با ما تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد کالا تصویر نام کالا سایز واحد قیمت (ت) بازه تخفیف تعداد جمع (ت) جمع با تخفیف (ت)
1510101 زانو گالوانیزه 90 سایز 1/2 اینچ توپی برزیل زانو گالوانیزه 90 سایز 1/2 اینچ توپی برزیل 1/2 عدد 50,000
1510102 زانو گالوانیزه 90 سایز 3/4 اینچ توپی برزیل زانو گالوانیزه 90 سایز 3/4 اینچ توپی برزیل 3/4 عدد 70,000
1510103 زانو گالوانیزه 90 سایز 1 اینچ توپی برزیل زانو گالوانیزه 90 سایز 1 اینچ توپی برزیل 1 عدد 105,000
1510104 زانو گالوانیزه 90 سایز 1,1/4 اینچ توپی برزیل زانو گالوانیزه 90 سایز 1,1/4 اینچ توپی برزیل 1,1/4 عدد 160,000
1510105 زانو گالوانیزه 90 سایز 1,1/2 اینچ توپی برزیل زانو گالوانیزه 90 سایز 1,1/2 اینچ توپی برزیل 1,1/2 عدد 200,000
1510106 زانو گالوانیزه 90 سایز 2 اینچ توپی برزیل زانو گالوانیزه 90 سایز 2 اینچ توپی برزیل 2 عدد 500,000
1510107 زانو گالوانیزه 90 سایز 2,1/2 اینچ توپی برزیل زانو گالوانیزه 90 سایز 2,1/2 اینچ توپی برزیل 2,1/2 عدد 700,000
1510108 زانو گالوانیزه 90 سایز 3 اینچ توپی برزیل زانو گالوانیزه 90 سایز 3 اینچ توپی برزیل 3 عدد 800,000
1510110 زانو گالوانیزه 90 سایز 4 اینچ توپی برزیل زانو گالوانیزه 90 سایز 4 اینچ توپی برزیل 4 عدد 1,150,000
1510201 زانو گالوانیزه 45 سایز 1/2 اینچ توپی برزیل زانو گالوانیزه 45 سایز 1/2 اینچ توپی برزیل 1/2 عدد 50,000
1510301 سه راه مساوی گالوانیزه 1/2 اینچ توپی برزیل سه راه مساوی گالوانیزه 1/2 اینچ توپی برزیل 1/2 عدد 55,000
1510302 سه راه مساوی گالوانیزه 3/4 اینچ توپی برزیل سه راه مساوی گالوانیزه 3/4 اینچ توپی برزیل 3/4 عدد 80,000
1510303 سه راه مساوی گالوانیزه 1 اینچ توپی برزیل سه راه مساوی گالوانیزه 1 اینچ توپی برزیل 1 عدد 61,000
1510304 سه راه مساوی گالوانیزه 1,1/4 اینچ توپی برزیل سه راه مساوی گالوانیزه 1,1/4 اینچ توپی برزیل 1,1/4 عدد 180,000
1510305 سه راه مساوی گالوانیزه 1,1/2 اینچ توپی برزیل سه راه مساوی گالوانیزه 1,1/2 اینچ توپی برزیل 1,1/2 عدد 260,000
1510306 سه راه مساوی گالوانیزه 2 اینچ توپی برزیل سه راه مساوی گالوانیزه 2 اینچ توپی برزیل 2 عدد 550,000
1510307 سه راه مساوی گالوانیزه 2,1/2 اینچ توپی برزیل سه راه مساوی گالوانیزه 2,1/2 اینچ توپی برزیل 2,1/2 عدد 800,000
1510308 سه راه مساوی گالوانیزه 3 اینچ توپی برزیل سه راه مساوی گالوانیزه 3 اینچ توپی برزیل 3 عدد 950,000
1510310 سه راه مساوی گالوانیزه 4 اینچ توپی برزیل سه راه مساوی گالوانیزه 4 اینچ توپی برزیل 4 عدد 1,350,000
1511701 چپقی گالوانیزه 45 سایز 1/2ینچ توپی برزیل چپقی گالوانیزه 45 سایز 1/2ینچ توپی برزیل 1/2 عدد 52,000
