسی (گود) سایز 5 اینچ برند ایران اتصال کپ عدسی (گود) سایز 5 اینچ برند ایران اتصال 5 عدد 46,200
2650515 کپ عدسی (گود) سایز 6 اینچ برند ایران اتصال کپ عدسی (گود) سایز 6 اینچ برند ایران اتصال 6 عدد 75,000
2650525 کپ عدسی (گود) سایز 10 اینچ برند ایران اتصال کپ عدسی (گود) سایز 10 اینچ برند ایران اتصال 10 عدد 260,000
2650530 کپ عدسی (گود) سایز 12 اینچ برند ایران اتصال کپ عدسی (گود) سایز 12 اینچ برند ایران اتصال 12 عدد 388,300
2650520 کپ عدسی (گود) سایز 8 اینچ برند ایران اتصال کپ عدسی (گود) سایز 8 اینچ برند ایران اتصال 8 عدد 146,300
2650606 کپ تخت(پولکی) سایز 2 اینچ برند ایران اتصال کپ تخت(پولکی) سایز 2 اینچ برند ایران اتصال 2 عدد 0
2650607 کپ تخت(پولکی) سایز 2,1/2 اینچ برند ایران اتصال کپ تخت(پولکی) سایز 2,1/2 اینچ برند ایران اتصال 2,1/2 عدد 1,595
2650608 کپ تخت(پولکی) سایز 3 اینچ برند ایران اتصال کپ تخت(پولکی) سایز 3 اینچ برند ایران اتصال 3 عدد 0
2650610 کپ تخت(پولکی) سایز 4 اینچ برند ایران اتصال کپ تخت(پولکی) سایز 4 اینچ برند ایران اتصال 4 عدد 0
2650612 کپ تخت(پولکی) سایز 5 اینچ برند ایران اتصال کپ تخت(پولکی) سایز 5 اینچ برند ایران اتصال 5 عدد 0
2650615 کپ تخت(پولکی) سایز 6 اینچ برند ایران اتصال کپ تخت(پولکی) سایز 6 اینچ برند ایران اتصال 6 عدد 0
26508252 تبدیل جوشی درزدار سایز 1/2*3/4 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی درزدار سایز 1/2*3/4 اینچ برند ایران اتصال 3/4*1/2 عدد 6,400
2650832 تبدیل جوشی درزدار سایز 1/2*1 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی درزدار سایز 1/2*1 اینچ برند ایران اتصال 1*1/2 عدد 8,500
26508325 تبدیل جوشی درزدار سایز 3/4*1 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی درزدار سایز 3/4*1 اینچ برند ایران اتصال 1*3/4 عدد 8,500
2650842 تبدیل جوشی درزدار سایز 1/2*1,1/4 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی درزدار سایز 1/2*1,1/4 اینچ برند ایران اتصال 1,1/4*1/2 عدد 14,000
26508425 تبدیل جوشی درزدار سایز 3/4*1,1/4 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی درزدار سایز 3/4*1,1/4 اینچ برند ایران اتصال 1,1/4*3/4 عدد 14,000
2650843 تبدیل جوشی درزدار سایز 1*1,1/4 اینچ برند آایران اتصال تبدیل جوشی درزدار سایز 1*1,1/4 اینچ برند آایران اتصال 1,1/4*1 عدد 13,000
2650852 تبدیل جوشی درزدار سایز1/2*1,1/2  اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی درزدار سایز1/2*1,1/2 اینچ برند ایران اتصال 1,1/2*1/2 عدد 17,500
26508525 تبدیل جوشی درزدار سایز 3/4*1,1/2 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی درزدار سایز 3/4*1,1/2 اینچ برند ایران اتصال 1,1/2*3/4 عدد 17,500
2650853 تبدیل جوشی درزدار سایز 1*1,1/2 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی درزدار سایز 1*1,1/2 اینچ برند ایران اتصال 1,1/2*1 عدد 16,500
2650854 تبدیل جوشی درزدار سایز 1,1/4*1,1/2 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی درزدار سایز 1,1/4*1,1/2 اینچ برند ایران اتصال 1,1/2*1,1/4 عدد 16,500
2650862 تبدیل جوشی درزدار سایز 1/2*2 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی درزدار سایز 1/2*2 اینچ برند ایران اتصال 2*1/2 عدد 25,000
26508625 تبدیل جوشی درزدار سایز 3/4*2 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی درزدار سایز 3/4*2 اینچ برند ایران اتصال 2*3/4 عدد 25,000
2650863 تبدیل جوشی درزدار سایز 1*2 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی درزدار سایز 1*2 اینچ برند ایران اتصال 2*1 عدد 23,000
2650864 تبدیل جوشی درزدار سایز 1,1/4*2 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی درزدار سایز 1,1/4*2 اینچ برند ایران اتصال 2*1,1/4 عدد 22,000
2650865 تبدیل جوشی درزدار سایز 1,1/2*2 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی درزدار سایز 1,1/2*2 اینچ برند ایران اتصال 2*1,1/2 عدد 22,000
2650873 تبدیل جوشی درزدار سایز 1*2,1/2 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی درزدار سایز 1*2,1/2 اینچ برند ایران اتصال 2,1/2*1 عدد 42,000
2650874 تبدیل جوشی درزدار سایز 1,1/4*2,1/2 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی درزدار سایز 1,1/4*2,1/2 اینچ برند ایران اتصال 2,1/2*1,1/4 عدد 42,000
2650875 تبدیل جوشی درزدار سایز 1,1/2*2,1/2 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی درزدار سایز 1,1/2*2,1/2 اینچ برند ایران اتصال 2,1/2*1,1/2 عدد 35,000
