با ما تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد کالا تصویر نام کالا سایز واحد قیمت (ت) بازه تخفیف تعداد جمع (ت) جمع با تخفیف (ت)
1510101 زانو گالوانیزه 90 سایز 1/2 اینچ توپی برزیل زانو گالوانیزه 90 سایز 1/2 اینچ توپی برزیل 1/2 عدد 18,375
1510102 زانو گالوانیزه 90 سایز 3/4 اینچ توپی برزیل زانو گالوانیزه 90 سایز 3/4 اینچ توپی برزیل 3/4 عدد 24,675
1510103 زانو گالوانیزه 90 سایز 1 اینچ توپی برزیل زانو گالوانیزه 90 سایز 1 اینچ توپی برزیل 1 عدد 37,800
1510104 زانو گالوانیزه 90 سایز 1,1/4 اینچ توپی برزیل زانو گالوانیزه 90 سایز 1,1/4 اینچ توپی برزیل 1,1/4 عدد 52,500
1510105 زانو گالوانیزه 90 سایز 1,1/2 اینچ توپی برزیل زانو گالوانیزه 90 سایز 1,1/2 اینچ توپی برزیل 1,1/2 عدد 69,300
1510106 زانو گالوانیزه 90 سایز 2 اینچ توپی برزیل زانو گالوانیزه 90 سایز 2 اینچ توپی برزیل 2 عدد 168,000
1510107 زانو گالوانیزه 90 سایز 2,1/2 اینچ توپی برزیل زانو گالوانیزه 90 سایز 2,1/2 اینچ توپی برزیل 2,1/2 عدد 252,000
1510108 زانو گالوانیزه 90 سایز 3 اینچ توپی برزیل زانو گالوانیزه 90 سایز 3 اینچ توپی برزیل 3 عدد 283,500
1510110 زانو گالوانیزه 90 سایز 4 اینچ توپی برزیل زانو گالوانیزه 90 سایز 4 اینچ توپی برزیل 4 عدد 399,000
1510201 زانو گالوانیزه 45 سایز 1/2 اینچ توپی برزیل زانو گالوانیزه 45 سایز 1/2 اینچ توپی برزیل 1/2 عدد 18,375
1510301 سه راه مساوی گالوانیزه 1/2 اینچ توپی برزیل سه راه مساوی گالوانیزه 1/2 اینچ توپی برزیل 1/2 عدد 19,950
1510302 سه راه مساوی گالوانیزه 3/4 اینچ توپی برزیل سه راه مساوی گالوانیزه 3/4 اینچ توپی برزیل 3/4 عدد 28,350
1510303 سه راه مساوی گالوانیزه 1 اینچ توپی برزیل سه راه مساوی گالوانیزه 1 اینچ توپی برزیل 1 عدد 39,900
1510304 سه راه مساوی گالوانیزه 1,1/4 اینچ توپی برزیل سه راه مساوی گالوانیزه 1,1/4 اینچ توپی برزیل 1,1/4 عدد 63,000
1510305 سه راه مساوی گالوانیزه 1,1/2 اینچ توپی برزیل سه راه مساوی گالوانیزه 1,1/2 اینچ توپی برزیل 1,1/2 عدد 78,750
1510306 سه راه مساوی گالوانیزه 2 اینچ توپی برزیل سه راه مساوی گالوانیزه 2 اینچ توپی برزیل 2 عدد 189,000
1510307 سه راه مساوی گالوانیزه 2,1/2 اینچ توپی برزیل سه راه مساوی گالوانیزه 2,1/2 اینچ توپی برزیل 2,1/2 عدد 283,500
1510308 سه راه مساوی گالوانیزه 3 اینچ توپی برزیل سه راه مساوی گالوانیزه 3 اینچ توپی برزیل 3 عدد 336,000
1510310 سه راه مساوی گالوانیزه 4 اینچ توپی برزیل سه راه مساوی گالوانیزه 4 اینچ توپی برزیل 4 عدد 504,000
1511701 چپقی گالوانیزه 45 سایز 1/2ینچ توپی برزیل چپقی گالوانیزه 45 سایز 1/2ینچ توپی برزیل 1/2 عدد 18,900
