با ما تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد کالا تصویر نام کالا سایز واحد قیمت (ت) بازه تخفیف تعداد جمع (ت) جمع با تخفیف (ت)
5011201 جعبه توکار (بدون قرقره-باقفل و لولا کروم)سایز 17*60*50 رنگ سفید آریا کوپلینگ جعبه توکار (بدون قرقره-باقفل و لولا کروم)سایز 17*60*50 رنگ سفید آریا کوپلینگ 50*60*17 عدد 477,000
5011202 جعبه توکار(بدون قرقره-باقفل و لولا کروم)سایز 17*60*50 رنگ قرمز آریا کوپلینگ جعبه توکار(بدون قرقره-باقفل و لولا کروم)سایز 17*60*50 رنگ قرمز آریا کوپلینگ 50*60*17 عدد 477,000
5011203 جعبه توکار (بدون قرقره-باقفل و لولا کروم)سایز 17*60*50 رنگ کرم آریا کوپلینگ جعبه توکار (بدون قرقره-باقفل و لولا کروم)سایز 17*60*50 رنگ کرم آریا کوپلینگ 50*60*17 عدد 477,000
5013201 جعبه روکار (بدون قرقره-باقفل و لولا کروم)سایز 17*60*50 رنگ سفید آریا کوپلینگ جعبه روکار (بدون قرقره-باقفل و لولا کروم)سایز 17*60*50 رنگ سفید آریا کوپلینگ 50*60*17 عدد 477,000
5013202 جعبه روکار (بدون قرقره-باقفل و لولا کروم)سایز 17*60*50 رنگ قرمز آریا کوپلینگ جعبه روکار (بدون قرقره-باقفل و لولا کروم)سایز 17*60*50 رنگ قرمز آریا کوپلینگ 50*60*17 عدد 477,000
5013203 جعبه روکار (بدون قرقره-باقفل و لولا کروم)سایز 17*60*50 رنگ کرم آریا کوپلینگ جعبه روکار (بدون قرقره-باقفل و لولا کروم)سایز 17*60*50 رنگ کرم آریا کوپلینگ 50*60*17 عدد 477,000
5014203 جعبه توکار (بدون قرقره-باقفل و لولا طلایی)سایز 17*60*50 رنگ کرم آریا کوپلینگ جعبه توکار (بدون قرقره-باقفل و لولا طلایی)سایز 17*60*50 رنگ کرم آریا کوپلینگ 50*60*17 عدد 492,000
5015203 جعبه روکار (بدون قرقره-باقفل و لولا طلایی)سایز 17*60*50 رنگ کرم آریا کوپلینگ جعبه روکار (بدون قرقره-باقفل و لولا طلایی)سایز 17*60*50 رنگ کرم آریا کوپلینگ 50*60*17 عدد 492,000
5011601 جعبه توکار (بدون قرقره-باقفل و لولا کروم)سایز 17*75*60 رنگ سفید آریا کوپلینگ جعبه توکار (بدون قرقره-باقفل و لولا کروم)سایز 17*75*60 رنگ سفید آریا کوپلینگ 60*75*17 عدد 487,000
5011602 جعبه توکار (بدون قرقره-باقفل و لولا کروم)سایز 17*75*60 رنگ قرمز آریا کوپلینگ جعبه توکار (بدون قرقره-باقفل و لولا کروم)سایز 17*75*60 رنگ قرمز آریا کوپلینگ 60*75*17 عدد 487,000
5011603 جعبه توکار (بدون قرقره-باقفل و لولا کروم)سایز 17*75*60 رنگ کرم آریا کوپلینگ جعبه توکار (بدون قرقره-باقفل و لولا کروم)سایز 17*75*60 رنگ کرم آریا کوپلینگ 60*75*17 عدد 487,000
