با ما تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد کالا تصویر نام کالا سایز واحد قیمت (ت) بازه تخفیف تعداد جمع (ت) جمع با تخفیف (ت)
31121004 لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک زرد، آب سرد pn10 سایز 1/4-1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک زرد، آب سرد pn10 سایز 1/4-1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 1-1/4 عدد 2,132,000
31121005 لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک زرد، آب سرد pn10 سایز 1/2-1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک زرد، آب سرد pn10 سایز 1/2-1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 1-1/2 عدد 2,223,000
31121006 لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک زرد، آب سرد pn10 سایز 2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک زرد، آب سرد pn10 سایز 2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 2 عدد 2,294,000
31121007 لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک زرد، آب سرد pn10 سایز 1/2-2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک زرد، آب سرد pn10 سایز 1/2-2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 2-1/2 عدد 2,357,000
31121008 لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک زرد، آب سرد pn10 سایز 3 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک زرد، آب سرد pn10 سایز 3 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 3 عدد 2,788,000
31121010 لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک زرد، آب سرد pn10 سایز 4 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک زرد، آب سرد pn10 سایز 4 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 4 عدد 2,849,000
31121012 لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک زرد، آب سرد pn10 سایز 5 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک زرد، آب سرد pn10 سایز 5 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 5 عدد 3,198,000
31121015 لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک زرد، آب سرد pn10 سایز 6 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک زرد، آب سرد pn10 سایز 6 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 6 عدد 3,772,000
31121020 لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک زرد، آب سرد pn10 سایز 8 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک زرد، آب سرد pn10 سایز 8 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 8 عدد 4,472,000
31121025 لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک زرد، آب سرد pn10 سایز 10 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک زرد، آب سرد pn10 سایز 10 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 10 عدد 7,003,000
31121030 لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک زرد، آب سرد pn10 سایز 12 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک زرد، آب سرد pn10 سایز 12 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 12 عدد 8,145,000
311215004 لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک زرد، آب سرد CL-150 سایز 1/4-1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک زرد، آب سرد CL-150 سایز 1/4-1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 1-1/4 عدد 2,415,000
311215005 لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک زرد، آب سرد CL-150 سایز 1/2-1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک زرد، آب سرد CL-150 سایز 1/2-1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 1-1/2 عدد 2,512,000
311215006 لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک زرد، آب سرد CL-150 سایز 2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک زرد، آب سرد CL-150 سایز 2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 2 عدد 2,578,000
311215007 لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک زرد، آب سرد CL-150 سایز 1/2-2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک زرد، آب سرد CL-150 سایز 1/2-2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 2-1/2 عدد 2,725,000
311215008 لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک زرد، آب سرد CL-150 سایز 3 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک زرد، آب سرد CL-150 سایز 3 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 3 عدد 3,075,000
311215010 لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک زرد، آب سرد CL-150 سایز 4 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک زرد، آب سرد CL-150 سایز 4 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 4 عدد 3,303,000
311215012 لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک زرد، آب سرد CL-150 سایز 5 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک زرد، آب سرد CL-150 سایز 5 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 5 عدد 3,564,000
311215015 لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک زرد، آب سرد CL-150 سایز 6 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک زرد، آب سرد CL-150 سایز 6 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 6 عدد 4,157,000
311215020 لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک زرد، آب سرد CL-150 سایز 8 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک زرد، آب سرد CL-150 سایز 8 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 8 عدد 4,883,000
311215025 لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک زرد، آب سرد CL-150 سایز 10 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک زرد، آب سرد CL-150 سایز 10 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 10 عدد 7,703,000
311215030 لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک زرد، آب سرد CL-150 سایز 12 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک زرد، آب سرد CL-150 سایز 12 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 12 عدد 8,934,000
31131604 لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک آبی، آب سرد pn16 سایز 1/4-1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک آبی، آب سرد pn16 سایز 1/4-1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 1-1/4 عدد 2,184,000
31131605 لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک آبی، آب سرد pn16 سایز 1/2-1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک آبی، آب سرد pn16 سایز 1/2-1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 1-1/2 عدد 2,349,000
31131606 لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک آبی، آب سرد pn16 سایز 2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک آبی، آب سرد pn16 سایز 2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 2 عدد 2,737,000
31131607 لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک آبی، آب سرد pn16 سایز 1/2-2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک آبی، آب سرد pn16 سایز 1/2-2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 2-1/2 عدد 2,988,000
31131608 لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک آبی، آب سرد pn16 سایز 3 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک آبی، آب سرد pn16 سایز 3 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 3 عدد 3,259,000
31131610 لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک آبی، آب سرد pn16 سایز 4 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک آبی، آب سرد pn16 سایز 4 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 4 عدد 3,587,000
