با ما تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد کالا تصویر نام کالا سایز واحد قیمت (ت) بازه تخفیف تعداد جمع (ت) جمع با تخفیف (ت)
25101 شیر فلکه کشویی برنجی (سنگین) DN-70B سایز 1/2 اینچ دی ان شیر فلکه کشویی برنجی (سنگین) DN-70B سایز 1/2 اینچ دی ان 1/2 عدد 32,500
25102 شیر فلکه کشویی برنجی (سنگین) DN-70B سایز 3/4 اینچ دی ان شیر فلکه کشویی برنجی (سنگین) DN-70B سایز 3/4 اینچ دی ان 3/4 عدد 49,800
25103 شیر فلکه کشویی برنجی (سنگین) DN-70B سایز 1 اینچ دی ان شیر فلکه کشویی برنجی (سنگین) DN-70B سایز 1 اینچ دی ان 1 عدد 75,800
25104 شیر فلکه کشویی برنجی (سنگین) DN-70B سایز 11/4 اینچ دی ان شیر فلکه کشویی برنجی (سنگین) DN-70B سایز 11/4 اینچ دی ان 11/4 عدد 106,000
25105 شیر فلکه کشویی برنجی (سنگین) DN-70B سایز 11/2 اینچ دی ان شیر فلکه کشویی برنجی (سنگین) DN-70B سایز 11/2 اینچ دی ان 11/2 عدد 139,900
25106 شیر فلکه کشویی برنجی (سنگین) DN-70B سایز 2 اینچ دی ان شیر فلکه کشویی برنجی (سنگین) DN-70B سایز 2 اینچ دی ان 2 عدد 215,000
25107 شیر فلکه کشویی برنجی (سنگین) DN-70B سایز 21/2 اینچ دی ان شیر فلکه کشویی برنجی (سنگین) DN-70B سایز 21/2 اینچ دی ان 21/2 عدد 471,800
25108 شیر فلکه کشویی برنجی (سنگین) DN-70B سایز 3 اینچ دی ان شیر فلکه کشویی برنجی (سنگین) DN-70B سایز 3 اینچ دی ان 3 عدد 703,000
25110 شیر فلکه کشویی برنجی (سنگین) DN-70B سایز 4 اینچ دی ان شیر فلکه کشویی برنجی (سنگین) DN-70B سایز 4 اینچ دی ان 4 عدد 1,269,000
25214 شیر غیر گازی برنجی (سنگین) DN-10 سایز 1/4 اینچ دی ان شیر غیر گازی برنجی (سنگین) DN-10 سایز 1/4 اینچ دی ان 1/4 عدد 13,500
25238 شیر غیر گازی برنجی (سنگین) DN-10 سایز 3/8 اینچ دی ان شیر غیر گازی برنجی (سنگین) DN-10 سایز 3/8 اینچ دی ان 3/8 عدد 14,900
25201 شیر غیر گازی برنجی (سنگین) DN-10 سایز1/2 اینچ دی ان شیر غیر گازی برنجی (سنگین) DN-10 سایز1/2 اینچ دی ان 1/2 عدد 20,500
25202 شیر غیر گازی برنجی (سنگین) DN-10 سایز 3/4 اینچ دی ان شیر غیر گازی برنجی (سنگین) DN-10 سایز 3/4 اینچ دی ان 3/4 عدد 31,600
25203 شیر غیر گازی برنجی (سنگین) DN-10 سایز 1 اینچ دی ان شیر غیر گازی برنجی (سنگین) DN-10 سایز 1 اینچ دی ان 1 عدد 52,200
25204 شیر غیر گازی برنجی (سنگین) DN-10 سایز 11/4 اینچ دی ان شیر غیر گازی برنجی (سنگین) DN-10 سایز 11/4 اینچ دی ان 11/4 عدد 89,800
25205 شیر غیر گازی برنجی (سنگین) DN-10 سایز 11/2 اینچ دی ان شیر غیر گازی برنجی (سنگین) DN-10 سایز 11/2 اینچ دی ان 11/2 عدد 132,000
