مشخصات فنی

کد کالا تصویر نام کالا سایز واحد قیمت (ت) بازه تخفیف تعداد جمع (ت) جمع با تخفیف (ت)
241105 شیر فلکه چدنی pn10 کشویی زبانه برنزی سایز 11/2 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn10 کشویی زبانه برنزی سایز 11/2 اینچ وگ امید گلستان 11/2 عدد 310,500 5%
241106 شیر فلکه چدنی pn10 کشویی زبانه برنزی سایز 2 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn10 کشویی زبانه برنزی سایز 2 اینچ وگ امید گلستان 2 عدد 365,700 5%
241107 شیر فلکه چدنی pn10 کشویی زبانه برنزی سایز 21/2 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn10 کشویی زبانه برنزی سایز 21/2 اینچ وگ امید گلستان 21/2 عدد 420,900 5%
241108 شیر فلکه چدنی pn10 کشویی زبانه برنزی سایز 3 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn10 کشویی زبانه برنزی سایز 3 اینچ وگ امید گلستان 3 عدد 503,700 5%
241110 شیر فلکه چدنی pn10 کشویی زبانه برنزی سایز 4 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn10 کشویی زبانه برنزی سایز 4 اینچ وگ امید گلستان 4 عدد 586,500 5%
241112 شیر فلکه چدنی pn10 کشویی زبانه برنزی سایز 5 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn10 کشویی زبانه برنزی سایز 5 اینچ وگ امید گلستان 5 عدد 738,300 5%
241115 شیر فلکه چدنی pn10 کشویی زبانه برنزی سایز 6 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn10 کشویی زبانه برنزی سایز 6 اینچ وگ امید گلستان 6 عدد 945,300 5%
241120 شیر فلکه چدنی pn10 کشویی زبانه برنزی سایز 8 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn10 کشویی زبانه برنزی سایز 8 اینچ وگ امید گلستان 8 عدد 1,331,700 5%
241125 شیر فلکه چدنی pn10 کشویی زبانه برنزی سایز 10 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn10 کشویی زبانه برنزی سایز 10 اینچ وگ امید گلستان 10 عدد 2,104,500 5%
241130 شیر فلکه چدنی pn10 کشویی زبانه برنزی سایز 12 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn10 کشویی زبانه برنزی سایز 12 اینچ وگ امید گلستان 12 عدد 2,739,300 5%
241135 شیر فلکه چدنی pn10 کشویی زبانه برنزی سایز 14 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn10 کشویی زبانه برنزی سایز 14 اینچ وگ امید گلستان 14 عدد 5,175,000 5%
241140 شیر فلکه چدنی pn10 کشویی زبانه برنزی سایز 16 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn10 کشویی زبانه برنزی سایز 16 اینچ وگ امید گلستان 16 عدد 6,141,000 5%
241205 شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه برنزی سایز 11/2 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه برنزی سایز 11/2 اینچ وگ امید گلستان 11/2 عدد 379,500 5%
241206 شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه برنزی سایز 2 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه برنزی سایز 2 اینچ وگ امید گلستان 2 عدد 434,700 5%
241207 شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه برنزی سایز 21/2 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه برنزی سایز 21/2 اینچ وگ امید گلستان 21/2 عدد 503,700 5%
241208 شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه برنزی سایز 3 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه برنزی سایز 3 اینچ وگ امید گلستان 3 عدد 586,500 5%
241210 شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه برنزی سایز 4 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه برنزی سایز 4 اینچ وگ امید گلستان 4 عدد 710,700 5%
241212 شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه برنزی سایز 5 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه برنزی سایز 5 اینچ وگ امید گلستان 5 عدد 848,700 5%
241215 شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه برنزی سایز 6 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه برنزی سایز 6 اینچ وگ امید گلستان 6 عدد 1,097,100 5%
241220 شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه برنزی سایز 8 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه برنزی سایز 8 اینچ وگ امید گلستان 8 عدد 1,552,500 5%