1511702 چپقی گالوانیزه 45 سایز  3/4 اینچ توپی برزیل چپقی گالوانیزه 45 سایز 3/4 اینچ توپی برزیل 3/4 عدد 25,725
1511703 چپقی گالوانیزه 45 سایز 1 اینچ توپی برزیل چپقی گالوانیزه 45 سایز 1 اینچ توپی برزیل 1 عدد 38,850
1511601 چپقی گالوانیزه 1/2 اینچ توپی برزیل چپقی گالوانیزه 1/2 اینچ توپی برزیل 1/2 عدد 18,900
1511602 چپقی گالوانیزه 3/4 اینچ توپی برزیل چپقی گالوانیزه 3/4 اینچ توپی برزیل 3/4 عدد 25,725
1511603 چپقی گالوانیزه 1 اینچ توپی برزیل چپقی گالوانیزه 1 اینچ توپی برزیل 1 عدد 38,850
1511604 چپقی گالوانیزه 1,1/4 اینچ توپی برزیل چپقی گالوانیزه 1,1/4 اینچ توپی برزیل 1,1/4 عدد 55,650
1511605 چپقی گالوانیزه 1,1/2 اینچ توپی برزیل چپقی گالوانیزه 1,1/2 اینچ توپی برزیل 1,1/2 عدد 73,500
1511606 چپقی گالوانیزه  2 اینچ توپی برزیل چپقی گالوانیزه 2 اینچ توپی برزیل 2 عدد 178,500
1511607 چپقی گالوانیزه 2,1/2 اینچ توپی برزیل چپقی گالوانیزه 2,1/2 اینچ توپی برزیل 2,1/2 عدد 262,500
1511608 چپقی گالوانیزه 3 اینچ توپی برزیل چپقی گالوانیزه 3 اینچ توپی برزیل 3 عدد 294,000
1511610 چپقی گالوانیزه 4 اینچ توپی برزیل چپقی گالوانیزه 4 اینچ توپی برزیل 4 عدد 462,000
1511801 روپچ توپیچ گالوانیزه 1/2 اینچ توپی برزیل روپچ توپیچ گالوانیزه 1/2 اینچ توپی برزیل 1/2 عدد 19,950
1511802 روپچ توپیچ گالوانیزه 3/4 اینچ توپی برزیل روپچ توپیچ گالوانیزه 3/4 اینچ توپی برزیل 3/4 عدد 25,200
1511803 روپچ توپیچ گالوانیزه 1 ینچ توپی برزیل روپچ توپیچ گالوانیزه 1 ینچ توپی برزیل 1 عدد 36,750
1511804 روپچ توپیچ گالوانیزه 1,1/4 اینچ توپی برزیل روپچ توپیچ گالوانیزه 1,1/4 اینچ توپی برزیل 1,1/4 عدد 50,400
1511001 مغزی گالوانیزه 1/2 اینچ توپی برزیل مغزی گالوانیزه 1/2 اینچ توپی برزیل 1/2 عدد 16,800
1511002 مغزی گالوانیزه 3/4 اینچ توپی برزیل مغزی گالوانیزه 3/4 اینچ توپی برزیل 3/4 عدد 19,950
1511003 مغزی گالوانیزه 1 اینچ توپی برزیل مغزی گالوانیزه 1 اینچ توپی برزیل 1 عدد 29,400
1511004 مغزی گالوانیزه 1,1/4 اینچ توپی برزیل مغزی گالوانیزه 1,1/4 اینچ توپی برزیل 1,1/4 عدد 44,100
1511005 مغزی گالوانیزه 1,1/2 اینچ توپی برزیل مغزی گالوانیزه 1,1/2 اینچ توپی برزیل 1,1/2 عدد 50,400
1511006 مغزی گالوانیزه 2 اینچ توپی برزیل مغزی گالوانیزه 2 اینچ توپی برزیل 2 عدد 120,750
1511007 مغزی گالوانیزه 2,1/2 اینچ توپی برزیل مغزی گالوانیزه 2,1/2 اینچ توپی برزیل 2,1/2 عدد 168,000
1511008 مغزی گالوانیزه 3 اینچ توپی برزیل مغزی گالوانیزه 3 اینچ توپی برزیل 3 عدد 231,000
1511010 مغزی گالوانیزه 4 اینچ توپی برزیل مغزی گالوانیزه 4 اینچ توپی برزیل 4 عدد 262,500