5013601 جعبه روکار (بدون قرقره-باقفل و لولا کروم)سایز 17*75*60 رنگ سفید آریا کوپلینگ جعبه روکار (بدون قرقره-باقفل و لولا کروم)سایز 17*75*60 رنگ سفید آریا کوپلینگ 60*75*17 عدد 487,000
5013602 جعبه روکار (بدون قرقره-باقفل و لولا کروم)سایز 17*75*60 رنگ قرمز آریا کوپلینگ جعبه روکار (بدون قرقره-باقفل و لولا کروم)سایز 17*75*60 رنگ قرمز آریا کوپلینگ 60*75*17 عدد 487,000
5013603 جعبه روکار (بدون قرقره-باقفل و لولا کروم)سایز 17*75*60  رنگ کرم آریا کوپلینگ جعبه روکار (بدون قرقره-باقفل و لولا کروم)سایز 17*75*60 رنگ کرم آریا کوپلینگ 60*75*17 عدد 487,000
5014603 جعبه توکار (بدون قرقره-باقفل و لولا طلایی)سایز 17*75*60 رنگ کرم آریا کوپلینگ جعبه توکار (بدون قرقره-باقفل و لولا طلایی)سایز 17*75*60 رنگ کرم آریا کوپلینگ 60*75*17 عدد 502,000
5015603 جعبه روکار (بدون قرقره-باقفل و لولا طلایی)سایز 17*75*60 رنگ کرم آریا کوپلینگ جعبه روکار (بدون قرقره-باقفل و لولا طلایی)سایز 17*75*60 رنگ کرم آریا کوپلینگ 60*75*17 عدد 502,000
5017604 جعبه  توکار (بدون قرقره)سایز 17*75*60 رنگ استیل خشدار آریا کوپلینگ جعبه توکار (بدون قرقره)سایز 17*75*60 رنگ استیل خشدار آریا کوپلینگ 60*75*17 عدد 985,000
5017605 جعبه توکار (بدون قرقره)سایز 17*75*60 رنگ استیل آینه ای آریا کوپلینگ جعبه توکار (بدون قرقره)سایز 17*75*60 رنگ استیل آینه ای آریا کوپلینگ 60*75*17 عدد 1,200,000
5014606 جعبه توکار (بدون قرقره-با قفل و لولا طلایی)سایز 17*75*60 رنگ استیل گلد آریا کوپلینگ جعبه توکار (بدون قرقره-با قفل و لولا طلایی)سایز 17*75*60 رنگ استیل گلد آریا کوپلینگ 60*75*17 عدد 1,300,000
5019801 جعبه توکار دو قلو (بدون قرقره-باقفل و لولا کروم)سایز 20*75*90 رنگ سفید آریا کوپلینگ جعبه توکار دو قلو (بدون قرقره-باقفل و لولا کروم)سایز 20*75*90 رنگ سفید آریا کوپلینگ 90*75*20 عدد 845,000
5019802 جعبه توکار دو قلو (بدون قرقره-باقفل و لولا کروم)سایز 20*75*90 رنگ قرمز آریا کوپلینگ جعبه توکار دو قلو (بدون قرقره-باقفل و لولا کروم)سایز 20*75*90 رنگ قرمز آریا کوپلینگ 90*75*20 عدد 845,000
5019803 جعبه توکار دو قلو (بدون قرقره-باقفل و لولا کروم)سایز 20*75*90 رنگ کرم آریا کوپلینگ جعبه توکار دو قلو (بدون قرقره-باقفل و لولا کروم)سایز 20*75*90 رنگ کرم آریا کوپلینگ 90*75*20 عدد 845,000
50110801 جعبه روکار دو قلو (بدون قرقره-باقفل و لولا کروم)سایز 20*75*90 رنگ سفید آریا کوپلینگ جعبه روکار دو قلو (بدون قرقره-باقفل و لولا کروم)سایز 20*75*90 رنگ سفید آریا کوپلینگ 90*75*20 عدد 845,000
