با ما تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد کالا تصویر نام کالا سایز واحد قیمت (ت) بازه تخفیف تعداد جمع (ت) جمع با تخفیف (ت)
2420103 شیر پروانه ای ویفری اهرمی چدنی pn10 سایز 1 اینچ میراب شیر پروانه ای ویفری اهرمی چدنی pn10 سایز 1 اینچ میراب 1 عدد 315,100
2420106 شیر پروانه ای ویفری اهرمی چدنی pn10 سایز 2 اینچ میراب شیر پروانه ای ویفری اهرمی چدنی pn10 سایز 2 اینچ میراب 2 عدد 394,450
2420107 شیر پروانه ای ویفری اهرمی چدنی pn10 سایز 2/5 اینچ میراب شیر پروانه ای ویفری اهرمی چدنی pn10 سایز 2/5 اینچ میراب 2/5 عدد 417,450
2420108 شیر پروانه ای ویفری اهرمی چدنی pn10 سایز 3 اینچ میراب شیر پروانه ای ویفری اهرمی چدنی pn10 سایز 3 اینچ میراب 3 عدد 526,700
2420110 شیر پروانه ای ویفری اهرمی چدنی pn10 سایز 4 اینچ میراب شیر پروانه ای ویفری اهرمی چدنی pn10 سایز 4 اینچ میراب 4 عدد 601,450
2420112 شیر پروانه ای ویفری اهرمی چدنی pn10 سایز 5 اینچ میراب شیر پروانه ای ویفری اهرمی چدنی pn10 سایز 5 اینچ میراب 5 عدد 725,650
2420115 شیر پروانه ای ویفری اهرمی چدنی pn10 سایز 6 اینچ میراب شیر پروانه ای ویفری اهرمی چدنی pn10 سایز 6 اینچ میراب 6 عدد 997,050
2420120 شیر پروانه ای ویفری اهرمی چدنی pn10 سایز 8 اینچ میراب شیر پروانه ای ویفری اهرمی چدنی pn10 سایز 8 اینچ میراب 8 عدد 1,340,900
2420203 شیر پروانه ای ویفری اهرمی چدنی pn16 سایز 1 اینچ میراب شیر پروانه ای ویفری اهرمی چدنی pn16 سایز 1 اینچ میراب 1 عدد 327,750
2420206 شیر پروانه ای ویفری اهرمی چدنی pn16 سایز 2 اینچ میراب شیر پروانه ای ویفری اهرمی چدنی pn16 سایز 2 اینچ میراب 2 عدد 409,400
2420207 شیر پروانه ای ویفری اهرمی چدنی pn16 سایز 2/5 اینچ میراب شیر پروانه ای ویفری اهرمی چدنی pn16 سایز 2/5 اینچ میراب 2/5 عدد 434,700
2420208 شیر پروانه ای ویفری اهرمی چدنی pn16 سایز 3 اینچ میراب شیر پروانه ای ویفری اهرمی چدنی pn16 سایز 3 اینچ میراب 3 عدد 542,800
2420210 شیر پروانه ای ویفری اهرمی چدنی pn16 سایز 4 اینچ میراب شیر پروانه ای ویفری اهرمی چدنی pn16 سایز 4 اینچ میراب 4 عدد 625,600
2420212 شیر پروانه ای ویفری اهرمی چدنی pn16 سایز 5 اینچ میراب شیر پروانه ای ویفری اهرمی چدنی pn16 سایز 5 اینچ میراب 5 عدد 754,400
2420215 شیر پروانه ای ویفری اهرمی چدنی pn16 سایز 6 اینچ میراب شیر پروانه ای ویفری اهرمی چدنی pn16 سایز 6 اینچ میراب 6 عدد 1,037,300
242303 شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn10 سایز 1 اینچ میراب شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn10 سایز 1 اینچ میراب 1 عدد 723,350
242306 شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn10 سایز 2 اینچ میراب شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn10 سایز 2 اینچ میراب 2 عدد 814,200
242307 شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn10 سایز 2/5 اینچ میراب شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn10 سایز 2/5 اینچ میراب 2/5 عدد 842,950
242308 شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn10 سایز 3 اینچ میراب شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn10 سایز 3 اینچ میراب 3 عدد 961,400
242310 شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn10 سایز 4 اینچ میراب شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn10 سایز 4 اینچ میراب 4 عدد 1,010,850