1511901 بوشن لبه دار گالوانیزه 1/2 اینچ توپی برزیل بوشن لبه دار گالوانیزه 1/2 اینچ توپی برزیل 1/2 عدد 16,275
1511902 بوشن لبه دار گالوانیزه 3/4 اینچ توپی برزیل بوشن لبه دار گالوانیزه 3/4 اینچ توپی برزیل 3/4 عدد 19,425
1511903 بوشن لبه دار گالوانیزه 1 اینچ توپی برزیل بوشن لبه دار گالوانیزه 1 اینچ توپی برزیل 1 عدد 26,250
1511904 بوشن لبه دار گالوانیزه 1,1/4 اینچ توپی برزیل بوشن لبه دار گالوانیزه 1,1/4 اینچ توپی برزیل 1,14 عدد 39,900
1511905 بوشن لبه دار گالوانیزه 1,1/2 اینچ توپی برزیل بوشن لبه دار گالوانیزه 1,1/2 اینچ توپی برزیل 1,1/2 عدد 44,100
1511906 بوشن لبه دار گالوانیزه 2 اینچ توپی برزیل بوشن لبه دار گالوانیزه 2 اینچ توپی برزیل 2 عدد 89,250
1511907 بوشن لبه دار گالوانیزه 2,1/2 اینچ توپی برزیل بوشن لبه دار گالوانیزه 2,1/2 اینچ توپی برزیل 2,1/2 عدد 157,500
1511908 بوشن لبه دار گالوانیزه 3 اینچ توپی برزیل بوشن لبه دار گالوانیزه 3 اینچ توپی برزیل 3 عدد 210,000
1511910 بوشن لبه دار گالوانیزه 4 اینچ توپی برزیل بوشن لبه دار گالوانیزه 4 اینچ توپی برزیل 4 عدد 252,000
1511101 مهره ماسوره گالوانیزه 1/2 اینچ توپی برزیل مهره ماسوره گالوانیزه 1/2 اینچ توپی برزیل 1/2 عدد 52,500
1511102 مهره ماسوره گالوانیزه 3/4 اینچ توپی برزیل مهره ماسوره گالوانیزه 3/4 اینچ توپی برزیل 3/4 عدد 81,900
1511103 مهره ماسوره گالوانیزه 1 اینچ توپی برزیل مهره ماسوره گالوانیزه 1 اینچ توپی برزیل 1 عدد 99,750
1511104 مهره ماسوره گالوانیزه 1,1/4 اینچ توپی برزیل مهره ماسوره گالوانیزه 1,1/4 اینچ توپی برزیل 1,1/4 عدد 162,750
1511105 مهره ماسوره گالوانیزه 1,1/2 اینچ توپی برزیل مهره ماسوره گالوانیزه 1,1/2 اینچ توپی برزیل 1,1/2 عدد 199,500
1511106 مهره ماسوره گالوانیزه 2 اینچ توپی برزیل مهره ماسوره گالوانیزه 2 اینچ توپی برزیل 2 عدد 367,500
1511107 مهره ماسوره گالوانیزه 2,1/2 اینچ توپی برزیل مهره ماسوره گالوانیزه 2,1/2 اینچ توپی برزیل 2,1/2 عدد 682,500
1511108 مهره ماسوره گالوانیزه 3 اینچ توپی برزیل مهره ماسوره گالوانیزه 3 اینچ توپی برزیل 3 عدد 756,000
1511110 مهره ماسوره گالوانیزه 4 اینچ توپی برزیل مهره ماسوره گالوانیزه 4 اینچ توپی برزیل 4 عدد 892,500
1511301 درپوش نری گالوانیزه 1/2 اینچ توپی برزیل درپوش نری گالوانیزه 1/2 اینچ توپی برزیل 1/2 عدد 8,400
15108225 تبدیل گالوانیزه 3/4*1/2 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 3/4*1/2 اینچ توپی برزیل 1/2*3/4 عدد 13,650
15108325 تبدیل گالوانیزه 3/4*1 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 3/4*1 اینچ توپی برزیل 1*3/4 عدد 25,200
