مشخصات فنی

کد کالا تصویر نام کالا سایز واحد قیمت (ت) بازه تخفیف تعداد جمع (ت) جمع با تخفیف (ت)
241105 شیر فلکه چدنی pn10 کشویی زبانه برنزی سایز 11/2 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn10 کشویی زبانه برنزی سایز 11/2 اینچ وگ امید گلستان 11/2 عدد 253,000 10%
241106 شیر فلکه چدنی pn10 کشویی زبانه برنزی سایز 2 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn10 کشویی زبانه برنزی سایز 2 اینچ وگ امید گلستان 2 عدد 292,000 10%
241107 شیر فلکه چدنی pn10 کشویی زبانه برنزی سایز 21/2 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn10 کشویی زبانه برنزی سایز 21/2 اینچ وگ امید گلستان 21/2 عدد 344,000 10%
241108 شیر فلکه چدنی pn10 کشویی زبانه برنزی سایز 3 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn10 کشویی زبانه برنزی سایز 3 اینچ وگ امید گلستان 3 عدد 396,000 10%
241110 شیر فلکه چدنی pn10 کشویی زبانه برنزی سایز 4 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn10 کشویی زبانه برنزی سایز 4 اینچ وگ امید گلستان 4 عدد 474,000 10%
241112 شیر فلکه چدنی pn10 کشویی زبانه برنزی سایز 5 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn10 کشویی زبانه برنزی سایز 5 اینچ وگ امید گلستان 5 عدد 604,000 10%
241115 شیر فلکه چدنی pn10 کشویی زبانه برنزی سایز 6 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn10 کشویی زبانه برنزی سایز 6 اینچ وگ امید گلستان 6 عدد 773,000 10%
241120 شیر فلکه چدنی pn10 کشویی زبانه برنزی سایز 8 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn10 کشویی زبانه برنزی سایز 8 اینچ وگ امید گلستان 8 عدد 1,072,000 10%
241125 شیر فلکه چدنی pn10 کشویی زبانه برنزی سایز 10 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn10 کشویی زبانه برنزی سایز 10 اینچ وگ امید گلستان 10 عدد 1,722,000 10%
241130 شیر فلکه چدنی pn10 کشویی زبانه برنزی سایز 12 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn10 کشویی زبانه برنزی سایز 12 اینچ وگ امید گلستان 12 عدد 2,242,000 10%
241135 شیر فلکه چدنی pn10 کشویی زبانه برنزی سایز 14 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn10 کشویی زبانه برنزی سایز 14 اینچ وگ امید گلستان 14 عدد 4,220,000 10%
241140 شیر فلکه چدنی pn10 کشویی زبانه برنزی سایز 16 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn10 کشویی زبانه برنزی سایز 16 اینچ وگ امید گلستان 16 عدد 5,167,000 10%
241205 شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه برنزی سایز 11/2 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه برنزی سایز 11/2 اینچ وگ امید گلستان 11/2 عدد 305,000 10%
241206 شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه برنزی سایز 2 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه برنزی سایز 2 اینچ وگ امید گلستان 2 عدد 357,000 10%
241207 شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه برنزی سایز 21/2 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه برنزی سایز 21/2 اینچ وگ امید گلستان 21/2 عدد 409,000 10%
241208 شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه برنزی سایز 3 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه برنزی سایز 3 اینچ وگ امید گلستان 3 عدد 474,000 10%
241210 شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه برنزی سایز 4 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه برنزی سایز 4 اینچ وگ امید گلستان 4 عدد 565,000 10%
241212 شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه برنزی سایز 5 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه برنزی سایز 5 اینچ وگ امید گلستان 5 عدد 695,000 10%