50110802 جعبه روکار دو قلو (بدون قرقره-باقفل و لولا کروم)سایز 20*75*90 رنگ قرمز آریا کوپلینگ جعبه روکار دو قلو (بدون قرقره-باقفل و لولا کروم)سایز 20*75*90 رنگ قرمز آریا کوپلینگ 90*75*20 عدد 845,000
50110803 جعبه روکار دو قلو (بدون قرقره-باقفل و لولا کروم)سایز 20*75*90 رنگ کرم آریا کوپلینگ جعبه روکار دو قلو (بدون قرقره-باقفل و لولا کروم)سایز 20*75*90 رنگ کرم آریا کوپلینگ 90*75*20 عدد 845,000
50111803 جعبه توکار دو قلو (بدون قرقره-با قفل و لولا طلایی)سایز 20*75*90 رنگ کرم آریا کوپلینگ جعبه توکار دو قلو (بدون قرقره-با قفل و لولا طلایی)سایز 20*75*90 رنگ کرم آریا کوپلینگ 90*75*20 عدد 875,000
50112803 جعبه روکار دو قلو (بدون قرقره-با قفل و لولا طلایی)سایز 20*75*90 رنگ کرم آریا کوپلینگ جعبه روکار دو قلو (بدون قرقره-با قفل و لولا طلایی)سایز 20*75*90 رنگ کرم آریا کوپلینگ 90*75*20 عدد 875,000
5017804 جعبه  توکار دوقلو (بدون قرقره)سایز 20*75*90 رنگ استیل خشدار آریا کوپلینگ جعبه توکار دوقلو (بدون قرقره)سایز 20*75*90 رنگ استیل خشدار آریا کوپلینگ 90*75*20 عدد 1,485,000
50111806 جعبه  توکار دوقلو (بدون قرقره-با قفل و لولا طلایی)سایز 20*75*90 رنگ استیل گلد آریا کوپلینگ جعبه توکار دوقلو (بدون قرقره-با قفل و لولا طلایی)سایز 20*75*90 رنگ استیل گلد آریا کوپلینگ 90*75*20 عدد 1,600,000
501131401 جعبه توکار دوطبقه (بدون قرقره-باقفل و لولا کروم)سایز 20*60*150 رنگ سفید آریا کوپلینگ جعبه توکار دوطبقه (بدون قرقره-باقفل و لولا کروم)سایز 20*60*150 رنگ سفید آریا کوپلینگ 150*60*20 عدد 936,000
501131402 جعبه توکار دوطبقه (بدون قرقره-باقفل و لولا کروم)سایز 20*60*150 رنگ قرمز آریا کوپلینگ جعبه توکار دوطبقه (بدون قرقره-باقفل و لولا کروم)سایز 20*60*150 رنگ قرمز آریا کوپلینگ 150*60*20 عدد 936,000
501131403 جعبه توکار دوطبقه (بدون قرقره-باقفل و لولا کروم)سایز 20*60*150 رنگ کرم آریا کوپلینگ جعبه توکار دوطبقه (بدون قرقره-باقفل و لولا کروم)سایز 20*60*150 رنگ کرم آریا کوپلینگ 150*60*20 عدد 936,000
501161401 جعبه روکار دوطبقه (بدون قرقره-باقفل و لولا کروم)سایز 20*60*150 رنگ سفید آریا کوپلینگ جعبه روکار دوطبقه (بدون قرقره-باقفل و لولا کروم)سایز 20*60*150 رنگ سفید آریا کوپلینگ 150*60*20 عدد 936,000
501161402 جعبه روکار دوطبقه (بدون قرقره-باقفل و لولا کروم)سایز 20*60*150 رنگ قرمز آریا کوپلینگ جعبه روکار دوطبقه (بدون قرقره-باقفل و لولا کروم)سایز 20*60*150 رنگ قرمز آریا کوپلینگ 150*60*20 عدد 936,000