15108425 تبدیل گالوانیزه 3/4*1,1/4 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 3/4*1,1/4 اینچ توپی برزیل 1,1/4*3/4 عدد 34,650
15108525 تبدیل گالوانیزه 3/4*1,1/2 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 3/4*1,1/2 اینچ توپی برزیل 1,1/2*3/4 عدد 37,800
15108625 تبدیل گالوانیزه 3/4*2 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 3/4*2 اینچ توپی برزیل 2*3/4 عدد 52,500
15108725 تبدیل گالوانیزه 3/4*2,1/2 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 3/4*2,1/2 اینچ توپی برزیل 2,1/2*3/4 عدد 0
15108825 تبدیل گالوانیزه 3/4*3 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 3/4*3 اینچ توپی برزیل 3*3/4 عدد 0
1510832 تبدیل گالوانیزه 1*1/2 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 1*1/2 اینچ توپی برزیل 1/2*1 عدد 25,200
1510843 تبدیل گالوانیزه 1*1,1/4 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 1*1,1/4 اینچ توپی برزیل 1,1/4*1 عدد 34,650
1510853 تبدیل گالوانیزه 1*1,1/2 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 1*1,1/2 اینچ توپی برزیل 1,1/2*1 عدد 37,800
1510863 تبدیل گالوانیزه 1*2 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 1*2 اینچ توپی برزیل 2*1 عدد 52,500
1510873 تبدیل گالوانیزه 1*2,1/2 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 1*2,1/2 اینچ توپی برزیل 2,1/2*1 عدد 99,750
1510883 تبدیل گالوانیزه 1*3 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 1*3 اینچ توپی برزیل 3*1 عدد 0
1510842 تبدیل گالوانیزه 1,1/4*1/2 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 1,1/4*1/2 اینچ توپی برزیل 1/2*1,1/4 عدد 34,650
1510854 تبدیل گالوانیزه 1,1/4*1,1/2 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 1,1/4*1,1/2 اینچ توپی برزیل 1,1/2*1,1/4 عدد 37,800
1510864 تبدیل گالوانیزه 1,1/4*2 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 1,1/4*2 اینچ توپی برزیل 2*1,1/4 عدد 52,500
1510874 تبدیل گالوانیزه 1,1/4*2,1/2 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 1,1/4*2,1/2 اینچ توپی برزیل 2,1/2*1,1/4 عدد 99,750
1510884 تبدیل گالوانیزه 1,1/4*3 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 1,1/4*3 اینچ توپی برزیل 3*1,1/4 عدد 0
15108104 تبدیل گالوانیزه 1,1/4*4 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 1,1/4*4 اینچ توپی برزیل 4*1,1/4 عدد 0
1510852 تبدیل گالوانیزه 1,1/2*1/2 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 1,1/2*1/2 اینچ توپی برزیل 1/2*1,1/2 عدد 99,750