241215 شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه برنزی سایز 6 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه برنزی سایز 6 اینچ وگ امید گلستان 6 عدد 903,000 10%
241220 شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه برنزی سایز 8 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه برنزی سایز 8 اینچ وگ امید گلستان 8 عدد 1,267,000 10%
241225 شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه برنزی سایز 10 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه برنزی سایز 10 اینچ وگ امید گلستان 10 عدد 2,047,000 10%
241230 شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه برنزی سایز 12 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه برنزی سایز 12 اینچ وگ امید گلستان 12 عدد 2,567,000 10%
241235 شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه برنزی سایز 14 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه برنزی سایز 14 اینچ وگ امید گلستان 14 عدد 4,870,000 10%
241240 شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه برنزی سایز 16 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه برنزی سایز 16 اینچ وگ امید گلستان 16 عدد 5,752,000 10%
241406 شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه پلاستیکی سایز 2 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه پلاستیکی سایز 2 اینچ وگ امید گلستان 2 عدد 253,000 10%
241407 شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه پلاستیکی سایز 21/2 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه پلاستیکی سایز 21/2 اینچ وگ امید گلستان 21/2 عدد 305,000 10%
241408 شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه پلاستیکی سایز 3 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه پلاستیکی سایز 3 اینچ وگ امید گلستان 3 عدد 331,000 10%
241410 شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه پلاستیکی سایز 4 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه پلاستیکی سایز 4 اینچ وگ امید گلستان 4 عدد 422,000 10%
241412 شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه پلاستیکی سایز 5 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه پلاستیکی سایز 5 اینچ وگ امید گلستان 5 عدد 552,000 10%
241415 شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه پلاستیکی سایز 6 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه پلاستیکی سایز 6 اینچ وگ امید گلستان 6 عدد 682,000 10%
241420 شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه پلاستیکی سایز 8 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه پلاستیکی سایز 8 اینچ وگ امید گلستان 8 عدد 1,033,000 10%
241425 شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه پلاستیکی سایز 10 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه پلاستیکی سایز 10 اینچ وگ امید گلستان 10 عدد 1,527,000 10%
241430 شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه پلاستیکی سایز 12 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه پلاستیکی سایز 12 اینچ وگ امید گلستان 12 عدد 2,112,000 10%
241503 شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی بخار سایز 1 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی بخار سایز 1 اینچ وگ امید گلستان 1 عدد 198,000 10%
241504 شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی بخار سایز 11/4 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی بخار سایز 11/4 اینچ وگ امید گلستان 11/4 عدد 211,000 10%
241505 شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی بخار سایز 11/2 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی بخار سایز 11/2 اینچ وگ امید گلستان 11/2 عدد 237,000 10%
