با ما تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد کالا تصویر نام کالا سایز واحد قیمت (ت) بازه تخفیف تعداد جمع (ت) جمع با تخفیف (ت)
25101 شیر فلکه کشویی برنجی (سنگین) DN-70B سایز 1/2 اینچ دی ان شیر فلکه کشویی برنجی (سنگین) DN-70B سایز 1/2 اینچ دی ان 1/2 عدد 36,900
25102 شیر فلکه کشویی برنجی (سنگین) DN-70B سایز 3/4 اینچ دی ان شیر فلکه کشویی برنجی (سنگین) DN-70B سایز 3/4 اینچ دی ان 3/4 عدد 62,700
25103 شیر فلکه کشویی برنجی (سنگین) DN-70B سایز 1 اینچ دی ان شیر فلکه کشویی برنجی (سنگین) DN-70B سایز 1 اینچ دی ان 1 عدد 96,300
25104 شیر فلکه کشویی برنجی (سنگین) DN-70B سایز 11/4 اینچ دی ان شیر فلکه کشویی برنجی (سنگین) DN-70B سایز 11/4 اینچ دی ان 11/4 عدد 122,000
25105 شیر فلکه کشویی برنجی (سنگین) DN-70B سایز 11/2 اینچ دی ان شیر فلکه کشویی برنجی (سنگین) DN-70B سایز 11/2 اینچ دی ان 11/2 عدد 152,000
25106 شیر فلکه کشویی برنجی (سنگین) DN-70B سایز 2 اینچ دی ان شیر فلکه کشویی برنجی (سنگین) DN-70B سایز 2 اینچ دی ان 2 عدد 239,300
25107 شیر فلکه کشویی برنجی (سنگین) DN-70B سایز 21/2 اینچ دی ان شیر فلکه کشویی برنجی (سنگین) DN-70B سایز 21/2 اینچ دی ان 21/2 عدد 554,000
25108 شیر فلکه کشویی برنجی (سنگین) DN-70B سایز 3 اینچ دی ان شیر فلکه کشویی برنجی (سنگین) DN-70B سایز 3 اینچ دی ان 3 عدد 719,000
25110 شیر فلکه کشویی برنجی (سنگین) DN-70B سایز 4 اینچ دی ان شیر فلکه کشویی برنجی (سنگین) DN-70B سایز 4 اینچ دی ان 4 عدد 1,453,000
25214 شیر غیر گازی برنجی (سنگین) DN-10 سایز 1/4 اینچ دی ان شیر غیر گازی برنجی (سنگین) DN-10 سایز 1/4 اینچ دی ان 1/4 عدد 19,600
25238 شیر غیر گازی برنجی (سنگین) DN-10 سایز 3/8 اینچ دی ان شیر غیر گازی برنجی (سنگین) DN-10 سایز 3/8 اینچ دی ان 3/8 عدد 21,900
25201 شیر غیر گازی برنجی (سنگین) DN-10 سایز1/2 اینچ دی ان شیر غیر گازی برنجی (سنگین) DN-10 سایز1/2 اینچ دی ان 1/2 عدد 24,900
25202 شیر غیر گازی برنجی (سنگین) DN-10 سایز 3/4 اینچ دی ان شیر غیر گازی برنجی (سنگین) DN-10 سایز 3/4 اینچ دی ان 3/4 عدد 34,900
25203 شیر غیر گازی برنجی (سنگین) DN-10 سایز 1 اینچ دی ان شیر غیر گازی برنجی (سنگین) DN-10 سایز 1 اینچ دی ان 1 عدد 68,800
25204 شیر غیر گازی برنجی (سنگین) DN-10 سایز 11/4 اینچ دی ان شیر غیر گازی برنجی (سنگین) DN-10 سایز 11/4 اینچ دی ان 11/4 عدد 106,500
25205 شیر غیر گازی برنجی (سنگین) DN-10 سایز 11/2 اینچ دی ان شیر غیر گازی برنجی (سنگین) DN-10 سایز 11/2 اینچ دی ان 11/2 عدد 161,900
