با ما تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد کالا تصویر نام کالا سایز واحد قیمت (ت) بازه تخفیف تعداد جمع (ت) جمع با تخفیف (ت)
1510101 زانو گالوانیزه 90 سایز 1/2 اینچ توپی برزیل زانو گالوانیزه 90 سایز 1/2 اینچ توپی برزیل 1/2 عدد 17,325
1510102 زانو گالوانیزه 90 سایز 3/4 اینچ توپی برزیل زانو گالوانیزه 90 سایز 3/4 اینچ توپی برزیل 3/4 عدد 23,625
1510103 زانو گالوانیزه 90 سایز 1 اینچ توپی برزیل زانو گالوانیزه 90 سایز 1 اینچ توپی برزیل 1 عدد 35,700
1510104 زانو گالوانیزه 90 سایز 1,1/4 اینچ توپی برزیل زانو گالوانیزه 90 سایز 1,1/4 اینچ توپی برزیل 1,1/4 عدد 50,400
1510105 زانو گالوانیزه 90 سایز 1,1/2 اینچ توپی برزیل زانو گالوانیزه 90 سایز 1,1/2 اینچ توپی برزیل 1,1/2 عدد 66,150
1510106 زانو گالوانیزه 90 سایز 2 اینچ توپی برزیل زانو گالوانیزه 90 سایز 2 اینچ توپی برزیل 2 عدد 157,500
1510107 زانو گالوانیزه 90 سایز 2,1/2 اینچ توپی برزیل زانو گالوانیزه 90 سایز 2,1/2 اینچ توپی برزیل 2,1/2 عدد 241,500
1510108 زانو گالوانیزه 90 سایز 3 اینچ توپی برزیل زانو گالوانیزه 90 سایز 3 اینچ توپی برزیل 3 عدد 273,000
1510110 زانو گالوانیزه 90 سایز 4 اینچ توپی برزیل زانو گالوانیزه 90 سایز 4 اینچ توپی برزیل 4 عدد 378,000
1510201 زانو گالوانیزه 45 سایز 1/2 اینچ توپی برزیل زانو گالوانیزه 45 سایز 1/2 اینچ توپی برزیل 1/2 عدد 17,325
1510301 سه راه مساوی گالوانیزه 1/2 اینچ توپی برزیل سه راه مساوی گالوانیزه 1/2 اینچ توپی برزیل 1/2 عدد 18,900
1510302 سه راه مساوی گالوانیزه 3/4 اینچ توپی برزیل سه راه مساوی گالوانیزه 3/4 اینچ توپی برزیل 3/4 عدد 26,775
1510303 سه راه مساوی گالوانیزه 1 اینچ توپی برزیل سه راه مساوی گالوانیزه 1 اینچ توپی برزیل 1 عدد 37,800
1510304 سه راه مساوی گالوانیزه 1,1/4 اینچ توپی برزیل سه راه مساوی گالوانیزه 1,1/4 اینچ توپی برزیل 1,1/4 عدد 60,900
1510305 سه راه مساوی گالوانیزه 1,1/2 اینچ توپی برزیل سه راه مساوی گالوانیزه 1,1/2 اینچ توپی برزیل 1,1/2 عدد 73,500
1510306 سه راه مساوی گالوانیزه 2 اینچ توپی برزیل سه راه مساوی گالوانیزه 2 اینچ توپی برزیل 2 عدد 178,500
1510307 سه راه مساوی گالوانیزه 2,1/2 اینچ توپی برزیل سه راه مساوی گالوانیزه 2,1/2 اینچ توپی برزیل 2,1/2 عدد 273,000
1510308 سه راه مساوی گالوانیزه 3 اینچ توپی برزیل سه راه مساوی گالوانیزه 3 اینچ توپی برزیل 3 عدد 315,000
1510310 سه راه مساوی گالوانیزه 4 اینچ توپی برزیل سه راه مساوی گالوانیزه 4 اینچ توپی برزیل 4 عدد 472,500
1511701 چپقی گالوانیزه 45 سایز 1/2ینچ توپی برزیل چپقی گالوانیزه 45 سایز 1/2ینچ توپی برزیل 1/2 عدد 17,850