241506 شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی بخار سایز 2 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی بخار سایز 2 اینچ وگ امید گلستان 2 عدد 292,000 10%
241507 شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی بخار سایز 21/2 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی بخار سایز 21/2 اینچ وگ امید گلستان 21/2 عدد 383,000 10%
241508 شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی بخار سایز 3 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی بخار سایز 3 اینچ وگ امید گلستان 3 عدد 474,000 10%
241510 شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی بخار سایز 4 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی بخار سایز 4 اینچ وگ امید گلستان 4 عدد 552,000 10%
241512 شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی بخار سایز 5 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی بخار سایز 5 اینچ وگ امید گلستان 5 عدد 812,000 10%
241515 شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی بخار سایز 6 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی بخار سایز 6 اینچ وگ امید گلستان 6 عدد 1,137,000 10%
241520 شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی بخار سایز 8 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی بخار سایز 8 اینچ وگ امید گلستان 8 عدد 2,073,000 10%
241601 شیر فلکه چدنی 180 درجه سوزنی بخار سایز 1/2 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 180 درجه سوزنی بخار سایز 1/2 اینچ وگ امید گلستان 1/2 عدد 162,000 10%
241602 شیر فلکه چدنی 180 درجه سوزنی بخار سایز 3/4 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 180 درجه سوزنی بخار سایز 3/4 اینچ وگ امید گلستان 3/4 عدد 175,000 10%
241603 شیر فلکه چدنی 180 درجه سوزنی بخار سایز 1 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 180 درجه سوزنی بخار سایز 1 اینچ وگ امید گلستان 1 عدد 198,000 10%
241604 شیر فلکه چدنی 180 درجه سوزنی بخار سایز 11/4 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 180 درجه سوزنی بخار سایز 11/4 اینچ وگ امید گلستان 11/4 عدد 211,000 10%
241605 شیر فلکه چدنی 180 درجه سوزنی بخار سایز 11/2 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 180 درجه سوزنی بخار سایز 11/2 اینچ وگ امید گلستان 11/2 عدد 237,000 10%
241606 شیر فلکه چدنی 180 درجه سوزنی بخار سایز 2 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 180 درجه سوزنی بخار سایز 2 اینچ وگ امید گلستان 2 عدد 292,000 10%
241607 شیر فلکه چدنی 180 درجه سوزنی بخار سایز 21/2 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 180 درجه سوزنی بخار سایز 21/2 اینچ وگ امید گلستان 21/2 عدد 383,000 10%
241608 شیر فلکه چدنی 180 درجه سوزنی بخار سایز 3 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 180 درجه سوزنی بخار سایز 3 اینچ وگ امید گلستان 3 عدد 474,000 10%
241610 شیر فلکه چدنی 180 درجه سوزنی بخار سایز 4 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 180 درجه سوزنی بخار سایز 4 اینچ وگ امید گلستان 4 عدد 552,000 10%
241612 شیر فلکه چدنی 180 درجه سوزنی بخار سایز 5 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 180 درجه سوزنی بخار سایز 5 اینچ وگ امید گلستان 5 عدد 812,000 10%
241615 شیر فلکه چدنی 180 درجه سوزنی بخار سایز 6 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 180 درجه سوزنی بخار سایز 6 اینچ وگ امید گلستان 6 عدد 1,137,000 10%