1511702 چپقی گالوانیزه 45 سایز  3/4 اینچ توپی برزیل چپقی گالوانیزه 45 سایز 3/4 اینچ توپی برزیل 3/4 عدد 75,000
1511703 چپقی گالوانیزه 45 سایز 1 اینچ توپی برزیل چپقی گالوانیزه 45 سایز 1 اینچ توپی برزیل 1 عدد 115,000
1511601 چپقی گالوانیزه 1/2 اینچ توپی برزیل چپقی گالوانیزه 1/2 اینچ توپی برزیل 1/2 عدد 52,000
1511602 چپقی گالوانیزه 3/4 اینچ توپی برزیل چپقی گالوانیزه 3/4 اینچ توپی برزیل 3/4 عدد 75,000
1511603 چپقی گالوانیزه 1 اینچ توپی برزیل چپقی گالوانیزه 1 اینچ توپی برزیل 1 عدد 115,000
1511604 چپقی گالوانیزه 1,1/4 اینچ توپی برزیل چپقی گالوانیزه 1,1/4 اینچ توپی برزیل 1,1/4 عدد 170,000
1511605 چپقی گالوانیزه 1,1/2 اینچ توپی برزیل چپقی گالوانیزه 1,1/2 اینچ توپی برزیل 1,1/2 عدد 210,000
1511606 چپقی گالوانیزه  2 اینچ توپی برزیل چپقی گالوانیزه 2 اینچ توپی برزیل 2 عدد 520,000
1511607 چپقی گالوانیزه 2,1/2 اینچ توپی برزیل چپقی گالوانیزه 2,1/2 اینچ توپی برزیل 2,1/2 عدد 750,000
1511608 چپقی گالوانیزه 3 اینچ توپی برزیل چپقی گالوانیزه 3 اینچ توپی برزیل 3 عدد 850,000
1511610 چپقی گالوانیزه 4 اینچ توپی برزیل چپقی گالوانیزه 4 اینچ توپی برزیل 4 عدد 1,250,000
1511801 روپچ توپیچ گالوانیزه 1/2 اینچ توپی برزیل روپچ توپیچ گالوانیزه 1/2 اینچ توپی برزیل 1/2 عدد 55,000
1511802 روپچ توپیچ گالوانیزه 3/4 اینچ توپی برزیل روپچ توپیچ گالوانیزه 3/4 اینچ توپی برزیل 3/4 عدد 70,000
1511803 روپچ توپیچ گالوانیزه 1 ینچ توپی برزیل روپچ توپیچ گالوانیزه 1 ینچ توپی برزیل 1 عدد 105,000
1511804 روپچ توپیچ گالوانیزه 1,1/4 اینچ توپی برزیل روپچ توپیچ گالوانیزه 1,1/4 اینچ توپی برزیل 1,1/4 عدد 135,000
1511001 مغزی گالوانیزه 1/2 اینچ توپی برزیل مغزی گالوانیزه 1/2 اینچ توپی برزیل 1/2 عدد 50,000
1511002 مغزی گالوانیزه 3/4 اینچ توپی برزیل مغزی گالوانیزه 3/4 اینچ توپی برزیل 3/4 عدد 60,000
1511003 مغزی گالوانیزه 1 اینچ توپی برزیل مغزی گالوانیزه 1 اینچ توپی برزیل 1 عدد 85,000
1511004 مغزی گالوانیزه 1,1/4 اینچ توپی برزیل مغزی گالوانیزه 1,1/4 اینچ توپی برزیل 1,1/4 عدد 135,000
1511005 مغزی گالوانیزه 1,1/2 اینچ توپی برزیل مغزی گالوانیزه 1,1/2 اینچ توپی برزیل 1,1/2 عدد 160,000
1511006 مغزی گالوانیزه 2 اینچ توپی برزیل مغزی گالوانیزه 2 اینچ توپی برزیل 2 عدد 340,000
1511007 مغزی گالوانیزه 2,1/2 اینچ توپی برزیل مغزی گالوانیزه 2,1/2 اینچ توپی برزیل 2,1/2 عدد 500,000
1511008 مغزی گالوانیزه 3 اینچ توپی برزیل مغزی گالوانیزه 3 اینچ توپی برزیل 3 عدد 650,000
1511010 مغزی گالوانیزه 4 اینچ توپی برزیل مغزی گالوانیزه 4 اینچ توپی برزیل 4 عدد 800,000
