با ما تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد کالا تصویر نام کالا سایز واحد قیمت (ت) بازه تخفیف تعداد جمع (ت) جمع با تخفیف (ت)
25101 شیر فلکه کشویی برنجی (سنگین) DN-70B سایز 1/2 اینچ دی ان شیر فلکه کشویی برنجی (سنگین) DN-70B سایز 1/2 اینچ دی ان 1/2 عدد 54,400
25102 شیر فلکه کشویی برنجی (سنگین) DN-70B سایز 3/4 اینچ دی ان شیر فلکه کشویی برنجی (سنگین) DN-70B سایز 3/4 اینچ دی ان 3/4 عدد 72,900
25103 شیر فلکه کشویی برنجی (سنگین) DN-70B سایز 1 اینچ دی ان شیر فلکه کشویی برنجی (سنگین) DN-70B سایز 1 اینچ دی ان 1 عدد 138,300
25104 شیر فلکه کشویی برنجی (سنگین) DN-70B سایز 11/4 اینچ دی ان شیر فلکه کشویی برنجی (سنگین) DN-70B سایز 11/4 اینچ دی ان 11/4 عدد 155,400
25105 شیر فلکه کشویی برنجی (سنگین) DN-70B سایز 11/2 اینچ دی ان شیر فلکه کشویی برنجی (سنگین) DN-70B سایز 11/2 اینچ دی ان 11/2 عدد 211,400
25106 شیر فلکه کشویی برنجی (سنگین) DN-70B سایز 2 اینچ دی ان شیر فلکه کشویی برنجی (سنگین) DN-70B سایز 2 اینچ دی ان 2 عدد 366,300
25107 شیر فلکه کشویی برنجی (سنگین) DN-70B سایز 21/2 اینچ دی ان شیر فلکه کشویی برنجی (سنگین) DN-70B سایز 21/2 اینچ دی ان 21/2 عدد 719,000
25108 شیر فلکه کشویی برنجی (سنگین) DN-70B سایز 3 اینچ دی ان شیر فلکه کشویی برنجی (سنگین) DN-70B سایز 3 اینچ دی ان 3 عدد 845,000
25110 شیر فلکه کشویی برنجی (سنگین) DN-70B سایز 4 اینچ دی ان شیر فلکه کشویی برنجی (سنگین) DN-70B سایز 4 اینچ دی ان 4 عدد 1,694,000
25214 شیر غیر گازی برنجی (سنگین) DN-10 سایز 1/4 اینچ دی ان شیر غیر گازی برنجی (سنگین) DN-10 سایز 1/4 اینچ دی ان 1/4 عدد 27,500
25238 شیر غیر گازی برنجی (سنگین) DN-10 سایز 3/8 اینچ دی ان شیر غیر گازی برنجی (سنگین) DN-10 سایز 3/8 اینچ دی ان 3/8 عدد 27,500
25201 شیر غیر گازی برنجی (سنگین) DN-10 سایز1/2 اینچ دی ان شیر غیر گازی برنجی (سنگین) DN-10 سایز1/2 اینچ دی ان 1/2 عدد 32,800
25202 شیر غیر گازی برنجی (سنگین) DN-10 سایز 3/4 اینچ دی ان شیر غیر گازی برنجی (سنگین) DN-10 سایز 3/4 اینچ دی ان 3/4 عدد 43,900
25203 شیر غیر گازی برنجی (سنگین) DN-10 سایز 1 اینچ دی ان شیر غیر گازی برنجی (سنگین) DN-10 سایز 1 اینچ دی ان 1 عدد 83,800
25204 شیر غیر گازی برنجی (سنگین) DN-10 سایز 11/4 اینچ دی ان شیر غیر گازی برنجی (سنگین) DN-10 سایز 11/4 اینچ دی ان 11/4 عدد 128,500
25205 شیر غیر گازی برنجی (سنگین) DN-10 سایز 11/2 اینچ دی ان شیر غیر گازی برنجی (سنگین) DN-10 سایز 11/2 اینچ دی ان 11/2 عدد 208,000