31131612 لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک آبی، آب سرد pn16 سایز 5 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک آبی، آب سرد pn16 سایز 5 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 5 عدد 4,518,000
31131615 لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک آبی، آب سرد pn16 سایز 6 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک آبی، آب سرد pn16 سایز 6 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 6 عدد 5,345,000
31131620 لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک آبی، آب سرد pn16 سایز 8 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک آبی، آب سرد pn16 سایز 8 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 8 عدد 5,845,000
31131625 لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک آبی، آب سرد pn16 سایز 10 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک آبی، آب سرد pn16 سایز 10 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 10 عدد 8,596,000
31131630 لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک آبی، آب سرد pn16 سایز 12 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک آبی، آب سرد pn16 سایز 12 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 12 عدد 11,457,000
311315004 لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک آبی، آب سرد CL-150 سایز 1/4-1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک آبی، آب سرد CL-150 سایز 1/4-1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 1-1/4 عدد 2,513,000
311315005 لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک آبی، آب سرد CL-150 سایز 1/2-1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک آبی، آب سرد CL-150 سایز 1/2-1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 1-1/2 عدد 2,688,000
311315006 لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک آبی، آب سرد CL-150 سایز 2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک آبی، آب سرد CL-150 سایز 2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 2 عدد 3,148,000
311315007 لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک آبی، آب سرد CL-150 سایز 1/2-2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک آبی، آب سرد CL-150 سایز 1/2-2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 2-1/2 عدد 3,417,000
311315008 لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک آبی، آب سرد CL-150 سایز 3 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک آبی، آب سرد CL-150 سایز 3 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 3 عدد 3,754,000
311315010 لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک آبی، آب سرد CL-150 سایز 4 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک آبی، آب سرد CL-150 سایز 4 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 4 عدد 4,067,000
311315012 لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک آبی، آب سرد CL-150 سایز 5 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک آبی، آب سرد CL-150 سایز 5 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 5 عدد 5,175,000
311315015 لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک آبی، آب سرد CL-150 سایز 6 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک آبی، آب سرد CL-150 سایز 6 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 6 عدد 6,147,000
311315020 لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک آبی، آب سرد CL-150 سایز 8 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک آبی، آب سرد CL-150 سایز 8 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 8 عدد 6,741,000
311315025 لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک آبی، آب سرد CL-150 سایز 10 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک آبی، آب سرد CL-150 سایز 10 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 10 عدد 9,884,000
311315030 لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک آبی، آب سرد CL-150 سایز 12 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک آبی، آب سرد CL-150 سایز 12 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 12 عدد 13,154,000
31141004 لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک قرمز، آب گرم pn10 سایز 1/4-1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک قرمز، آب گرم pn10 سایز 1/4-1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 1-1/4 عدد 2,249,000
31141005 لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک قرمز، آب گرم pn10 سایز 1/2-1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک قرمز، آب گرم pn10 سایز 1/2-1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 1-1/2 عدد 2,326,000
31141006 لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک قرمز، آب گرم pn10 سایز 2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک قرمز، آب گرم pn10 سایز 2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 2 عدد 2,750,000
31141007 لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک قرمز، آب گرم pn10 سایز 1/2-2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک قرمز، آب گرم pn10 سایز 1/2-2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 2-1/2 عدد 2,934,000
31141008 لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک قرمز، آب گرم pn10 سایز 3 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک قرمز، آب گرم pn10 سایز 3 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 3 عدد 3,242,000
31141010 لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک قرمز، آب گرم pn10 سایز 4 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک قرمز، آب گرم pn10 سایز 4 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 4 عدد 3,761,000
31141012 لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک قرمز، آب گرم pn10 سایز 5 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک قرمز، آب گرم pn10 سایز 5 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 5 عدد 4,651,000
31141015 لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک قرمز، آب گرم pn10 سایز 6 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک قرمز، آب گرم pn10 سایز 6 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 6 عدد 5,280,000
31141020 لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک قرمز، آب گرم pn10 سایز 8 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک قرمز، آب گرم pn10 سایز 8 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 8 عدد 5,828,000
31141025 لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک قرمز، آب گرم pn10 سایز 10 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک قرمز، آب گرم pn10 سایز 10 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 10 عدد 8,787,000
31141030 لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک قرمز، آب گرم pn10 سایز 12 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک قرمز، آب گرم pn10 سایز 12 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 12 عدد 11,196,000
311415004 لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک قرمز، آب گرم CL-150 سایز 1/4-1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک قرمز، آب گرم CL-150 سایز 1/4-1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 1-1/4 عدد 2,407,000