1511702 چپقی گالوانیزه 45 سایز  3/4 اینچ توپی برزیل چپقی گالوانیزه 45 سایز 3/4 اینچ توپی برزیل 3/4 عدد 24,675
1511703 چپقی گالوانیزه 45 سایز 1 اینچ توپی برزیل چپقی گالوانیزه 45 سایز 1 اینچ توپی برزیل 1 عدد 36,750
1511601 چپقی گالوانیزه 1/2 اینچ توپی برزیل چپقی گالوانیزه 1/2 اینچ توپی برزیل 1/2 عدد 17,850
1511602 چپقی گالوانیزه 3/4 اینچ توپی برزیل چپقی گالوانیزه 3/4 اینچ توپی برزیل 3/4 عدد 24,675
1511603 چپقی گالوانیزه 1 اینچ توپی برزیل چپقی گالوانیزه 1 اینچ توپی برزیل 1 عدد 36,750
1511604 چپقی گالوانیزه 1,1/4 اینچ توپی برزیل چپقی گالوانیزه 1,1/4 اینچ توپی برزیل 1,1/4 عدد 52,500
1511605 چپقی گالوانیزه 1,1/2 اینچ توپی برزیل چپقی گالوانیزه 1,1/2 اینچ توپی برزیل 1,1/2 عدد 69,300
1511606 چپقی گالوانیزه  2 اینچ توپی برزیل چپقی گالوانیزه 2 اینچ توپی برزیل 2 عدد 168,000
1511607 چپقی گالوانیزه 2,1/2 اینچ توپی برزیل چپقی گالوانیزه 2,1/2 اینچ توپی برزیل 2,1/2 عدد 252,000
1511608 چپقی گالوانیزه 3 اینچ توپی برزیل چپقی گالوانیزه 3 اینچ توپی برزیل 3 عدد 283,500
1511610 چپقی گالوانیزه 4 اینچ توپی برزیل چپقی گالوانیزه 4 اینچ توپی برزیل 4 عدد 441,000
1511801 روپچ توپیچ گالوانیزه 1/2 اینچ توپی برزیل روپچ توپیچ گالوانیزه 1/2 اینچ توپی برزیل 1/2 عدد 18,900
1511802 روپچ توپیچ گالوانیزه 3/4 اینچ توپی برزیل روپچ توپیچ گالوانیزه 3/4 اینچ توپی برزیل 3/4 عدد 24,150
1511803 روپچ توپیچ گالوانیزه 1 ینچ توپی برزیل روپچ توپیچ گالوانیزه 1 ینچ توپی برزیل 1 عدد 34,650
1511804 روپچ توپیچ گالوانیزه 1,1/4 اینچ توپی برزیل روپچ توپیچ گالوانیزه 1,1/4 اینچ توپی برزیل 1,1/4 عدد 47,250
1511001 مغزی گالوانیزه 1/2 اینچ توپی برزیل مغزی گالوانیزه 1/2 اینچ توپی برزیل 1/2 عدد 16,275
1511002 مغزی گالوانیزه 3/4 اینچ توپی برزیل مغزی گالوانیزه 3/4 اینچ توپی برزیل 3/4 عدد 18,900
1511003 مغزی گالوانیزه 1 اینچ توپی برزیل مغزی گالوانیزه 1 اینچ توپی برزیل 1 عدد 28,350
1511004 مغزی گالوانیزه 1,1/4 اینچ توپی برزیل مغزی گالوانیزه 1,1/4 اینچ توپی برزیل 1,1/4 عدد 42,000
1511005 مغزی گالوانیزه 1,1/2 اینچ توپی برزیل مغزی گالوانیزه 1,1/2 اینچ توپی برزیل 1,1/2 عدد 47,250
1511006 مغزی گالوانیزه 2 اینچ توپی برزیل مغزی گالوانیزه 2 اینچ توپی برزیل 2 عدد 115,500
1511007 مغزی گالوانیزه 2,1/2 اینچ توپی برزیل مغزی گالوانیزه 2,1/2 اینچ توپی برزیل 2,1/2 عدد 157,500
1511008 مغزی گالوانیزه 3 اینچ توپی برزیل مغزی گالوانیزه 3 اینچ توپی برزیل 3 عدد 220,500
1511010 مغزی گالوانیزه 4 اینچ توپی برزیل مغزی گالوانیزه 4 اینچ توپی برزیل 4 عدد 252,000