241620 شیر فلکه چدنی 180 درجه سوزنی بخار سایز 8 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 180 درجه سوزنی بخار سایز 8 اینچ وگ امید گلستان 8 عدد 2,073,000 10%
241625 شیر فلکه چدنی 180 درجه سوزنی بخار سایز 10 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 180 درجه سوزنی بخار سایز 10 اینچ وگ امید گلستان 10 عدد 3,614,000 10%
241630 شیر فلکه چدنی 180 درجه سوزنی بخار سایز 12 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 180 درجه سوزنی بخار سایز 12 اینچ وگ امید گلستان 12 عدد 4,524,000 10%
2411803 شیر فلکه چدنیAIR VALVE سوزنی آب و هوا سایز 1 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنیAIR VALVE سوزنی آب و هوا سایز 1 اینچ وگ امید گلستان 1 عدد 198,000 10%
2411804 شیر فلکه چدنیAIR VALVE سوزنی آب و هوا سایز 11/4 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنیAIR VALVE سوزنی آب و هوا سایز 11/4 اینچ وگ امید گلستان 11/4 عدد 211,000 10%
2411805 شیر فلکه چدنیAIR VALVE سوزنی آب و هوا سایز 11/2 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنیAIR VALVE سوزنی آب و هوا سایز 11/2 اینچ وگ امید گلستان 11/2 عدد 237,000 10%
2411806 شیر فلکه چدنیAIR VALVE سوزنی آب و هوا سایز 2 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنیAIR VALVE سوزنی آب و هوا سایز 2 اینچ وگ امید گلستان 2 عدد 292,000 10%
2411807 شیر فلکه چدنیAIR VALVE سوزنی آب و هوا سایز 21/2 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنیAIR VALVE سوزنی آب و هوا سایز 21/2 اینچ وگ امید گلستان 21/2 عدد 383,000 10%
2411808 شیر فلکه چدنیAIR VALVE سوزنی آب و هوا سایز 3 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنیAIR VALVE سوزنی آب و هوا سایز 3 اینچ وگ امید گلستان 3 عدد 474,000 10%
2411810 شیر فلکه چدنیAIR VALVE سوزنی آب و هوا سایز 4 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنیAIR VALVE سوزنی آب و هوا سایز 4 اینچ وگ امید گلستان 4 عدد 552,000 10%
2411812 شیر فلکه چدنیAIR VALVE سوزنی آب و هوا سایز 5 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنیAIR VALVE سوزنی آب و هوا سایز 5 اینچ وگ امید گلستان 5 عدد 812,000 10%
2411815 شیر فلکه چدنیAIR VALVE سوزنی آب و هوا سایز 6 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنیAIR VALVE سوزنی آب و هوا سایز 6 اینچ وگ امید گلستان 6 عدد 1,137,000 10%
2411820 شیر فلکه چدنیAIR VALVE سوزنی آب و هوا سایز 8 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنیAIR VALVE سوزنی آب و هوا سایز 8 اینچ وگ امید گلستان 8 عدد 2,073,000 10%
2411906 شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی آب و هوا سایز 2 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی آب و هوا سایز 2 اینچ وگ امید گلستان 2 عدد 513,000 10%
2411907 شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی آب و هوا سایز 21/2 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی آب و هوا سایز 21/2 اینچ وگ امید گلستان 21/2 عدد 604,000 10%
2411908 شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی آب و هوا سایز 3 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی آب و هوا سایز 3 اینچ وگ امید گلستان 3 عدد 682,000 10%
2411910 شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی آب و هوا سایز 4 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی آب و هوا سایز 4 اینچ وگ امید گلستان 4 عدد 812,000 10%
2411912 شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی آب و هوا سایز 5 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی آب و هوا سایز 5 اینچ وگ امید گلستان 5 عدد 1,072,000 10%
2411915 شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی آب و هوا سایز 6 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی آب و هوا سایز 6 اینچ وگ امید گلستان 6 عدد 1,397,000 10%
