با ما تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد کالا تصویر نام کالا سایز واحد قیمت (ت) بازه تخفیف تعداد جمع (ت) جمع با تخفیف (ت)
25101 شیر فلکه کشویی برنجی (سنگین) DN-70B سایز 1/2 اینچ دی ان شیر فلکه کشویی برنجی (سنگین) DN-70B سایز 1/2 اینچ دی ان 1/2 عدد 42,800
25102 شیر فلکه کشویی برنجی (سنگین) DN-70B سایز 3/4 اینچ دی ان شیر فلکه کشویی برنجی (سنگین) DN-70B سایز 3/4 اینچ دی ان 3/4 عدد 66,700
25103 شیر فلکه کشویی برنجی (سنگین) DN-70B سایز 1 اینچ دی ان شیر فلکه کشویی برنجی (سنگین) DN-70B سایز 1 اینچ دی ان 1 عدد 98,500
25104 شیر فلکه کشویی برنجی (سنگین) DN-70B سایز 11/4 اینچ دی ان شیر فلکه کشویی برنجی (سنگین) DN-70B سایز 11/4 اینچ دی ان 11/4 عدد 127,500
25105 شیر فلکه کشویی برنجی (سنگین) DN-70B سایز 11/2 اینچ دی ان شیر فلکه کشویی برنجی (سنگین) DN-70B سایز 11/2 اینچ دی ان 11/2 عدد 168,800
25106 شیر فلکه کشویی برنجی (سنگین) DN-70B سایز 2 اینچ دی ان شیر فلکه کشویی برنجی (سنگین) DN-70B سایز 2 اینچ دی ان 2 عدد 249,000
25107 شیر فلکه کشویی برنجی (سنگین) DN-70B سایز 21/2 اینچ دی ان شیر فلکه کشویی برنجی (سنگین) DN-70B سایز 21/2 اینچ دی ان 21/2 عدد 528,000
25108 شیر فلکه کشویی برنجی (سنگین) DN-70B سایز 3 اینچ دی ان شیر فلکه کشویی برنجی (سنگین) DN-70B سایز 3 اینچ دی ان 3 عدد 779,000
25110 شیر فلکه کشویی برنجی (سنگین) DN-70B سایز 4 اینچ دی ان شیر فلکه کشویی برنجی (سنگین) DN-70B سایز 4 اینچ دی ان 4 عدد 1,397,000
25214 شیر غیر گازی برنجی (سنگین) DN-10 سایز 1/4 اینچ دی ان شیر غیر گازی برنجی (سنگین) DN-10 سایز 1/4 اینچ دی ان 1/4 عدد 17,500
25238 شیر غیر گازی برنجی (سنگین) DN-10 سایز 3/8 اینچ دی ان شیر غیر گازی برنجی (سنگین) DN-10 سایز 3/8 اینچ دی ان 3/8 عدد 19,500
25201 شیر غیر گازی برنجی (سنگین) DN-10 سایز1/2 اینچ دی ان شیر غیر گازی برنجی (سنگین) DN-10 سایز1/2 اینچ دی ان 1/2 عدد 25,800
25202 شیر غیر گازی برنجی (سنگین) DN-10 سایز 3/4 اینچ دی ان شیر غیر گازی برنجی (سنگین) DN-10 سایز 3/4 اینچ دی ان 3/4 عدد 36,900
25203 شیر غیر گازی برنجی (سنگین) DN-10 سایز 1 اینچ دی ان شیر غیر گازی برنجی (سنگین) DN-10 سایز 1 اینچ دی ان 1 عدد 63,300
25204 شیر غیر گازی برنجی (سنگین) DN-10 سایز 11/4 اینچ دی ان شیر غیر گازی برنجی (سنگین) DN-10 سایز 11/4 اینچ دی ان 11/4 عدد 99,800
25205 شیر غیر گازی برنجی (سنگین) DN-10 سایز 11/2 اینچ دی ان شیر غیر گازی برنجی (سنگین) DN-10 سایز 11/2 اینچ دی ان 11/2 عدد 154,000