1511901 بوشن لبه دار گالوانیزه 1/2 اینچ توپی برزیل بوشن لبه دار گالوانیزه 1/2 اینچ توپی برزیل 1/2 عدد 15,225
1511902 بوشن لبه دار گالوانیزه 3/4 اینچ توپی برزیل بوشن لبه دار گالوانیزه 3/4 اینچ توپی برزیل 3/4 عدد 18,375
1511903 بوشن لبه دار گالوانیزه 1 اینچ توپی برزیل بوشن لبه دار گالوانیزه 1 اینچ توپی برزیل 1 عدد 25,200
1511904 بوشن لبه دار گالوانیزه 1,1/4 اینچ توپی برزیل بوشن لبه دار گالوانیزه 1,1/4 اینچ توپی برزیل 1,14 عدد 37,800
1511905 بوشن لبه دار گالوانیزه 1,1/2 اینچ توپی برزیل بوشن لبه دار گالوانیزه 1,1/2 اینچ توپی برزیل 1,1/2 عدد 42,000
1511906 بوشن لبه دار گالوانیزه 2 اینچ توپی برزیل بوشن لبه دار گالوانیزه 2 اینچ توپی برزیل 2 عدد 84,000
1511907 بوشن لبه دار گالوانیزه 2,1/2 اینچ توپی برزیل بوشن لبه دار گالوانیزه 2,1/2 اینچ توپی برزیل 2,1/2 عدد 147,000
1511908 بوشن لبه دار گالوانیزه 3 اینچ توپی برزیل بوشن لبه دار گالوانیزه 3 اینچ توپی برزیل 3 عدد 199,500
1511910 بوشن لبه دار گالوانیزه 4 اینچ توپی برزیل بوشن لبه دار گالوانیزه 4 اینچ توپی برزیل 4 عدد 241,500
1511101 مهره ماسوره گالوانیزه 1/2 اینچ توپی برزیل مهره ماسوره گالوانیزه 1/2 اینچ توپی برزیل 1/2 عدد 50,400
1511102 مهره ماسوره گالوانیزه 3/4 اینچ توپی برزیل مهره ماسوره گالوانیزه 3/4 اینچ توپی برزیل 3/4 عدد 78,750
1511103 مهره ماسوره گالوانیزه 1 اینچ توپی برزیل مهره ماسوره گالوانیزه 1 اینچ توپی برزیل 1 عدد 94,500
1511104 مهره ماسوره گالوانیزه 1,1/4 اینچ توپی برزیل مهره ماسوره گالوانیزه 1,1/4 اینچ توپی برزیل 1,1/4 عدد 157,500
1511105 مهره ماسوره گالوانیزه 1,1/2 اینچ توپی برزیل مهره ماسوره گالوانیزه 1,1/2 اینچ توپی برزیل 1,1/2 عدد 189,000
1511106 مهره ماسوره گالوانیزه 2 اینچ توپی برزیل مهره ماسوره گالوانیزه 2 اینچ توپی برزیل 2 عدد 346,500
1511107 مهره ماسوره گالوانیزه 2,1/2 اینچ توپی برزیل مهره ماسوره گالوانیزه 2,1/2 اینچ توپی برزیل 2,1/2 عدد 651,000
1511108 مهره ماسوره گالوانیزه 3 اینچ توپی برزیل مهره ماسوره گالوانیزه 3 اینچ توپی برزیل 3 عدد 714,000
1511110 مهره ماسوره گالوانیزه 4 اینچ توپی برزیل مهره ماسوره گالوانیزه 4 اینچ توپی برزیل 4 عدد 840,000
1511301 درپوش نری گالوانیزه 1/2 اینچ توپی برزیل درپوش نری گالوانیزه 1/2 اینچ توپی برزیل 1/2 عدد 7,875
15108225 تبدیل گالوانیزه 3/4*1/2 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 3/4*1/2 اینچ توپی برزیل 1/2*3/4 عدد 12,600
15108325 تبدیل گالوانیزه 3/4*1 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 3/4*1 اینچ توپی برزیل 1*3/4 عدد 24,150