2411920 شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی آب و هوا سایز 8 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی آب و هوا سایز 8 اینچ وگ امید گلستان 8 عدد 2,272,500 10%
2411925 شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی آب و هوا سایز 10 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی آب و هوا سایز 10 اینچ وگ امید گلستان 10 عدد 0 10%
2411930 شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی آب و هوا سایز 12 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی آب و هوا سایز 12 اینچ وگ امید گلستان 12 عدد 0 10%
241906 شناور 180 درجه(فلوترم) چدنی سایز 2 اینچ وگ امید گلستان شناور 180 درجه(فلوترم) چدنی سایز 2 اینچ وگ امید گلستان 2 عدد 0 10%
241907 شناور 180 درجه(فلوترم) چدنی سایز 21/2 اینچ وگ امید گلستان شناور 180 درجه(فلوترم) چدنی سایز 21/2 اینچ وگ امید گلستان 21/2 عدد 0 10%
241908 شناور 180 درجه(فلوترم) چدنی سایز 3 اینچ وگ امید گلستان شناور 180 درجه(فلوترم) چدنی سایز 3 اینچ وگ امید گلستان 3 عدد 0 10%
241910 شناور 180 درجه(فلوترم) چدنی سایز 4 اینچ وگ امید گلستان شناور 180 درجه(فلوترم) چدنی سایز 4 اینچ وگ امید گلستان 4 عدد 0 10%
241912 شناور 180 درجه(فلوترم) چدنی سایز 5 اینچ وگ امید گلستان شناور 180 درجه(فلوترم) چدنی سایز 5 اینچ وگ امید گلستان 5 عدد 0 10%
241915 شناور 180 درجه(فلوترم) چدنی سایز 6 اینچ وگ امید گلستان شناور 180 درجه(فلوترم) چدنی سایز 6 اینچ وگ امید گلستان 6 عدد 0 10%
241920 شناور 180 درجه(فلوترم) چدنی سایز 8 اینچ وگ امید گلستان شناور 180 درجه(فلوترم) چدنی سایز 8 اینچ وگ امید گلستان 8 عدد 0 10%
241925 شناور 180 درجه(فلوترم) چدنی سایز 10 اینچ وگ امید گلستان شناور 180 درجه(فلوترم) چدنی سایز 10 اینچ وگ امید گلستان 10 عدد 0 10%
241930 شناور180 درجه(فلوترم) چدنی سایز 12 اینچ وگ امید گلستان شناور180 درجه(فلوترم) چدنی سایز 12 اینچ وگ امید گلستان 12 عدد 0 10%
2412008 هندلی چدنی سایز 3 اینچ وگ امید گلستان هندلی چدنی سایز 3 اینچ وگ امید گلستان 3 عدد 110,000 10%
2412010 هندلی چدنی سایز 4 اینچ وگ امید گلستان هندلی چدنی سایز 4 اینچ وگ امید گلستان 4 عدد 123,000 10%
2412015 هندلی چدنی سایز 6 اینچ وگ امید گلستان هندلی چدنی سایز 6 اینچ وگ امید گلستان 6 عدد 200,000 10%
2412020 هندلی چدنی سایز 8 اینچ وگ امید گلستان هندلی چدنی سایز 8 اینچ وگ امید گلستان 8 عدد 253,000 10%
2411606 اتصال پیاده شدن چدنی pn10/pn16 سایز 2 اینچ وگ امید گلستان اتصال پیاده شدن چدنی pn10/pn16 سایز 2 اینچ وگ امید گلستان 2 عدد 136,000 10%
2411607 اتصال پیاده شدن چدنی pn10/pn16 سایز 21/2 اینچ وگ امید گلستان اتصال پیاده شدن چدنی pn10/pn16 سایز 21/2 اینچ وگ امید گلستان 21/2 عدد 175,000 10%
2411608 اتصال پیاده شدن چدنی pn10/pn16 سایز 3 اینچ وگ امید گلستان اتصال پیاده شدن چدنی pn10/pn16 سایز 3 اینچ وگ امید گلستان 3 عدد 214,000 10%
2411610 اتصال پیاده شدن چدنی pn10/pn16 سایز 4 اینچ وگ امید گلستان اتصال پیاده شدن چدنی pn10/pn16 سایز 4 اینچ وگ امید گلستان 4 عدد 279,000 10%
2411612 اتصال پیاده شدن چدنی pn10/pn16 سایز 5 اینچ وگ امید گلستان اتصال پیاده شدن چدنی pn10/pn16 سایز 5 اینچ وگ امید گلستان 5 عدد 344,000 10%
2411615 اتصال پیاده شدن چدنی pn10/pn16 سایز 6 اینچ وگ امید گلستان اتصال پیاده شدن چدنی pn10/pn16 سایز 6 اینچ وگ امید گلستان 6 عدد 474,000 10%
2411620 اتصال پیاده شدن چدنی pn10/pn16 سایز 8 اینچ وگ امید گلستان اتصال پیاده شدن چدنی pn10/pn16 سایز 8 اینچ وگ امید گلستان 8 عدد 747,000 10%
2411625 اتصال پیاده شدن چدنی pn10/pn16 سایز 10 اینچ وگ امید گلستان اتصال پیاده شدن چدنی pn10/pn16 سایز 10 اینچ وگ امید گلستان 10 عدد 877,000 10%