25206 شیر غیر گازی برنجی (سنگین) DN-10 سایز 2 اینچ دی ان شیر غیر گازی برنجی (سنگین) DN-10 سایز 2 اینچ دی ان 2 عدد 344,700
25207 شیر غیر گازی برنجی (سنگین) DN-10 سایز 21/2 اینچ دی ان شیر غیر گازی برنجی (سنگین) DN-10 سایز 21/2 اینچ دی ان 21/2 عدد 933,000
25208 شیر غیر گازی برنجی (سنگین) DN-10 سایز 3 اینچ دی ان شیر غیر گازی برنجی (سنگین) DN-10 سایز 3 اینچ دی ان 3 عدد 1,193,000
25210 شیر غیر گازی برنجی (سنگین) DN-10 سایز 4 اینچ دی ان شیر غیر گازی برنجی (سنگین) DN-10 سایز 4 اینچ دی ان 4 عدد 1,909,000
25314 شیر غیر گازی دسته کلیدی برنجی (سنگین) DN-11T سایز 1/4 اینچ دی ان شیر غیر گازی دسته کلیدی برنجی (سنگین) DN-11T سایز 1/4 اینچ دی ان 1/4 عدد 26,900
25338 شیر غیر گازی دسته کلیدی برنجی (سنگین) DN-11T سایز 3/8 اینچ دی ان شیر غیر گازی دسته کلیدی برنجی (سنگین) DN-11T سایز 3/8 اینچ دی ان 3/8 عدد 26,900
25301 شیر غیر گازی دسته کلیدی برنجی (سنگین) DN-11T سایز 1/2 اینچ دی ان شیر غیر گازی دسته کلیدی برنجی (سنگین) DN-11T سایز 1/2 اینچ دی ان 1/2 عدد 32,300
25302 شیر غیر گازی دسته کلیدی برنجی (سنگین) DN-11T سایز 3/4 اینچ دی ان شیر غیر گازی دسته کلیدی برنجی (سنگین) DN-11T سایز 3/4 اینچ دی ان 3/4 عدد 44,300
25303 شیر غیر گازی دسته کلیدی برنجی (سنگین) DN-11T سایز 1 اینچ دی ان شیر غیر گازی دسته کلیدی برنجی (سنگین) DN-11T سایز 1 اینچ دی ان 1 عدد 84,400
25414 شیر غیر گازی یکسر رو پیچ برنجی مینی DN-13MINI سایز 1/4 اینچ دی ان شیر غیر گازی یکسر رو پیچ برنجی مینی DN-13MINI سایز 1/4 اینچ دی ان 1/4 عدد 21,400
25438 شیر غیر گازی یکسر رو پیچ برنجی مینی DN-13MINI سایز 3/8 اینچ دی ان شیر غیر گازی یکسر رو پیچ برنجی مینی DN-13MINI سایز 3/8 اینچ دی ان 3/8 عدد 23,300
25501 شیر غیر گازی یکسر رو پیچ برنجی مینی DN-13MINI سایز 1/2 اینچ دی ان شیر غیر گازی یکسر رو پیچ برنجی مینی DN-13MINI سایز 1/2 اینچ دی ان 1/2 عدد 25,300
25502 شیر غیر گازی یکسر رو پیچ برنجی (سنگین) DN-12FM سایز 1/2 اینچ دی ان شیر غیر گازی یکسر رو پیچ برنجی (سنگین) DN-12FM سایز 1/2 اینچ دی ان 1/2 عدد 36,300
25503 شیر غیر گازی یکسر رو پیچ برنجی (سنگین) DN-12FM سایز 3/4 اینچ دی ان شیر غیر گازی یکسر رو پیچ برنجی (سنگین) DN-12FM سایز 3/4 اینچ دی ان 3/4 عدد 45,300
25504 شیر غیر گازی یکسر رو پیچ برنجی (سنگین) DN-12FM سایز 1 اینچ دی ان شیر غیر گازی یکسر رو پیچ برنجی (سنگین) DN-12FM سایز 1 اینچ دی ان 1 عدد 84,500