15108425 تبدیل گالوانیزه 3/4*1,1/4 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 3/4*1,1/4 اینچ توپی برزیل 1,1/4*3/4 عدد 33,600
15108525 تبدیل گالوانیزه 3/4*1,1/2 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 3/4*1,1/2 اینچ توپی برزیل 1,1/2*3/4 عدد 35,700
15108625 تبدیل گالوانیزه 3/4*2 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 3/4*2 اینچ توپی برزیل 2*3/4 عدد 50,400
15108725 تبدیل گالوانیزه 3/4*2,1/2 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 3/4*2,1/2 اینچ توپی برزیل 2,1/2*3/4 عدد 0
15108825 تبدیل گالوانیزه 3/4*3 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 3/4*3 اینچ توپی برزیل 3*3/4 عدد 0
1510832 تبدیل گالوانیزه 1*1/2 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 1*1/2 اینچ توپی برزیل 1/2*1 عدد 24,150
1510843 تبدیل گالوانیزه 1*1,1/4 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 1*1,1/4 اینچ توپی برزیل 1,1/4*1 عدد 33,600
1510853 تبدیل گالوانیزه 1*1,1/2 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 1*1,1/2 اینچ توپی برزیل 1,1/2*1 عدد 35,700
1510863 تبدیل گالوانیزه 1*2 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 1*2 اینچ توپی برزیل 2*1 عدد 50,400
1510873 تبدیل گالوانیزه 1*2,1/2 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 1*2,1/2 اینچ توپی برزیل 2,1/2*1 عدد 94,500
1510883 تبدیل گالوانیزه 1*3 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 1*3 اینچ توپی برزیل 3*1 عدد 0
1510842 تبدیل گالوانیزه 1,1/4*1/2 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 1,1/4*1/2 اینچ توپی برزیل 1/2*1,1/4 عدد 33,600
1510854 تبدیل گالوانیزه 1,1/4*1,1/2 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 1,1/4*1,1/2 اینچ توپی برزیل 1,1/2*1,1/4 عدد 35,700
1510864 تبدیل گالوانیزه 1,1/4*2 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 1,1/4*2 اینچ توپی برزیل 2*1,1/4 عدد 50,400
1510874 تبدیل گالوانیزه 1,1/4*2,1/2 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 1,1/4*2,1/2 اینچ توپی برزیل 2,1/2*1,1/4 عدد 94,500
1510884 تبدیل گالوانیزه 1,1/4*3 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 1,1/4*3 اینچ توپی برزیل 3*1,1/4 عدد 0
15108104 تبدیل گالوانیزه 1,1/4*4 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 1,1/4*4 اینچ توپی برزیل 4*1,1/4 عدد 0
1510852 تبدیل گالوانیزه 1,1/2*1/2 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 1,1/2*1/2 اینچ توپی برزیل 1/2*1,1/2 عدد 35,700