25206 شیر غیر گازی برنجی (سنگین) DN-10 سایز 2 اینچ دی ان شیر غیر گازی برنجی (سنگین) DN-10 سایز 2 اینچ دی ان 2 عدد 222,000
25207 شیر غیر گازی برنجی (سنگین) DN-10 سایز 21/2 اینچ دی ان شیر غیر گازی برنجی (سنگین) DN-10 سایز 21/2 اینچ دی ان 21/2 عدد 673,500
25208 شیر غیر گازی برنجی (سنگین) DN-10 سایز 3 اینچ دی ان شیر غیر گازی برنجی (سنگین) DN-10 سایز 3 اینچ دی ان 3 عدد 892,000
25210 شیر غیر گازی برنجی (سنگین) DN-10 سایز 4 اینچ دی ان شیر غیر گازی برنجی (سنگین) DN-10 سایز 4 اینچ دی ان 4 عدد 1,480,000
25314 شیر غیر گازی دسته کلیدی برنجی (سنگین) DN-11T سایز 1/4 اینچ دی ان شیر غیر گازی دسته کلیدی برنجی (سنگین) DN-11T سایز 1/4 اینچ دی ان 1/4 عدد 20,200
25338 شیر غیر گازی دسته کلیدی برنجی (سنگین) DN-11T سایز 3/8 اینچ دی ان شیر غیر گازی دسته کلیدی برنجی (سنگین) DN-11T سایز 3/8 اینچ دی ان 3/8 عدد 21,000
25301 شیر غیر گازی دسته کلیدی برنجی (سنگین) DN-11T سایز 1/2 اینچ دی ان شیر غیر گازی دسته کلیدی برنجی (سنگین) DN-11T سایز 1/2 اینچ دی ان 1/2 عدد 28,200
25302 شیر غیر گازی دسته کلیدی برنجی (سنگین) DN-11T سایز 3/4 اینچ دی ان شیر غیر گازی دسته کلیدی برنجی (سنگین) DN-11T سایز 3/4 اینچ دی ان 3/4 عدد 39,800
25303 شیر غیر گازی دسته کلیدی برنجی (سنگین) DN-11T سایز 1 اینچ دی ان شیر غیر گازی دسته کلیدی برنجی (سنگین) DN-11T سایز 1 اینچ دی ان 1 عدد 71,700
25414 شیر غیر گازی یکسر رو پیچ برنجی مینی DN-13MINI سایز 1/4 اینچ دی ان شیر غیر گازی یکسر رو پیچ برنجی مینی DN-13MINI سایز 1/4 اینچ دی ان 1/4 عدد 18,900
25438 شیر غیر گازی یکسر رو پیچ برنجی مینی DN-13MINI سایز 3/8 اینچ دی ان شیر غیر گازی یکسر رو پیچ برنجی مینی DN-13MINI سایز 3/8 اینچ دی ان 3/8 عدد 20,600
25501 شیر غیر گازی یکسر رو پیچ برنجی مینی DN-13MINI سایز 1/2 اینچ دی ان شیر غیر گازی یکسر رو پیچ برنجی مینی DN-13MINI سایز 1/2 اینچ دی ان 1/2 عدد 22,400
25502 شیر غیر گازی یکسر رو پیچ برنجی (سنگین) DN-12FM سایز 1/2 اینچ دی ان شیر غیر گازی یکسر رو پیچ برنجی (سنگین) DN-12FM سایز 1/2 اینچ دی ان 1/2 عدد 30,800
25503 شیر غیر گازی یکسر رو پیچ برنجی (سنگین) DN-12FM سایز 3/4 اینچ دی ان شیر غیر گازی یکسر رو پیچ برنجی (سنگین) DN-12FM سایز 3/4 اینچ دی ان 3/4 عدد 36,800
25504 شیر غیر گازی یکسر رو پیچ برنجی (سنگین) DN-12FM سایز 1 اینچ دی ان شیر غیر گازی یکسر رو پیچ برنجی (سنگین) DN-12FM سایز 1 اینچ دی ان 1 عدد 68,500
