با ما تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد کالا تصویر نام کالا سایز واحد قیمت (ت) بازه تخفیف تعداد جمع (ت) جمع با تخفیف (ت)
60103 فلنج گلودار جوشی ضخامت 8 میلی متر،سایز 1 اینچ ایرانی فلنج گلودار جوشی ضخامت 8 میلی متر،سایز 1 اینچ ایرانی 1 عدد 0
60104 فلنج گلودار جوشی ضخامت 8 میلی متر،سایز 1،1/4 اینچ ایرانی فلنج گلودار جوشی ضخامت 8 میلی متر،سایز 1،1/4 اینچ ایرانی 1،1/4 عدد 0
60105 فلنج گلودار جوشی ضخامت 8 میلی متر،سایز 1،1/2 اینچ ایرانی فلنج گلودار جوشی ضخامت 8 میلی متر،سایز 1،1/2 اینچ ایرانی 1،1/2 عدد 0
60106 فلنج گلودار جوشی ضخامت 8 میلی متر،سایز 2 اینچ ایرانی فلنج گلودار جوشی ضخامت 8 میلی متر،سایز 2 اینچ ایرانی 2 عدد 0
60107 فلنج گلودار جوشی ضخامت 8 میلی متر،سایز 2،1/2 اینچ ایرانی فلنج گلودار جوشی ضخامت 8 میلی متر،سایز 2،1/2 اینچ ایرانی 2،1/2 عدد 0
60108 فلنج گلودار جوشی ضخامت 8 میلی متر،سایز 3 اینچ ایرانی فلنج گلودار جوشی ضخامت 8 میلی متر،سایز 3 اینچ ایرانی 3 عدد 0
60110 فلنج گلودار جوشی ضخامت 8 میلی متر،سایز 4 اینچ ایرانی فلنج گلودار جوشی ضخامت 8 میلی متر،سایز 4 اینچ ایرانی 4 عدد 0
60112 فلنج گلودار جوشی ضخامت 8 میلی متر،سایز 5 اینچ ایرانی فلنج گلودار جوشی ضخامت 8 میلی متر،سایز 5 اینچ ایرانی 5 عدد 0
60115 فلنج گلودار جوشی ضخامت 8 میلی متر،سایز 6 اینچ ایرانی فلنج گلودار جوشی ضخامت 8 میلی متر،سایز 6 اینچ ایرانی 6 عدد 0
60120 فلنج گلودار جوشی ضخامت 8 میلی متر،سایز 8 اینچ ایرانی فلنج گلودار جوشی ضخامت 8 میلی متر،سایز 8 اینچ ایرانی 8 عدد 0
60125 فلنج گلودار جوشی ضخامت 8 میلی متر،سایز 10 اینچ ایرانی فلنج گلودار جوشی ضخامت 8 میلی متر،سایز 10 اینچ ایرانی 10 عدد 0
60130 فلنج گلودار جوشی ضخامت 8 میلی متر،سایز 12 اینچ ایرانی فلنج گلودار جوشی ضخامت 8 میلی متر،سایز 12 اینچ ایرانی 12 عدد 0
60201 فلنج گلودار جوشی pn16 سایز 1/2 اینچ ایرانی فلنج گلودار جوشی pn16 سایز 1/2 اینچ ایرانی 1.2 عدد 0
60202 فلنج گلودار جوشی pn16 سایز 3/4 اینچ ایرانی فلنج گلودار جوشی pn16 سایز 3/4 اینچ ایرانی 3.4 عدد 0
60203 فلنج گلودار جوشی pn16 سایز 1 اینچ ایرانی فلنج گلودار جوشی pn16 سایز 1 اینچ ایرانی 1 عدد 0
60204 فلنج گلودار جوشی pn16 سایز 1،1/4 اینچ ایرانی فلنج گلودار جوشی pn16 سایز 1،1/4 اینچ ایرانی 1،1/4 عدد 0
60205 فلنج گلودار جوشی pn16 سایز 1،1/2 اینچ ایرانی فلنج گلودار جوشی pn16 سایز 1،1/2 اینچ ایرانی 1،1/2 عدد 0
60206 فلنج گلودار جوشی pn16 سایز 2 اینچ ایرانی فلنج گلودار جوشی pn16 سایز 2 اینچ ایرانی 2 عدد 0
60207 فلنج گلودار جوشی pn16 سایز 2،1/2 اینچ ایرانی فلنج گلودار جوشی pn16 سایز 2،1/2 اینچ ایرانی 2،1/2 عدد 0
60208 فلنج گلودار جوشی pn16 سایز 3 اینچ ایرانی فلنج گلودار جوشی pn16 سایز 3 اینچ ایرانی 3 عدد 0
60210 فلنج گلودار جوشی pn16 سایز 4 اینچ ایرانی فلنج گلودار جوشی pn16 سایز 4 اینچ ایرانی 4 عدد 0
60212 فلنج گلودار جوشی pn16 سایز 5 اینچ ایرانی فلنج گلودار جوشی pn16 سایز 5 اینچ ایرانی 5 عدد 0
60215 فلنج گلودار جوشی pn16 سایز 6 اینچ ایرانی فلنج گلودار جوشی pn16 سایز 6 اینچ ایرانی 6 عدد 0
60220 فلنج گلودار جوشی pn16 سایز 8 اینچ ایرانی فلنج گلودار جوشی pn16 سایز 8 اینچ ایرانی 8 عدد 0