241225 شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه برنزی سایز 10 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه برنزی سایز 10 اینچ وگ امید گلستان 10 عدد 2,380,500 5%
241230 شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه برنزی سایز 12 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه برنزی سایز 12 اینچ وگ امید گلستان 12 عدد 3,001,500 5%
241235 شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه برنزی سایز 14 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه برنزی سایز 14 اینچ وگ امید گلستان 14 عدد 5,865,000 5%
241240 شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه برنزی سایز 16 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه برنزی سایز 16 اینچ وگ امید گلستان 16 عدد 6,693,000 5%
241406 شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه پلاستیکی سایز 2 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه پلاستیکی سایز 2 اینچ وگ امید گلستان 2 عدد 324,300 5%
241407 شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه پلاستیکی سایز 21/2 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه پلاستیکی سایز 21/2 اینچ وگ امید گلستان 21/2 عدد 379,500 5%
241408 شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه پلاستیکی سایز 3 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه پلاستیکی سایز 3 اینچ وگ امید گلستان 3 عدد 407,100 5%
241410 شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه پلاستیکی سایز 4 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه پلاستیکی سایز 4 اینچ وگ امید گلستان 4 عدد 517,500 5%
241412 شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه پلاستیکی سایز 5 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه پلاستیکی سایز 5 اینچ وگ امید گلستان 5 عدد 669,300 5%
241415 شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه پلاستیکی سایز 6 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه پلاستیکی سایز 6 اینچ وگ امید گلستان 6 عدد 862,500 5%
241420 شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه پلاستیکی سایز 8 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه پلاستیکی سایز 8 اینچ وگ امید گلستان 8 عدد 1,276,500 5%
241425 شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه پلاستیکی سایز 10 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه پلاستیکی سایز 10 اینچ وگ امید گلستان 10 عدد 1,828,500 5%
241430 شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه پلاستیکی سایز 12 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه پلاستیکی سایز 12 اینچ وگ امید گلستان 12 عدد 2,380,500 5%
241503 شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی بخار سایز 1 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی بخار سایز 1 اینچ وگ امید گلستان 1 عدد 241,500 5%
241504 شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی بخار سایز 11/4 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی بخار سایز 11/4 اینچ وگ امید گلستان 11/4 عدد 255,300 5%
241505 شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی بخار سایز 11/2 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی بخار سایز 11/2 اینچ وگ امید گلستان 11/2 عدد 296,700 5%
241506 شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی بخار سایز 2 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی بخار سایز 2 اینچ وگ امید گلستان 2 عدد 351,900 5%
241507 شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی بخار سایز 21/2 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی بخار سایز 21/2 اینچ وگ امید گلستان 21/2 عدد 462,300 5%
241508 شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی بخار سایز 3 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی بخار سایز 3 اینچ وگ امید گلستان 3 عدد 586,500 5%
241510 شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی بخار سایز 4 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی بخار سایز 4 اینچ وگ امید گلستان 4 عدد 669,300 5%