25206 شیر غیر گازی برنجی (سنگین) DN-10 سایز 2 اینچ دی ان شیر غیر گازی برنجی (سنگین) DN-10 سایز 2 اینچ دی ان 2 عدد 227,000
25207 شیر غیر گازی برنجی (سنگین) DN-10 سایز 21/2 اینچ دی ان شیر غیر گازی برنجی (سنگین) DN-10 سایز 21/2 اینچ دی ان 21/2 عدد 569,000
25208 شیر غیر گازی برنجی (سنگین) DN-10 سایز 3 اینچ دی ان شیر غیر گازی برنجی (سنگین) DN-10 سایز 3 اینچ دی ان 3 عدد 851,000
25210 شیر غیر گازی برنجی (سنگین) DN-10 سایز 4 اینچ دی ان شیر غیر گازی برنجی (سنگین) DN-10 سایز 4 اینچ دی ان 4 عدد 1,379,000
25314 شیر غیر گازی دسته کلیدی برنجی (سنگین) DN-11T سایز 1/4 اینچ دی ان شیر غیر گازی دسته کلیدی برنجی (سنگین) DN-11T سایز 1/4 اینچ دی ان 1/4 عدد 17,900
25338 شیر غیر گازی دسته کلیدی برنجی (سنگین) DN-11T سایز 3/8 اینچ دی ان شیر غیر گازی دسته کلیدی برنجی (سنگین) DN-11T سایز 3/8 اینچ دی ان 3/8 عدد 19,900
25301 شیر غیر گازی دسته کلیدی برنجی (سنگین) DN-11T سایز 1/2 اینچ دی ان شیر غیر گازی دسته کلیدی برنجی (سنگین) DN-11T سایز 1/2 اینچ دی ان 1/2 عدد 26,200
25302 شیر غیر گازی دسته کلیدی برنجی (سنگین) DN-11T سایز 3/4 اینچ دی ان شیر غیر گازی دسته کلیدی برنجی (سنگین) DN-11T سایز 3/4 اینچ دی ان 3/4 عدد 37,500
25303 شیر غیر گازی دسته کلیدی برنجی (سنگین) DN-11T سایز 1 اینچ دی ان شیر غیر گازی دسته کلیدی برنجی (سنگین) DN-11T سایز 1 اینچ دی ان 1 عدد 63,900
25414 شیر غیر گازی یکسر رو پیچ برنجی مینی DN-13MINI سایز 1/4 اینچ دی ان شیر غیر گازی یکسر رو پیچ برنجی مینی DN-13MINI سایز 1/4 اینچ دی ان 1/4 عدد 17,500
25438 شیر غیر گازی یکسر رو پیچ برنجی مینی DN-13MINI سایز 3/8 اینچ دی ان شیر غیر گازی یکسر رو پیچ برنجی مینی DN-13MINI سایز 3/8 اینچ دی ان 3/8 عدد 19,500
25501 شیر غیر گازی یکسر رو پیچ برنجی مینی DN-13MINI سایز 1/2 اینچ دی ان شیر غیر گازی یکسر رو پیچ برنجی مینی DN-13MINI سایز 1/2 اینچ دی ان 1/2 عدد 20,500
25502 شیر غیر گازی یکسر رو پیچ برنجی (سنگین) DN-12FM سایز 1/2 اینچ دی ان شیر غیر گازی یکسر رو پیچ برنجی (سنگین) DN-12FM سایز 1/2 اینچ دی ان 1/2 عدد 26,400
25503 شیر غیر گازی یکسر رو پیچ برنجی (سنگین) DN-12FM سایز 3/4 اینچ دی ان شیر غیر گازی یکسر رو پیچ برنجی (سنگین) DN-12FM سایز 3/4 اینچ دی ان 3/4 عدد 37,600
25504 شیر غیر گازی یکسر رو پیچ برنجی (سنگین) DN-12FM سایز 1 اینچ دی ان شیر غیر گازی یکسر رو پیچ برنجی (سنگین) DN-12FM سایز 1 اینچ دی ان 1 عدد 66,900