311415005 لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک قرمز، آب گرم CL-150 سایز 1/2-1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک قرمز، آب گرم CL-150 سایز 1/2-1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 1-1/2 عدد 2,638,000
311415006 لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک قرمز، آب گرم CL-150 سایز 2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک قرمز، آب گرم CL-150 سایز 2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 2 عدد 3,057,000
311415007 لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک قرمز، آب گرم CL-150 سایز 1/2-2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک قرمز، آب گرم CL-150 سایز 1/2-2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 2-1/2 عدد 3,156,000
311415008 لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک قرمز، آب گرم CL-150 سایز 3 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک قرمز، آب گرم CL-150 سایز 3 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 3 عدد 3,628,000
311415010 لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک قرمز، آب گرم CL-150 سایز 4 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک قرمز، آب گرم CL-150 سایز 4 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 4 عدد 4,146,000
311415012 لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک قرمز، آب گرم CL-150 سایز 5 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک قرمز، آب گرم CL-150 سایز 5 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 5 عدد 5,097,000
311415015 لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک قرمز، آب گرم CL-150 سایز 6 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک قرمز، آب گرم CL-150 سایز 6 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 6 عدد 5,812,000
311415020 لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک قرمز، آب گرم CL-150 سایز 8 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک قرمز، آب گرم CL-150 سایز 8 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 8 عدد 6,403,000
311415025 لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک قرمز، آب گرم CL-150 سایز 10 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک قرمز، آب گرم CL-150 سایز 10 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 10 عدد 9,679,000
311415030 لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک قرمز، آب گرم CL-150 سایز 12 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک قرمز، آب گرم CL-150 سایز 12 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 12 عدد 12,316,000
31151604 لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک آبی-قرمز، آب سرد و گرم pn16 سایز 1/4-1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک آبی-قرمز، آب سرد و گرم pn16 سایز 1/4-1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 1-1/4 عدد 2,484,000
31151605 لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک آبی-قرمز، آب سرد و گرم pn16 سایز 1/2-1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک آبی-قرمز، آب سرد و گرم pn16 سایز 1/2-1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 1-1/2 عدد 2,715,000
31151606 لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک آبی-قرمز، آب سرد و گرم pn16 سایز 2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک آبی-قرمز، آب سرد و گرم pn16 سایز 2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 2 عدد 3,210,000
31151607 لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک آبی-قرمز، آب سرد و گرم pn16 سایز 1/2-2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک آبی-قرمز، آب سرد و گرم pn16 سایز 1/2-2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 2-1/2 عدد 3,309,000
31151608 لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک آبی-قرمز، آب سرد و گرم pn16 سایز 3 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک آبی-قرمز، آب سرد و گرم pn16 سایز 3 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 3 عدد 3,778,000
31151610 لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک آبی-قرمز، آب سرد و گرم pn16 سایز 4 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک آبی-قرمز، آب سرد و گرم pn16 سایز 4 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 4 عدد 4,296,000
31151612 لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک آبی-قرمز، آب سرد و گرم pn16 سایز 5 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک آبی-قرمز، آب سرد و گرم pn16 سایز 5 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 5 عدد 5,352,000
31151615 لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک آبی-قرمز، آب سرد و گرم pn16 سایز 6 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک آبی-قرمز، آب سرد و گرم pn16 سایز 6 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 6 عدد 6,097,000
31151620 لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک آبی-قرمز، آب سرد و گرم pn16 سایز 8 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک آبی-قرمز، آب سرد و گرم pn16 سایز 8 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 8 عدد 6,695,000
31151625 لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک آبی-قرمز، آب سرد و گرم pn16 سایز 10 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک آبی-قرمز، آب سرد و گرم pn16 سایز 10 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 10 عدد 10,128,000
31151630 لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک آبی-قرمز، آب سرد و گرم pn16 سایز 12 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک آبی-قرمز، آب سرد و گرم pn16 سایز 12 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 12 عدد 12,871,000
311515004 لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک آبی-قرمز، آب سرد و گرم CL-150 سایز 1/4-1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک آبی-قرمز، آب سرد و گرم CL-150 سایز 1/4-1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 1-1/4 عدد 2,870,000
311515005 لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک آبی-قرمز، آب سرد و گرم CL-150 سایز 1/2-1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک آبی-قرمز، آب سرد و گرم CL-150 سایز 1/2-1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 1-1/2 عدد 3,099,000
311515006 لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک آبی-قرمز، آب سرد و گرم CL-150 سایز 2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک آبی-قرمز، آب سرد و گرم CL-150 سایز 2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 2 عدد 3,667,000
311515007 لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک آبی-قرمز، آب سرد و گرم CL-150 سایز 1/2-2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک آبی-قرمز، آب سرد و گرم CL-150 سایز 1/2-2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 2-1/2 عدد 3,832,000
311515008 لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک آبی-قرمز، آب سرد و گرم CL-150 سایز 3 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک آبی-قرمز، آب سرد و گرم CL-150 سایز 3 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 3 عدد 4,318,000