25206 شیر غیر گازی برنجی (سنگین) DN-10 سایز 2 اینچ دی ان شیر غیر گازی برنجی (سنگین) DN-10 سایز 2 اینچ دی ان 2 عدد 218,000
25207 شیر غیر گازی برنجی (سنگین) DN-10 سایز 21/2 اینچ دی ان شیر غیر گازی برنجی (سنگین) DN-10 سایز 21/2 اینچ دی ان 21/2 عدد 526,000
25208 شیر غیر گازی برنجی (سنگین) DN-10 سایز 3 اینچ دی ان شیر غیر گازی برنجی (سنگین) DN-10 سایز 3 اینچ دی ان 3 عدد 793,000
25210 شیر غیر گازی برنجی (سنگین) DN-10 سایز 4 اینچ دی ان شیر غیر گازی برنجی (سنگین) DN-10 سایز 4 اینچ دی ان 4 عدد 1,242,000
25314 شیر غیر گازی دسته کلیدی برنجی (سنگین) DN-11T سایز 1/4 اینچ دی ان شیر غیر گازی دسته کلیدی برنجی (سنگین) DN-11T سایز 1/4 اینچ دی ان 1/4 عدد 14,600
25338 شیر غیر گازی دسته کلیدی برنجی (سنگین) DN-11T سایز 3/8 اینچ دی ان شیر غیر گازی دسته کلیدی برنجی (سنگین) DN-11T سایز 3/8 اینچ دی ان 3/8 عدد 16,100
25301 شیر غیر گازی دسته کلیدی برنجی (سنگین) DN-11T سایز 1/2 اینچ دی ان شیر غیر گازی دسته کلیدی برنجی (سنگین) DN-11T سایز 1/2 اینچ دی ان 1/2 عدد 21,400
25302 شیر غیر گازی دسته کلیدی برنجی (سنگین) DN-11T سایز 3/4 اینچ دی ان شیر غیر گازی دسته کلیدی برنجی (سنگین) DN-11T سایز 3/4 اینچ دی ان 3/4 عدد 32,500
25303 شیر غیر گازی دسته کلیدی برنجی (سنگین) DN-11T سایز 1 اینچ دی ان شیر غیر گازی دسته کلیدی برنجی (سنگین) DN-11T سایز 1 اینچ دی ان 1 عدد 63,000
25414 شیر غیر گازی یکسر رو پیچ برنجی مینی DN-13MINI سایز 1/4 اینچ دی ان شیر غیر گازی یکسر رو پیچ برنجی مینی DN-13MINI سایز 1/4 اینچ دی ان 1/4 عدد 16,600
25438 شیر غیر گازی یکسر رو پیچ برنجی مینی DN-13MINI سایز 3/8 اینچ دی ان شیر غیر گازی یکسر رو پیچ برنجی مینی DN-13MINI سایز 3/8 اینچ دی ان 3/8 عدد 16,600
25501 شیر غیر گازی یکسر رو پیچ برنجی مینی DN-13MINI سایز 1/2 اینچ دی ان شیر غیر گازی یکسر رو پیچ برنجی مینی DN-13MINI سایز 1/2 اینچ دی ان 1/2 عدد 18,800
25502 شیر غیر گازی یکسر رو پیچ برنجی (سنگین) DN-12FM سایز 1/2 اینچ دی ان شیر غیر گازی یکسر رو پیچ برنجی (سنگین) DN-12FM سایز 1/2 اینچ دی ان 1/2 عدد 21,400
25503 شیر غیر گازی یکسر رو پیچ برنجی (سنگین) DN-12FM سایز 3/4 اینچ دی ان شیر غیر گازی یکسر رو پیچ برنجی (سنگین) DN-12FM سایز 3/4 اینچ دی ان 3/4 عدد 31,800
25504 شیر غیر گازی یکسر رو پیچ برنجی (سنگین) DN-12FM سایز 1 اینچ دی ان شیر غیر گازی یکسر رو پیچ برنجی (سنگین) DN-12FM سایز 1 اینچ دی ان 1 عدد 56,200