2411630 اتصال پیاده شدن چدنی pn10/pn16 سایز 12 اینچ وگ امید گلستان اتصال پیاده شدن چدنی pn10/pn16 سایز 12 اینچ وگ امید گلستان 12 عدد 1,072,000 10%
2411635 اتصال پیاده شدن چدنی pn10/pn16 سایز 14 اینچ وگ امید گلستان اتصال پیاده شدن چدنی pn10/pn16 سایز 14 اینچ وگ امید گلستان 14 عدد 1,462,000 10%
2411640 اتصال پیاده شدن چدنی pn10/pn16 سایز 16 اینچ وگ امید گلستان اتصال پیاده شدن چدنی pn10/pn16 سایز 16 اینچ وگ امید گلستان 16 عدد 1,852,000 10%
2411645 اتصال پیاده شدن چدنی pn10/pn16 سایز 18 اینچ وگ امید گلستان اتصال پیاده شدن چدنی pn10/pn16 سایز 18 اینچ وگ امید گلستان 18 عدد 2,047,000 10%
2411650 اتصال پیاده شدن چدنی pn10/pn16 سایز 20 اینچ وگ امید گلستان اتصال پیاده شدن چدنی pn10/pn16 سایز 20 اینچ وگ امید گلستان 20 عدد 2,567,000 10%
2411655 اتصال پیاده شدن چدنی pn10/pn16 سایز 24 اینچ وگ امید گلستان اتصال پیاده شدن چدنی pn10/pn16 سایز 24 اینچ وگ امید گلستان 24 عدد 3,282,000 10%
241705 شیرصافی توری استیل چدنی pn16 سایز 11/2 اینچ امید گلستان شیرصافی توری استیل چدنی pn16 سایز 11/2 اینچ امید گلستان 11/2 عدد 162,000 10%
241706 شیر صافی توری استیل چدنی pn16 سایز 2 اینچ امید گلستان شیر صافی توری استیل چدنی pn16 سایز 2 اینچ امید گلستان 2 عدد 201,000 10%
241707 شیر صافی توری استیل چدنی pn16 سایز 21/2 اینچ امید گلستان شیر صافی توری استیل چدنی pn16 سایز 21/2 اینچ امید گلستان 21/2 عدد 237,000 10%
241708 شیر صافی توری استیل چدنی pn16 سایز 3 اینچ امید گلستان شیر صافی توری استیل چدنی pn16 سایز 3 اینچ امید گلستان 3 عدد 292,000 10%
241710 شیر صافی توری استیل چدنی pn16 سایز 4 اینچ امید گلستان شیر صافی توری استیل چدنی pn16 سایز 4 اینچ امید گلستان 4 عدد 357,000 10%
241712 شیر صافی توری استیل چدنی pn16 سایز 5 اینچ امید گلستان شیر صافی توری استیل چدنی pn16 سایز 5 اینچ امید گلستان 5 عدد 474,000 10%
241715 شیر صافی توری استیل چدنی pn16 سایز 6 اینچ امید گلستان شیر صافی توری استیل چدنی pn16 سایز 6 اینچ امید گلستان 6 عدد 643,000 10%
241720 شیر صافی توری استیل چدنی pn16 سایز 8 اینچ امید گلستان شیر صافی توری استیل چدنی pn16 سایز 8 اینچ امید گلستان 8 عدد 1,072,000 10%
241725 شیر صافی توری استیل چدنی pn16 سایز 10 اینچ امید گلستان شیر صافی توری استیل چدنی pn16 سایز 10 اینچ امید گلستان 10 عدد 1,527,000 10%
241730 شیر صافی توری استیل چدنی pn16 سایز 12 اینچ امید گلستان شیر صافی توری استیل چدنی pn16 سایز 12 اینچ امید گلستان 12 عدد 1,852,000 10%
2411005 شیر چدنی یکطرفه دریچه ای سایز 11/2 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه دریچه ای سایز 11/2 اینچ وگ امید گلستان 11/2 عدد 204,000 10%
2411006 شیر چدنی یکطرفه دریچه ای سایز 2 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه دریچه ای سایز 2 اینچ وگ امید گلستان 2 عدد 237,000 10%
2411007 شیر چدنی یکطرفه دریچه ای سایز 21/2 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه دریچه ای سایز 21/2 اینچ وگ امید گلستان 21/2 عدد 305,000 10%
2411008 شیر چدنی یکطرفه دریچه ای سایز 3 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه دریچه ای سایز 3 اینچ وگ امید گلستان 3 عدد 344,000 10%
2411010 شیر چدنی یکطرفه دریچه ای سایز 4 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه دریچه ای سایز 4 اینچ وگ امید گلستان 4 عدد 448,000 10%
2411012 شیر چدنی یکطرفه دریچه ای سایز 5 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه دریچه ای سایز 5 اینچ وگ امید گلستان 5 عدد 643,000 10%
2411015 شیر چدنی یکطرفه دریچه ای سایز 6 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه دریچه ای سایز 6 اینچ وگ امید گلستان 6 عدد 799,000 10%