2650876 تبدیل جوشی درزدار سایز 2*2,1/2 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی درزدار سایز 2*2,1/2 اینچ برند ایران اتصال 2,1/2*2 عدد 35,000
2650883 تبدیل جوشی درزدار سایز 1*3 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی درزدار سایز 1*3 اینچ برند ایران اتصال 3*1 عدد 50,000
2650884 تبدیل جوشی درزدار سایز 1,1/4*3 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی درزدار سایز 1,1/4*3 اینچ برند ایران اتصال 3*1,1/4 عدد 50,000
2650885 تبدیل جوشی درزدار سایز 1,1/2*3 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی درزدار سایز 1,1/2*3 اینچ برند ایران اتصال 3*1,1/2 عدد 47,000
2650886 تبدیل جوشی درزدار سایز 2*3 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی درزدار سایز 2*3 اینچ برند ایران اتصال 3*2 عدد 47,000
2650887 تبدیل جوشی درزدار سایز 2,1/2*3 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی درزدار سایز 2,1/2*3 اینچ برند ایران اتصال 3*2,1/2 عدد 47,000
26508104 تبدیل جوشی درزدار سایز 1,1/4*4 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی درزدار سایز 1,1/4*4 اینچ برند ایران اتصال 4*1,1/4 عدد 120,000
26508105 تبدیل جوشی درزدار سایز 1,1/2*4 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی درزدار سایز 1,1/2*4 اینچ برند ایران اتصال 4*1,1/2 عدد 85,000
26508106 تبدیل جوشی درزدار سایز 2*4 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی درزدار سایز 2*4 اینچ برند ایران اتصال 4*2 عدد 85,000
26508107 تبدیل جوشی درزدار سایز 2,1/2*4 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی درزدار سایز 2,1/2*4 اینچ برند ایران اتصال 4*2,1/2 عدد 69,000
26508108 تبدیل جوشی درزدار سایز 3*4 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی درزدار سایز 3*4 اینچ برند ایران اتصال 4*3 عدد 69,000
26508127 تبدیل جوشی درزدار سایز 2,1/2*5 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی درزدار سایز 2,1/2*5 اینچ برند ایران اتصال 5*2,1/2 عدد 160,000
26508128 تبدیل جوشی درزدار سایز 3*5 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی درزدار سایز 3*5 اینچ برند ایران اتصال 5*3 عدد 138,000
265081210 تبدیل جوشی درزدار سایز 4*5 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی درزدار سایز 4*5 اینچ برند ایران اتصال 5*4 عدد 130,000
26508158 تبدیل جوشی درزدار سایز 3*6 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی درزدار سایز 3*6 اینچ برند ایران اتصال 6*3 عدد 180,000
265081510 تبدیل جوشی درزدار سایز 4*6 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی درزدار سایز 4*6 اینچ برند ایران اتصال 6*4 عدد 155,000
265081512 تبدیل جوشی درزدار سایز 5*6 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی درزدار سایز 5*6 اینچ برند ایران اتصال 6*5 عدد 155,000
265082010 تبدیل جوشی درزدار سایز 4*8 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی درزدار سایز 4*8 اینچ برند ایران اتصال 8*4 عدد 335,000
265082012 تبدیل جوشی درزدار سایز 5*8 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی درزدار سایز 5*8 اینچ برند ایران اتصال 8*5 عدد 320,000
265082015 تبدیل جوشی درزدار سایز 6*8 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی درزدار سایز 6*8 اینچ برند ایران اتصال 8*6 عدد 320,000
265082515 تبدیل جوشی درزدار سایز 6*10 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی درزدار سایز 6*10 اینچ برند ایران اتصال 10*6 عدد 0
265082520 تبدیل جوشی درزدار سایز 8*10 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی درزدار سایز 8*10 اینچ برند ایران اتصال 10*8 عدد 0
26507252 سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 1/2*3/4 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 1/2*3/4 اینچ برند ایران اتصال 3/4*1/2 عدد 15,000
2650732 سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 1/2*1 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 1/2*1 اینچ برند ایران اتصال 1*1/2 عدد 19,000
26507325 سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 3/4*1 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 3/4*1 اینچ برند ایران اتصال 1*3/4 عدد 19,000
2650742 سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 1/2*1,1/4 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 1/2*1,1/4 اینچ برند ایران اتصال 1,1/4*1/2 عدد 28,000
26507425 سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 3/4*1,1/4 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 3/4*1,1/4 اینچ برند ایران اتصال 1,1/4*3/4 عدد 28,000