311515010 لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک آبی-قرمز، آب سرد و گرم CL-150 سایز4 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک آبی-قرمز، آب سرد و گرم CL-150 سایز4 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 4 عدد 4,983,000
311515012 لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک آبی-قرمز، آب سرد و گرم CL-150 سایز 5 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک آبی-قرمز، آب سرد و گرم CL-150 سایز 5 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 5 عدد 6,127,000
311515015 لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک آبی-قرمز، آب سرد و گرم CL-150 سایز 6 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک آبی-قرمز، آب سرد و گرم CL-150 سایز 6 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 6 عدد 7,012,000
311515020 لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک آبی-قرمز، آب سرد و گرم CL-150 سایز 8 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک آبی-قرمز، آب سرد و گرم CL-150 سایز 8 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 8 عدد 7,716,000
311515025 لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک آبی-قرمز، آب سرد و گرم CL-150 سایز 10 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک آبی-قرمز، آب سرد و گرم CL-150 سایز 10 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 10 عدد 11,638,000
311515030 لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک آبی-قرمز، آب سرد و گرم CL-150 سایز 12 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر لاستیکی فلنج دار مهاردار مارک آبی-قرمز، آب سرد و گرم CL-150 سایز 12 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 12 عدد 14,812,000
31601 لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی سایز 1/2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی سایز 1/2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 1/2 عدد 2,449,000
31602 لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی سایز 3/4 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی سایز 3/4 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 3/4 عدد 2,535,000
31603 لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی سایز 1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی سایز 1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 1 عدد 2,612,000
31604 لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی سایز 1/4-1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی سایز 1/4-1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 1-1/4 عدد 2,706,000
31605 لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی سایز 1/2-1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی سایز 1/2-1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 1-1/2 عدد 2,761,000
31606 لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی سایز 2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی سایز 2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 2 عدد 2,884,000
31607 لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی سایز 1/2-2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی سایز 1/2-2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 2-1/2 عدد 3,303,000
31608 لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی سایز 3 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی سایز 3 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 3 عدد 3,543,000
31610 لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی سایز 4 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی سایز 4 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 4 عدد 3,926,000
31612 لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی سایز 5 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی سایز 5 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 5 عدد 5,085,000
31615 لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی سایز 6 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی سایز 6 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 6 عدد 5,888,000
31620 لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی سایز 8 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی سایز 8 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 8 عدد 10,767,000
31625 لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی سایز 10 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی سایز 10 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 10 عدد 13,838,000
31630 لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی سایز 12 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی سایز 12 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 12 عدد 15,920,000
31701 لرزه گیر آکاردئونی یک جداره جوشی سایز 1/2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی یک جداره جوشی سایز 1/2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 1/2 عدد 2,280,000
31702 لرزه گیر آکاردئونی یک جداره جوشی سایز 3/4 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی یک جداره جوشی سایز 3/4 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 3/4 عدد 2,399,000
31703 لرزه گیر آکاردئونی یک جداره جوشی سایز 1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی یک جداره جوشی سایز 1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 1 عدد 2,475,000
31704 لرزه گیر آکاردئونی یک جداره جوشی سایز 1/4-1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی یک جداره جوشی سایز 1/4-1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 1-1/4 عدد 2,555,000
31705 لرزه گیر آکاردئونی یک جداره جوشی سایز 1/2-1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی یک جداره جوشی سایز 1/2-1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 1-1/2 عدد 2,607,000
31706 لرزه گیر آکاردئونی یک جداره جوشی سایز 2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی یک جداره جوشی سایز 2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 2 عدد 2,730,000
31707 لرزه گیر آکاردئونی یک جداره جوشی سایز 1/2-2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی یک جداره جوشی سایز 1/2-2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 2-1/2 عدد 2,995,000
31708 لرزه گیر آکاردئونی یک جداره جوشی سایز 3 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی یک جداره جوشی سایز 3 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 3 عدد 3,135,000
31710 لرزه گیر آکاردئونی یک جداره جوشی سایز 4 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی یک جداره جوشی سایز 4 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 4 عدد 3,618,000
31712 لرزه گیر آکاردئونی یک جداره جوشی سایز 5 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی یک جداره جوشی سایز 5 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 5 عدد 4,623,000
31715 لرزه گیر آکاردئونی یک جداره جوشی سایز 6 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی یک جداره جوشی سایز 6 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 6 عدد 5,272,000
31720 لرزه گیر آکاردئونی یک جداره جوشی سایز 8 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی یک جداره جوشی سایز 8 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 8 عدد 9,612,000
