مشخصات فنی

کد کالا تصویر نام کالا سایز واحد قیمت (ت) بازه تخفیف تعداد جمع (ت) جمع با تخفیف (ت)
1051101 لوله مانسمان رده 40 سایز 1/2 لوله مانسمان رده 40 سایز 1/2 1/2 عدد 95,000
1051102 لوله مانسمان رده 40 سایز 3/4 لوله مانسمان رده 40 سایز 3/4 3/4 عدد 120,000
1051103 لوله مانسمان رده 40 سایز 1 لوله مانسمان رده 40 سایز 1 1 عدد 200,000
1051104 لوله مانسمان رده 40 سایز  1,1/4 لوله مانسمان رده 40 سایز 1,1/4 1,1/4 عدد 200,000
1051105 لوله مانسمان رده 40 سایز 1,1/2 لوله مانسمان رده 40 سایز 1,1/2 1,1/2 عدد 290,000
1051106 لوله مانسمان رده 40 سایز 2 لوله مانسمان رده 40 سایز 2 2 عدد 385,000
1051107 لوله مانسمان رده 40 سایز  2,1/2 لوله مانسمان رده 40 سایز 2,1/2 2,1/2 عدد 475,000
1051108 لوله مانسمان رده 40 سایز  3 لوله مانسمان رده 40 سایز 3 3 عدد 585,000
1051110 لوله مانسمان رده 40 سایز 4 لوله مانسمان رده 40 سایز 4 4 عدد 770,000
1051112 لوله مانسمان رده 40 سایز  5 لوله مانسمان رده 40 سایز 5 5 عدد 1,180,000
1051115 لوله مانسمان رده 40 سایز  6 لوله مانسمان رده 40 سایز 6 6 عدد 1,300,000
1051401 لوله مانسمان رده 80 سایز 1/2 لوله مانسمان رده 80 سایز 1/2 1/2 عدد 41,200
1051402 لوله مانسمان رده 80 سایز 3/4 لوله مانسمان رده 80 سایز 3/4 3/4 عدد 57,680
1051403 لوله مانسمان رده 80 سایز 1 لوله مانسمان رده 80 سایز 1 1 عدد 82,400
1051404 لوله مانسمان رده 80 سایز 1,1/4 لوله مانسمان رده 80 سایز 1,1/4 1,1/4 عدد 111,240
1051405 لوله مانسمان رده 80 سایز 1,1/2 لوله مانسمان رده 80 سایز 1,1/2 1,1/2 عدد 135,960
1051406 لوله مانسمان رده 80 سایز 2 لوله مانسمان رده 80 سایز 2 2 عدد 185,400
1051407 لوله مانسمان رده 80 سایز 2,1/2 لوله مانسمان رده 80 سایز 2,1/2 2,1/2 عدد 284,280
1051408 لوله مانسمان رده 80 سایز 3 لوله مانسمان رده 80 سایز 3 3 عدد 379,040
1051410 لوله مانسمان رده 80 سایز4 لوله مانسمان رده 80 سایز4 4 عدد 552,080
1051412 لوله مانسمان رده 80 سایز 5 لوله مانسمان رده 80 سایز 5 5 عدد 766,320
1051415 لوله مانسمان رده 80 سایز 6 لوله مانسمان رده 80 سایز 6 6 عدد 1,054,720
جمع کل
مشاهده سبد خرید