501161403 جعبه روکار دوطبقه (بدون قرقره-باقفل و لولا کروم)سایز 20*60*150 رنگ کرم آریا کوپلینگ جعبه روکار دوطبقه (بدون قرقره-باقفل و لولا کروم)سایز 20*60*150 رنگ کرم آریا کوپلینگ 150*60*20 عدد 936,000
501171403 جعبه توکار دوطبقه (بدون قرقره-با قفل و لولا طلایی)سایز 20*60*150 رنگ کرم آریا کوپلینگ جعبه توکار دوطبقه (بدون قرقره-با قفل و لولا طلایی)سایز 20*60*150 رنگ کرم آریا کوپلینگ 150*60*20 عدد 966,000
501181403 جعبه روکار دوطبقه (بدون قرقره-با قفل و لولا طلایی)سایز 20*60*150 رنگ کرم آریا کوپلینگ جعبه روکار دوطبقه (بدون قرقره-با قفل و لولا طلایی)سایز 20*60*150 رنگ کرم آریا کوپلینگ 150*60*20 عدد 966,000
501192004 جعبه توکار دو طبقه (بدون قرقره)سایز 20*150*60 رنگ استیل خشدار آریا کوپلینگ جعبه توکار دو طبقه (بدون قرقره)سایز 20*150*60 رنگ استیل خشدار آریا کوپلینگ 60*150*20 عدد 1,880,000
50121607 جعبه روکار (بدون قرقره)سایز 17*75*60 رنگ تمام استیل ورق 1 آریا کوپلینگ جعبه روکار (بدون قرقره)سایز 17*75*60 رنگ تمام استیل ورق 1 آریا کوپلینگ 60*75*17 عدد 1,370,000
501222301 جعبه توکار کپسول (باقفل و لولا کروم)سایز 23*75*30 رنگ سفید آریا کوپلینگ جعبه توکار کپسول (باقفل و لولا کروم)سایز 23*75*30 رنگ سفید آریا کوپلینگ 30*75*23 عدد 450,000
501222302 جعبه توکار کپسول (باقفل و لولا کروم)سایز 23*75*30 رنگ قرمز آریا کوپلینگ جعبه توکار کپسول (باقفل و لولا کروم)سایز 23*75*30 رنگ قرمز آریا کوپلینگ 30*75*23 عدد 450,000
501222303 جعبه توکار کپسول (باقفل و لولا کروم)سایز 23*75*30 رنگ کرم آریا کوپلینگ جعبه توکار کپسول (باقفل و لولا کروم)سایز 23*75*30 رنگ کرم آریا کوپلینگ 30*75*23 عدد 450,000
501242301 جعبه روکار کپسول (باقفل و لولا کروم)سایز 23*75*30 رنگ سفید آریا کوپلینگ جعبه روکار کپسول (باقفل و لولا کروم)سایز 23*75*30 رنگ سفید آریا کوپلینگ 30*75*23 عدد 450,000
501242302 جعبه روکار کپسول (باقفل و لولا کروم)سایز 23*75*30 رنگ قرمز آریا کوپلینگ جعبه روکار کپسول (باقفل و لولا کروم)سایز 23*75*30 رنگ قرمز آریا کوپلینگ 30*75*23 عدد 450,000
501242303 جعبه روکار کپسول (باقفل و لولا کروم)سایز 23*75*30 رنگ کرم آریا کوپلینگ جعبه روکار کپسول (باقفل و لولا کروم)سایز 23*75*30 رنگ کرم آریا کوپلینگ 30*75*23 عدد 450,000