31725 لرزه گیر آکاردئونی یک جداره جوشی سایز 10 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی یک جداره جوشی سایز 10 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 10 عدد 12,451,000
31730 لرزه گیر آکاردئونی یک جداره جوشی سایز 12 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی یک جداره جوشی سایز 12 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 12 عدد 14,226,000
31801 لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی مهاردار سایز 1/2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی مهاردار سایز 1/2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 1/2 عدد 2,896,000
31802 لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی مهاردار سایز 3/4 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی مهاردار سایز 3/4 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 3/4 عدد 2,982,000
31803 لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی مهاردار سایز 1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی مهاردار سایز 1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 1 عدد 3,053,000
31804 لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی مهاردار سایز 1/4-1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی مهاردار سایز 1/4-1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 1-1/4 عدد 3,134,000
31805 لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی مهاردار سایز 1/2-1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی مهاردار سایز 1/2-1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 1-1/2 عدد 3,198,000
31806 لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی مهاردار سایز 2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی مهاردار سایز 2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 2 عدد 3,321,000
31807 لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی مهاردار سایز 1/2-2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی مهاردار سایز 1/2-2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 2-1/2 عدد 3,740,000
31808 لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی مهاردار سایز 3 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی مهاردار سایز 3 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 3 عدد 3,907,000
31810 لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی مهاردار سایز 4 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی مهاردار سایز 4 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 4 عدد 4,877,000
31812 لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی مهاردار سایز 5 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی مهاردار سایز 5 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 5 عدد 6,591,000
31815 لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی مهاردار سایز 6 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی مهاردار سایز 6 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 6 عدد 7,393,000
31820 لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی مهاردار سایز 8 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی مهاردار سایز 8 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 8 عدد 13,439,000
31825 لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی مهاردار سایز 10 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی مهاردار سایز 10 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 10 عدد 17,763,000
31830 لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی مهاردار سایز 12 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی مهاردار سایز 12 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 12 عدد 19,923,000
31901 لرزه گیر آکاردئونی جوشی تمام استیل سایز 1/2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی جوشی تمام استیل سایز 1/2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 1/2 عدد 3,628,000
31902 لرزه گیر آکاردئونی جوشی تمام استیل سایز 3/4 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی جوشی تمام استیل سایز 3/4 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 3/4 عدد 3,740,000
31903 لرزه گیر آکاردئونی جوشی تمام استیل سایز 1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی جوشی تمام استیل سایز 1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 1 عدد 3,856,000
31904 لرزه گیر آکاردئونی جوشی تمام استیل سایز 1/4-1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی جوشی تمام استیل سایز 1/4-1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 1-1/4 عدد 4,017,000
31905 لرزه گیر آکاردئونی جوشی تمام استیل سایز 1/2-1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی جوشی تمام استیل سایز 1/2-1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 1-1/2 عدد 4,177,000
31906 لرزه گیر آکاردئونی جوشی تمام استیل سایز 2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی جوشی تمام استیل سایز 2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 2 عدد 4,321,000
31907 لرزه گیر آکاردئونی جوشی تمام استیل سایز 1/2-2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی جوشی تمام استیل سایز 1/2-2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 2-1/2 عدد 4,942,000
31908 لرزه گیر آکاردئونی جوشی تمام استیل سایز 3 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی جوشی تمام استیل سایز 3 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 3 عدد 0
31910 لرزه گیر آکاردئونی جوشی تمام استیل سایز 4 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی جوشی تمام استیل سایز 4 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 4 عدد 0
31912 لرزه گیر آکاردئونی جوشی تمام استیل سایز 5 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی جوشی تمام استیل سایز 5 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 5 عدد 0
31915 لرزه گیر آکاردئونی جوشی تمام استیل سایز 6 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی جوشی تمام استیل سایز 6 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 6 عدد 0
31920 لرزه گیر آکاردئونی جوشی تمام استیل سایز 8 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی جوشی تمام استیل سایز 8 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 8 عدد 0
31925 لرزه گیر آکاردئونی جوشی تمام استیل سایز 10 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی جوشی تمام استیل سایز 10 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 10 عدد 0
31930 لرزه گیر آکاردئونی جوشی تمام استیل سایز 12 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی جوشی تمام استیل سایز 12 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 12 عدد 0
311001 لرزه گیر آکاردئونی جوشی تمام استیل مهاردار سایز 1/2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی جوشی تمام استیل مهاردار سایز 1/2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 1/2 عدد 4,116,000
311002 لرزه گیر آکاردئونی جوشی تمام استیل مهاردار سایز 3/4 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی جوشی تمام استیل مهاردار سایز 3/4 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 3/4 عدد 4,243,000
311003 لرزه گیر آکاردئونی جوشی تمام استیل مهاردار سایز 1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی جوشی تمام استیل مهاردار سایز 1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 1 عدد 4,374,000