25505 شیر غیر گازی یکسر رو پیچ برنجی (سنگین) DN-12FM سایز 11/4 اینچ دی ان شیر غیر گازی یکسر رو پیچ برنجی (سنگین) DN-12FM سایز 11/4 اینچ دی ان 11/4 عدد 88,000
25601 شیر غیر گازی صافی دار برنجی (سنگین) DN-11Y1FF سایز 1/2 اینچ دی ان شیر غیر گازی صافی دار برنجی (سنگین) DN-11Y1FF سایز 1/2 اینچ دی ان 1/2 عدد 32,900
25602 شیر غیر گازی صافی داربرنجی (سنگین) DN-11Y1FF سایز 3/4 اینچ دی ان شیر غیر گازی صافی داربرنجی (سنگین) DN-11Y1FF سایز 3/4 اینچ دی ان 3/4 عدد 48,400
25701 شیر گازی یکسر رو پیچ صافی دار برنجی (سنگین) DN-11Y1MF سایز 1/2 اینچ دی ان شیر گازی یکسر رو پیچ صافی دار برنجی (سنگین) DN-11Y1MF سایز 1/2 اینچ دی ان 1/2 عدد 33,900
25702 شیر گازی یکسر رو پیچ صافی دار برنجی (سنگین) DN-11Y1MF سایز 3/4 اینچ دی ان شیر گازی یکسر رو پیچ صافی دار برنجی (سنگین) DN-11Y1MF سایز 3/4 اینچ دی ان 3/4 عدد 49,900
25801 شیر کلکتوری برنجی (جهت لوله 5 لایه) سایز 1/2*16 اینچ دی ان شیر کلکتوری برنجی (جهت لوله 5 لایه) سایز 1/2*16 اینچ دی ان 16*1/2 عدد 19,800
25802 شیر کلکتوری برنجی (جهت لوله 5 لایه) سایز 1/2*20 اینچ دی ان شیر کلکتوری برنجی (جهت لوله 5 لایه) سایز 1/2*20 اینچ دی ان 20*1/2 عدد 24,600
259001 شیر غیر گازی دنده زرد برنجی DN-14L سایز 1/2 اینچ دی ان شیر غیر گازی دنده زرد برنجی DN-14L سایز 1/2 اینچ دی ان 1/2 عدد 22,800
259002 شیر غیر گازی دنده زرد برنجی DN-14L سایز 3/4 اینچ دی ان شیر غیر گازی دنده زرد برنجی DN-14L سایز 3/4 اینچ دی ان 3/4 عدد 31,500
259003 شیر غیر گازی دنده زرد برنجی DN-14L سایز 1 اینچ دی ان شیر غیر گازی دنده زرد برنجی DN-14L سایز 1 اینچ دی ان 1 عدد 56,800
259004 شیر غیر گازی دنده زرد برنجی DN-14L سایز 11/4 اینچ دی ان شیر غیر گازی دنده زرد برنجی DN-14L سایز 11/4 اینچ دی ان 11/4 عدد 88,300
259005 شیر غیر گازی دنده زرد برنجی DN-14L سایز 11/2 اینچ دی ان شیر غیر گازی دنده زرد برنجی DN-14L سایز 11/2 اینچ دی ان 11/2 عدد 142,200
259006 شیر غیر گازی دنده زرد برنجی DN-14L سایز 2 اینچ دی ان شیر غیر گازی دنده زرد برنجی DN-14L سایز 2 اینچ دی ان 2 عدد 216,500
259007 شیر غیر گازی دنده زرد برنجی DN-14L سایز 21/2 اینچ دی ان شیر غیر گازی دنده زرد برنجی DN-14L سایز 21/2 اینچ دی ان 21/2 عدد 549,000
259008 شیر غیر گازی دنده زرد برنجی DN-14L سایز 3 اینچ دی ان شیر غیر گازی دنده زرد برنجی DN-14L سایز 3 اینچ دی ان 3 عدد 829,000
259100 شیر غیر گازی دنده زرد برنجی DN-14L سایز 4 اینچ دی ان شیر غیر گازی دنده زرد برنجی DN-14L سایز 4 اینچ دی ان 4 عدد 1,348,000