1511901 بوشن لبه دار گالوانیزه 1/2 اینچ توپی برزیل بوشن لبه دار گالوانیزه 1/2 اینچ توپی برزیل 1/2 عدد 46,000
1511902 بوشن لبه دار گالوانیزه 3/4 اینچ توپی برزیل بوشن لبه دار گالوانیزه 3/4 اینچ توپی برزیل 3/4 عدد 52,000
1511903 بوشن لبه دار گالوانیزه 1 اینچ توپی برزیل بوشن لبه دار گالوانیزه 1 اینچ توپی برزیل 1 عدد 80,000
1511904 بوشن لبه دار گالوانیزه 1,1/4 اینچ توپی برزیل بوشن لبه دار گالوانیزه 1,1/4 اینچ توپی برزیل 1,14 عدد 125,000
1511905 بوشن لبه دار گالوانیزه 1,1/2 اینچ توپی برزیل بوشن لبه دار گالوانیزه 1,1/2 اینچ توپی برزیل 1,1/2 عدد 150,000
1511906 بوشن لبه دار گالوانیزه 2 اینچ توپی برزیل بوشن لبه دار گالوانیزه 2 اینچ توپی برزیل 2 عدد 280,000
1511907 بوشن لبه دار گالوانیزه 2,1/2 اینچ توپی برزیل بوشن لبه دار گالوانیزه 2,1/2 اینچ توپی برزیل 2,1/2 عدد 460,000
1511908 بوشن لبه دار گالوانیزه 3 اینچ توپی برزیل بوشن لبه دار گالوانیزه 3 اینچ توپی برزیل 3 عدد 600,000
1511910 بوشن لبه دار گالوانیزه 4 اینچ توپی برزیل بوشن لبه دار گالوانیزه 4 اینچ توپی برزیل 4 عدد 700,000
1511101 مهره ماسوره گالوانیزه 1/2 اینچ توپی برزیل مهره ماسوره گالوانیزه 1/2 اینچ توپی برزیل 1/2 عدد 160,000
1511102 مهره ماسوره گالوانیزه 3/4 اینچ توپی برزیل مهره ماسوره گالوانیزه 3/4 اینچ توپی برزیل 3/4 عدد 230,000
1511103 مهره ماسوره گالوانیزه 1 اینچ توپی برزیل مهره ماسوره گالوانیزه 1 اینچ توپی برزیل 1 عدد 300,000
1511104 مهره ماسوره گالوانیزه 1,1/4 اینچ توپی برزیل مهره ماسوره گالوانیزه 1,1/4 اینچ توپی برزیل 1,1/4 عدد 460,000
1511105 مهره ماسوره گالوانیزه 1,1/2 اینچ توپی برزیل مهره ماسوره گالوانیزه 1,1/2 اینچ توپی برزیل 1,1/2 عدد 600,000
1511106 مهره ماسوره گالوانیزه 2 اینچ توپی برزیل مهره ماسوره گالوانیزه 2 اینچ توپی برزیل 2 عدد 1,000,000
1511107 مهره ماسوره گالوانیزه 2,1/2 اینچ توپی برزیل مهره ماسوره گالوانیزه 2,1/2 اینچ توپی برزیل 2,1/2 عدد 1,850,000
1511108 مهره ماسوره گالوانیزه 3 اینچ توپی برزیل مهره ماسوره گالوانیزه 3 اینچ توپی برزیل 3 عدد 2,250,000
1511110 مهره ماسوره گالوانیزه 4 اینچ توپی برزیل مهره ماسوره گالوانیزه 4 اینچ توپی برزیل 4 عدد 2,650,000
1511301 درپوش نری گالوانیزه 1/2 اینچ توپی برزیل درپوش نری گالوانیزه 1/2 اینچ توپی برزیل 1/2 عدد 26,000
15108225 تبدیل گالوانیزه 3/4*1/2 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 3/4*1/2 اینچ توپی برزیل 1/2*3/4 عدد 40,000
15108325 تبدیل گالوانیزه 3/4*1 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 3/4*1 اینچ توپی برزیل 1*3/4 عدد 70,000