2650743 سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 1*1,1/4 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 1*1,1/4 اینچ برند ایران اتصال 1,1/4*1 عدد 32,000
2650752 سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز1/2*1,1/2  اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز1/2*1,1/2 اینچ برند ایران اتصال 1,1/2*1/2 عدد 37,000
26507525 سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 3/4*1,1/2 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 3/4*1,1/2 اینچ برند ایران اتصال 1,1/2*3/4 عدد 37,000
2650753 سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 1*1,1/2 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 1*1,1/2 اینچ برند ایران اتصال 1,1/2*1 عدد 37,000
2650754 سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 1,1/4*1,1/2 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 1,1/4*1,1/2 اینچ برند ایران اتصال 1,1/2*1,1/4 عدد 49,000
2650762 سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 1/2*2 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 1/2*2 اینچ برند ایران اتصال 2*1/2 عدد 54,000
26507625 سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 3/4*2 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 3/4*2 اینچ برند ایران اتصال 2*3/4 عدد 54,000
2650763 سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 1*2 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 1*2 اینچ برند ایران اتصال 2*1 عدد 54,000
2650764 سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 1,1/4*2 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 1,1/4*2 اینچ برند ایران اتصال 2*1,1/4 عدد 54,000
2650765 سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 1,1/2*2 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 1,1/2*2 اینچ برند ایران اتصال 2*1,1/2 عدد 59,000
2650773 سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 1*2,1/2 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 1*2,1/2 اینچ برند ایران اتصال 2,1/2*1 عدد 84,000
2650774 سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 1,1/4*2,1/2 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 1,1/4*2,1/2 اینچ برند ایران اتصال 2,1/2*1,1/4 عدد 84,000
2650775 سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 1,1/2*2,1/2 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 1,1/2*2,1/2 اینچ برند ایران اتصال 2,1/2*1,1/2 عدد 100,000
2650776 سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 2*2,1/2 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 2*2,1/2 اینچ برند ایران اتصال 2,1/2*2 عدد 100,000
2650783 سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 1*3 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 1*3 اینچ برند ایران اتصال 3*1 عدد 105,000
2650784 سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 1,1/4*3 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 1,1/4*3 اینچ برند ایران اتصال 3*1,1/4 عدد 105,000
2650785 سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 1,1/2*3 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 1,1/2*3 اینچ برند ایران اتصال 3*1,1/2 عدد 120,000
2650786 سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 2*3 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 2*3 اینچ برند ایران اتصال 3*2 عدد 120,000
2650787 سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 2,1/2*3 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 2,1/2*3 اینچ برند ایران اتصال 3*2,1/2 عدد 120,000
26507104 سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 1,1/4*4 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 1,1/4*4 اینچ برند ایران اتصال 4*1,1/4 عدد 160,000
26507105 سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 1,1/2*4 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 1,1/2*4 اینچ برند ایران اتصال 4*1,1/2 عدد 160,000
26507106 سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 2*4 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 2*4 اینچ برند ایران اتصال 4*2 عدد 190,000
26507107 سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 2,1/2*4 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 2,1/2*4 اینچ برند ایران اتصال 4*2,1/2 عدد 190,000