1510865 تبدیل گالوانیزه 1,1/2*2 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 1,1/2*2 اینچ توپی برزیل 2*1,1/2 عدد 52,500
1510875 تبدیل گالوانیزه 1,1/2*2,1/2 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 1,1/2*2,1/2 اینچ توپی برزیل 2,1/2*1,1/2 عدد 99,750
1510885 تبدیل گالوانیزه 1,1/2*3 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 1,1/2*3 اینچ توپی برزیل 3*1,1/2 عدد 147,000
15108105 تبدیل گالوانیزه 1,1/2*4 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 1,1/2*4 اینچ توپی برزیل 4*1,1/2 عدد 0
1510862 تبدیل گالوانیزه 2*1/2 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 2*1/2 اینچ توپی برزیل 1/2*2 عدد 52,500
1510876 تبدیل گالوانیزه 2*2,1/2 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 2*2,1/2 اینچ توپی برزیل 2,1/2*2 عدد 99,750
1510886 تبدیل گالوانیزه 2*3 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 2*3 اینچ توپی برزیل 3*2 عدد 147,000
15108106 تبدیل گالوانیزه 2*4 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 2*4 اینچ توپی برزیل 4*2 عدد 199,500
1510872 تبدیل گالوانیزه 2,1/2*1/2 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 2,1/2*1/2 اینچ توپی برزیل 1/2*2,1/2 عدد 0
1510887 تبدیل گالوانیزه 2,1/2*3 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 2,1/2*3 اینچ توپی برزیل 3*2,1/2 عدد 147,000
15108107 تبدیل گالوانیزه 2,1/2*4 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 2,1/2*4 اینچ توپی برزیل 4*2,1/2 عدد 199,500
15108108 تبدیل گالوانیزه 3*4 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 3*4 اینچ توپی برزیل 4*3 عدد 199,500
1510752 سه راه تبدیلی 1,1/2*1/2 اینچ توپی برزیل سه راه تبدیلی 1,1/2*1/2 اینچ توپی برزیل 1/2*1,1/2 عدد 81,900
15107525 سه راه تبدیلی 1,1/2*3/4 اینچ توپی برزیل سه راه تبدیلی 1,1/2*3/4 اینچ توپی برزیل 3/4*1,1/2 عدد 81,900
1510753 سه راه تبدیلی 1,1/2*1 اینچ توپی برزیل سه راه تبدیلی 1,1/2*1 اینچ توپی برزیل 1*1,1/2 عدد 81,900
1510754 سه راه تبدیلی 1,1/2*1,1/4 اینچ توپی برزیل سه راه تبدیلی 1,1/2*1,1/4 اینچ توپی برزیل 1,1/4*1,1/2 عدد 81,900
1510765 سه راه تبدیلی 1,1/2*2 اینچ توپی برزیل سه راه تبدیلی 1,1/2*2 اینچ توپی برزیل 2*1,1/2 عدد 194,250
1510775 سه راه تبدیلی 1,1/2*2,1/2 اینچ توپی برزیل سه راه تبدیلی 1,1/2*2,1/2 اینچ توپی برزیل 2,1/2*1,1/2 عدد 294,000
1510785 سه راه تبدیلی 1,1/2*3 اینچ توپی برزیل سه راه تبدیلی 1,1/2*3 اینچ توپی برزیل 3*1,1/2 عدد 367,500