15108425 تبدیل گالوانیزه 3/4*1,1/4 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 3/4*1,1/4 اینچ توپی برزیل 1,1/4*3/4 عدد 100,000
15108525 تبدیل گالوانیزه 3/4*1,1/2 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 3/4*1,1/2 اینچ توپی برزیل 1,1/2*3/4 عدد 115,000
15108625 تبدیل گالوانیزه 3/4*2 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 3/4*2 اینچ توپی برزیل 2*3/4 عدد 150,000
15108725 تبدیل گالوانیزه 3/4*2,1/2 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 3/4*2,1/2 اینچ توپی برزیل 2,1/2*3/4 عدد 0
15108825 تبدیل گالوانیزه 3/4*3 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 3/4*3 اینچ توپی برزیل 3*3/4 عدد 0
1510832 تبدیل گالوانیزه 1*1/2 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 1*1/2 اینچ توپی برزیل 1/2*1 عدد 70,000
1510843 تبدیل گالوانیزه 1*1,1/4 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 1*1,1/4 اینچ توپی برزیل 1,1/4*1 عدد 100,000
1510853 تبدیل گالوانیزه 1*1,1/2 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 1*1,1/2 اینچ توپی برزیل 1,1/2*1 عدد 115,000
1510863 تبدیل گالوانیزه 1*2 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 1*2 اینچ توپی برزیل 2*1 عدد 150,000
1510873 تبدیل گالوانیزه 1*2,1/2 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 1*2,1/2 اینچ توپی برزیل 2,1/2*1 عدد 280,000
1510883 تبدیل گالوانیزه 1*3 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 1*3 اینچ توپی برزیل 3*1 عدد 0
1510842 تبدیل گالوانیزه 1,1/4*1/2 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 1,1/4*1/2 اینچ توپی برزیل 1/2*1,1/4 عدد 100,000
1510854 تبدیل گالوانیزه 1,1/4*1,1/2 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 1,1/4*1,1/2 اینچ توپی برزیل 1,1/2*1,1/4 عدد 115,000
1510864 تبدیل گالوانیزه 1,1/4*2 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 1,1/4*2 اینچ توپی برزیل 2*1,1/4 عدد 150,000
1510874 تبدیل گالوانیزه 1,1/4*2,1/2 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 1,1/4*2,1/2 اینچ توپی برزیل 2,1/2*1,1/4 عدد 280,000
1510884 تبدیل گالوانیزه 1,1/4*3 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 1,1/4*3 اینچ توپی برزیل 3*1,1/4 عدد 0
15108104 تبدیل گالوانیزه 1,1/4*4 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 1,1/4*4 اینچ توپی برزیل 4*1,1/4 عدد 0
1510852 تبدیل گالوانیزه 1,1/2*1/2 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 1,1/2*1/2 اینچ توپی برزیل 1/2*1,1/2 عدد 1,150,000