311004 لرزه گیر آکاردئونی جوشی تمام استیل مهاردار سایز 1/4-1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی جوشی تمام استیل مهاردار سایز 1/4-1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 1-1/4 عدد 4,556,000
311005 لرزه گیر آکاردئونی جوشی تمام استیل مهاردار سایز 1/2-1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی جوشی تمام استیل مهاردار سایز 1/2-1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 1-1/2 عدد 4,716,000
311006 لرزه گیر آکاردئونی جوشی تمام استیل مهاردار سایز 2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی جوشی تمام استیل مهاردار سایز 2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 2 عدد 4,861,000
311007 لرزه گیر آکاردئونی جوشی تمام استیل مهاردار سایز 1/2-2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی جوشی تمام استیل مهاردار سایز 1/2-2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 2-1/2 عدد 5,481,000
311008 لرزه گیر آکاردئونی جوشی تمام استیل مهاردار سایز 3 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی جوشی تمام استیل مهاردار سایز 3 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 3 عدد 0
311010 لرزه گیر آکاردئونی جوشی تمام استیل مهاردار سایز 4 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی جوشی تمام استیل مهاردار سایز 4 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 4 عدد 0
311012 لرزه گیر آکاردئونی جوشی تمام استیل مهاردار سایز 5 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی جوشی تمام استیل مهاردار سایز 5 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 5 عدد 0
311015 لرزه گیر آکاردئونی جوشی تمام استیل مهاردار سایز 6 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی جوشی تمام استیل مهاردار سایز 6 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 6 عدد 0
311020 لرزه گیر آکاردئونی جوشی تمام استیل مهاردار سایز 8 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی جوشی تمام استیل مهاردار سایز 8 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 8 عدد 0
311025 لرزه گیر آکاردئونی جوشی تمام استیل مهاردار سایز 10 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی جوشی تمام استیل مهاردار سایز 10 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 10 عدد 0
311030 لرزه گیر آکاردئونی جوشی تمام استیل مهاردار سایز 12 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی جوشی تمام استیل مهاردار سایز 12 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 12 عدد 0
311101 لرزه گیر آکاردئونی سر دنده تمام استیل ساده سایز 1/2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی سر دنده تمام استیل ساده سایز 1/2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 1/2 عدد 3,817,000
311102 لرزه گیر آکاردئونی سر دنده تمام استیل ساده سایز 3/4 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی سر دنده تمام استیل ساده سایز 3/4 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 3/4 عدد 3,935,000
311103 لرزه گیر آکاردئونی سر دنده تمام استیل ساده سایز 1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی سر دنده تمام استیل ساده سایز 1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 1 عدد 4,057,000
311104 لرزه گیر آکاردئونی سر دنده تمام استیل ساده سایز 1/4-1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی سر دنده تمام استیل ساده سایز 1/4-1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 1-1/4 عدد 4,226,000
311105 لرزه گیر آکاردئونی سر دنده تمام استیل ساده سایز 1/2-1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی سر دنده تمام استیل ساده سایز 1/2-1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 1-1/2 عدد 4,880,000
311106 لرزه گیر آکاردئونی سر دنده تمام استیل ساده سایز 2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی سر دنده تمام استیل ساده سایز 2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 2 عدد 5,194,000
311107 لرزه گیر آکاردئونی سر دنده تمام استیل ساده سایز 1/2-2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی سر دنده تمام استیل ساده سایز 1/2-2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 2-1/2 عدد 5,605,000
311201 لرزه گیر آکاردئونی سر دنده تمام استیل مهاردار سایز 1/2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی سر دنده تمام استیل مهاردار سایز 1/2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 1/2 عدد 4,304,000
311202 لرزه گیر آکاردئونی سر دنده تمام استیل مهاردار سایز 3/4 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی سر دنده تمام استیل مهاردار سایز 3/4 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 3/4 عدد 4,437,000
311203 لرزه گیر آکاردئونی سر دنده تمام استیل مهاردار سایز 1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی سر دنده تمام استیل مهاردار سایز 1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 1 عدد 4,574,000
311204 لرزه گیر آکاردئونی سر دنده تمام استیل مهاردار سایز 1/4-1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی سر دنده تمام استیل مهاردار سایز 1/4-1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 1-1/4 عدد 4,765,000
311205 لرزه گیر آکاردئونی سر دنده تمام استیل مهاردار سایز 1/2-1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی سر دنده تمام استیل مهاردار سایز 1/2-1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 1-1/2 عدد 5,419,000
311206 لرزه گیر آکاردئونی سر دنده تمام استیل مهاردار سایز 2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی سر دنده تمام استیل مهاردار سایز 2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 2 عدد 5,733,000
311207 لرزه گیر آکاردئونی سر دنده تمام استیل مهاردار سایز 1/2-2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی سر دنده تمام استیل مهاردار سایز 1/2-2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 2-1/2 عدد 6,144,000
311301 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده PN10 سایز 1/2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده PN10 سایز 1/2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 1/2 عدد 3,476,000
311302 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده PN10 سایز 3/4 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده PN10 سایز 3/4 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 3/4 عدد 3,551,000
311303 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده PN10 سایز 1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده PN10 سایز 1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 1 عدد 3,602,000
311304 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده PN10 سایز 1/4-1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده PN10 سایز 1/4-1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 1-1/4 عدد 3,656,000
311305 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده PN10 سایز 1/2-1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده PN10 سایز 1/2-1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 1-1/2 عدد 3,731,000
311306 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده PN10 سایز 2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده PN10 سایز 2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 2 عدد 4,141,000
311307 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده PN10 سایز 1/2-2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده PN10 سایز 1/2-2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 2-1/2 عدد 4,763,000