15107105 سه راه تبدیلی 1,1/2*4 اینچ توپی برزیل سه راه تبدیلی 1,1/2*4 اینچ توپی برزیل 4*1,1/2 عدد 0
1510732 سه راه تبدیلی 1*1/2 اینچ توپی برزیل سه راه تبدیلی 1*1/2 اینچ توپی برزیل 1/2*1 عدد 47,250
15107325 سه راه تبدیلی 1*3/4 اینچ توپی برزیل سه راه تبدیلی 1*3/4 اینچ توپی برزیل 3/4*1 عدد 47,250
1510743 سه راه تبدیلی 1*1,1/4 اینچ توپی برزیل سه راه تبدیلی 1*1,1/4 اینچ توپی برزیل 1,1/4*1 عدد 68,250
1510763 سه راه تبدیلی 1*2 اینچ توپی برزیل سه راه تبدیلی 1*2 اینچ توپی برزیل 2*1 عدد 194,250
1510773 سه راه تبدیلی 1*2,1/2 اینچ توپی برزیل سه راه تبدیلی 1*2,1/2 اینچ توپی برزیل 2,1/2*1 عدد 294,000
1510783 سه راه تبدیلی 1*3 اینچ توپی برزیل سه راه تبدیلی 1*3 اینچ توپی برزیل 3*1 عدد 367,500
15107103 سه راه تبدیلی 1*4 اینچ توپی برزیل سه راه تبدیلی 1*4 اینچ توپی برزیل 4*1 عدد 0
1510742 سه راه تبدیلی 1,1/4*1/2 اینچ توپی برزیل سه راه تبدیلی 1,1/4*1/2 اینچ توپی برزیل 1/2*1,1/4 عدد 68,250
15107425 سه راه تبدیلی 1,1/4*3/4 اینچ توپی برزیل سه راه تبدیلی 1,1/4*3/4 اینچ توپی برزیل 3/4*1,1/4 عدد 68,250
1510764 سه راه تبدیلی 1,1/4*2 اینچ توپی برزیل سه راه تبدیلی 1,1/4*2 اینچ توپی برزیل 2*1,1/4 عدد 194,250
1510774 سه راه تبدیلی 1,1/4*2,1/2 اینچ توپی برزیل سه راه تبدیلی 1,1/4*2,1/2 اینچ توپی برزیل 2,1/2*1,1/4 عدد 294,000
1510784 سه راه تبدیلی 1,1/4*3 اینچ توپی برزیل سه راه تبدیلی 1,1/4*3 اینچ توپی برزیل 3*1,1/4 عدد 367,500
15107104 سه راه تبدیلی 1,1/4*4 اینچ توپی برزیل سه راه تبدیلی 1,1/4*4 اینچ توپی برزیل 4*1,1/4 عدد 0
1510762 سه راه تبدیلی 2*1/2 اینچ توپی برزیل سه راه تبدیلی 2*1/2 اینچ توپی برزیل 1/2*2 عدد 194,250
15107625 سه راه تبدیلی 2*3/4 اینچ توپی برزیل سه راه تبدیلی 2*3/4 اینچ توپی برزیل 3/4*2 عدد 194,250
1510776 سه راه تبدیلی 2*2,1/2 اینچ توپی برزیل سه راه تبدیلی 2*2,1/2 اینچ توپی برزیل 2,1/2*2 عدد 294,000
1510786 سه راه تبدیلی 2*3 اینچ توپی برزیل سه راه تبدیلی 2*3 اینچ توپی برزیل 3*2 عدد 367,500
15107106 سه راه تبدیلی 2*4 اینچ توپی برزیل سه راه تبدیلی 2*4 اینچ توپی برزیل 4*2 عدد 525,000
1510772 سه راه تبدیلی 2,1/2*1/2 اینچ توپی برزیل سه راه تبدیلی 2,1/2*1/2 اینچ توپی برزیل 1/2*2,1/2 عدد 0
15107725 سه راه تبدیلی 2,1/2*3/4 اینچ توپی برزیل سه راه تبدیلی 2,1/2*3/4 اینچ توپی برزیل 3/4*2,1/2 عدد 0
1510787 سه راه تبدیلی 2,1/2*3 اینچ توپی برزیل سه راه تبدیلی 2,1/2*3 اینچ توپی برزیل 3*2,1/2 عدد 367,500
15107107 سه راه تبدیلی 2,1/2*4 اینچ توپی برزیل سه راه تبدیلی 2,1/2*4 اینچ توپی برزیل 4*2,1/2 عدد 525,000