1510865 تبدیل گالوانیزه 1,1/2*2 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 1,1/2*2 اینچ توپی برزیل 2*1,1/2 عدد 50,400
1510875 تبدیل گالوانیزه 1,1/2*2,1/2 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 1,1/2*2,1/2 اینچ توپی برزیل 2,1/2*1,1/2 عدد 94,500
1510885 تبدیل گالوانیزه 1,1/2*3 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 1,1/2*3 اینچ توپی برزیل 3*1,1/2 عدد 136,500
15108105 تبدیل گالوانیزه 1,1/2*4 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 1,1/2*4 اینچ توپی برزیل 4*1,1/2 عدد 0
1510862 تبدیل گالوانیزه 2*1/2 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 2*1/2 اینچ توپی برزیل 1/2*2 عدد 50,400
1510876 تبدیل گالوانیزه 2*2,1/2 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 2*2,1/2 اینچ توپی برزیل 2,1/2*2 عدد 94,500
1510886 تبدیل گالوانیزه 2*3 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 2*3 اینچ توپی برزیل 3*2 عدد 136,500
15108106 تبدیل گالوانیزه 2*4 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 2*4 اینچ توپی برزیل 4*2 عدد 189,000
1510872 تبدیل گالوانیزه 2,1/2*1/2 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 2,1/2*1/2 اینچ توپی برزیل 1/2*2,1/2 عدد 0
1510887 تبدیل گالوانیزه 2,1/2*3 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 2,1/2*3 اینچ توپی برزیل 3*2,1/2 عدد 136,500
15108107 تبدیل گالوانیزه 2,1/2*4 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 2,1/2*4 اینچ توپی برزیل 4*2,1/2 عدد 189,000
15108108 تبدیل گالوانیزه 3*4 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 3*4 اینچ توپی برزیل 4*3 عدد 189,000
1510752 سه راه تبدیلی 1,1/2*1/2 اینچ توپی برزیل سه راه تبدیلی 1,1/2*1/2 اینچ توپی برزیل 1/2*1,1/2 عدد 78,750
15107525 سه راه تبدیلی 1,1/2*3/4 اینچ توپی برزیل سه راه تبدیلی 1,1/2*3/4 اینچ توپی برزیل 3/4*1,1/2 عدد 78,750
1510753 سه راه تبدیلی 1,1/2*1 اینچ توپی برزیل سه راه تبدیلی 1,1/2*1 اینچ توپی برزیل 1*1,1/2 عدد 78,750
1510754 سه راه تبدیلی 1,1/2*1,1/4 اینچ توپی برزیل سه راه تبدیلی 1,1/2*1,1/4 اینچ توپی برزیل 1,1/4*1,1/2 عدد 78,750
1510765 سه راه تبدیلی 1,1/2*2 اینچ توپی برزیل سه راه تبدیلی 1,1/2*2 اینچ توپی برزیل 2*1,1/2 عدد 189,000
1510775 سه راه تبدیلی 1,1/2*2,1/2 اینچ توپی برزیل سه راه تبدیلی 1,1/2*2,1/2 اینچ توپی برزیل 2,1/2*1,1/2 عدد 283,500
1510785 سه راه تبدیلی 1,1/2*3 اینچ توپی برزیل سه راه تبدیلی 1,1/2*3 اینچ توپی برزیل 3*1,1/2 عدد 346,500