501252303 جعبه توکار کپسول (با قفل و لولا طلایی)سایز 23*75*30 رنگ کرم آریا کوپلینگ جعبه توکار کپسول (با قفل و لولا طلایی)سایز 23*75*30 رنگ کرم آریا کوپلینگ 30*75*23 عدد 465,000
501262303 جعبه روکار کپسول (با قفل و لولا طلایی)سایز 23*75*30 رنگ کرم آریا کوپلینگ جعبه روکار کپسول (با قفل و لولا طلایی)سایز 23*75*30 رنگ کرم آریا کوپلینگ 30*75*23 عدد 465,000
50127 قرقره فابرباکس آریا کوپلینگ قرقره فابرباکس آریا کوپلینگ عدد 58,900
50128 قرقره هوزریل سایز 3/4 اینچ رنگ بدون نازل آریا کوپلینگ قرقره هوزریل سایز 3/4 اینچ رنگ بدون نازل آریا کوپلینگ 3.4 عدد 65,000
50165 نازل ساده سایز 1/5 اینچ آریا کوپلینگ نازل ساده سایز 1/5 اینچ آریا کوپلینگ 1/5 عدد 35,000
50183 نازل شیردار سه حالته 1 اینچ آریا کوپلینگ نازل شیردار سه حالته 1 اینچ آریا کوپلینگ 1 عدد 42,000
50155 نازل شیردار سه حالته 1/5 اینچ آریا کوپلینگ نازل شیردار سه حالته 1/5 اینچ آریا کوپلینگ 1/5 عدد 83,500
50156 نازل شیردار سه حالته 2 اینچ آریا کوپلینگ نازل شیردار سه حالته 2 اینچ آریا کوپلینگ 2 عدد 87,500
50157 نازل شیردار سه حالته 2/5 اینچ آریا کوپلینگ نازل شیردار سه حالته 2/5 اینچ آریا کوپلینگ 2/5 عدد 94,250
50145 نازل شیردار فلزی 1/5 اینچ آریا کوپلینگ نازل شیردار فلزی 1/5 اینچ آریا کوپلینگ 1/5 عدد 129,000
50146 نازل شیردار فلزی 2 اینچ آریا کوپلینگ نازل شیردار فلزی 2 اینچ آریا کوپلینگ 2 عدد 133,000
50147 نازل شیردار فلزی 2/5 اینچ آریا کوپلینگ نازل شیردار فلزی 2/5 اینچ آریا کوپلینگ 2/5 عدد 140,000
50143 نازل شیردار فلزی 1 اینچ آریا کوپلینگ نازل شیردار فلزی 1 اینچ آریا کوپلینگ 1 عدد 58,000
50111152 تبدیل 2*1/5 اینچ آریا کوپلینگ تبدیل 2*1/5 اینچ آریا کوپلینگ 1/5*2 عدد 49,950
50111252 تبدیل 2*2/5 اینچ آریا کوپلینگ تبدیل 2*2/5 اینچ آریا کوپلینگ 2/5*2 عدد 53,250
501112515 تبدیل 1/5*2/5 اینچ آریا کوپلینگ تبدیل 1/5*2/5 اینچ آریا کوپلینگ 2/5*1/5 عدد 49,950
501315 کوپلینگ برنجی سایز 1/5 اینچ BS(انگلیسی) کوپلینگ برنجی سایز 1/5 اینچ BS(انگلیسی) 1/5 عدد 345,000
501325 کوپلینگ برنجی سایز 2/5 اینچ BS(انگلیسی) کوپلینگ برنجی سایز 2/5 اینچ BS(انگلیسی) 2/5 عدد 360,000
50133 کوپلینگ سایز 1 اینچ آریا کوپلینگ کوپلینگ سایز 1 اینچ آریا کوپلینگ 1 عدد 23,100
50135 کوپلینگ سایز 1/5 اینچ آریا کوپلینگ کوپلینگ سایز 1/5 اینچ آریا کوپلینگ 1/5 عدد 31,000
50136 کوپلینگ سایز 2 اینچ آریا کوپلینگ کوپلینگ سایز 2 اینچ آریا کوپلینگ 2 عدد 41,500