242312 شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn10 سایز 5 اینچ میراب شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn10 سایز 5 اینچ میراب 5 عدد 1,147,700
242315 شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn10 سایز 6 اینچ میراب شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn10 سایز 6 اینچ میراب 6 عدد 1,451,300
242320 شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn10 سایز 8 اینچ میراب شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn10 سایز 8 اینچ میراب 8 عدد 1,829,650
242325 شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn10 سایز 10 اینچ میراب شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn10 سایز 10 اینچ میراب 10 عدد 4,261,900
242330 شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn10 سایز 12 اینچ میراب شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn10 سایز 12 اینچ میراب 12 عدد 4,554,000
242335 شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn10 سایز 14 اینچ میراب شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn10 سایز 14 اینچ میراب 14 عدد 7,119,650
242340 شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn10 سایز 16 اینچ میراب شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn10 سایز 16 اینچ میراب 16 عدد 0
2420403 شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn16 سایز 1 اینچ میراب شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn16 سایز 1 اینچ میراب 1 عدد 745,200
2420406 شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn16 سایز 2 اینچ میراب شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn16 سایز 2 اینچ میراب 2 عدد 839,500
2420407 شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn16 سایز 2/5 اینچ میراب شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn16 سایز 2/5 اینچ میراب 2/5 عدد 868,250
2420408 شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn16 سایز 3 اینچ میراب شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn16 سایز 3 اینچ میراب 3 عدد 990,150
2420410 شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn16 سایز 4 اینچ میراب شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn16 سایز 4 اینچ میراب 4 عدد 1,041,900
2420412 شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn16 سایز 5 اینچ میراب شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn16 سایز 5 اینچ میراب 5 عدد 1,182,200
2420415 شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn16 سایز 6 اینچ میراب شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn16 سایز 6 اینچ میراب 6 عدد 1,495,000
2420420 شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn16 سایز 8 اینچ میراب شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn16 سایز 8 اینچ میراب 8 عدد 1,884,850
2420425 شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn16 سایز 10 اینچ میراب شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn16 سایز 10 اینچ میراب 10 عدد 3,239,550
2420430 شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn16 سایز 12 اینچ میراب شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn16 سایز 12 اینچ میراب 12 عدد 4,690,850