25505 شیر غیر گازی یکسر رو پیچ برنجی (سنگین) DN-12FM سایز 11/4 اینچ دی ان شیر غیر گازی یکسر رو پیچ برنجی (سنگین) DN-12FM سایز 11/4 اینچ دی ان 11/4 عدد 0
25601 شیر غیر گازی صافی دار برنجی (سنگین) DN-11Y1FF سایز 1/2 اینچ دی ان شیر غیر گازی صافی دار برنجی (سنگین) DN-11Y1FF سایز 1/2 اینچ دی ان 1/2 عدد 48,800
25602 شیر غیر گازی صافی داربرنجی (سنگین) DN-11Y1FF سایز 3/4 اینچ دی ان شیر غیر گازی صافی داربرنجی (سنگین) DN-11Y1FF سایز 3/4 اینچ دی ان 3/4 عدد 66,900
25701 شیر گازی یکسر رو پیچ صافی دار برنجی (سنگین) DN-11Y1MF سایز 1/2 اینچ دی ان شیر گازی یکسر رو پیچ صافی دار برنجی (سنگین) DN-11Y1MF سایز 1/2 اینچ دی ان 1/2 عدد 49,800
25702 شیر گازی یکسر رو پیچ صافی دار برنجی (سنگین) DN-11Y1MF سایز 3/4 اینچ دی ان شیر گازی یکسر رو پیچ صافی دار برنجی (سنگین) DN-11Y1MF سایز 3/4 اینچ دی ان 3/4 عدد 68,300
25801 شیر کلکتوری برنجی (جهت لوله 5 لایه) سایز 1/2*16 اینچ دی ان شیر کلکتوری برنجی (جهت لوله 5 لایه) سایز 1/2*16 اینچ دی ان 16*1/2 عدد 32,400
25802 شیر کلکتوری برنجی (جهت لوله 5 لایه) سایز 1/2*20 اینچ دی ان شیر کلکتوری برنجی (جهت لوله 5 لایه) سایز 1/2*20 اینچ دی ان 20*1/2 عدد 36,300
259001 شیر غیر گازی دنده زرد برنجی DN-14L سایز 1/2 اینچ دی ان شیر غیر گازی دنده زرد برنجی DN-14L سایز 1/2 اینچ دی ان 1/2 عدد 30,700
259002 شیر غیر گازی دنده زرد برنجی DN-14L سایز 3/4 اینچ دی ان شیر غیر گازی دنده زرد برنجی DN-14L سایز 3/4 اینچ دی ان 3/4 عدد 41,800
259003 شیر غیر گازی دنده زرد برنجی DN-14L سایز 1 اینچ دی ان شیر غیر گازی دنده زرد برنجی DN-14L سایز 1 اینچ دی ان 1 عدد 77,900
259004 شیر غیر گازی دنده زرد برنجی DN-14L سایز 11/4 اینچ دی ان شیر غیر گازی دنده زرد برنجی DN-14L سایز 11/4 اینچ دی ان 11/4 عدد 119,900
259005 شیر غیر گازی دنده زرد برنجی DN-14L سایز 11/2 اینچ دی ان شیر غیر گازی دنده زرد برنجی DN-14L سایز 11/2 اینچ دی ان 11/2 عدد 186,000
259006 شیر غیر گازی دنده زرد برنجی DN-14L سایز 2 اینچ دی ان شیر غیر گازی دنده زرد برنجی DN-14L سایز 2 اینچ دی ان 2 عدد 317,000
259007 شیر غیر گازی دنده زرد برنجی DN-14L سایز 21/2 اینچ دی ان شیر غیر گازی دنده زرد برنجی DN-14L سایز 21/2 اینچ دی ان 21/2 عدد 889,000
259008 شیر غیر گازی دنده زرد برنجی DN-14L سایز 3 اینچ دی ان شیر غیر گازی دنده زرد برنجی DN-14L سایز 3 اینچ دی ان 3 عدد 1,129,000
259100 شیر غیر گازی دنده زرد برنجی DN-14L سایز 4 اینچ دی ان شیر غیر گازی دنده زرد برنجی DN-14L سایز 4 اینچ دی ان 4 عدد 1,828,000