25505 شیر غیر گازی یکسر رو پیچ برنجی (سنگین) DN-12FM سایز 11/4 اینچ دی ان شیر غیر گازی یکسر رو پیچ برنجی (سنگین) DN-12FM سایز 11/4 اینچ دی ان 11/4 عدد 83,000
25601 شیر غیر گازی صافی دار برنجی (سنگین) DN-11Y1FF سایز 1/2 اینچ دی ان شیر غیر گازی صافی دار برنجی (سنگین) DN-11Y1FF سایز 1/2 اینچ دی ان 1/2 عدد 29,300
25602 شیر غیر گازی صافی داربرنجی (سنگین) DN-11Y1FF سایز 3/4 اینچ دی ان شیر غیر گازی صافی داربرنجی (سنگین) DN-11Y1FF سایز 3/4 اینچ دی ان 3/4 عدد 45,400
25701 شیر گازی یکسر رو پیچ صافی دار برنجی (سنگین) DN-11Y1MF سایز 1/2 اینچ دی ان شیر گازی یکسر رو پیچ صافی دار برنجی (سنگین) DN-11Y1MF سایز 1/2 اینچ دی ان 1/2 عدد 30,500
25702 شیر گازی یکسر رو پیچ صافی دار برنجی (سنگین) DN-11Y1MF سایز 3/4 اینچ دی ان شیر گازی یکسر رو پیچ صافی دار برنجی (سنگین) DN-11Y1MF سایز 3/4 اینچ دی ان 3/4 عدد 47,400
25801 شیر کلکتوری برنجی (جهت لوله 5 لایه) سایز 1/2*16 اینچ دی ان شیر کلکتوری برنجی (جهت لوله 5 لایه) سایز 1/2*16 اینچ دی ان 16*1/2 عدد 14,100
25802 شیر کلکتوری برنجی (جهت لوله 5 لایه) سایز 1/2*20 اینچ دی ان شیر کلکتوری برنجی (جهت لوله 5 لایه) سایز 1/2*20 اینچ دی ان 20*1/2 عدد 19,300
259001 شیر غیر گازی دنده زرد برنجی DN-14L سایز 1/2 اینچ دی ان شیر غیر گازی دنده زرد برنجی DN-14L سایز 1/2 اینچ دی ان 1/2 عدد 16,800
259002 شیر غیر گازی دنده زرد برنجی DN-14L سایز 3/4 اینچ دی ان شیر غیر گازی دنده زرد برنجی DN-14L سایز 3/4 اینچ دی ان 3/4 عدد 24,600
259003 شیر غیر گازی دنده زرد برنجی DN-14L سایز 1 اینچ دی ان شیر غیر گازی دنده زرد برنجی DN-14L سایز 1 اینچ دی ان 1 عدد 46,000
259004 شیر غیر گازی دنده زرد برنجی DN-14L سایز 11/4 اینچ دی ان شیر غیر گازی دنده زرد برنجی DN-14L سایز 11/4 اینچ دی ان 11/4 عدد 77,200
259005 شیر غیر گازی دنده زرد برنجی DN-14L سایز 11/2 اینچ دی ان شیر غیر گازی دنده زرد برنجی DN-14L سایز 11/2 اینچ دی ان 11/2 عدد 119,600
259006 شیر غیر گازی دنده زرد برنجی DN-14L سایز 2 اینچ دی ان شیر غیر گازی دنده زرد برنجی DN-14L سایز 2 اینچ دی ان 2 عدد 203,000
259007 شیر غیر گازی دنده زرد برنجی DN-14L سایز 21/2 اینچ دی ان شیر غیر گازی دنده زرد برنجی DN-14L سایز 21/2 اینچ دی ان 21/2 عدد 499,000
259008 شیر غیر گازی دنده زرد برنجی DN-14L سایز 3 اینچ دی ان شیر غیر گازی دنده زرد برنجی DN-14L سایز 3 اینچ دی ان 3 عدد 759,000
259100 شیر غیر گازی دنده زرد برنجی DN-14L سایز 4 اینچ دی ان شیر غیر گازی دنده زرد برنجی DN-14L سایز 4 اینچ دی ان 4 عدد 1,199,000