311308 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده PN10 سایز 3 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده PN10 سایز 3 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 3 عدد 5,031,000
311310 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده PN10 سایز 4 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده PN10 سایز 4 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 4 عدد 6,047,000
311312 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده PN10 سایز 5 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده PN10 سایز 5 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 5 عدد 8,119,000
311315 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده PN10 سایز 6 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده PN10 سایز 6 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 6 عدد 9,363,000
311320 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده PN10 سایز 8 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده PN10 سایز 8 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 8 عدد 15,564,000
311325 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده PN10 سایز 10 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده PN10 سایز 10 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 10 عدد 20,507,000
311330 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده PN10 سایز 12 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده PN10 سایز 12 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 12 عدد 30,881,000
311401 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار PN10 سایز 1/2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار PN10 سایز 1/2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 1/2 عدد 3,896,000
311402 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار PN10 سایز 3/4 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار PN10 سایز 3/4 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 3/4 عدد 3,960,000
311403 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار PN10 سایز 1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار PN10 سایز 1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 1 عدد 4,021,000
311404 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار PN10 سایز 1/4-1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار PN10 سایز 1/4-1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 1-1/4 عدد 4,085,000
311405 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار PN10 سایز 1/2-1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار PN10 سایز 1/2-1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 1-1/2 عدد 4,168,000
311406 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار PN10 سایز 2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار PN10 سایز 2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 2 عدد 4,577,000
311407 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار PN10 سایز 1/2-2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار PN10 سایز 1/2-2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 2-1/2 عدد 5,200,000
311408 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار PN10 سایز 3 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار PN10 سایز 3 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 3 عدد 5,495,000
311410 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار PN10 سایز 4 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار PN10 سایز 4 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 4 عدد 6,998,000
311412 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار PN10 سایز 5 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار PN10 سایز 5 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 5 عدد 9,625,000
311415 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار PN10 سایز 6 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار PN10 سایز 6 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 6 عدد 11,145,000
311420 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار PN10 سایز 8 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار PN10 سایز 8 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 8 عدد 17,697,000
311425 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار PN10 سایز 10 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار PN10 سایز 10 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 10 عدد 23,740,000
311430 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار PN10 سایز 12 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار PN10 سایز 12 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 12 عدد 34,114,000
311501 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده PN16 سایز 1/2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده PN16 سایز 1/2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 1/2 عدد 3,476,000
311502 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده PN16 سایز 3/4 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده PN16 سایز 3/4 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 3/4 عدد 3,551,000
311503 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده PN16 سایز 1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده PN16 سایز 1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 1 عدد 3,602,000
311504 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده PN16 سایز 1/4-1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده PN16 سایز 1/4-1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 1-1/4 عدد 3,656,000
311505 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده PN16 سایز 1/2-1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده PN16 سایز 1/2-1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 1-1/2 عدد 3,731,000
311506 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده PN16 سایز 2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده PN16 سایز 2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 2 عدد 4,141,000
311507 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده PN16 سایز 1/2-2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده PN16 سایز 1/2-2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 2-1/2 عدد 4,763,000
311508 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده PN16 سایز 3 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده PN16 سایز 3 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 3 عدد 5,031,000
311510 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده PN16 سایز 4 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده PN16 سایز 4 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 4 عدد 6,047,000
311512 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده PN16 سایز 5 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده PN16 سایز 5 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 5 عدد 8,119,000
311515 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده PN16 سایز 6 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده PN16 سایز 6 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 6 عدد 9,639,000