2510001 شیر غیر گازی یکسر رو پیچ دنده زرد برنجی DN-15FM سایز 1/2 اینچ دی ان شیر غیر گازی یکسر رو پیچ دنده زرد برنجی DN-15FM سایز 1/2 اینچ دی ان 1/2 عدد 23,200
2510002 شیر غیر گازی یکسر رو پیچ دنده زرد برنجی DN-15FM سایز 3/4 اینچ دی ان شیر غیر گازی یکسر رو پیچ دنده زرد برنجی DN-15FM سایز 3/4 اینچ دی ان 3/4 عدد 33,500
2510003 شیر غیر گازی یکسر رو پیچ دنده زرد برنجی DN-15FM سایز 1 اینچ دی ان شیر غیر گازی یکسر رو پیچ دنده زرد برنجی DN-15FM سایز 1 اینچ دی ان 1 عدد 57,800
2511001 شیر صافی (سنگین) با توری دو لایه استیل برنجی DN-74 سایز 1/2 اینچ دی ان شیر صافی (سنگین) با توری دو لایه استیل برنجی DN-74 سایز 1/2 اینچ دی ان 1/2 عدد 39,800
2511002 شیر صافی (سنگین) با توری دو لایه استیل برنجی DN-74 سایز 3/4 اینچ دی ان شیر صافی (سنگین) با توری دو لایه استیل برنجی DN-74 سایز 3/4 اینچ دی ان 3/4 عدد 49,400
2511003 شیر صافی (سنگین) با توری دو لایه استیل برنجی DN-74 سایز 1 اینچ دی ان شیر صافی (سنگین) با توری دو لایه استیل برنجی DN-74 سایز 1 اینچ دی ان 1 عدد 71,500
2511004 شیر صافی (سنگین) با توری دو لایه استیل برنجی DN-74 سایز 11/4 اینچ دی ان شیر صافی (سنگین) با توری دو لایه استیل برنجی DN-74 سایز 11/4 اینچ دی ان 11/4 عدد 132,000
2511005 شیر صافی (سنگین) با توری دو لایه استیل برنجی DN-74 سایز 11/2 اینچ دی ان شیر صافی (سنگین) با توری دو لایه استیل برنجی DN-74 سایز 11/2 اینچ دی ان 11/2 عدد 158,000
2511006 شیر صافی (سنگین) با توری دو لایه استیل برنجی DN-74 سایز 2 اینچ دی ان شیر صافی (سنگین) با توری دو لایه استیل برنجی DN-74 سایز 2 اینچ دی ان 2 عدد 256,000
2511007 شیر صافی (سنگین) با توری دو لایه استیل برنجی DN-74 سایز 21/2 اینچ دی ان شیر صافی (سنگین) با توری دو لایه استیل برنجی DN-74 سایز 21/2 اینچ دی ان 21/2 عدد 604,000
2511008 شیر صافی (سنگین) با توری دو لایه استیل برنجی DN-74 سایز 3 اینچ دی ان شیر صافی (سنگین) با توری دو لایه استیل برنجی DN-74 سایز 3 اینچ دی ان 3 عدد 738,000
2511100 شیر صافی (سنگین) با توری دو لایه استیل برنجی DN-74 سایز 4 اینچ دی ان شیر صافی (سنگین) با توری دو لایه استیل برنجی DN-74 سایز 4 اینچ دی ان 4 عدد 1,288,000
251301 شیر خودکار دریچه ای برنجی (سنگین) DN-80 سایز 1/2 اینچ دی ان شیر خودکار دریچه ای برنجی (سنگین) DN-80 سایز 1/2 اینچ دی ان 1/2 عدد 29,700
251302 شیر خودکار دریچه ای برنجی (سنگین) DN-80 سایز 3/4 اینچ دی ان شیر خودکار دریچه ای برنجی (سنگین) DN-80 سایز 3/4 اینچ دی ان 3/4 عدد 42,500