2510001 شیر غیر گازی یکسر رو پیچ دنده زرد برنجی DN-15FM سایز 1/2 اینچ دی ان شیر غیر گازی یکسر رو پیچ دنده زرد برنجی DN-15FM سایز 1/2 اینچ دی ان 1/2 عدد 19,600
2510002 شیر غیر گازی یکسر رو پیچ دنده زرد برنجی DN-15FM سایز 3/4 اینچ دی ان شیر غیر گازی یکسر رو پیچ دنده زرد برنجی DN-15FM سایز 3/4 اینچ دی ان 3/4 عدد 26,800
2510003 شیر غیر گازی یکسر رو پیچ دنده زرد برنجی DN-15FM سایز 1 اینچ دی ان شیر غیر گازی یکسر رو پیچ دنده زرد برنجی DN-15FM سایز 1 اینچ دی ان 1 عدد 44,800
2511001 شیر صافی (سنگین) با توری دو لایه استیل برنجی DN-74 سایز 1/2 اینچ دی ان شیر صافی (سنگین) با توری دو لایه استیل برنجی DN-74 سایز 1/2 اینچ دی ان 1/2 عدد 27,700
2511002 شیر صافی (سنگین) با توری دو لایه استیل برنجی DN-74 سایز 3/4 اینچ دی ان شیر صافی (سنگین) با توری دو لایه استیل برنجی DN-74 سایز 3/4 اینچ دی ان 3/4 عدد 42,700
2511003 شیر صافی (سنگین) با توری دو لایه استیل برنجی DN-74 سایز 1 اینچ دی ان شیر صافی (سنگین) با توری دو لایه استیل برنجی DN-74 سایز 1 اینچ دی ان 1 عدد 56,000
2511004 شیر صافی (سنگین) با توری دو لایه استیل برنجی DN-74 سایز 11/4 اینچ دی ان شیر صافی (سنگین) با توری دو لایه استیل برنجی DN-74 سایز 11/4 اینچ دی ان 11/4 عدد 110,000
2511005 شیر صافی (سنگین) با توری دو لایه استیل برنجی DN-74 سایز 11/2 اینچ دی ان شیر صافی (سنگین) با توری دو لایه استیل برنجی DN-74 سایز 11/2 اینچ دی ان 11/2 عدد 137,000
2511006 شیر صافی (سنگین) با توری دو لایه استیل برنجی DN-74 سایز 2 اینچ دی ان شیر صافی (سنگین) با توری دو لایه استیل برنجی DN-74 سایز 2 اینچ دی ان 2 عدد 238,000
2511007 شیر صافی (سنگین) با توری دو لایه استیل برنجی DN-74 سایز 21/2 اینچ دی ان شیر صافی (سنگین) با توری دو لایه استیل برنجی DN-74 سایز 21/2 اینچ دی ان 21/2 عدد 550,000
2511008 شیر صافی (سنگین) با توری دو لایه استیل برنجی DN-74 سایز 3 اینچ دی ان شیر صافی (سنگین) با توری دو لایه استیل برنجی DN-74 سایز 3 اینچ دی ان 3 عدد 643,000
2511100 شیر صافی (سنگین) با توری دو لایه استیل برنجی DN-74 سایز 4 اینچ دی ان شیر صافی (سنگین) با توری دو لایه استیل برنجی DN-74 سایز 4 اینچ دی ان 4 عدد 1,190,000
251301 شیر خودکار دریچه ای برنجی (سنگین) DN-80 سایز 1/2 اینچ دی ان شیر خودکار دریچه ای برنجی (سنگین) DN-80 سایز 1/2 اینچ دی ان 1/2 عدد 24,600
251302 شیر خودکار دریچه ای برنجی (سنگین) DN-80 سایز 3/4 اینچ دی ان شیر خودکار دریچه ای برنجی (سنگین) DN-80 سایز 3/4 اینچ دی ان 3/4 عدد 35,700