2420435 شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn16 سایز 14 اینچ میراب شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn16 سایز 14 اینچ میراب 14 عدد 7,332,400
2420440 شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn16 سایز 16 اینچ میراب شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn16 سایز 16 اینچ میراب 16 عدد 0
2420506 شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn10 opt سایز 2 اینچ میراب شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn10 opt سایز 2 اینچ میراب 2 عدد 495,650
2420507 شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn10 opt سایز 2/5 اینچ میراب شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn10 opt سایز 2/5 اینچ میراب 2/5 عدد 569,250
2420508 شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn10 opt سایز 3 اینچ میراب شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn10 opt سایز 3 اینچ میراب 3 عدد 707,250
2420510 شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn10 opt سایز 4 اینچ میراب شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn10 opt سایز 4 اینچ میراب 4 عدد 870,550
2420512 شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn10 opt سایز 5 اینچ میراب شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn10 opt سایز 5 اینچ میراب 5 عدد 1,077,550
2420515 شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn10 opt سایز 6 اینچ میراب شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn10 opt سایز 6 اینچ میراب 6 عدد 1,542,150
2420520 شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn10 opt سایز 8 اینچ میراب شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn10 opt سایز 8 اینچ میراب 8 عدد 2,419,600
2420525 شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn10 opt سایز 10 اینچ میراب شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn10 opt سایز 10 اینچ میراب 10 عدد 4,412,550
2420530 شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn10 opt سایز 12 اینچ میراب شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn10 opt سایز 12 اینچ میراب 12 عدد 6,042,100
2420535 شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn10 opt سایز 14 اینچ میراب شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn10 opt سایز 14 اینچ میراب 14 عدد 8,523,800
2420606 شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn16 opt سایز 2 اینچ میراب شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn16 opt سایز 2 اینچ میراب 2 عدد 511,750
2420607 شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn16 opt سایز 2/5 اینچ میراب شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn16 opt سایز 2/5 اینچ میراب 2/5 عدد 586,500
2420608 شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn16 opt سایز 3 اینچ میراب شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn16 opt سایز 3 اینچ میراب 3 عدد 727,950
2420610 شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn16 opt سایز 4 اینچ میراب شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn16 opt سایز 4 اینچ میراب 4 عدد 897,000