26507108 سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 3*4 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 3*4 اینچ برند ایران اتصال 4*3 عدد 190,000
26507127 سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 2,1/2*5 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 2,1/2*5 اینچ برند ایران اتصال 5*2,1/2 عدد 450,000
26507128 سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 3*5 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 3*5 اینچ برند ایران اتصال 5*3 عدد 450,000
265071210 سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 4*5 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 4*5 اینچ برند ایران اتصال 5*4 عدد 450,000
26507158 سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 4*6 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 4*6 اینچ برند ایران اتصال 6*3 عدد 650,000
265071510 سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 5*6 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 5*6 اینچ برند ایران اتصال 6*4 عدد 650,000
265071512 سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 5*8 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 5*8 اینچ برند ایران اتصال 6*5 عدد 1,700,000
265072010 سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 6*8 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 6*8 اینچ برند ایران اتصال 8*4 عدد 1,700,000
265072012 سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 6*8 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 6*8 اینچ برند ایران اتصال 8*5 عدد 1,700,000
265072015 سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 6*8 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی جوشی درزدار سایز 6*8 اینچ برند ایران اتصال 8*6 عدد 1,700,000
2660101 زانو جوشی 90 مانیسمان سایز 1/2 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 90 مانیسمان سایز 1/2 اینچ برند ایران اتصال 1/2 عدد 10,000
2660102 زانو جوشی 90 مانیسمان سایز 3/4 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 90 مانیسمان سایز 3/4 اینچ برند ایران اتصال 3/4 عدد 16,000
2660103 زانو جوشی 90 مانیسمان سایز 1 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 90 مانیسمان سایز 1 اینچ برند ایران اتصال 1 عدد 20,000
2660104 زانو جوشی 90 مانیسمان سایز 1,1/4 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 90 مانیسمان سایز 1,1/4 اینچ برند ایران اتصال 1,1/4 عدد 36,000
2660105 زانو جوشی 90 مانیسمان سایز 1,1/2 اینچ برندایران اتصال زانو جوشی 90 مانیسمان سایز 1,1/2 اینچ برندایران اتصال 1,1/2 عدد 48,000
2660106 زانو جوشی 90 مانیسمان سایز 2 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 90 مانیسمان سایز 2 اینچ برند ایران اتصال 2 عدد 90,000
2660107 زانو جوشی 90 مانیسمان سایز 2,1/2 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 90 مانیسمان سایز 2,1/2 اینچ برند ایران اتصال 2,1/2 عدد 149,000
2660108 زانو جوشی 90 مانیسمان سایز 3 اینچ برند آایران اتصال زانو جوشی 90 مانیسمان سایز 3 اینچ برند آایران اتصال 3 عدد 195,000
2660110 زانو جوشی 90 مانیسمان سایز 4 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 90 مانیسمان سایز 4 اینچ برند ایران اتصال 4 عدد 365,000
2660112 زانو جوشی 90 مانیسمان سایز 5 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 90 مانیسمان سایز 5 اینچ برند ایران اتصال 5 عدد 590,000
2660115 زانو جوشی 90 مانیسمان سایز 6 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 90 مانیسمان سایز 6 اینچ برند ایران اتصال 6 عدد 800,000
2660120 زانو جوشی 90 مانیسمان سایز 8 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 90 مانیسمان سایز 8 اینچ برند ایران اتصال 8 عدد 1,570,000
2660125 زانو جوشی 90 مانیسمان سایز 10 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 90 مانیسمان سایز 10 اینچ برند ایران اتصال 10 عدد 2,600,000
2660130 زانو جوشی 90 مانیسمان سایز 12 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 90 مانیسمان سایز 12 اینچ برند ایران اتصال 12 عدد 5,170,000
2660135 زانو جوشی 90 مانیسمان سایز 14 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 90 مانیسمان سایز 14 اینچ برند ایران اتصال 14 عدد 7,900,000