2510001 شیر غیر گازی یکسر رو پیچ دنده زرد برنجی DN-15FM سایز 1/2 اینچ دی ان شیر غیر گازی یکسر رو پیچ دنده زرد برنجی DN-15FM سایز 1/2 اینچ دی ان 1/2 عدد 28,800
2510002 شیر غیر گازی یکسر رو پیچ دنده زرد برنجی DN-15FM سایز 3/4 اینچ دی ان شیر غیر گازی یکسر رو پیچ دنده زرد برنجی DN-15FM سایز 3/4 اینچ دی ان 3/4 عدد 42,900
2510003 شیر غیر گازی یکسر رو پیچ دنده زرد برنجی DN-15FM سایز 1 اینچ دی ان شیر غیر گازی یکسر رو پیچ دنده زرد برنجی DN-15FM سایز 1 اینچ دی ان 1 عدد 75,900
2511001 شیر صافی (سنگین) با توری دو لایه استیل برنجی DN-74 سایز 1/2 اینچ دی ان شیر صافی (سنگین) با توری دو لایه استیل برنجی DN-74 سایز 1/2 اینچ دی ان 1/2 عدد 34,700
2511002 شیر صافی (سنگین) با توری دو لایه استیل برنجی DN-74 سایز 3/4 اینچ دی ان شیر صافی (سنگین) با توری دو لایه استیل برنجی DN-74 سایز 3/4 اینچ دی ان 3/4 عدد 49,200
2511003 شیر صافی (سنگین) با توری دو لایه استیل برنجی DN-74 سایز 1 اینچ دی ان شیر صافی (سنگین) با توری دو لایه استیل برنجی DN-74 سایز 1 اینچ دی ان 1 عدد 72,300
2511004 شیر صافی (سنگین) با توری دو لایه استیل برنجی DN-74 سایز 11/4 اینچ دی ان شیر صافی (سنگین) با توری دو لایه استیل برنجی DN-74 سایز 11/4 اینچ دی ان 11/4 عدد 155,300
2511005 شیر صافی (سنگین) با توری دو لایه استیل برنجی DN-74 سایز 11/2 اینچ دی ان شیر صافی (سنگین) با توری دو لایه استیل برنجی DN-74 سایز 11/2 اینچ دی ان 11/2 عدد 179,000
2511006 شیر صافی (سنگین) با توری دو لایه استیل برنجی DN-74 سایز 2 اینچ دی ان شیر صافی (سنگین) با توری دو لایه استیل برنجی DN-74 سایز 2 اینچ دی ان 2 عدد 253,800
2511007 شیر صافی (سنگین) با توری دو لایه استیل برنجی DN-74 سایز 21/2 اینچ دی ان شیر صافی (سنگین) با توری دو لایه استیل برنجی DN-74 سایز 21/2 اینچ دی ان 21/2 عدد 667,800
2511008 شیر صافی (سنگین) با توری دو لایه استیل برنجی DN-74 سایز 3 اینچ دی ان شیر صافی (سنگین) با توری دو لایه استیل برنجی DN-74 سایز 3 اینچ دی ان 3 عدد 817,000
2511100 شیر صافی (سنگین) با توری دو لایه استیل برنجی DN-74 سایز 4 اینچ دی ان شیر صافی (سنگین) با توری دو لایه استیل برنجی DN-74 سایز 4 اینچ دی ان 4 عدد 1,272,200
251301 شیر خودکار دریچه ای برنجی (سنگین) DN-80 سایز 1/2 اینچ دی ان شیر خودکار دریچه ای برنجی (سنگین) DN-80 سایز 1/2 اینچ دی ان 1/2 عدد 34,900
251302 شیر خودکار دریچه ای برنجی (سنگین) DN-80 سایز 3/4 اینچ دی ان شیر خودکار دریچه ای برنجی (سنگین) DN-80 سایز 3/4 اینچ دی ان 3/4 عدد 46,500