251303 شیر خودکار دریچه ای برنجی (سنگین) DN-80 سایز 1 اینچ دی ان شیر خودکار دریچه ای برنجی (سنگین) DN-80 سایز 1 اینچ دی ان 1 عدد 59,800
251304 شیر خودکار دریچه ای برنجی (سنگین) DN-80 سایز 11/4 اینچ دی ان شیر خودکار دریچه ای برنجی (سنگین) DN-80 سایز 11/4 اینچ دی ان 11/4 عدد 118,600
251305 شیر خودکار دریچه ای برنجی (سنگین) DN-80 سایز 11/2 اینچ دی ان شیر خودکار دریچه ای برنجی (سنگین) DN-80 سایز 11/2 اینچ دی ان 11/2 عدد 129,800
251306 شیر خودکار دریچه ای برنجی (سنگین) DN-80 سایز 2 اینچ دی ان شیر خودکار دریچه ای برنجی (سنگین) DN-80 سایز 2 اینچ دی ان 2 عدد 219,400
251307 شیر خودکار دریچه ای برنجی (سنگین) DN-80 سایز 21/2 اینچ دی ان شیر خودکار دریچه ای برنجی (سنگین) DN-80 سایز 21/2 اینچ دی ان 21/2 عدد 369,000
251308 شیر خودکار دریچه ای برنجی (سنگین) DN-80 سایز 3 اینچ دی ان شیر خودکار دریچه ای برنجی (سنگین) DN-80 سایز 3 اینچ دی ان 3 عدد 588,000
251310 شیر خودکار دریچه ای برنجی (سنگین) DN-80 سایز 4 اینچ دی ان شیر خودکار دریچه ای برنجی (سنگین) DN-80 سایز 4 اینچ دی ان 4 عدد 1,138,000
251401 شیر رادیاتور شیر زانویی بالا برنجی سایز 1/2 اینچ دی ان شیر رادیاتور شیر زانویی بالا برنجی سایز 1/2 اینچ دی ان 1/2 عدد 34,200
251412 شیر رادیاتور شیر زانویی پایین برنجی سایز 1/2 اینچ دی ان شیر رادیاتور شیر زانویی پایین برنجی سایز 1/2 اینچ دی ان 1/2 عدد 24,200
2515001 شیر خودکار فنری برنجی (سنگین) DN-30L سایز 1/2 اینچ دی ان شیر خودکار فنری برنجی (سنگین) DN-30L سایز 1/2 اینچ دی ان 1/2 عدد 22,500
2515002 شیر خودکار فنری برنجی (سنگین) DN-30L سایز 3/4 اینچ دی ان شیر خودکار فنری برنجی (سنگین) DN-30L سایز 3/4 اینچ دی ان 3/4 عدد 31,800
2515003 شیر خودکار فنری برنجی (سنگین) DN-30L سایز 1 اینچ دی ان شیر خودکار فنری برنجی (سنگین) DN-30L سایز 1 اینچ دی ان 1 عدد 49,800
2515004 شیر خودکار فنری برنجی (سنگین) DN-30L سایز 11/4 اینچ دی ان شیر خودکار فنری برنجی (سنگین) DN-30L سایز 11/4 اینچ دی ان 11/4 عدد 69,300
2515005 شیر خودکار فنری برنجی (سنگین) DN-30L سایز 11/2 اینچ دی ان شیر خودکار فنری برنجی (سنگین) DN-30L سایز 11/2 اینچ دی ان 11/2 عدد 107,000
2515006 شیر خودکار فنری برنجی (سنگین) DN-30L سایز 2 اینچ دی ان شیر خودکار فنری برنجی (سنگین) DN-30L سایز 2 اینچ دی ان 2 عدد 149,000
2515007 شیر خودکار فنری برنجی (سنگین) DN-30L سایز 21/2 اینچ دی ان شیر خودکار فنری برنجی (سنگین) DN-30L سایز 21/2 اینچ دی ان 21/2 عدد 424,000