2660140 زانو جوشی 90 مانیسمان سایز 16 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 90 مانیسمان سایز 16 اینچ برند ایران اتصال 16 عدد 13,000,000
2660201 زانو جوشی 45 مانیسمان سایز 1/2 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 45 مانیسمان سایز 1/2 اینچ برند ایران اتصال 1/2 عدد 8,000
2660202 زانو جوشی 45 مانیسمان سایز 3/4 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 45 مانیسمان سایز 3/4 اینچ برند ایران اتصال 3/4 عدد 14,800
2660203 زانو جوشی 45 مانیسمان سایز 1 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 45 مانیسمان سایز 1 اینچ برند ایران اتصال 1 عدد 19,800
2660204 زانو جوشی 45 مانیسمان سایز 1,1/4 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 45 مانیسمان سایز 1,1/4 اینچ برند ایران اتصال 1,1/4 عدد 28,800
2660205 زانو جوشی 45 مانیسمان سایز 1,1/2 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 45 مانیسمان سایز 1,1/2 اینچ برند ایران اتصال 1,1/2 عدد 38,400
2660206 زانو جوشی 45 مانیسمان سایز 2 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 45 مانیسمان سایز 2 اینچ برند ایران اتصال 2 عدد 72,000
2660207 زانو جوشی 45 مانیسمان سایز 2,1/2 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 45 مانیسمان سایز 2,1/2 اینچ برند ایران اتصال 2,1/2 عدد 119,200
2660208 زانو جوشی 45 مانیسمان سایز 3 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 45 مانیسمان سایز 3 اینچ برند ایران اتصال 3 عدد 156,000
2660210 زانو جوشی 45 مانیسمان سایز 4 اینچ برند ایران اتصال زانو جوشی 45 مانیسمان سایز 4 اینچ برند ایران اتصال 4 عدد 292,000
2660301 سه راه جوشی  مانیسمان سایز 1/2 اینچ برند ایران اتصال سه راه جوشی مانیسمان سایز 1/2 اینچ برند ایران اتصال 1/2 عدد 16,500
2660302 سه راه جوشی  مانیسمان سایز 3/4 اینچ برندایران اتصال سه راه جوشی مانیسمان سایز 3/4 اینچ برندایران اتصال 3/4 عدد 21,000
2660303 سه راه جوشی  مانیسمان سایز 1 اینچ برند ایران اتصال سه راه جوشی مانیسمان سایز 1 اینچ برند ایران اتصال 1 عدد 38,500
2660304 سه راه جوشی  مانیسمان سایز 1,1/4 اینچ برند ایران اتصال سه راه جوشی مانیسمان سایز 1,1/4 اینچ برند ایران اتصال 1,1/4 عدد 79,200
2660305 سه راه جوشی  مانیسمان سایز 1,1/2 اینچ برند ایران اتصال سه راه جوشی مانیسمان سایز 1,1/2 اینچ برند ایران اتصال 1,1/2 عدد 97,900
2660306 سه راه جوشی  مانیسمان سایز 2 اینچ برند ایران اتصال سه راه جوشی مانیسمان سایز 2 اینچ برند ایران اتصال 2 عدد 126,500
2660307 سه راه جوشی  مانیسمان سایز 2,1/2 اینچ برند ایران اتصال سه راه جوشی مانیسمان سایز 2,1/2 اینچ برند ایران اتصال 2,1/2 عدد 198,000
2660308 سه راه جوشی  مانیسمان سایز 3 اینچ برند ایران اتصال سه راه جوشی مانیسمان سایز 3 اینچ برند ایران اتصال 3 عدد 270,000
2660310 سه راه جوشی  مانیسمان سایز 4 اینچ برند ایران اتصال سه راه جوشی مانیسمان سایز 4 اینچ برند ایران اتصال 4 عدد 484,000
2660312 سه راه جوشی  مانیسمان سایز 5 اینچ برند ایران اتصال سه راه جوشی مانیسمان سایز 5 اینچ برند ایران اتصال 5 عدد 880,000
2660315 سه راه جوشی  مانیسمان سایز 6 اینچ برندایران اتصال سه راه جوشی مانیسمان سایز 6 اینچ برندایران اتصال 6 عدد 1,430,000
2660320 سه راه جوشی  مانیسمان سایز 8 اینچ برند ایران اتصال سه راه جوشی مانیسمان سایز 8 اینچ برند ایران اتصال 8 عدد 2,200,000
2660401 سردنده جوشی  مانیسمان سایز 1/2 اینچ برند ایران اتصال سردنده جوشی مانیسمان سایز 1/2 اینچ برند ایران اتصال 1/2 عدد 8,600
2660402 سردنده جوشی  مانیسمان سایز 3/4 اینچ برند ایران اتصال سردنده جوشی مانیسمان سایز 3/4 اینچ برند ایران اتصال 3/4 عدد 9,700
2660403 سردنده جوشی  مانیسمان سایز 1 اینچ برند ایران اتصال سردنده جوشی مانیسمان سایز 1 اینچ برند ایران اتصال 1 عدد 15,400
2660404 سردنده جوشی  مانیسمان سایز 1,1/4 اینچ برند ایران اتصال سردنده جوشی مانیسمان سایز 1,1/4 اینچ برند ایران اتصال 1,1/4 عدد 26,400
2660405 سردنده جوشی  مانیسمان سایز 1,1/2 اینچ برند ایران اتصال سردنده جوشی مانیسمان سایز 1,1/2 اینچ برند ایران اتصال 1,1/2 عدد 28,600
2660406 سردنده جوشی  مانیسمان سایز 2 اینچ برند ایران اتصال سردنده جوشی مانیسمان سایز 2 اینچ برند ایران اتصال 2 عدد 38,500
2660408 سردنده جوشی  مانیسمان سایز 2,1/2 اینچ برند ایران اتصال سردنده جوشی مانیسمان سایز 2,1/2 اینچ برند ایران اتصال 2,1/2 عدد 60,500
2660410 سردنده جوشی  مانیسمان سایز 3 اینچ برند ایران اتصال سردنده جوشی مانیسمان سایز 3 اینچ برند ایران اتصال 3 عدد 77,000