1510865 تبدیل گالوانیزه 1,1/2*2 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 1,1/2*2 اینچ توپی برزیل 2*1,1/2 عدد 150,000
1510875 تبدیل گالوانیزه 1,1/2*2,1/2 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 1,1/2*2,1/2 اینچ توپی برزیل 2,1/2*1,1/2 عدد 280,000
1510885 تبدیل گالوانیزه 1,1/2*3 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 1,1/2*3 اینچ توپی برزیل 3*1,1/2 عدد 420,000
15108105 تبدیل گالوانیزه 1,1/2*4 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 1,1/2*4 اینچ توپی برزیل 4*1,1/2 عدد 0
1510862 تبدیل گالوانیزه 2*1/2 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 2*1/2 اینچ توپی برزیل 1/2*2 عدد 150,000
1510876 تبدیل گالوانیزه 2*2,1/2 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 2*2,1/2 اینچ توپی برزیل 2,1/2*2 عدد 280,000
1510886 تبدیل گالوانیزه 2*3 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 2*3 اینچ توپی برزیل 3*2 عدد 420,000
15108106 تبدیل گالوانیزه 2*4 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 2*4 اینچ توپی برزیل 4*2 عدد 550,000
1510872 تبدیل گالوانیزه 2,1/2*1/2 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 2,1/2*1/2 اینچ توپی برزیل 1/2*2,1/2 عدد 0
1510887 تبدیل گالوانیزه 2,1/2*3 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 2,1/2*3 اینچ توپی برزیل 3*2,1/2 عدد 420,000
15108107 تبدیل گالوانیزه 2,1/2*4 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 2,1/2*4 اینچ توپی برزیل 4*2,1/2 عدد 550,000
15108108 تبدیل گالوانیزه 3*4 اینچ توپی برزیل تبدیل گالوانیزه 3*4 اینچ توپی برزیل 4*3 عدد 550,000
1510752 سه راه تبدیلی 1,1/2*1/2 اینچ توپی برزیل سه راه تبدیلی 1,1/2*1/2 اینچ توپی برزیل 1/2*1,1/2 عدد 280,000
15107525 سه راه تبدیلی 1,1/2*3/4 اینچ توپی برزیل سه راه تبدیلی 1,1/2*3/4 اینچ توپی برزیل 3/4*1,1/2 عدد 280,000
1510753 سه راه تبدیلی 1,1/2*1 اینچ توپی برزیل سه راه تبدیلی 1,1/2*1 اینچ توپی برزیل 1*1,1/2 عدد 280,000
1510754 سه راه تبدیلی 1,1/2*1,1/4 اینچ توپی برزیل سه راه تبدیلی 1,1/2*1,1/4 اینچ توپی برزیل 1,1/4*1,1/2 عدد 280,000
1510765 سه راه تبدیلی 1,1/2*2 اینچ توپی برزیل سه راه تبدیلی 1,1/2*2 اینچ توپی برزیل 2*1,1/2 عدد 600,000
1510775 سه راه تبدیلی 1,1/2*2,1/2 اینچ توپی برزیل سه راه تبدیلی 1,1/2*2,1/2 اینچ توپی برزیل 2,1/2*1,1/2 عدد 950,000
1510785 سه راه تبدیلی 1,1/2*3 اینچ توپی برزیل سه راه تبدیلی 1,1/2*3 اینچ توپی برزیل 3*1,1/2 عدد 1,150,000