241512 شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی بخار سایز 5 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی بخار سایز 5 اینچ وگ امید گلستان 5 عدد 1,000,500 5%
241515 شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی بخار سایز 6 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی بخار سایز 6 اینچ وگ امید گلستان 6 عدد 1,345,500 5%
241520 شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی بخار سایز 8 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی بخار سایز 8 اینچ وگ امید گلستان 8 عدد 2,518,500 5%
241601 شیر فلکه چدنی 180 درجه سوزنی بخار سایز 1/2 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 180 درجه سوزنی بخار سایز 1/2 اینچ وگ امید گلستان 1/2 عدد 186,300 5%
241602 شیر فلکه چدنی 180 درجه سوزنی بخار سایز 3/4 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 180 درجه سوزنی بخار سایز 3/4 اینچ وگ امید گلستان 3/4 عدد 200,100 5%
241603 شیر فلکه چدنی 180 درجه سوزنی بخار سایز 1 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 180 درجه سوزنی بخار سایز 1 اینچ وگ امید گلستان 1 عدد 241,500 5%
241604 شیر فلکه چدنی 180 درجه سوزنی بخار سایز 11/4 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 180 درجه سوزنی بخار سایز 11/4 اینچ وگ امید گلستان 11/4 عدد 255,300 5%
241605 شیر فلکه چدنی 180 درجه سوزنی بخار سایز 11/2 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 180 درجه سوزنی بخار سایز 11/2 اینچ وگ امید گلستان 11/2 عدد 296,700 5%
241606 شیر فلکه چدنی 180 درجه سوزنی بخار سایز 2 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 180 درجه سوزنی بخار سایز 2 اینچ وگ امید گلستان 2 عدد 351,900 5%
241607 شیر فلکه چدنی 180 درجه سوزنی بخار سایز 21/2 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 180 درجه سوزنی بخار سایز 21/2 اینچ وگ امید گلستان 21/2 عدد 462,300 5%
241608 شیر فلکه چدنی 180 درجه سوزنی بخار سایز 3 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 180 درجه سوزنی بخار سایز 3 اینچ وگ امید گلستان 3 عدد 586,500 5%
241610 شیر فلکه چدنی 180 درجه سوزنی بخار سایز 4 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 180 درجه سوزنی بخار سایز 4 اینچ وگ امید گلستان 4 عدد 669,300 5%
241612 شیر فلکه چدنی 180 درجه سوزنی بخار سایز 5 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 180 درجه سوزنی بخار سایز 5 اینچ وگ امید گلستان 5 عدد 1,000,500 5%
241615 شیر فلکه چدنی 180 درجه سوزنی بخار سایز 6 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 180 درجه سوزنی بخار سایز 6 اینچ وگ امید گلستان 6 عدد 1,345,500 5%
241620 شیر فلکه چدنی 180 درجه سوزنی بخار سایز 8 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 180 درجه سوزنی بخار سایز 8 اینچ وگ امید گلستان 8 عدد 2,518,500 5%
241625 شیر فلکه چدنی 180 درجه سوزنی بخار سایز 10 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 180 درجه سوزنی بخار سایز 10 اینچ وگ امید گلستان 10 عدد 4,312,500 5%
241630 شیر فلکه چدنی 180 درجه سوزنی بخار سایز 12 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 180 درجه سوزنی بخار سایز 12 اینچ وگ امید گلستان 12 عدد 5,416,500 5%
2411803 شیر فلکه چدنیAIR VALVE سوزنی آب و هوا سایز 1 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنیAIR VALVE سوزنی آب و هوا سایز 1 اینچ وگ امید گلستان 1 عدد 241,500 5%
2411804 شیر فلکه چدنیAIR VALVE سوزنی آب و هوا سایز 11/4 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنیAIR VALVE سوزنی آب و هوا سایز 11/4 اینچ وگ امید گلستان 11/4 عدد 255,300 5%
2411805 شیر فلکه چدنیAIR VALVE سوزنی آب و هوا سایز 11/2 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنیAIR VALVE سوزنی آب و هوا سایز 11/2 اینچ وگ امید گلستان 11/2 عدد 296,700 5%
2411806 شیر فلکه چدنیAIR VALVE سوزنی آب و هوا سایز 2 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنیAIR VALVE سوزنی آب و هوا سایز 2 اینچ وگ امید گلستان 2 عدد 351,900 5%