311520 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده PN16 سایز 8 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده PN16 سایز 8 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 8 عدد 16,069,000
311525 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده PN16 سایز 10 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده PN16 سایز 10 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 10 عدد 25,025,000
311530 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده PN16 سایز 12 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده PN16 سایز 12 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 12 عدد 31,497,000
311601 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار PN16 سایز 1/2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار PN16 سایز 1/2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 1/2 عدد 3,896,000
311602 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار PN16 سایز 3/4 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار PN16 سایز 3/4 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 3/4 عدد 3,960,000
311603 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار PN16 سایز 1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار PN16 سایز 1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 1 عدد 4,021,000
311604 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار PN16 سایز 1/4-1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار PN16 سایز 1/4-1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 1-1/4 عدد 4,085,000
311605 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار PN16 سایز 1/2-1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار PN16 سایز 1/2-1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 1-1/2 عدد 4,168,000
311606 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار PN16 سایز 2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار PN16 سایز 2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 2 عدد 4,577,000
311607 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار PN16 سایز 1/2-2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار PN16 سایز 1/2-2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 2-1/2 عدد 5,200,000
311608 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار PN16 سایز 3 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار PN16 سایز 3 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 3 عدد 5,495,000
311610 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار PN16 سایز 4 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار PN16 سایز 4 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 4 عدد 6,998,000
311612 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار PN16 سایز 5 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار PN16 سایز 5 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 5 عدد 9,625,000
311615 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار PN16 سایز 6 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار PN16 سایز 6 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 6 عدد 11,145,000
311620 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار PN16 سایز 8 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار PN16 سایز 8 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 8 عدد 18,202,000
311625 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار PN16 سایز 10 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار PN16 سایز 10 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 10 عدد 28,257,000
311630 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار PN16 سایز 12 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار PN16 سایز 12 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 12 عدد 34,730,000
311701 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده CL-150 سایز 1/2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده CL-150 سایز 1/2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 1/2 عدد 3,658,000
311702 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده CL-150 سایز 3/4 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده CL-150 سایز 3/4 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 3/4 عدد 3,732,000
311703 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده CL-150 سایز 1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده CL-150 سایز 1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 1 عدد 3,773,000
311704 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده CL-150 سایز 1/4-1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده CL-150 سایز 1/4-1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 1-1/4 عدد 3,777,000
311705 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده CL-150 سایز 1/2-1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده CL-150 سایز 1/2-1 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 1-1/2 عدد 3,854,000
311706 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده CL-150 سایز 2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده CL-150 سایز 2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 2 عدد 4,338,000
311707 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده CL-150 سایز 1/2-2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده CL-150 سایز 1/2-2 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 2-1/2 عدد 5,028,000
311708 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده CL-150 سایز 3 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده CL-150 سایز 3 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 3 عدد 5,678,000
311710 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده CL-150 سایز 4 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده CL-150 سایز 4 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 4 عدد 7,359,000
311712 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده CL-150 سایز 5 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده CL-150 سایز 5 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 5 عدد 9,899,000
311715 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده CL-150 سایز 6 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده CL-150 سایز 6 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 6 عدد 16,933,000
311720 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده CL-150 سایز 8 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده CL-150 سایز 8 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 8 عدد 20,745,000
311725 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده CL-150 سایز 10 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده CL-150 سایز 10 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 10 عدد 26,168,000
311730 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده CL-150 سایز 12 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده CL-150 سایز 12 اینچ ارتعاشات صنعتی ایران 12 عدد 36,604,000
جمع کل
مشاهده سبد خرید