با ما تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد کالا تصویر نام کالا سایز واحد قیمت (ت) بازه تخفیف تعداد جمع (ت) جمع با تخفیف (ت)
4313010 فوم لوله (EPE) mm 16 سپهر فوم فوم لوله (EPE) mm 16 سپهر فوم 16 متر 402
4313012 فوم لوله (EPE)mm 20 سپهر فوم فوم لوله (EPE)mm 20 سپهر فوم 20 متر 484
4313014 فوم لوله (EPE) mm 25 سپهر فوم فوم لوله (EPE) mm 25 سپهر فوم 25 متر 681
4313016 فوم لوله (EPE) mm 32 سپهر فوم فوم لوله (EPE) mm 32 سپهر فوم 32 متر 831
4313018 فوم لوله (EPE)mm 40 سپهر فوم فوم لوله (EPE)mm 40 سپهر فوم 40 متر 1,023
4313020 فوم لوله (EPE)mm 50 سپهر فوم فوم لوله (EPE)mm 50 سپهر فوم 50 متر 1,430
4313022 فوم لوله (EPE) mm 63 سپهر فوم فوم لوله (EPE) mm 63 سپهر فوم 63 متر 2,112
4323110 فوم شیت (EPE) mm 1 سپهر فوم فوم شیت (EPE) mm 1 سپهر فوم 1 متر 1,133
4323112 فوم شیت (EPE)mm 2 سپهر فوم فوم شیت (EPE)mm 2 سپهر فوم 2 متر 1,661
4323114 فوم شیت (EPE)  mm3 سپهر فوم فوم شیت (EPE) mm3 سپهر فوم 3 متر 2,255
4323116 فوم شیت (EPE) mm 4 سپهر فوم فوم شیت (EPE) mm 4 سپهر فوم 4 متر 2,772
4323118 فوم شیت (EPE)mm 5 سپهر فوم فوم شیت (EPE)mm 5 سپهر فوم 5 متر 3,157
4323119 فوم شیت (EPE)mm 6 سپهر فوم فوم شیت (EPE)mm 6 سپهر فوم 6 متر 3,531
4323120 فوم شیت (EPE)mm 8 سپهر فوم فوم شیت (EPE)mm 8 سپهر فوم 8 متر 6,303
4323122 فوم شیت (EPE)mm 10 سپهر فوم فوم شیت (EPE)mm 10 سپهر فوم 10 متر 7,062
4323124 فوم شیت (EPE) mm 15 سپهر فوم فوم شیت (EPE) mm 15 سپهر فوم 15 متر 11,715
4323126 فوم شیت (EPE) mm 20 سپهر فوم فوم شیت (EPE) mm 20 سپهر فوم 20 متر 15,400
4323128 فوم شیت (EPE)mm 25 سپهر فوم فوم شیت (EPE)mm 25 سپهر فوم 25 متر 19,063
4323130 فوم شیت (EPE)mm 30 سپهر فوم فوم شیت (EPE)mm 30 سپهر فوم 30 متر 22,660
4323132 فوم شیت (EPE)mm 35 سپهر فوم فوم شیت (EPE)mm 35 سپهر فوم 35 متر 26,268
4323134 فوم تشک (EPE)mm 40 سپهر فوم فوم تشک (EPE)mm 40 سپهر فوم 40 متر 63,250
4323138 فوم تشک (EPE)mm 50 سپهر فوم فوم تشک (EPE)mm 50 سپهر فوم 50 متر 79,750
4323142 فوم تشک (EPE)mm 60 سپهر فوم فوم تشک (EPE)mm 60 سپهر فوم 60 متر 96,250
4323144 فوم تشک (EPE)mm 70 سپهر فوم فوم تشک (EPE)mm 70 سپهر فوم 70 متر 113,300
4323146 فوم تشک (EPE)mm 80 سپهر فوم فوم تشک (EPE)mm 80 سپهر فوم 80 متر 129,250
4323147 فوم تشک (EPE) mm 90 سپهر فوم فوم تشک (EPE) mm 90 سپهر فوم 90 متر 145,420
4323150 فوم تشک (EPE) mm 100 سپهر فوم فوم تشک (EPE) mm 100 سپهر فوم 100 متر 162,250
4340001 هزینه متالایز فوم سپهر فوم هزینه متالایز فوم سپهر فوم متر 2,000
4340002 هزینه روکش آلومینیوم فوم سپهر فوم هزینه روکش آلومینیوم فوم سپهر فوم متر 4,000
4340003 هزینه برش سپهر فوم هزینه برش سپهر فوم متر 250
431510 فوم  (D.T=30.10 (XPE سپهر فوم فوم (D.T=30.10 (XPE سپهر فوم متر 13,500
431520 فوم  (D.T=30.20 (XPE سپهر فوم فوم (D.T=30.20 (XPE سپهر فوم متر 27,500
431530 فوم  (XPE)D.T=30.30 سپهر فوم فوم (XPE)D.T=30.30 سپهر فوم متر 41,000
4312210 فوم REBOUND ( XPE)mm 10 سپهر فوم فوم REBOUND ( XPE)mm 10 سپهر فوم 10 متر 11,000
4312220 فوم REBOUND ( XPE)mm  20 سپهر فوم فوم REBOUND ( XPE)mm 20 سپهر فوم 20 متر 22,000
4312230 فوم REBOUND ( XPE)mm 30 سپهر فوم فوم REBOUND ( XPE)mm 30 سپهر فوم 30 متر 33,000
جمع کل
مشاهده سبد خرید