25505 شیر غیر گازی یکسر رو پیچ برنجی (سنگین) DN-12FM سایز 11/4 اینچ دی ان شیر غیر گازی یکسر رو پیچ برنجی (سنگین) DN-12FM سایز 11/4 اینچ دی ان 11/4 عدد 82,000
25601 شیر غیر گازی صافی دار برنجی (سنگین) DN-11Y1FF سایز 1/2 اینچ دی ان شیر غیر گازی صافی دار برنجی (سنگین) DN-11Y1FF سایز 1/2 اینچ دی ان 1/2 عدد 26,100
25602 شیر غیر گازی صافی داربرنجی (سنگین) DN-11Y1FF سایز 3/4 اینچ دی ان شیر غیر گازی صافی داربرنجی (سنگین) DN-11Y1FF سایز 3/4 اینچ دی ان 3/4 عدد 35,800
25701 شیر گازی یکسر رو پیچ صافی دار برنجی (سنگین) DN-11Y1MF سایز 1/2 اینچ دی ان شیر گازی یکسر رو پیچ صافی دار برنجی (سنگین) DN-11Y1MF سایز 1/2 اینچ دی ان 1/2 عدد 26,900
25702 شیر گازی یکسر رو پیچ صافی دار برنجی (سنگین) DN-11Y1MF سایز 3/4 اینچ دی ان شیر گازی یکسر رو پیچ صافی دار برنجی (سنگین) DN-11Y1MF سایز 3/4 اینچ دی ان 3/4 عدد 36,800
25801 شیر کلکتوری برنجی (جهت لوله 5 لایه) سایز 1/2*16 اینچ دی ان شیر کلکتوری برنجی (جهت لوله 5 لایه) سایز 1/2*16 اینچ دی ان 16*1/2 عدد 17,300
25802 شیر کلکتوری برنجی (جهت لوله 5 لایه) سایز 1/2*20 اینچ دی ان شیر کلکتوری برنجی (جهت لوله 5 لایه) سایز 1/2*20 اینچ دی ان 20*1/2 عدد 18,900
259001 شیر غیر گازی دنده زرد برنجی DN-14L سایز 1/2 اینچ دی ان شیر غیر گازی دنده زرد برنجی DN-14L سایز 1/2 اینچ دی ان 1/2 عدد 21,500
259002 شیر غیر گازی دنده زرد برنجی DN-14L سایز 3/4 اینچ دی ان شیر غیر گازی دنده زرد برنجی DN-14L سایز 3/4 اینچ دی ان 3/4 عدد 29,400
259003 شیر غیر گازی دنده زرد برنجی DN-14L سایز 1 اینچ دی ان شیر غیر گازی دنده زرد برنجی DN-14L سایز 1 اینچ دی ان 1 عدد 62,600
259004 شیر غیر گازی دنده زرد برنجی DN-14L سایز 11/4 اینچ دی ان شیر غیر گازی دنده زرد برنجی DN-14L سایز 11/4 اینچ دی ان 11/4 عدد 90,500
259005 شیر غیر گازی دنده زرد برنجی DN-14L سایز 11/2 اینچ دی ان شیر غیر گازی دنده زرد برنجی DN-14L سایز 11/2 اینچ دی ان 11/2 عدد 139,000
259006 شیر غیر گازی دنده زرد برنجی DN-14L سایز 2 اینچ دی ان شیر غیر گازی دنده زرد برنجی DN-14L سایز 2 اینچ دی ان 2 عدد 209,000
259007 شیر غیر گازی دنده زرد برنجی DN-14L سایز 21/2 اینچ دی ان شیر غیر گازی دنده زرد برنجی DN-14L سایز 21/2 اینچ دی ان 21/2 عدد 631,000
259008 شیر غیر گازی دنده زرد برنجی DN-14L سایز 3 اینچ دی ان شیر غیر گازی دنده زرد برنجی DN-14L سایز 3 اینچ دی ان 3 عدد 859,000
259100 شیر غیر گازی دنده زرد برنجی DN-14L سایز 4 اینچ دی ان شیر غیر گازی دنده زرد برنجی DN-14L سایز 4 اینچ دی ان 4 عدد 1,469,000