2411020 شیر چدنی یکطرفه دریچه ای سایز 8 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه دریچه ای سایز 8 اینچ وگ امید گلستان 8 عدد 1,228,000 10%
2411025 شیر چدنی یکطرفه دریچه ای سایز 10 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه دریچه ای سایز 10 اینچ وگ امید گلستان 10 عدد 1,917,000 10%
2411030 شیر چدنی یکطرفه دریچه ای سایز 12 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه دریچه ای سایز 12 اینچ وگ امید گلستان 12 عدد 2,372,000 10%
2411103 شیر چدنی یکطرفه 90 درجه سوپاپی 1 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه 90 درجه سوپاپی 1 اینچ وگ امید گلستان 1 عدد 198,000 10%
2411104 شیر چدنی یکطرفه 90 درجه سوپاپی 11/4 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه 90 درجه سوپاپی 11/4 اینچ وگ امید گلستان 11/4 عدد 211,000 10%
2411105 شیر چدنی یکطرفه 90 درجه سوپاپی 11/2 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه 90 درجه سوپاپی 11/2 اینچ وگ امید گلستان 11/2 عدد 283,000 10%
2411106 شیر چدنی یکطرفه 90 درجه سوپاپی 2 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه 90 درجه سوپاپی 2 اینچ وگ امید گلستان 2 عدد 292,000 10%
2411107 شیر چدنی یکطرفه 90 درجه سوپاپی 21/2 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه 90 درجه سوپاپی 21/2 اینچ وگ امید گلستان 21/2 عدد 338,000 10%
2411108 شیر چدنی یکطرفه 90 درجه سوپاپی 3 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه 90 درجه سوپاپی 3 اینچ وگ امید گلستان 3 عدد 474,000 10%
2411110 شیر چدنی یکطرفه 90 درجه سوپاپی 4 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه 90 درجه سوپاپی 4 اینچ وگ امید گلستان 4 عدد 552,000 10%
2411112 شیر چدنی یکطرفه 90 درجه سوپاپی 5 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه 90 درجه سوپاپی 5 اینچ وگ امید گلستان 5 عدد 812,000 10%
2411115 شیر چدنی یکطرفه 90 درجه سوپاپی 6 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه 90 درجه سوپاپی 6 اینچ وگ امید گلستان 6 عدد 1,137,000 10%
2411120 شیر چدنی یکطرفه 90 درجه سوپاپی 8 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه 90 درجه سوپاپی 8 اینچ وگ امید گلستان 8 عدد 2,073,000 10%
2411201 شیر چدنی یکطرفه 180 درجه سوپاپی 1/2 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه 180 درجه سوپاپی 1/2 اینچ وگ امید گلستان 1/2 عدد 162,000 10%
2411202 شیر چدنی یکطرفه 180 درجه سوپاپی 3/4 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه 180 درجه سوپاپی 3/4 اینچ وگ امید گلستان 3/4 عدد 175,000 10%
2411203 شیر چدنی یکطرفه 180 درجه سوپاپی 1 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه 180 درجه سوپاپی 1 اینچ وگ امید گلستان 1 عدد 198,000 10%
2411204 شیر چدنی یکطرفه 180 درجه سوپاپی 11/4 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه 180 درجه سوپاپی 11/4 اینچ وگ امید گلستان 11/4 عدد 211,000 10%
2411205 شیر چدنی یکطرفه 180 درجه سوپاپی 11/2 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه 180 درجه سوپاپی 11/2 اینچ وگ امید گلستان 11/2 عدد 283,000 10%
2411206 شیر چدنی یکطرفه 180 درجه سوپاپی 2 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه 180 درجه سوپاپی 2 اینچ وگ امید گلستان 2 عدد 292,000 10%
2411207 شیر چدنی یکطرفه 180 درجه سوپاپی 21/2 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه 180 درجه سوپاپی 21/2 اینچ وگ امید گلستان 21/2 عدد 338,000 10%
2411208 شیر چدنی یکطرفه 180 درجه سوپاپی 3 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه 180 درجه سوپاپی 3 اینچ وگ امید گلستان 3 عدد 474,000 10%