15107105 سه راه تبدیلی 1,1/2*4 اینچ توپی برزیل سه راه تبدیلی 1,1/2*4 اینچ توپی برزیل 4*1,1/2 عدد 0
1510732 سه راه تبدیلی 1*1/2 اینچ توپی برزیل سه راه تبدیلی 1*1/2 اینچ توپی برزیل 1/2*1 عدد 45,150
15107325 سه راه تبدیلی 1*3/4 اینچ توپی برزیل سه راه تبدیلی 1*3/4 اینچ توپی برزیل 3/4*1 عدد 45,150
1510743 سه راه تبدیلی 1*1,1/4 اینچ توپی برزیل سه راه تبدیلی 1*1,1/4 اینچ توپی برزیل 1,1/4*1 عدد 66,150
1510763 سه راه تبدیلی 1*2 اینچ توپی برزیل سه راه تبدیلی 1*2 اینچ توپی برزیل 2*1 عدد 189,000
1510773 سه راه تبدیلی 1*2,1/2 اینچ توپی برزیل سه راه تبدیلی 1*2,1/2 اینچ توپی برزیل 2,1/2*1 عدد 283,500
1510783 سه راه تبدیلی 1*3 اینچ توپی برزیل سه راه تبدیلی 1*3 اینچ توپی برزیل 3*1 عدد 346,500
15107103 سه راه تبدیلی 1*4 اینچ توپی برزیل سه راه تبدیلی 1*4 اینچ توپی برزیل 4*1 عدد 0
1510742 سه راه تبدیلی 1,1/4*1/2 اینچ توپی برزیل سه راه تبدیلی 1,1/4*1/2 اینچ توپی برزیل 1/2*1,1/4 عدد 66,150
15107425 سه راه تبدیلی 1,1/4*3/4 اینچ توپی برزیل سه راه تبدیلی 1,1/4*3/4 اینچ توپی برزیل 3/4*1,1/4 عدد 66,150
1510764 سه راه تبدیلی 1,1/4*2 اینچ توپی برزیل سه راه تبدیلی 1,1/4*2 اینچ توپی برزیل 2*1,1/4 عدد 189,000
1510774 سه راه تبدیلی 1,1/4*2,1/2 اینچ توپی برزیل سه راه تبدیلی 1,1/4*2,1/2 اینچ توپی برزیل 2,1/2*1,1/4 عدد 283,500
1510784 سه راه تبدیلی 1,1/4*3 اینچ توپی برزیل سه راه تبدیلی 1,1/4*3 اینچ توپی برزیل 3*1,1/4 عدد 346,500
15107104 سه راه تبدیلی 1,1/4*4 اینچ توپی برزیل سه راه تبدیلی 1,1/4*4 اینچ توپی برزیل 4*1,1/4 عدد 0
1510762 سه راه تبدیلی 2*1/2 اینچ توپی برزیل سه راه تبدیلی 2*1/2 اینچ توپی برزیل 1/2*2 عدد 189,000
15107625 سه راه تبدیلی 2*3/4 اینچ توپی برزیل سه راه تبدیلی 2*3/4 اینچ توپی برزیل 3/4*2 عدد 189,000
1510776 سه راه تبدیلی 2*2,1/2 اینچ توپی برزیل سه راه تبدیلی 2*2,1/2 اینچ توپی برزیل 2,1/2*2 عدد 283,500
1510786 سه راه تبدیلی 2*3 اینچ توپی برزیل سه راه تبدیلی 2*3 اینچ توپی برزیل 3*2 عدد 346,500
15107106 سه راه تبدیلی 2*4 اینچ توپی برزیل سه راه تبدیلی 2*4 اینچ توپی برزیل 4*2 عدد 504,000
1510772 سه راه تبدیلی 2,1/2*1/2 اینچ توپی برزیل سه راه تبدیلی 2,1/2*1/2 اینچ توپی برزیل 1/2*2,1/2 عدد 0
15107725 سه راه تبدیلی 2,1/2*3/4 اینچ توپی برزیل سه راه تبدیلی 2,1/2*3/4 اینچ توپی برزیل 3/4*2,1/2 عدد 0
1510787 سه راه تبدیلی 2,1/2*3 اینچ توپی برزیل سه راه تبدیلی 2,1/2*3 اینچ توپی برزیل 3*2,1/2 عدد 346,500
15107107 سه راه تبدیلی 2,1/2*4 اینچ توپی برزیل سه راه تبدیلی 2,1/2*4 اینچ توپی برزیل 4*2,1/2 عدد 504,000