2510001 شیر غیر گازی یکسر رو پیچ دنده زرد برنجی DN-15FM سایز 1/2 اینچ دی ان شیر غیر گازی یکسر رو پیچ دنده زرد برنجی DN-15FM سایز 1/2 اینچ دی ان 1/2 عدد 26,500
2510002 شیر غیر گازی یکسر رو پیچ دنده زرد برنجی DN-15FM سایز 3/4 اینچ دی ان شیر غیر گازی یکسر رو پیچ دنده زرد برنجی DN-15FM سایز 3/4 اینچ دی ان 3/4 عدد 29,800
2510003 شیر غیر گازی یکسر رو پیچ دنده زرد برنجی DN-15FM سایز 1 اینچ دی ان شیر غیر گازی یکسر رو پیچ دنده زرد برنجی DN-15FM سایز 1 اینچ دی ان 1 عدد 56,900
2511001 شیر صافی (سنگین) با توری دو لایه استیل برنجی DN-74 سایز 1/2 اینچ دی ان شیر صافی (سنگین) با توری دو لایه استیل برنجی DN-74 سایز 1/2 اینچ دی ان 1/2 عدد 39,800
2511002 شیر صافی (سنگین) با توری دو لایه استیل برنجی DN-74 سایز 3/4 اینچ دی ان شیر صافی (سنگین) با توری دو لایه استیل برنجی DN-74 سایز 3/4 اینچ دی ان 3/4 عدد 49,700
2511003 شیر صافی (سنگین) با توری دو لایه استیل برنجی DN-74 سایز 1 اینچ دی ان شیر صافی (سنگین) با توری دو لایه استیل برنجی DN-74 سایز 1 اینچ دی ان 1 عدد 74,400
2511004 شیر صافی (سنگین) با توری دو لایه استیل برنجی DN-74 سایز 11/4 اینچ دی ان شیر صافی (سنگین) با توری دو لایه استیل برنجی DN-74 سایز 11/4 اینچ دی ان 11/4 عدد 146,000
2511005 شیر صافی (سنگین) با توری دو لایه استیل برنجی DN-74 سایز 11/2 اینچ دی ان شیر صافی (سنگین) با توری دو لایه استیل برنجی DN-74 سایز 11/2 اینچ دی ان 11/2 عدد 176,000
2511006 شیر صافی (سنگین) با توری دو لایه استیل برنجی DN-74 سایز 2 اینچ دی ان شیر صافی (سنگین) با توری دو لایه استیل برنجی DN-74 سایز 2 اینچ دی ان 2 عدد 225,000
2511007 شیر صافی (سنگین) با توری دو لایه استیل برنجی DN-74 سایز 21/2 اینچ دی ان شیر صافی (سنگین) با توری دو لایه استیل برنجی DN-74 سایز 21/2 اینچ دی ان 21/2 عدد 691,000
2511008 شیر صافی (سنگین) با توری دو لایه استیل برنجی DN-74 سایز 3 اینچ دی ان شیر صافی (سنگین) با توری دو لایه استیل برنجی DN-74 سایز 3 اینچ دی ان 3 عدد 828,000
2511100 شیر صافی (سنگین) با توری دو لایه استیل برنجی DN-74 سایز 4 اینچ دی ان شیر صافی (سنگین) با توری دو لایه استیل برنجی DN-74 سایز 4 اینچ دی ان 4 عدد 1,170,000
251301 شیر خودکار دریچه ای برنجی (سنگین) DN-80 سایز 1/2 اینچ دی ان شیر خودکار دریچه ای برنجی (سنگین) DN-80 سایز 1/2 اینچ دی ان 1/2 عدد 26,900
251302 شیر خودکار دریچه ای برنجی (سنگین) DN-80 سایز 3/4 اینچ دی ان شیر خودکار دریچه ای برنجی (سنگین) DN-80 سایز 3/4 اینچ دی ان 3/4 عدد 39,600