15107105 سه راه تبدیلی 1,1/2*4 اینچ توپی برزیل سه راه تبدیلی 1,1/2*4 اینچ توپی برزیل 4*1,1/2 عدد 0
1510732 سه راه تبدیلی 1*1/2 اینچ توپی برزیل سه راه تبدیلی 1*1/2 اینچ توپی برزیل 1/2*1 عدد 150,000
15107325 سه راه تبدیلی 1*3/4 اینچ توپی برزیل سه راه تبدیلی 1*3/4 اینچ توپی برزیل 3/4*1 عدد 150,000
1510743 سه راه تبدیلی 1*1,1/4 اینچ توپی برزیل سه راه تبدیلی 1*1,1/4 اینچ توپی برزیل 1,1/4*1 عدد 200,000
1510763 سه راه تبدیلی 1*2 اینچ توپی برزیل سه راه تبدیلی 1*2 اینچ توپی برزیل 2*1 عدد 600,000
1510773 سه راه تبدیلی 1*2,1/2 اینچ توپی برزیل سه راه تبدیلی 1*2,1/2 اینچ توپی برزیل 2,1/2*1 عدد 950,000
1510783 سه راه تبدیلی 1*3 اینچ توپی برزیل سه راه تبدیلی 1*3 اینچ توپی برزیل 3*1 عدد 1,150,000
15107103 سه راه تبدیلی 1*4 اینچ توپی برزیل سه راه تبدیلی 1*4 اینچ توپی برزیل 4*1 عدد 0
1510742 سه راه تبدیلی 1,1/4*1/2 اینچ توپی برزیل سه راه تبدیلی 1,1/4*1/2 اینچ توپی برزیل 1/2*1,1/4 عدد 200,000
15107425 سه راه تبدیلی 1,1/4*3/4 اینچ توپی برزیل سه راه تبدیلی 1,1/4*3/4 اینچ توپی برزیل 3/4*1,1/4 عدد 200,000
1510764 سه راه تبدیلی 1,1/4*2 اینچ توپی برزیل سه راه تبدیلی 1,1/4*2 اینچ توپی برزیل 2*1,1/4 عدد 600,000
1510774 سه راه تبدیلی 1,1/4*2,1/2 اینچ توپی برزیل سه راه تبدیلی 1,1/4*2,1/2 اینچ توپی برزیل 2,1/2*1,1/4 عدد 950,000
1510784 سه راه تبدیلی 1,1/4*3 اینچ توپی برزیل سه راه تبدیلی 1,1/4*3 اینچ توپی برزیل 3*1,1/4 عدد 1,150,000
15107104 سه راه تبدیلی 1,1/4*4 اینچ توپی برزیل سه راه تبدیلی 1,1/4*4 اینچ توپی برزیل 4*1,1/4 عدد 0
1510762 سه راه تبدیلی 2*1/2 اینچ توپی برزیل سه راه تبدیلی 2*1/2 اینچ توپی برزیل 1/2*2 عدد 600,000
15107625 سه راه تبدیلی 2*3/4 اینچ توپی برزیل سه راه تبدیلی 2*3/4 اینچ توپی برزیل 3/4*2 عدد 600,000
1510776 سه راه تبدیلی 2*2,1/2 اینچ توپی برزیل سه راه تبدیلی 2*2,1/2 اینچ توپی برزیل 2,1/2*2 عدد 950,000
1510786 سه راه تبدیلی 2*3 اینچ توپی برزیل سه راه تبدیلی 2*3 اینچ توپی برزیل 3*2 عدد 1,150,000
15107106 سه راه تبدیلی 2*4 اینچ توپی برزیل سه راه تبدیلی 2*4 اینچ توپی برزیل 4*2 عدد 1,500,000
1510772 سه راه تبدیلی 2,1/2*1/2 اینچ توپی برزیل سه راه تبدیلی 2,1/2*1/2 اینچ توپی برزیل 1/2*2,1/2 عدد 0
15107725 سه راه تبدیلی 2,1/2*3/4 اینچ توپی برزیل سه راه تبدیلی 2,1/2*3/4 اینچ توپی برزیل 3/4*2,1/2 عدد 0
1510787 سه راه تبدیلی 2,1/2*3 اینچ توپی برزیل سه راه تبدیلی 2,1/2*3 اینچ توپی برزیل 3*2,1/2 عدد 1,150,000
15107107 سه راه تبدیلی 2,1/2*4 اینچ توپی برزیل سه راه تبدیلی 2,1/2*4 اینچ توپی برزیل 4*2,1/2 عدد 1,500,000