2515008 شیر خودکار فنری برنجی (سنگین) DN-30L سایز 3 اینچ دی ان شیر خودکار فنری برنجی (سنگین) DN-30L سایز 3 اینچ دی ان 3 عدد 669,000
251603 شیر خودکار سوپاپی برنجی (سنگین) DN-30F سایز 1 اینچ دی ان شیر خودکار سوپاپی برنجی (سنگین) DN-30F سایز 1 اینچ دی ان 1 عدد 32,900
251606 شیر خودکار سوپاپی برنجی (سنگین) DN-30F سایز 2 اینچ دی ان شیر خودکار سوپاپی برنجی (سنگین) DN-30F سایز 2 اینچ دی ان 2 عدد 99,800
251705 شیر آتش نشانی برنجی DN-100 سایز 11/2 اینچ دی ان شیر آتش نشانی برنجی DN-100 سایز 11/2 اینچ دی ان 11/2 عدد 158,000
251706 شیر آتش نشانی برنجی DN-100 سایز 2 اینچ دی ان شیر آتش نشانی برنجی DN-100 سایز 2 اینچ دی ان 2 عدد 277,000
251707 شیر آتش نشانی برنجی DN-100 سایز 21/2 اینچ دی ان شیر آتش نشانی برنجی DN-100 سایز 21/2 اینچ دی ان 21/2 عدد 404,000
251801 شیر شلنگی دسته گازی (نفتی) آبی برنجی (سنگین) DN-43 سایز 1/2 اینچ دی ان شیر شلنگی دسته گازی (نفتی) آبی برنجی (سنگین) DN-43 سایز 1/2 اینچ دی ان 1/2 عدد 41,400
251802 شیر شلنگی دسته گازی (نفتی) آبی برنجی (سنگین) DN-43 سایز 3/4 اینچ دی ان شیر شلنگی دسته گازی (نفتی) آبی برنجی (سنگین) DN-43 سایز 3/4 اینچ دی ان 3/4 عدد 54,800
251803 شیر شلنگی دسته گازی (نفتی) آبی برنجی (سنگین) DN-43 سایز 1 اینچ دی ان شیر شلنگی دسته گازی (نفتی) آبی برنجی (سنگین) DN-43 سایز 1 اینچ دی ان 1 عدد 74,300
251901 شیر شلنگی دسته گازی (نفتی) آبی برنجی (معمولی) DN-43A سایز 1/2 اینچ دی ان شیر شلنگی دسته گازی (نفتی) آبی برنجی (معمولی) DN-43A سایز 1/2 اینچ دی ان 1/2 عدد 38,300
251902 شیر شلنگی دسته گازی (نفتی) آبی برنجی (معمولی) DN-43A سایز3/4 اینچ دی ان شیر شلنگی دسته گازی (نفتی) آبی برنجی (معمولی) DN-43A سایز3/4 اینچ دی ان 3/4 عدد 49,800
251903 شیر شلنگی دسته گازی (نفتی) آبی برنجی (معمولی) DN-43A سایز 1 اینچ دی ان شیر شلنگی دسته گازی (نفتی) آبی برنجی (معمولی) DN-43A سایز 1 اینچ دی ان 1 عدد 69,600
252001 شیر شلنگی دسته گازی (نفتی) قفلی برنجی (بسته بندی وکیوم) DN-47 سایز1/2 اینچ دی ان شیر شلنگی دسته گازی (نفتی) قفلی برنجی (بسته بندی وکیوم) DN-47 سایز1/2 اینچ دی ان 1/2 عدد 33,600
252201 شیر شلنگی طرح الماس آلمان برنجی (معمولی) زرد DN-1031 سایز 1/2 اینچ دی ان شیر شلنگی طرح الماس آلمان برنجی (معمولی) زرد DN-1031 سایز 1/2 اینچ دی ان 1/2 عدد 45,500
252202 شیر شلنگی طرح الماس آلمان برنجی (معمولی) کرم DN-1032 سایز 1/2 اینچ دی ان شیر شلنگی طرح الماس آلمان برنجی (معمولی) کرم DN-1032 سایز 1/2 اینچ دی ان 1/2 عدد 46,900
جمع کل
مشاهده سبد خرید