2660412 سردنده جوشی  مانیسمان سایز 4 اینچ برند ایران اتصال سردنده جوشی مانیسمان سایز 4 اینچ برند ایران اتصال 4 عدد 93,500
26608252 تبدیل جوشی مانیسمان سایز 1/2*3/4 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی مانیسمان سایز 1/2*3/4 اینچ برند ایران اتصال 3/4*1/2 عدد 9,200
2660832 تبدیل جوشی مانیسمان سایز 1/2*1 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی مانیسمان سایز 1/2*1 اینچ برند ایران اتصال 1*1/2 عدد 14,300
26608325 تبدیل جوشی مانیسمان سایز 3/4*1 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی مانیسمان سایز 3/4*1 اینچ برند ایران اتصال 1*3/4 عدد 14,300
2660842 تبدیل جوشی مانیسمان سایز 1/2*1,1/4 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی مانیسمان سایز 1/2*1,1/4 اینچ برند ایران اتصال 1,1/4*1/2 عدد 26,400
26608425 تبدیل جوشی مانیسمان سایز 3/4*1,1/4 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی مانیسمان سایز 3/4*1,1/4 اینچ برند ایران اتصال 1,1/4*3/4 عدد 26,400
2660843 تبدیل جوشی مانیسمان سایز 1*1,1/4 اینچ برند آایران اتصال تبدیل جوشی مانیسمان سایز 1*1,1/4 اینچ برند آایران اتصال 1,1/4*1 عدد 24,200
2660852 تبدیل جوشی مانیسمان سایز1/2*1,1/2  اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی مانیسمان سایز1/2*1,1/2 اینچ برند ایران اتصال 1,1/2*1/2 عدد 36,300
26608525 تبدیل جوشی مانیسمان سایز 3/4*1,1/2 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی مانیسمان سایز 3/4*1,1/2 اینچ برند ایران اتصال 1,1/2*3/4 عدد 36,300
2660853 تبدیل جوشی مانیسمان سایز 1*1,1/2 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی مانیسمان سایز 1*1,1/2 اینچ برند ایران اتصال 1,1/2*1 عدد 27,500
2660854 تبدیل جوشی مانیسمان سایز 1,1/4*1,1/2 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی مانیسمان سایز 1,1/4*1,1/2 اینچ برند ایران اتصال 1,1/2*1,1/4 عدد 27,500
2660862 تبدیل جوشی مانیسمان سایز 1/2*2 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی مانیسمان سایز 1/2*2 اینچ برند ایران اتصال 2*1/2 عدد 49,500
26608625 تبدیل جوشی مانیسمان سایز 3/4*2 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی مانیسمان سایز 3/4*2 اینچ برند ایران اتصال 2*3/4 عدد 49,500
2660863 تبدیل جوشی مانیسمان سایز 1*2 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی مانیسمان سایز 1*2 اینچ برند ایران اتصال 2*1 عدد 45,100
2660864 تبدیل جوشی مانیسمان سایز 1,1/4*2 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی مانیسمان سایز 1,1/4*2 اینچ برند ایران اتصال 2*1,1/4 عدد 45,100
2660865 تبدیل جوشی مانیسمان سایز 1,1/2*2 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی مانیسمان سایز 1,1/2*2 اینچ برند ایران اتصال 2*1,1/2 عدد 45,100
2660873 تبدیل جوشی مانیسمان سایز 1*2,1/2 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی مانیسمان سایز 1*2,1/2 اینچ برند ایران اتصال 2,1/2*1 عدد 85,800
2660874 تبدیل جوشی مانیسمان سایز 1,1/4*2,1/2 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی مانیسمان سایز 1,1/4*2,1/2 اینچ برند ایران اتصال 2,1/2*1,1/4 عدد 85,800
2660875 تبدیل جوشی مانیسمان سایز 1,1/2*2,1/2 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی مانیسمان سایز 1,1/2*2,1/2 اینچ برند ایران اتصال 2,1/2*1,1/2 عدد 77,000
2660876 تبدیل جوشی مانیسمان سایز 2*2,1/2 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی مانیسمان سایز 2*2,1/2 اینچ برند ایران اتصال 2,1/2*2 عدد 77,000
2660883 تبدیل جوشی مانیسمان سایز 1*3 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی مانیسمان سایز 1*3 اینچ برند ایران اتصال 3*1 عدد 99,000
2660884 تبدیل جوشی مانیسمان سایز 1,1/4*3 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی مانیسمان سایز 1,1/4*3 اینچ برند ایران اتصال 3*1,1/4 عدد 99,000
2660885 تبدیل جوشی مانیسمان سایز 1,1/2*3 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی مانیسمان سایز 1,1/2*3 اینچ برند ایران اتصال 3*1,1/2 عدد 94,600
2660886 تبدیل جوشی مانیسمان سایز 2*3 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی مانیسمان سایز 2*3 اینچ برند ایران اتصال 3*2 عدد 94,600
2660887 تبدیل جوشی مانیسمان سایز 2,1/2*3 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی مانیسمان سایز 2,1/2*3 اینچ برند ایران اتصال 3*2,1/2 عدد 94,600
26608104 تبدیل جوشی مانیسمان سایز 1,1/4*4 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی مانیسمان سایز 1,1/4*4 اینچ برند ایران اتصال 4*1,1/4 عدد 187,000