15107108 سه راه تبدیلی 3*4 اینچ توپی برزیل سه راه تبدیلی 3*4 اینچ توپی برزیل 4*3 عدد 1,500,000
1510112 زانو گالوانیزه 90 سایز 5 اینچ توپی برزیل زانو گالوانیزه 90 سایز 5 اینچ توپی برزیل 5 عدد 2,100,000
1510115 زانو گالوانیزه 90 سایز 6 اینچ توپی برزیل زانو گالوانیزه 90 سایز 6 اینچ توپی برزیل 6 عدد 2,650,000
1510202 زانو گالوانیزه 45 سایز 3/4 اینچ توپی برزیل زانو گالوانیزه 45 سایز 3/4 اینچ توپی برزیل 3/4 عدد 70,000
1510203 زانو گالوانیزه 45 سایز 1 اینچ توپی برزیل زانو گالوانیزه 45 سایز 1 اینچ توپی برزیل 1 عدد 105,000
1510204 زانو گالوانیزه 45 سایز 1,1/4 اینچ توپی برزیل زانو گالوانیزه 45 سایز 1,1/4 اینچ توپی برزیل 1,1/4 عدد 160,000
1510205 زانو گالوانیزه 45 سایز 1,1/2 اینچ توپی برزیل زانو گالوانیزه 45 سایز 1,1/2 اینچ توپی برزیل 1,1/2 عدد 200,000
1510206 زانو گالوانیزه 45 سایز 2 اینچ توپی برزیل زانو گالوانیزه 45 سایز 2 اینچ توپی برزیل 2 عدد 500,000
1510207 زانو گالوانیزه 45 سایز 2,1/2 اینچ توپی برزیل زانو گالوانیزه 45 سایز 2,1/2 اینچ توپی برزیل 2,1/2 عدد 700,000
1510208 زانو گالوانیزه 45 سایز 3 اینچ توپی برزیل زانو گالوانیزه 45 سایز 3 اینچ توپی برزیل 3 عدد 800,000
1510210 زانو گالوانیزه 45 سایز 4 اینچ توپی برزیل زانو گالوانیزه 45 سایز 4 اینچ توپی برزیل 4 عدد 1,150,000
1511012 مغزی گالوانیزه 5 اینچ توپی برزیل مغزی گالوانیزه 5 اینچ توپی برزیل 5 عدد 1,900,000
1511015 مغزی گالوانیزه 6 اینچ توپی برزیل مغزی گالوانیزه 6 اینچ توپی برزیل 6 عدد 2,000,000
1511912 بوشن لبه دار گالوانیزه 5 اینچ توپی برزیل بوشن لبه دار گالوانیزه 5 اینچ توپی برزیل 5 عدد 1,650,000
1511915 بوشن لبه دار گالوانیزه 6 اینچ توپی برزیل بوشن لبه دار گالوانیزه 6 اینچ توپی برزیل 6 عدد 1,850,000
1511302 درپوش نری گالوانیزه 3/4 اینچ توپی برزیل درپوش نری گالوانیزه 3/4 اینچ توپی برزیل 3/4 عدد 35,000
1511303 درپوش نری گالوانیزه 1 اینچ توپی برزیل درپوش نری گالوانیزه 1 اینچ توپی برزیل 1 عدد 42,000
1511304 درپوش نری گالوانیزه 1,1/4 اینچ توپی برزیل درپوش نری گالوانیزه 1,1/4 اینچ توپی برزیل 1,1/4 عدد 75,000
1511305 درپوش نری گالوانیزه 1,1/2 اینچ توپی برزیل درپوش نری گالوانیزه 1,1/2 اینچ توپی برزیل 1,1/2 عدد 100,000
1511306 درپوش نری گالوانیزه 2 اینچ توپی برزیل درپوش نری گالوانیزه 2 اینچ توپی برزیل 2 عدد 125,000
1511307 درپوش نری گالوانیزه 2,1/2 اینچ توپی برزیل درپوش نری گالوانیزه 2,1/2 اینچ توپی برزیل 2,1/2 عدد 340,000
1511308 درپوش نری گالوانیزه 3 اینچ توپی برزیل درپوش نری گالوانیزه 3 اینچ توپی برزیل 3 عدد 420,000
جمع کل
مشاهده سبد خرید