251303 شیر خودکار دریچه ای برنجی (سنگین) DN-80 سایز 1 اینچ دی ان شیر خودکار دریچه ای برنجی (سنگین) DN-80 سایز 1 اینچ دی ان 1 عدد 46,600
251304 شیر خودکار دریچه ای برنجی (سنگین) DN-80 سایز 11/4 اینچ دی ان شیر خودکار دریچه ای برنجی (سنگین) DN-80 سایز 11/4 اینچ دی ان 11/4 عدد 88,300
251305 شیر خودکار دریچه ای برنجی (سنگین) DN-80 سایز 11/2 اینچ دی ان شیر خودکار دریچه ای برنجی (سنگین) DN-80 سایز 11/2 اینچ دی ان 11/2 عدد 99,800
251306 شیر خودکار دریچه ای برنجی (سنگین) DN-80 سایز 2 اینچ دی ان شیر خودکار دریچه ای برنجی (سنگین) DN-80 سایز 2 اینچ دی ان 2 عدد 182,000
251307 شیر خودکار دریچه ای برنجی (سنگین) DN-80 سایز 21/2 اینچ دی ان شیر خودکار دریچه ای برنجی (سنگین) DN-80 سایز 21/2 اینچ دی ان 21/2 عدد 315,000
251308 شیر خودکار دریچه ای برنجی (سنگین) DN-80 سایز 3 اینچ دی ان شیر خودکار دریچه ای برنجی (سنگین) DN-80 سایز 3 اینچ دی ان 3 عدد 464,000
251310 شیر خودکار دریچه ای برنجی (سنگین) DN-80 سایز 4 اینچ دی ان شیر خودکار دریچه ای برنجی (سنگین) DN-80 سایز 4 اینچ دی ان 4 عدد 846,000
251401 شیر رادیاتور شیر زانویی بالا برنجی سایز 1/2 اینچ دی ان شیر رادیاتور شیر زانویی بالا برنجی سایز 1/2 اینچ دی ان 1/2 عدد 27,700
251412 شیر رادیاتور شیر زانویی پایین برنجی سایز 1/2 اینچ دی ان شیر رادیاتور شیر زانویی پایین برنجی سایز 1/2 اینچ دی ان 1/2 عدد 18,600
2515001 شیر خودکار فنری برنجی (سنگین) DN-30L سایز 1/2 اینچ دی ان شیر خودکار فنری برنجی (سنگین) DN-30L سایز 1/2 اینچ دی ان 1/2 عدد 19,000
2515002 شیر خودکار فنری برنجی (سنگین) DN-30L سایز 3/4 اینچ دی ان شیر خودکار فنری برنجی (سنگین) DN-30L سایز 3/4 اینچ دی ان 3/4 عدد 26,400
2515003 شیر خودکار فنری برنجی (سنگین) DN-30L سایز 1 اینچ دی ان شیر خودکار فنری برنجی (سنگین) DN-30L سایز 1 اینچ دی ان 1 عدد 41,950
2515004 شیر خودکار فنری برنجی (سنگین) DN-30L سایز 11/4 اینچ دی ان شیر خودکار فنری برنجی (سنگین) DN-30L سایز 11/4 اینچ دی ان 11/4 عدد 58,500
2515005 شیر خودکار فنری برنجی (سنگین) DN-30L سایز 11/2 اینچ دی ان شیر خودکار فنری برنجی (سنگین) DN-30L سایز 11/2 اینچ دی ان 11/2 عدد 84,000
2515006 شیر خودکار فنری برنجی (سنگین) DN-30L سایز 2 اینچ دی ان شیر خودکار فنری برنجی (سنگین) DN-30L سایز 2 اینچ دی ان 2 عدد 108,000
2515007 شیر خودکار فنری برنجی (سنگین) DN-30L سایز 21/2 اینچ دی ان شیر خودکار فنری برنجی (سنگین) DN-30L سایز 21/2 اینچ دی ان 21/2 عدد 338,000