60225 فلنج گلودار جوشی pn16 سایز 10 اینچ ایرانی فلنج گلودار جوشی pn16 سایز 10 اینچ ایرانی 10 عدد 0
60230 فلنج گلودار جوشی pn16 سایز 12 اینچ ایرانی فلنج گلودار جوشی pn16 سایز 12 اینچ ایرانی 12 عدد 0
60606 فلنج گلودار جوشی cl-150 سایز 2 اینچ ایرانی فلنج گلودار جوشی cl-150 سایز 2 اینچ ایرانی 2 عدد 0
60607 فلنج گلودار جوشی cl-150 سایز 2،1/2 اینچ ایرانی فلنج گلودار جوشی cl-150 سایز 2،1/2 اینچ ایرانی 2،1/2 عدد 0
60608 فلنج گلودار جوشی cl-150 سایز 3 اینچ ایرانی فلنج گلودار جوشی cl-150 سایز 3 اینچ ایرانی 3 عدد 0
60610 فلنج گلودار جوشی cl-150 سایز 4 اینچ ایرانی فلنج گلودار جوشی cl-150 سایز 4 اینچ ایرانی 4 عدد 0
60612 فلنج گلودار جوشی cl-150 سایز 5 اینچ ایرانی فلنج گلودار جوشی cl-150 سایز 5 اینچ ایرانی 5 عدد 0
60615 فلنج گلودار جوشی cl-150 سایز 6 اینچ ایرانی فلنج گلودار جوشی cl-150 سایز 6 اینچ ایرانی 6 عدد 0
60306 فلنج رینگ سایز 2 اینچ ایرانی فلنج رینگ سایز 2 اینچ ایرانی 2 عدد 0
60307 فلنج رینگ سایز 2،1/2 اینچ ایرانی فلنج رینگ سایز 2،1/2 اینچ ایرانی 1.2 عدد 0
60308 فلنج رینگ سایز 3 اینچ ایرانی فلنج رینگ سایز 3 اینچ ایرانی 3 عدد 0
60310 فلنج رینگ سایز 4 اینچ ایرانی فلنج رینگ سایز 4 اینچ ایرانی 4 عدد 0
60312 فلنج رینگ سایز 5 اینچ ایرانی فلنج رینگ سایز 5 اینچ ایرانی 5 عدد 0
60315 فلنج رینگ سایز 6 اینچ ایرانی فلنج رینگ سایز 6 اینچ ایرانی 6 عدد 0
60320 فلنج رینگ سایز 8 اینچ ایرانی فلنج رینگ سایز 8 اینچ ایرانی 8 عدد 0
60325 فلنج رینگ سایز 10 اینچ ایرانی فلنج رینگ سایز 10 اینچ ایرانی 10 عدد 0
60330 فلنج رینگ سایز 12 اینچ ایرانی فلنج رینگ سایز 12 اینچ ایرانی 12 عدد 0
60406 فلنج کور جوشی pn10 سایز 2 اینچ ایرانی فلنج کور جوشی pn10 سایز 2 اینچ ایرانی 2 عدد 0
60407 فلنج کور جوشی pn10 سایز 2،1/2 اینچ ایرانی فلنج کور جوشی pn10 سایز 2،1/2 اینچ ایرانی 2،1/2 عدد 0
60408 فلنج کور جوشی pn10 سایز 3 اینچ ایرانی فلنج کور جوشی pn10 سایز 3 اینچ ایرانی 3 عدد 0
60410 فلنج کور جوشی pn10 سایز 4 اینچ ایرانی فلنج کور جوشی pn10 سایز 4 اینچ ایرانی 4 عدد 0
60412 فلنج کور جوشی  pn10 سایز 5 اینچ ایرانی فلنج کور جوشی pn10 سایز 5 اینچ ایرانی 5 عدد 0
60415 فلنج کور جوشی pn10 سایز 6 اینچ ایرانی فلنج کور جوشی pn10 سایز 6 اینچ ایرانی 6 عدد 0
60420 فلنج کور جوشی  pn10 سایز 8 اینچ ایرانی فلنج کور جوشی pn10 سایز 8 اینچ ایرانی 8 عدد 0
60504 فلنج کور جوشی pn16 سایز 1،1/4 اینچ ایرانی فلنج کور جوشی pn16 سایز 1،1/4 اینچ ایرانی 1،1/4 عدد 0
60505 فلنج کور جوشی  pn16 سایز 1،1/2 اینچ ایرانی فلنج کور جوشی pn16 سایز 1،1/2 اینچ ایرانی 1،1/2 عدد 0
60506 فلنج کور جوشی  pn16 سایز 2 اینچ ایرانی فلنج کور جوشی pn16 سایز 2 اینچ ایرانی 2 عدد 0
60507 فلنج کور جوشی  pn16 سایز 2،1/2 اینچ ایرانی فلنج کور جوشی pn16 سایز 2،1/2 اینچ ایرانی 2،1/2 عدد 0
60508 فلنج کور جوشی  pn16 سایز 3 اینچ ایرانی فلنج کور جوشی pn16 سایز 3 اینچ ایرانی 3 عدد 0
60510 فلنج کور جوشی  pn16 سایز 4  اینچ ایرانی فلنج کور جوشی pn16 سایز 4 اینچ ایرانی 4 عدد 0
60512 فلنج کور جوشی  pn16 سایز 5 اینچ ایرانی فلنج کور جوشی pn16 سایز 5 اینچ ایرانی 5 عدد 0
60515 فلنج کور جوشی  pn16 سایز 6 اینچ ایرانی فلنج کور جوشی pn16 سایز 6 اینچ ایرانی 6 عدد 0
جمع کل
مشاهده سبد خرید