2411210 شیر چدنی یکطرفه 180 درجه سوپاپی 4 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه 180 درجه سوپاپی 4 اینچ وگ امید گلستان 4 عدد 552,000 10%
2411212 شیر چدنی یکطرفه 180 درجه سوپاپی 5 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه 180 درجه سوپاپی 5 اینچ وگ امید گلستان 5 عدد 812,000 10%
2411215 شیر چدنی یکطرفه 180 درجه سوپاپی 6 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه 180 درجه سوپاپی 6 اینچ وگ امید گلستان 6 عدد 1,137,000 10%
2411220 شیر چدنی یکطرفه 180 درجه سوپاپی 8 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه 180 درجه سوپاپی 8 اینچ وگ امید گلستان 8 عدد 2,037,000 10%
2411225 شیر چدنی یکطرفه 180 درجه سوپاپی 10 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه 180 درجه سوپاپی 10 اینچ وگ امید گلستان 10 عدد 3,614,000 10%
2411230 شیر چدنی یکطرفه 180 درجه سوپاپی 12 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه 180 درجه سوپاپی 12 اینچ وگ امید گلستان 12 عدد 4,524,000 10%
2411305 شیر چدنی یکطرفه وزنه ای 11/2 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه وزنه ای 11/2 اینچ وگ امید گلستان 11/2 عدد 256,700 10%
2411306 شیر چدنی یکطرفه وزنه ای 2 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه وزنه ای 2 اینچ وگ امید گلستان 2 عدد 292,000 10%
2411307 شیر چدنی یکطرفه وزنه ای 21/2 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه وزنه ای 21/2 اینچ وگ امید گلستان 21/2 عدد 357,000 10%
2411308 شیر چدنی یکطرفه وزنه ای 3 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه وزنه ای 3 اینچ وگ امید گلستان 3 عدد 422,000 10%
2411310 شیر چدنی یکطرفه وزنه ای 4 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه وزنه ای 4 اینچ وگ امید گلستان 4 عدد 552,000 10%
2411312 شیر چدنی یکطرفه وزنه ای 5 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه وزنه ای 5 اینچ وگ امید گلستان 5 عدد 773,000 10%
2411315 شیر چدنی یکطرفه وزنه ای 6 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه وزنه ای 6 اینچ وگ امید گلستان 6 عدد 929,000 10%
2411320 شیر چدنی یکطرفه وزنه ای 8 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه وزنه ای 8 اینچ وگ امید گلستان 8 عدد 1,330,000 10%
2411325 شیر چدنی یکطرفه وزنه ای 10 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه وزنه ای 10 اینچ وگ امید گلستان 10 عدد 2,110,000 10%
2411330 شیر چدنی یکطرفه وزنه ای 12 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه وزنه ای 12 اینچ وگ امید گلستان 12 عدد 2,567,000 10%
2411406 شیر هوا تک روزنه چدنی 2 اینچ وگ امید گلستان شیر هوا تک روزنه چدنی 2 اینچ وگ امید گلستان 2 عدد 240,000 10%
2411407 شیر هوا تک روزنه چدنی 21/2 اینچ وگ امید گلستان شیر هوا تک روزنه چدنی 21/2 اینچ وگ امید گلستان 21/2 عدد 253,000 10%
2411408 شیر هوا تک روزنه چدنی 3 اینچ وگ امید گلستان شیر هوا تک روزنه چدنی 3 اینچ وگ امید گلستان 3 عدد 305,000 10%
2411410 شیر هوا تک روزنه چدنی 4 اینچ وگ امید گلستان شیر هوا تک روزنه چدنی 4 اینچ وگ امید گلستان 4 عدد 331,000 10%
2411506 شیر هوا دو روزنه چدنی 2 اینچ وگ امید گلستان شیر هوا دو روزنه چدنی 2 اینچ وگ امید گلستان 2 عدد 292,000 10%
2411507 شیر هوا دو روزنه چدنی 21/2 اینچ وگ امید گلستان شیر هوا دو روزنه چدنی 21/2 اینچ وگ امید گلستان 21/2 عدد 305,000 10%
2411508 شیر هوا دو روزنه چدنی 3 اینچ وگ امید گلستان شیر هوا دو روزنه چدنی 3 اینچ وگ امید گلستان 3 عدد 357,000 10%
2411510 شیر هوا دو روزنه چدنی 4 اینچ وگ امید گلستان شیر هوا دو روزنه چدنی 4 اینچ وگ امید گلستان 4 عدد 383,000 10%
جمع کل
مشاهده سبد خرید