2420612 شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn16 opt سایز 5 اینچ میراب شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn16 opt سایز 5 اینچ میراب 5 عدد 1,110,900
2420615 شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn16 opt سایز 6 اینچ میراب شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn16 opt سایز 6 اینچ میراب 6 عدد 1,588,150
2420620 شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn16 opt سایز 8 اینچ میراب شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn16 opt سایز 8 اینچ میراب 8 عدد 2,525,400
2420625 شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn16 opt سایز 10 اینچ میراب شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn16 opt سایز 10 اینچ میراب 10 عدد 4,606,900
2420630 شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn16 opt سایز 12 اینچ میراب شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn16 opt سایز 12 اینچ میراب 12 عدد 6,307,750
2420635 شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn16 opt سایز 14 اینچ میراب شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn16 opt سایز 14 اینچ میراب 14 عدد 8,898,700
2420706 شیر فلکه کشویی چدنی زبانه فلزی رینگ استیل pn10/pn16  سایز 2 اینچ میراب شیر فلکه کشویی چدنی زبانه فلزی رینگ استیل pn10/pn16 سایز 2 اینچ میراب 2 عدد 1,378,850
2420707 شیر فلکه کشویی چدنی زبانه فلزی رینگ استیل pn10/pn16  سایز 2/5 اینچ میراب شیر فلکه کشویی چدنی زبانه فلزی رینگ استیل pn10/pn16 سایز 2/5 اینچ میراب 2/5 عدد 1,566,300
2420708 شیر فلکه کشویی چدنی زبانه فلزی رینگ استیل pn10/pn16  سایز 3 اینچ میراب شیر فلکه کشویی چدنی زبانه فلزی رینگ استیل pn10/pn16 سایز 3 اینچ میراب 3 عدد 2,080,350
2420710 شیر فلکه کشویی چدنی زبانه فلزی رینگ استیل pn10/pn16  سایز 4 اینچ میراب شیر فلکه کشویی چدنی زبانه فلزی رینگ استیل pn10/pn16 سایز 4 اینچ میراب 4 عدد 2,807,150
2420712 شیر فلکه کشویی چدنی زبانه فلزی رینگ استیل pn10/pn16  سایز 5 اینچ میراب شیر فلکه کشویی چدنی زبانه فلزی رینگ استیل pn10/pn16 سایز 5 اینچ میراب 5 عدد 3,208,500
2420715 شیر فلکه کشویی چدنی زبانه فلزی رینگ استیل pn10/pn16  سایز 6 اینچ میراب شیر فلکه کشویی چدنی زبانه فلزی رینگ استیل pn10/pn16 سایز 6 اینچ میراب 6 عدد 3,923,800
2420720 شیر فلکه کشویی چدنی زبانه فلزی رینگ استیل pn10/pn16  سایز 8 اینچ میراب شیر فلکه کشویی چدنی زبانه فلزی رینگ استیل pn10/pn16 سایز 8 اینچ میراب 8 عدد 6,042,100
2420725 شیر فلکه کشویی چدنی زبانه فلزی رینگ استیل pn10/pn16  سایز 10 اینچ میراب شیر فلکه کشویی چدنی زبانه فلزی رینگ استیل pn10/pn16 سایز 10 اینچ میراب 10 عدد 9,802,600
2420730 شیر فلکه کشویی چدنی زبانه فلزی رینگ استیل pn10/pn16  سایز 12 اینچ میراب شیر فلکه کشویی چدنی زبانه فلزی رینگ استیل pn10/pn16 سایز 12 اینچ میراب 12 عدد 13,612,550
2420735 شیر فلکه کشویی چدنی زبانه فلزی رینگ استیل pn10/pn16  سایز 14 اینچ میراب شیر فلکه کشویی چدنی زبانه فلزی رینگ استیل pn10/pn16 سایز 14 اینچ میراب 14 عدد 17,899,750
2420806 شیر یکطرفه دریچه ای چدنی pn10/pn16،سایز 2 اینچ میراب شیر یکطرفه دریچه ای چدنی pn10/pn16،سایز 2 اینچ میراب 2 عدد 646,300
2420807 شیر یکطرفه دریچه ای چدنی pn10/pn16،سایز 2/5 اینچ میراب شیر یکطرفه دریچه ای چدنی pn10/pn16،سایز 2/5 اینچ میراب 2/5 عدد 757,850