26608105 تبدیل جوشی مانیسمان سایز 1,1/2*4 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی مانیسمان سایز 1,1/2*4 اینچ برند ایران اتصال 4*1,1/2 عدد 154,000
26608106 تبدیل جوشی مانیسمان سایز 2*4 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی مانیسمان سایز 2*4 اینچ برند ایران اتصال 4*2 عدد 154,000
26608107 تبدیل جوشی مانیسمان سایز 2,1/2*4 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی مانیسمان سایز 2,1/2*4 اینچ برند ایران اتصال 4*2,1/2 عدد 143,000
26608108 تبدیل جوشی مانیسمان سایز 3*4 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی مانیسمان سایز 3*4 اینچ برند ایران اتصال 4*3 عدد 143,000
26608127 تبدیل جوشی مانیسمان سایز 2,1/2*5 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی مانیسمان سایز 2,1/2*5 اینچ برند ایران اتصال 5*2,1/2 عدد 281,000
26608128 تبدیل جوشی مانیسمان سایز 3*5 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی مانیسمان سایز 3*5 اینچ برند ایران اتصال 5*3 عدد 273,000
266081210 تبدیل جوشی مانیسمان سایز 4*5 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی مانیسمان سایز 4*5 اینچ برند ایران اتصال 5*4 عدد 253,000
26608158 تبدیل جوشی مانیسمان سایز 3*6 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی مانیسمان سایز 3*6 اینچ برند ایران اتصال 6*3 عدد 385,000
266081510 تبدیل جوشی مانیسمان سایز 4*6 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی مانیسمان سایز 4*6 اینچ برند ایران اتصال 6*4 عدد 363,000
266081512 تبدیل جوشی مانیسمان سایز 5*6 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی مانیسمان سایز 5*6 اینچ برند ایران اتصال 6*5 عدد 363,000
266082010 تبدیل جوشی مانیسمان سایز 4*8 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی مانیسمان سایز 4*8 اینچ برند ایران اتصال 8*4 عدد 506,000
266082012 تبدیل جوشی مانیسمان سایز 5*8 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی مانیسمان سایز 5*8 اینچ برند ایران اتصال 8*5 عدد 495,000
266082015 تبدیل جوشی مانیسمان سایز 6*8 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی مانیسمان سایز 6*8 اینچ برند ایران اتصال 8*6 عدد 495,000
266083015 تبدیل جوشی مانیسمان سایز 6*10 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی مانیسمان سایز 6*10 اینچ برند ایران اتصال 10*6 عدد 0
266083020 تبدیل جوشی مانیسمان سایز 8*10 اینچ برند ایران اتصال تبدیل جوشی مانیسمان سایز 8*10 اینچ برند ایران اتصال 10*8 عدد 0
26607252 سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 1/2*3/4 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 1/2*3/4 اینچ برند ایران اتصال 3/4*1/2 عدد 21,000
2660732 سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 1/2*1 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 1/2*1 اینچ برند ایران اتصال 1*1/2 عدد 33,000
26607325 سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 3/4*1 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 3/4*1 اینچ برند ایران اتصال 1*3/4 عدد 33,000
2660742 سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 1/2*1,1/4 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 1/2*1,1/4 اینچ برند ایران اتصال 1,1/4*1/2 عدد 73,700
26607425 سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 3/4*1,1/4 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 3/4*1,1/4 اینچ برند ایران اتصال 1,1/4*3/4 عدد 73,700
2660743 سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 1*1,1/4 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 1*1,1/4 اینچ برند ایران اتصال 1,1/4*1 عدد 79,200
2660752 سه راه تبدیلی مانیسمان  سایز1/2*1,1/2  اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی مانیسمان سایز1/2*1,1/2 اینچ برند ایران اتصال 1,1/2*1/2 عدد 88,000
26607525 سه راه تبدیلی مانیسمان  سایز 3/4*1,1/2 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 3/4*1,1/2 اینچ برند ایران اتصال 1,1/2*3/4 عدد 88,000
2660753 سه راه تبدیلی مانیسمان  سایز 1*1,1/2 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 1*1,1/2 اینچ برند ایران اتصال 1,1/2*1 عدد 88,000
2660754 سه راه تبدیلی مانیسمان  سایز 1,1/4*1,1/2 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 1,1/4*1,1/2 اینچ برند ایران اتصال 1,1/2*1,1/4 عدد 97,900
2660762 سه راه تبدیلی مانیسمان  سایز 1/2*2 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 1/2*2 اینچ برند ایران اتصال 2*1/2 عدد 115,500