251303 شیر خودکار دریچه ای برنجی (سنگین) DN-80 سایز 1 اینچ دی ان شیر خودکار دریچه ای برنجی (سنگین) DN-80 سایز 1 اینچ دی ان 1 عدد 58,500
251304 شیر خودکار دریچه ای برنجی (سنگین) DN-80 سایز 11/4 اینچ دی ان شیر خودکار دریچه ای برنجی (سنگین) DN-80 سایز 11/4 اینچ دی ان 11/4 عدد 122,000
251305 شیر خودکار دریچه ای برنجی (سنگین) DN-80 سایز 11/2 اینچ دی ان شیر خودکار دریچه ای برنجی (سنگین) DN-80 سایز 11/2 اینچ دی ان 11/2 عدد 126,900
251306 شیر خودکار دریچه ای برنجی (سنگین) DN-80 سایز 2 اینچ دی ان شیر خودکار دریچه ای برنجی (سنگین) DN-80 سایز 2 اینچ دی ان 2 عدد 207,000
251307 شیر خودکار دریچه ای برنجی (سنگین) DN-80 سایز 21/2 اینچ دی ان شیر خودکار دریچه ای برنجی (سنگین) DN-80 سایز 21/2 اینچ دی ان 21/2 عدد 379,000
251308 شیر خودکار دریچه ای برنجی (سنگین) DN-80 سایز 3 اینچ دی ان شیر خودکار دریچه ای برنجی (سنگین) DN-80 سایز 3 اینچ دی ان 3 عدد 553,000
251310 شیر خودکار دریچه ای برنجی (سنگین) DN-80 سایز 4 اینچ دی ان شیر خودکار دریچه ای برنجی (سنگین) DN-80 سایز 4 اینچ دی ان 4 عدد 1,110,000
251401 شیر رادیاتور شیر زانویی بالا برنجی سایز 1/2 اینچ دی ان شیر رادیاتور شیر زانویی بالا برنجی سایز 1/2 اینچ دی ان 1/2 عدد 26,000
251412 شیر رادیاتور شیر زانویی پایین برنجی سایز 1/2 اینچ دی ان شیر رادیاتور شیر زانویی پایین برنجی سایز 1/2 اینچ دی ان 1/2 عدد 19,000
2515001 شیر خودکار فنری برنجی (سنگین) DN-30L سایز 1/2 اینچ دی ان شیر خودکار فنری برنجی (سنگین) DN-30L سایز 1/2 اینچ دی ان 1/2 عدد 27,600
2515002 شیر خودکار فنری برنجی (سنگین) DN-30L سایز 3/4 اینچ دی ان شیر خودکار فنری برنجی (سنگین) DN-30L سایز 3/4 اینچ دی ان 3/4 عدد 36,700
2515003 شیر خودکار فنری برنجی (سنگین) DN-30L سایز 1 اینچ دی ان شیر خودکار فنری برنجی (سنگین) DN-30L سایز 1 اینچ دی ان 1 عدد 59,900
2515004 شیر خودکار فنری برنجی (سنگین) DN-30L سایز 11/4 اینچ دی ان شیر خودکار فنری برنجی (سنگین) DN-30L سایز 11/4 اینچ دی ان 11/4 عدد 74,700
2515005 شیر خودکار فنری برنجی (سنگین) DN-30L سایز 11/2 اینچ دی ان شیر خودکار فنری برنجی (سنگین) DN-30L سایز 11/2 اینچ دی ان 11/2 عدد 115,000
2515006 شیر خودکار فنری برنجی (سنگین) DN-30L سایز 2 اینچ دی ان شیر خودکار فنری برنجی (سنگین) DN-30L سایز 2 اینچ دی ان 2 عدد 159,000
2515007 شیر خودکار فنری برنجی (سنگین) DN-30L سایز 21/2 اینچ دی ان شیر خودکار فنری برنجی (سنگین) DN-30L سایز 21/2 اینچ دی ان 21/2 عدد 469,000