50137 کوپلینگ سایز 2/5 اینچ آریا کوپلینگ کوپلینگ سایز 2/5 اینچ آریا کوپلینگ 2/5 عدد 58,900
50138 کوپلینگ سایز 3 اینچ آریا کوپلینگ کوپلینگ سایز 3 اینچ آریا کوپلینگ 3 عدد 65,000
501310 کوپلینگ سایز 4 اینچ آریا کوپلینگ کوپلینگ سایز 4 اینچ آریا کوپلینگ 4 عدد 156,000
5013115 کوپلینگ تبدیلی سایز 1*1/5 اینچ آریا کوپلینگ کوپلینگ تبدیلی سایز 1*1/5 اینچ آریا کوپلینگ 1/5*1 عدد 33,000
50133415 کوپلینگ تبدیلی سایز 3/4*1/5 اینچ آریا کوپلینگ کوپلینگ تبدیلی سایز 3/4*1/5 اینچ آریا کوپلینگ 1/5*3/4 عدد 33,000
50113 شیر فلکه کشویی آتش نشانی 1 اینچ آریا کوپلینگ شیر فلکه کشویی آتش نشانی 1 اینچ آریا کوپلینگ 1 عدد 79,500
50115 شیر فلکه کشویی آتش نشانی1/5 اینچ آریا کوپلینگ شیر فلکه کشویی آتش نشانی1/5 اینچ آریا کوپلینگ 1/5 عدد 124,000
50116 شیر فلکه کشویی آتش نشانی 2 اینچ آریا کوپلینگ شیر فلکه کشویی آتش نشانی 2 اینچ آریا کوپلینگ 2 عدد 194,000
50117 شیر فلکه کشویی آتش نشانی 2/5 اینچ آریا کوپلینگ شیر فلکه کشویی آتش نشانی 2/5 اینچ آریا کوپلینگ 2/5 عدد 269,000
50123 هیدرانت سایز 1 اینچ آریا کوپلینگ هیدرانت سایز 1 اینچ آریا کوپلینگ 1 عدد 23,100
50125 هیدرانت سایز 1/5 اینچ آریا کوپلینگ هیدرانت سایز 1/5 اینچ آریا کوپلینگ 1/5 عدد 31,000
50126 هیدرانت سایز 2 اینچ آریا کوپلینگ هیدرانت سایز 2 اینچ آریا کوپلینگ 2 عدد 41,500
50127 هیدرانت سایز 2/5 اینچ آریا کوپلینگ هیدرانت سایز 2/5 اینچ آریا کوپلینگ 2/5 عدد 56,000
50128 هیدرانت سایز 3 اینچ آریا کوپلینگ هیدرانت سایز 3 اینچ آریا کوپلینگ 3 عدد 62,000
501210 هیدرانت سایز 4 اینچ آریا کوپلینگ هیدرانت سایز 4 اینچ آریا کوپلینگ 4 عدد 156,000
5012152 هیدرانت سایز 2*1/5 اینچ آریا کوپلینگ هیدرانت سایز 2*1/5 اینچ آریا کوپلینگ 1/5*2 عدد 33,500
5012252 هیدرانت سایز 2*2/5 اینچ آریا کوپلینگ هیدرانت سایز 2*2/5 اینچ آریا کوپلینگ 2/5*2 عدد 55,000
501103 درپوش هیدرانت سایز 1 اینچ آریا کوپلینگ درپوش هیدرانت سایز 1 اینچ آریا کوپلینگ 1 عدد 25,000
501105 درپوش هیدرانت سایز 1/5 اینچ آریا کوپلینگ درپوش هیدرانت سایز 1/5 اینچ آریا کوپلینگ 1/5 عدد 33,000
501106 درپوش هیدرانت سایز 2 اینچ آریا کوپلینگ درپوش هیدرانت سایز 2 اینچ آریا کوپلینگ 2 عدد 44,500
501107 درپوش هیدرانت سایز 2/5 اینچ آریا کوپلینگ درپوش هیدرانت سایز 2/5 اینچ آریا کوپلینگ 2/5 عدد 61,000
5011010 درپوش هیدرانت سایز 4 اینچ آریا کوپلینگ درپوش هیدرانت سایز 4 اینچ آریا کوپلینگ 4 عدد 158,000
جمع کل
مشاهده سبد خرید