15107108 سه راه تبدیلی 3*4 اینچ توپی برزیل سه راه تبدیلی 3*4 اینچ توپی برزیل 4*3 عدد 504,000
1510112 زانو گالوانیزه 90 سایز 5 اینچ توپی برزیل زانو گالوانیزه 90 سایز 5 اینچ توپی برزیل 5 عدد 714,000
1510115 زانو گالوانیزه 90 سایز 6 اینچ توپی برزیل زانو گالوانیزه 90 سایز 6 اینچ توپی برزیل 6 عدد 892,500
1510202 زانو گالوانیزه 45 سایز 3/4 اینچ توپی برزیل زانو گالوانیزه 45 سایز 3/4 اینچ توپی برزیل 3/4 عدد 23,625
1510203 زانو گالوانیزه 45 سایز 1 اینچ توپی برزیل زانو گالوانیزه 45 سایز 1 اینچ توپی برزیل 1 عدد 35,700
1510204 زانو گالوانیزه 45 سایز 1,1/4 اینچ توپی برزیل زانو گالوانیزه 45 سایز 1,1/4 اینچ توپی برزیل 1,1/4 عدد 50,400
1510205 زانو گالوانیزه 45 سایز 1,1/2 اینچ توپی برزیل زانو گالوانیزه 45 سایز 1,1/2 اینچ توپی برزیل 1,1/2 عدد 66,150
1510206 زانو گالوانیزه 45 سایز 2 اینچ توپی برزیل زانو گالوانیزه 45 سایز 2 اینچ توپی برزیل 2 عدد 157,500
1510207 زانو گالوانیزه 45 سایز 2,1/2 اینچ توپی برزیل زانو گالوانیزه 45 سایز 2,1/2 اینچ توپی برزیل 2,1/2 عدد 241,500
1510208 زانو گالوانیزه 45 سایز 3 اینچ توپی برزیل زانو گالوانیزه 45 سایز 3 اینچ توپی برزیل 3 عدد 273,000
1510210 زانو گالوانیزه 45 سایز 4 اینچ توپی برزیل زانو گالوانیزه 45 سایز 4 اینچ توپی برزیل 4 عدد 378,000
1511012 مغزی گالوانیزه 5 اینچ توپی برزیل مغزی گالوانیزه 5 اینچ توپی برزیل 5 عدد 598,500
1511015 مغزی گالوانیزه 6 اینچ توپی برزیل مغزی گالوانیزه 6 اینچ توپی برزیل 6 عدد 682,500
1511912 بوشن لبه دار گالوانیزه 5 اینچ توپی برزیل بوشن لبه دار گالوانیزه 5 اینچ توپی برزیل 5 عدد 546,000
1511915 بوشن لبه دار گالوانیزه 6 اینچ توپی برزیل بوشن لبه دار گالوانیزه 6 اینچ توپی برزیل 6 عدد 630,000
1511302 درپوش نری گالوانیزه 3/4 اینچ توپی برزیل درپوش نری گالوانیزه 3/4 اینچ توپی برزیل 3/4 عدد 9,975
1511303 درپوش نری گالوانیزه 1 اینچ توپی برزیل درپوش نری گالوانیزه 1 اینچ توپی برزیل 1 عدد 12,600
1511304 درپوش نری گالوانیزه 1,1/4 اینچ توپی برزیل درپوش نری گالوانیزه 1,1/4 اینچ توپی برزیل 1,1/4 عدد 24,150
1511305 درپوش نری گالوانیزه 1,1/2 اینچ توپی برزیل درپوش نری گالوانیزه 1,1/2 اینچ توپی برزیل 1,1/2 عدد 33,600
1511306 درپوش نری گالوانیزه 2 اینچ توپی برزیل درپوش نری گالوانیزه 2 اینچ توپی برزیل 2 عدد 39,900
1511307 درپوش نری گالوانیزه 2,1/2 اینچ توپی برزیل درپوش نری گالوانیزه 2,1/2 اینچ توپی برزیل 2,1/2 عدد 110,250
1511308 درپوش نری گالوانیزه 3 اینچ توپی برزیل درپوش نری گالوانیزه 3 اینچ توپی برزیل 3 عدد 120,750
جمع کل
مشاهده سبد خرید