251303 شیر خودکار دریچه ای برنجی (سنگین) DN-80 سایز 1 اینچ دی ان شیر خودکار دریچه ای برنجی (سنگین) DN-80 سایز 1 اینچ دی ان 1 عدد 72,900
251304 شیر خودکار دریچه ای برنجی (سنگین) DN-80 سایز 11/4 اینچ دی ان شیر خودکار دریچه ای برنجی (سنگین) DN-80 سایز 11/4 اینچ دی ان 11/4 عدد 112,500
251305 شیر خودکار دریچه ای برنجی (سنگین) DN-80 سایز 11/2 اینچ دی ان شیر خودکار دریچه ای برنجی (سنگین) DN-80 سایز 11/2 اینچ دی ان 11/2 عدد 137,000
251306 شیر خودکار دریچه ای برنجی (سنگین) DN-80 سایز 2 اینچ دی ان شیر خودکار دریچه ای برنجی (سنگین) DN-80 سایز 2 اینچ دی ان 2 عدد 239,000
251307 شیر خودکار دریچه ای برنجی (سنگین) DN-80 سایز 21/2 اینچ دی ان شیر خودکار دریچه ای برنجی (سنگین) DN-80 سایز 21/2 اینچ دی ان 21/2 عدد 514,000
251308 شیر خودکار دریچه ای برنجی (سنگین) DN-80 سایز 3 اینچ دی ان شیر خودکار دریچه ای برنجی (سنگین) DN-80 سایز 3 اینچ دی ان 3 عدد 714,000
251310 شیر خودکار دریچه ای برنجی (سنگین) DN-80 سایز 4 اینچ دی ان شیر خودکار دریچه ای برنجی (سنگین) DN-80 سایز 4 اینچ دی ان 4 عدد 1,272,000
251401 شیر رادیاتور شیر زانویی بالا برنجی سایز 1/2 اینچ دی ان شیر رادیاتور شیر زانویی بالا برنجی سایز 1/2 اینچ دی ان 1/2 عدد 45,300
251412 شیر رادیاتور شیر زانویی پایین برنجی سایز 1/2 اینچ دی ان شیر رادیاتور شیر زانویی پایین برنجی سایز 1/2 اینچ دی ان 1/2 عدد 32,700
2515001 شیر خودکار فنری برنجی (سنگین) DN-30L سایز 1/2 اینچ دی ان شیر خودکار فنری برنجی (سنگین) DN-30L سایز 1/2 اینچ دی ان 1/2 عدد 28,800
2515002 شیر خودکار فنری برنجی (سنگین) DN-30L سایز 3/4 اینچ دی ان شیر خودکار فنری برنجی (سنگین) DN-30L سایز 3/4 اینچ دی ان 3/4 عدد 41,800
2515003 شیر خودکار فنری برنجی (سنگین) DN-30L سایز 1 اینچ دی ان شیر خودکار فنری برنجی (سنگین) DN-30L سایز 1 اینچ دی ان 1 عدد 58,600
2515004 شیر خودکار فنری برنجی (سنگین) DN-30L سایز 11/4 اینچ دی ان شیر خودکار فنری برنجی (سنگین) DN-30L سایز 11/4 اینچ دی ان 11/4 عدد 74,900
2515005 شیر خودکار فنری برنجی (سنگین) DN-30L سایز 11/2 اینچ دی ان شیر خودکار فنری برنجی (سنگین) DN-30L سایز 11/2 اینچ دی ان 11/2 عدد 112,400
2515006 شیر خودکار فنری برنجی (سنگین) DN-30L سایز 2 اینچ دی ان شیر خودکار فنری برنجی (سنگین) DN-30L سایز 2 اینچ دی ان 2 عدد 149,900
2515007 شیر خودکار فنری برنجی (سنگین) DN-30L سایز 21/2 اینچ دی ان شیر خودکار فنری برنجی (سنگین) DN-30L سایز 21/2 اینچ دی ان 21/2 عدد 414,600