2515008 شیر خودکار فنری برنجی (سنگین) DN-30L سایز 3 اینچ دی ان شیر خودکار فنری برنجی (سنگین) DN-30L سایز 3 اینچ دی ان 3 عدد 739,000
251603 شیر خودکار سوپاپی برنجی (سنگین) DN-30F سایز 1 اینچ دی ان شیر خودکار سوپاپی برنجی (سنگین) DN-30F سایز 1 اینچ دی ان 1 عدد 35,900
251606 شیر خودکار سوپاپی برنجی (سنگین) DN-30F سایز 2 اینچ دی ان شیر خودکار سوپاپی برنجی (سنگین) DN-30F سایز 2 اینچ دی ان 2 عدد 109,000
251705 شیر آتش نشانی برنجی DN-100 سایز 11/2 اینچ دی ان شیر آتش نشانی برنجی DN-100 سایز 11/2 اینچ دی ان 11/2 عدد 124,000
251706 شیر آتش نشانی برنجی DN-100 سایز 2 اینچ دی ان شیر آتش نشانی برنجی DN-100 سایز 2 اینچ دی ان 2 عدد 228,000
251707 شیر آتش نشانی برنجی DN-100 سایز 21/2 اینچ دی ان شیر آتش نشانی برنجی DN-100 سایز 21/2 اینچ دی ان 21/2 عدد 338,000
251801 شیر شلنگی دسته گازی (نفتی) آبی برنجی (سنگین) DN-43 سایز 1/2 اینچ دی ان شیر شلنگی دسته گازی (نفتی) آبی برنجی (سنگین) DN-43 سایز 1/2 اینچ دی ان 1/2 عدد 41,400
251802 شیر شلنگی دسته گازی (نفتی) آبی برنجی (سنگین) DN-43 سایز 3/4 اینچ دی ان شیر شلنگی دسته گازی (نفتی) آبی برنجی (سنگین) DN-43 سایز 3/4 اینچ دی ان 3/4 عدد 54,800
251803 شیر شلنگی دسته گازی (نفتی) آبی برنجی (سنگین) DN-43 سایز 1 اینچ دی ان شیر شلنگی دسته گازی (نفتی) آبی برنجی (سنگین) DN-43 سایز 1 اینچ دی ان 1 عدد 74,300
251901 شیر شلنگی دسته گازی (نفتی) آبی برنجی (معمولی) DN-43A سایز 1/2 اینچ دی ان شیر شلنگی دسته گازی (نفتی) آبی برنجی (معمولی) DN-43A سایز 1/2 اینچ دی ان 1/2 عدد 36,700
251902 شیر شلنگی دسته گازی (نفتی) آبی برنجی (معمولی) DN-43A سایز3/4 اینچ دی ان شیر شلنگی دسته گازی (نفتی) آبی برنجی (معمولی) DN-43A سایز3/4 اینچ دی ان 3/4 عدد 48,800
251903 شیر شلنگی دسته گازی (نفتی) آبی برنجی (معمولی) DN-43A سایز 1 اینچ دی ان شیر شلنگی دسته گازی (نفتی) آبی برنجی (معمولی) DN-43A سایز 1 اینچ دی ان 1 عدد 69,600
252001 شیر شلنگی دسته گازی (نفتی) قفلی برنجی (بسته بندی وکیوم) DN-47 سایز1/2 اینچ دی ان شیر شلنگی دسته گازی (نفتی) قفلی برنجی (بسته بندی وکیوم) DN-47 سایز1/2 اینچ دی ان 1/2 عدد 27,000
252201 شیر شلنگی طرح الماس آلمان برنجی (معمولی) زرد DN-1031 سایز 1/2 اینچ دی ان شیر شلنگی طرح الماس آلمان برنجی (معمولی) زرد DN-1031 سایز 1/2 اینچ دی ان 1/2 عدد 34,100
252202 شیر شلنگی طرح الماس آلمان برنجی (معمولی) کرم DN-1032 سایز 1/2 اینچ دی ان شیر شلنگی طرح الماس آلمان برنجی (معمولی) کرم DN-1032 سایز 1/2 اینچ دی ان 1/2 عدد 35,500
جمع کل
مشاهده سبد خرید