15107108 سه راه تبدیلی 3*4 اینچ توپی برزیل سه راه تبدیلی 3*4 اینچ توپی برزیل 4*3 عدد 525,000
1510112 زانو گالوانیزه 90 سایز 5 اینچ توپی برزیل زانو گالوانیزه 90 سایز 5 اینچ توپی برزیل 5 عدد 756,000
1510115 زانو گالوانیزه 90 سایز 6 اینچ توپی برزیل زانو گالوانیزه 90 سایز 6 اینچ توپی برزیل 6 عدد 945,000
1510202 زانو گالوانیزه 45 سایز 3/4 اینچ توپی برزیل زانو گالوانیزه 45 سایز 3/4 اینچ توپی برزیل 3/4 عدد 24,675
1510203 زانو گالوانیزه 45 سایز 1 اینچ توپی برزیل زانو گالوانیزه 45 سایز 1 اینچ توپی برزیل 1 عدد 37,800
1510204 زانو گالوانیزه 45 سایز 1,1/4 اینچ توپی برزیل زانو گالوانیزه 45 سایز 1,1/4 اینچ توپی برزیل 1,1/4 عدد 52,500
1510205 زانو گالوانیزه 45 سایز 1,1/2 اینچ توپی برزیل زانو گالوانیزه 45 سایز 1,1/2 اینچ توپی برزیل 1,1/2 عدد 69,300
1510206 زانو گالوانیزه 45 سایز 2 اینچ توپی برزیل زانو گالوانیزه 45 سایز 2 اینچ توپی برزیل 2 عدد 168,000
1510207 زانو گالوانیزه 45 سایز 2,1/2 اینچ توپی برزیل زانو گالوانیزه 45 سایز 2,1/2 اینچ توپی برزیل 2,1/2 عدد 252,000
1510208 زانو گالوانیزه 45 سایز 3 اینچ توپی برزیل زانو گالوانیزه 45 سایز 3 اینچ توپی برزیل 3 عدد 283,500
1510210 زانو گالوانیزه 45 سایز 4 اینچ توپی برزیل زانو گالوانیزه 45 سایز 4 اینچ توپی برزیل 4 عدد 399,000
1511012 مغزی گالوانیزه 5 اینچ توپی برزیل مغزی گالوانیزه 5 اینچ توپی برزیل 5 عدد 630,000
1511015 مغزی گالوانیزه 6 اینچ توپی برزیل مغزی گالوانیزه 6 اینچ توپی برزیل 6 عدد 756,000
1511912 بوشن لبه دار گالوانیزه 5 اینچ توپی برزیل بوشن لبه دار گالوانیزه 5 اینچ توپی برزیل 5 عدد 577,500
1511915 بوشن لبه دار گالوانیزه 6 اینچ توپی برزیل بوشن لبه دار گالوانیزه 6 اینچ توپی برزیل 6 عدد 630,000
1511302 درپوش نری گالوانیزه 3/4 اینچ توپی برزیل درپوش نری گالوانیزه 3/4 اینچ توپی برزیل 3/4 عدد 10,500
1511303 درپوش نری گالوانیزه 1 اینچ توپی برزیل درپوش نری گالوانیزه 1 اینچ توپی برزیل 1 عدد 13,650
1511304 درپوش نری گالوانیزه 1,1/4 اینچ توپی برزیل درپوش نری گالوانیزه 1,1/4 اینچ توپی برزیل 1,1/4 عدد 25,200
1511305 درپوش نری گالوانیزه 1,1/2 اینچ توپی برزیل درپوش نری گالوانیزه 1,1/2 اینچ توپی برزیل 1,1/2 عدد 34,650
1511306 درپوش نری گالوانیزه 2 اینچ توپی برزیل درپوش نری گالوانیزه 2 اینچ توپی برزیل 2 عدد 42,000
1511307 درپوش نری گالوانیزه 2,1/2 اینچ توپی برزیل درپوش نری گالوانیزه 2,1/2 اینچ توپی برزیل 2,1/2 عدد 115,500
1511308 درپوش نری گالوانیزه 3 اینچ توپی برزیل درپوش نری گالوانیزه 3 اینچ توپی برزیل 3 عدد 126,000
جمع کل
مشاهده سبد خرید