2515008 شیر خودکار فنری برنجی (سنگین) DN-30L سایز 3 اینچ دی ان شیر خودکار فنری برنجی (سنگین) DN-30L سایز 3 اینچ دی ان 3 عدد 384,000
251603 شیر خودکار سوپاپی برنجی (سنگین) DN-30F سایز 1 اینچ دی ان شیر خودکار سوپاپی برنجی (سنگین) DN-30F سایز 1 اینچ دی ان 1 عدد 29,900
251606 شیر خودکار سوپاپی برنجی (سنگین) DN-30F سایز 2 اینچ دی ان شیر خودکار سوپاپی برنجی (سنگین) DN-30F سایز 2 اینچ دی ان 2 عدد 87,100
251705 شیر آتش نشانی برنجی DN-100 سایز 11/2 اینچ دی ان شیر آتش نشانی برنجی DN-100 سایز 11/2 اینچ دی ان 11/2 عدد 141,000
251706 شیر آتش نشانی برنجی DN-100 سایز 2 اینچ دی ان شیر آتش نشانی برنجی DN-100 سایز 2 اینچ دی ان 2 عدد 255,000
251707 شیر آتش نشانی برنجی DN-100 سایز 21/2 اینچ دی ان شیر آتش نشانی برنجی DN-100 سایز 21/2 اینچ دی ان 21/2 عدد 389,000
251801 شیر شلنگی دسته گازی (نفتی) آبی برنجی (سنگین) DN-43 سایز 1/2 اینچ دی ان شیر شلنگی دسته گازی (نفتی) آبی برنجی (سنگین) DN-43 سایز 1/2 اینچ دی ان 1/2 عدد 38,600
251802 شیر شلنگی دسته گازی (نفتی) آبی برنجی (سنگین) DN-43 سایز 3/4 اینچ دی ان شیر شلنگی دسته گازی (نفتی) آبی برنجی (سنگین) DN-43 سایز 3/4 اینچ دی ان 3/4 عدد 49,200
251803 شیر شلنگی دسته گازی (نفتی) آبی برنجی (سنگین) DN-43 سایز 1 اینچ دی ان شیر شلنگی دسته گازی (نفتی) آبی برنجی (سنگین) DN-43 سایز 1 اینچ دی ان 1 عدد 69,400
251901 شیر شلنگی دسته گازی (نفتی) آبی برنجی (معمولی) DN-43A سایز 1/2 اینچ دی ان شیر شلنگی دسته گازی (نفتی) آبی برنجی (معمولی) DN-43A سایز 1/2 اینچ دی ان 1/2 عدد 36,700
251902 شیر شلنگی دسته گازی (نفتی) آبی برنجی (معمولی) DN-43A سایز3/4 اینچ دی ان شیر شلنگی دسته گازی (نفتی) آبی برنجی (معمولی) DN-43A سایز3/4 اینچ دی ان 3/4 عدد 47,700
251903 شیر شلنگی دسته گازی (نفتی) آبی برنجی (معمولی) DN-43A سایز 1 اینچ دی ان شیر شلنگی دسته گازی (نفتی) آبی برنجی (معمولی) DN-43A سایز 1 اینچ دی ان 1 عدد 64,700
252001 شیر شلنگی دسته گازی (نفتی) قفلی برنجی (بسته بندی وکیوم) DN-47 سایز1/2 اینچ دی ان شیر شلنگی دسته گازی (نفتی) قفلی برنجی (بسته بندی وکیوم) DN-47 سایز1/2 اینچ دی ان 1/2 عدد 43,600
252201 شیر شلنگی طرح الماس آلمان برنجی (معمولی) زرد DN-1031 سایز 1/2 اینچ دی ان شیر شلنگی طرح الماس آلمان برنجی (معمولی) زرد DN-1031 سایز 1/2 اینچ دی ان 1/2 عدد 38,500
252202 شیر شلنگی طرح الماس آلمان برنجی (معمولی) کرم DN-1032 سایز 1/2 اینچ دی ان شیر شلنگی طرح الماس آلمان برنجی (معمولی) کرم DN-1032 سایز 1/2 اینچ دی ان 1/2 عدد 39,600
جمع کل
مشاهده سبد خرید