2420808 شیر یکطرفه دریچه ای چدنی pn10/pn16،سایز 3 اینچ میراب شیر یکطرفه دریچه ای چدنی pn10/pn16،سایز 3 اینچ میراب 3 عدد 964,850
2420810 شیر یکطرفه دریچه ای چدنی pn10/pn16،سایز 4 اینچ میراب شیر یکطرفه دریچه ای چدنی pn10/pn16،سایز 4 اینچ میراب 4 عدد 1,171,850
2420812 شیر یکطرفه دریچه ای چدنی pn10/pn16،سایز 5 اینچ میراب شیر یکطرفه دریچه ای چدنی pn10/pn16،سایز 5 اینچ میراب 5 عدد 1,528,350
2420815 شیر یکطرفه دریچه ای چدنی pn10/pn16،سایز 6 اینچ میراب شیر یکطرفه دریچه ای چدنی pn10/pn16،سایز 6 اینچ میراب 6 عدد 2,087,250
2420820 شیر یکطرفه دریچه ای چدنی pn10/pn16،سایز 8 اینچ میراب شیر یکطرفه دریچه ای چدنی pn10/pn16،سایز 8 اینچ میراب 8 عدد 3,622,500
2420906 شیر صافی تیپ Y چدنی pn10،سایز 2 اینچ میراب شیر صافی تیپ Y چدنی pn10،سایز 2 اینچ میراب 2 عدد 443,900
2420907 شیر صافی تیپ Y چدنی pn10،سایز 2/5 اینچ میراب شیر صافی تیپ Y چدنی pn10،سایز 2/5 اینچ میراب 2/5 عدد 619,850
2420908 شیر صافی تیپ Y چدنی pn10،سایز 3 اینچ میراب شیر صافی تیپ Y چدنی pn10،سایز 3 اینچ میراب 3 عدد 694,600
2420910 شیر صافی تیپ Y چدنی pn10،سایز 4 اینچ میراب شیر صافی تیپ Y چدنی pn10،سایز 4 اینچ میراب 4 عدد 895,850
2420912 شیر صافی تیپ Y چدنی pn10،سایز 5 اینچ میراب شیر صافی تیپ Y چدنی pn10،سایز 5 اینچ میراب 5 عدد 1,222,450
2420915 شیر صافی تیپ Y چدنی pn10،سایز 6 اینچ میراب شیر صافی تیپ Y چدنی pn10،سایز 6 اینچ میراب 6 عدد 1,880,250
2420920 شیر صافی تیپ Y چدنی pn10،سایز 8 اینچ میراب شیر صافی تیپ Y چدنی pn10،سایز 8 اینچ میراب 8 عدد 3,171,700
2420925 شیر صافی تیپ Y چدنی pn10،سایز 10 اینچ میراب شیر صافی تیپ Y چدنی pn10،سایز 10 اینچ میراب 10 عدد 4,988,700
2420930 شیر صافی تیپ Y چدنی pn10،سایز 12 اینچ میراب شیر صافی تیپ Y چدنی pn10،سایز 12 اینچ میراب 12 عدد 7,821,150
2421006 شیر صافی تیپ Y چدنی pn16،سایز 2 اینچ میراب شیر صافی تیپ Y چدنی pn16،سایز 2 اینچ میراب 2 عدد 443,900
2421007 شیر صافی تیپ Y چدنی pn16،سایز 2/5 اینچ میراب شیر صافی تیپ Y چدنی pn16،سایز 2/5 اینچ میراب 2/5 عدد 619,850
2421008 شیر صافی تیپ Y چدنی pn16،سایز 3 اینچ میراب شیر صافی تیپ Y چدنی pn16،سایز 3 اینچ میراب 3 عدد 694,600
2421010 شیر صافی تیپ Y چدنی pn16،سایز 4 اینچ میراب شیر صافی تیپ Y چدنی pn16،سایز 4 اینچ میراب 4 عدد 895,850
2421012 شیر صافی تیپ Y چدنی pn16،سایز 5 اینچ میراب شیر صافی تیپ Y چدنی pn16،سایز 5 اینچ میراب 5 عدد 1,222,450
2421015 شیر صافی تیپ Y چدنی pn16،سایز 6 اینچ میراب شیر صافی تیپ Y چدنی pn16،سایز 6 اینچ میراب 6 عدد 1,880,250
2421020 شیر صافی تیپ Y چدنی pn16،سایز 8 اینچ میراب شیر صافی تیپ Y چدنی pn16،سایز 8 اینچ میراب 8 عدد 3,259,100
2421025 شیر صافی تیپ Y چدنی pn16،سایز 10 اینچ میراب شیر صافی تیپ Y چدنی pn16،سایز 10 اینچ میراب 10 عدد 5,201,450
2421030 شیر صافی تیپ Y چدنی pn16،سایز 12 اینچ میراب شیر صافی تیپ Y چدنی pn16،سایز 12 اینچ میراب 12 عدد 8,147,750
2421106 شیر فلکه کشویی گلاب چدنی pn10،سایز 2 اینچ میراب شیر فلکه کشویی گلاب چدنی pn10،سایز 2 اینچ میراب 2 عدد 983,250
2421107 شیر فلکه کشویی گلاب چدنی pn10،سایز 2/5 اینچ میراب شیر فلکه کشویی گلاب چدنی pn10،سایز 2/5 اینچ میراب 2/5 عدد 1,397,250
2421108 شیر فلکه کشویی گلاب چدنی pn10،سایز 3 اینچ میراب شیر فلکه کشویی گلاب چدنی pn10،سایز 3 اینچ میراب 3 عدد 1,601,950