2515008 شیر خودکار فنری برنجی (سنگین) DN-30L سایز 3 اینچ دی ان شیر خودکار فنری برنجی (سنگین) DN-30L سایز 3 اینچ دی ان 3 عدد 595,000
251603 شیر خودکار سوپاپی برنجی (سنگین) DN-30F سایز 1 اینچ دی ان شیر خودکار سوپاپی برنجی (سنگین) DN-30F سایز 1 اینچ دی ان 1 عدد 43,800
251606 شیر خودکار سوپاپی برنجی (سنگین) DN-30F سایز 2 اینچ دی ان شیر خودکار سوپاپی برنجی (سنگین) DN-30F سایز 2 اینچ دی ان 2 عدد 142,000
251705 شیر آتش نشانی برنجی DN-100 سایز 11/2 اینچ دی ان شیر آتش نشانی برنجی DN-100 سایز 11/2 اینچ دی ان 11/2 عدد 163,000
251706 شیر آتش نشانی برنجی DN-100 سایز 2 اینچ دی ان شیر آتش نشانی برنجی DN-100 سایز 2 اینچ دی ان 2 عدد 339,000
251707 شیر آتش نشانی برنجی DN-100 سایز 21/2 اینچ دی ان شیر آتش نشانی برنجی DN-100 سایز 21/2 اینچ دی ان 21/2 عدد 517,000
251801 شیر شلنگی دسته گازی (نفتی) آبی برنجی (سنگین) DN-43 سایز 1/2 اینچ دی ان شیر شلنگی دسته گازی (نفتی) آبی برنجی (سنگین) DN-43 سایز 1/2 اینچ دی ان 1/2 عدد 45,900
251802 شیر شلنگی دسته گازی (نفتی) آبی برنجی (سنگین) DN-43 سایز 3/4 اینچ دی ان شیر شلنگی دسته گازی (نفتی) آبی برنجی (سنگین) DN-43 سایز 3/4 اینچ دی ان 3/4 عدد 57,700
251803 شیر شلنگی دسته گازی (نفتی) آبی برنجی (سنگین) DN-43 سایز 1 اینچ دی ان شیر شلنگی دسته گازی (نفتی) آبی برنجی (سنگین) DN-43 سایز 1 اینچ دی ان 1 عدد 84,200
251901 شیر شلنگی دسته گازی (نفتی) آبی برنجی (معمولی) DN-43A سایز 1/2 اینچ دی ان شیر شلنگی دسته گازی (نفتی) آبی برنجی (معمولی) DN-43A سایز 1/2 اینچ دی ان 1/2 عدد 42,900
251902 شیر شلنگی دسته گازی (نفتی) آبی برنجی (معمولی) DN-43A سایز3/4 اینچ دی ان شیر شلنگی دسته گازی (نفتی) آبی برنجی (معمولی) DN-43A سایز3/4 اینچ دی ان 3/4 عدد 54,200
251903 شیر شلنگی دسته گازی (نفتی) آبی برنجی (معمولی) DN-43A سایز 1 اینچ دی ان شیر شلنگی دسته گازی (نفتی) آبی برنجی (معمولی) DN-43A سایز 1 اینچ دی ان 1 عدد 81,300
252001 شیر شلنگی دسته گازی (نفتی) قفلی برنجی (بسته بندی وکیوم) DN-47 سایز1/2 اینچ دی ان شیر شلنگی دسته گازی (نفتی) قفلی برنجی (بسته بندی وکیوم) DN-47 سایز1/2 اینچ دی ان 1/2 عدد 40,600
252201 شیر شلنگی طرح الماس آلمان برنجی (معمولی) زرد DN-1031 سایز 1/2 اینچ دی ان شیر شلنگی طرح الماس آلمان برنجی (معمولی) زرد DN-1031 سایز 1/2 اینچ دی ان 1/2 عدد 59,600
252202 شیر شلنگی طرح الماس آلمان برنجی (معمولی) کرم DN-1032 سایز 1/2 اینچ دی ان شیر شلنگی طرح الماس آلمان برنجی (معمولی) کرم DN-1032 سایز 1/2 اینچ دی ان 1/2 عدد 62,400
جمع کل
مشاهده سبد خرید