26607625 سه راه تبدیلی مانیسمان  سایز 3/4*2 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 3/4*2 اینچ برند ایران اتصال 2*3/4 عدد 115,500
2660763 سه راه تبدیلی مانیسمان  سایز 1*2 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 1*2 اینچ برند ایران اتصال 2*1 عدد 115,500
2660764 سه راه تبدیلی مانیسمان  سایز 1,1/4*2 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 1,1/4*2 اینچ برند ایران اتصال 2*1,1/4 عدد 115,500
2660765 سه راه تبدیلی مانیسمان  سایز 1,1/2*2 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 1,1/2*2 اینچ برند ایران اتصال 2*1,1/2 عدد 126,500
2660773 سه راه تبدیلی مانیسمان  سایز 1*2,1/2 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 1*2,1/2 اینچ برند ایران اتصال 2,1/2*1 عدد 165,000
2660774 سه راه تبدیلی مانیسمان  سایز 1,1/4*2,1/2 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 1,1/4*2,1/2 اینچ برند ایران اتصال 2,1/2*1,1/4 عدد 165,000
2660775 سه راه تبدیلی مانیسمان  سایز 1,1/2*2,1/2 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 1,1/2*2,1/2 اینچ برند ایران اتصال 2,1/2*1,1/2 عدد 198,000
2660776 سه راه تبدیلی مانیسمان  سایز 2*2,1/2 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 2*2,1/2 اینچ برند ایران اتصال 2,1/2*2 عدد 198,000
2660783 سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 1*3 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 1*3 اینچ برند ایران اتصال 3*1 عدد 253,000
2660784 سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 1,1/4*3 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 1,1/4*3 اینچ برند ایران اتصال 3*1,1/4 عدد 253,000
2660785 سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 1,1/2*3 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 1,1/2*3 اینچ برند ایران اتصال 3*1,1/2 عدد 270,000
2660786 سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 2*3 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 2*3 اینچ برند ایران اتصال 3*2 عدد 270,000
2660787 سه راه تبدیلی مانیسمان  سایز 2,1/2*3 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 2,1/2*3 اینچ برند ایران اتصال 3*2,1/2 عدد 270,000
26607104 سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 1,1/4*4 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 1,1/4*4 اینچ برند ایران اتصال 4*1,1/4 عدد 374,000
26607105 سه راه تبدیلی مانیسمان  سایز 1,1/2*4 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 1,1/2*4 اینچ برند ایران اتصال 4*1,1/2 عدد 374,000
26607106 سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 2*4 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 2*4 اینچ برند ایران اتصال 4*2 عدد 484,000
26607107 سه راه تبدیلی مانیسمان  سایز 2,1/2*4 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 2,1/2*4 اینچ برند ایران اتصال 4*2,1/2 عدد 484,000
26607108 سه راه تبدیلی مانیسمان  سایز 3*4 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 3*4 اینچ برند ایران اتصال 4*3 عدد 484,000
26607127 سه راه تبدیلی مانیسمان  سایز 2,1/2*5 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 2,1/2*5 اینچ برند ایران اتصال 5*2,1/2 عدد 880,000
26607128 سه راه تبدیلی مانیسمان  سایز 3*5 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 3*5 اینچ برند ایران اتصال 5*3 عدد 880,000
266071210 سه راه تبدیلی مانیسمان  سایز 4*5 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 4*5 اینچ برند ایران اتصال 5*4 عدد 880,000
266071510 سه راه تبدیلی مانیسمان  سایز 4*6 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 4*6 اینچ برند ایران اتصال 6*4 عدد 1,430,000
266071512 سه راه تبدیلی مانیسمان  سایز 5*6 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 5*6 اینچ برند ایران اتصال 6*5 عدد 1,430,000
266072010 سه راه تبدیلی مانیسمان  سایز 4*8 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 4*8 اینچ برند ایران اتصال 8*4 عدد 2,200,000
266072012 سه راه تبدیلی مانیسمان  سایز 5*8 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 5*8 اینچ برند ایران اتصال 8*5 عدد 2,200,000
266072015 سه راه تبدیلی مانیسمان  سایز 6*8 اینچ برند ایران اتصال سه راه تبدیلی مانیسمان سایز 6*8 اینچ برند ایران اتصال 8*6 عدد 2,200,000
جمع کل
مشاهده سبد خرید