2421110 شیر فلکه کشویی گلاب چدنی pn10،سایز 4 اینچ میراب شیر فلکه کشویی گلاب چدنی pn10،سایز 4 اینچ میراب 4 عدد 2,305,750
2421112 شیر فلکه کشویی گلاب چدنی pn10،سایز 5 اینچ میراب شیر فلکه کشویی گلاب چدنی pn10،سایز 5 اینچ میراب 5 عدد 3,280,950
2421115 شیر فلکه کشویی گلاب چدنی pn10،سایز 6 اینچ میراب شیر فلکه کشویی گلاب چدنی pn10،سایز 6 اینچ میراب 6 عدد 3,957,150
2421120 شیر فلکه کشویی گلاب چدنی pn10،سایز 8 اینچ میراب شیر فلکه کشویی گلاب چدنی pn10،سایز 8 اینچ میراب 8 عدد 6,267,500
2421225 شیر فلکه کشویی گلاب چدنی pn16،سایز 10 اینچ میراب شیر فلکه کشویی گلاب چدنی pn16،سایز 10 اینچ میراب 10 عدد 0
2421206 شیر فلکه کشویی گلاب چدنی pn16،سایز 2 اینچ میراب شیر فلکه کشویی گلاب چدنی pn16،سایز 2 اینچ میراب 2 عدد 983,250
2421207 شیر فلکه کشویی گلاب چدنی pn16،سایز 2/5 اینچ میراب شیر فلکه کشویی گلاب چدنی pn16،سایز 2/5 اینچ میراب 2/5 عدد 1,397,250
2421208 شیر فلکه کشویی گلاب چدنی pn16،سایز 3 اینچ میراب شیر فلکه کشویی گلاب چدنی pn16،سایز 3 اینچ میراب 3 عدد 1,601,950
2421210 شیر فلکه کشویی گلاب چدنی pn16،سایز 4 اینچ میراب شیر فلکه کشویی گلاب چدنی pn16،سایز 4 اینچ میراب 4 عدد 2,305,750
2421212 شیر فلکه کشویی گلاب چدنی pn16،سایز 5 اینچ میراب شیر فلکه کشویی گلاب چدنی pn16،سایز 5 اینچ میراب 5 عدد 3,280,950
2421215 شیر فلکه کشویی گلاب چدنی pn16،سایز 6 اینچ میراب شیر فلکه کشویی گلاب چدنی pn16،سایز 6 اینچ میراب 6 عدد 3,957,150
2421220 شیر فلکه کشویی گلاب چدنی pn16،سایز 8 اینچ میراب شیر فلکه کشویی گلاب چدنی pn16،سایز 8 اینچ میراب 8 عدد 6,518,200
2421225 شیر فلکه کشویی گلاب چدنی pn16،سایز 10 اینچ میراب شیر فلکه کشویی گلاب چدنی pn16،سایز 10 اینچ میراب 10 عدد 5,800,000
2421306 شیر فلکه کشویی چاقویی چدنی pn10/pn16،سایز 2 اینچ میراب شیر فلکه کشویی چاقویی چدنی pn10/pn16،سایز 2 اینچ میراب 2 عدد 1,691,650
2421307 شیر فلکه کشویی چاقویی چدنی pn10/pn16،سایز 2/5 اینچ میراب شیر فلکه کشویی چاقویی چدنی pn10/pn16،سایز 2/5 اینچ میراب 2/5 عدد 1,817,000
2421308 شیر فلکه کشویی چاقویی چدنی pn10/pn16،سایز 3 اینچ میراب شیر فلکه کشویی چاقویی چدنی pn10/pn16،سایز 3 اینچ میراب 3 عدد 2,156,250
2421310 شیر فلکه کشویی چاقویی چدنی pn10/pn16،سایز 4 اینچ میراب شیر فلکه کشویی چاقویی چدنی pn10/pn16،سایز 4 اینچ میراب 4 عدد 2,318,400
2421312 شیر فلکه کشویی چاقویی چدنی pn10/pn16،سایز 5 اینچ میراب شیر فلکه کشویی چاقویی چدنی pn10/pn16،سایز 5 اینچ میراب 5 عدد 2,719,750
2421315 شیر فلکه کشویی چاقویی چدنی pn10/pn16،سایز 6 اینچ میراب شیر فلکه کشویی چاقویی چدنی pn10/pn16،سایز 6 اینچ میراب 6 عدد 2,957,800
2421320 شیر فلکه کشویی چاقویی چدنی pn10/pn16،سایز 8 اینچ میراب شیر فلکه کشویی چاقویی چدنی pn10/pn16،سایز 8 اینچ میراب 8 عدد 4,687,400
2421325 شیر فلکه کشویی چاقویی چدنی pn10/pn16،سایز 10 اینچ میراب شیر فلکه کشویی چاقویی چدنی pn10/pn16،سایز 10 اینچ میراب 10 عدد 6,768,900
2421410 شیر آتش نشانی ایستاده چدنی pn16،سایز 4 اینچ میراب شیر آتش نشانی ایستاده چدنی pn16،سایز 4 اینچ میراب 4 عدد 6,267,500
2421508 شیر آتش نشانی دفنی چدنی pn16،سایز 3 اینچ میراب شیر آتش نشانی دفنی چدنی pn16،سایز 3 اینچ میراب 3 عدد 1,128,150
2421510 شیر آتش نشانی دفنی چدنی pn16،سایز 4 اینچ میراب شیر آتش نشانی دفنی چدنی pn16،سایز 4 اینچ میراب 4 عدد 1,166,100
جمع کل
مشاهده سبد خرید