2411807 شیر فلکه چدنیAIR VALVE سوزنی آب و هوا سایز 21/2 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنیAIR VALVE سوزنی آب و هوا سایز 21/2 اینچ وگ امید گلستان 21/2 عدد 462,300 5%
2411808 شیر فلکه چدنیAIR VALVE سوزنی آب و هوا سایز 3 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنیAIR VALVE سوزنی آب و هوا سایز 3 اینچ وگ امید گلستان 3 عدد 586,500 5%
2411810 شیر فلکه چدنیAIR VALVE سوزنی آب و هوا سایز 4 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنیAIR VALVE سوزنی آب و هوا سایز 4 اینچ وگ امید گلستان 4 عدد 669,300 5%
2411812 شیر فلکه چدنیAIR VALVE سوزنی آب و هوا سایز 5 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنیAIR VALVE سوزنی آب و هوا سایز 5 اینچ وگ امید گلستان 5 عدد 1,000,500 5%
2411815 شیر فلکه چدنیAIR VALVE سوزنی آب و هوا سایز 6 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنیAIR VALVE سوزنی آب و هوا سایز 6 اینچ وگ امید گلستان 6 عدد 1,345,500 5%
2411820 شیر فلکه چدنیAIR VALVE سوزنی آب و هوا سایز 8 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنیAIR VALVE سوزنی آب و هوا سایز 8 اینچ وگ امید گلستان 8 عدد 2,518,500 5%
2411906 شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی آب و هوا سایز 2 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی آب و هوا سایز 2 اینچ وگ امید گلستان 2 عدد 0 5%
2411907 شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی آب و هوا سایز 21/2 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی آب و هوا سایز 21/2 اینچ وگ امید گلستان 21/2 عدد 0 5%
2411908 شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی آب و هوا سایز 3 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی آب و هوا سایز 3 اینچ وگ امید گلستان 3 عدد 0 5%
2411910 شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی آب و هوا سایز 4 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی آب و هوا سایز 4 اینچ وگ امید گلستان 4 عدد 0 5%
2411912 شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی آب و هوا سایز 5 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی آب و هوا سایز 5 اینچ وگ امید گلستان 5 عدد 0 5%
2411915 شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی آب و هوا سایز 6 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی آب و هوا سایز 6 اینچ وگ امید گلستان 6 عدد 0 5%
2411920 شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی آب و هوا سایز 8 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی آب و هوا سایز 8 اینچ وگ امید گلستان 8 عدد 0 5%
2411925 شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی آب و هوا سایز 10 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی آب و هوا سایز 10 اینچ وگ امید گلستان 10 عدد 0 5%
2411930 شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی آب و هوا سایز 12 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی آب و هوا سایز 12 اینچ وگ امید گلستان 12 عدد 0 5%
241906 شناور 180 درجه(فلوترم) چدنی سایز 2 اینچ وگ امید گلستان شناور 180 درجه(فلوترم) چدنی سایز 2 اینچ وگ امید گلستان 2 عدد 586,500 5%
241907 شناور 180 درجه(فلوترم) چدنی سایز 21/2 اینچ وگ امید گلستان شناور 180 درجه(فلوترم) چدنی سایز 21/2 اینچ وگ امید گلستان 21/2 عدد 724,500 5%
241908 شناور 180 درجه(فلوترم) چدنی سایز 3 اینچ وگ امید گلستان شناور 180 درجه(فلوترم) چدنی سایز 3 اینچ وگ امید گلستان 3 عدد 862,500 5%
241910 شناور 180 درجه(فلوترم) چدنی سایز 4 اینچ وگ امید گلستان شناور 180 درجه(فلوترم) چدنی سایز 4 اینچ وگ امید گلستان 4 عدد 1,000,500 5%
241912 شناور 180 درجه(فلوترم) چدنی سایز 5 اینچ وگ امید گلستان شناور 180 درجه(فلوترم) چدنی سایز 5 اینچ وگ امید گلستان 5 عدد 1,276,500 5%
241915 شناور 180 درجه(فلوترم) چدنی سایز 6 اینچ وگ امید گلستان شناور 180 درجه(فلوترم) چدنی سایز 6 اینچ وگ امید گلستان 6 عدد 1,690,500 5%
241920 شناور 180 درجه(فلوترم) چدنی سایز 8 اینچ وگ امید گلستان شناور 180 درجه(فلوترم) چدنی سایز 8 اینچ وگ امید گلستان 8 عدد 2,725,500 5%
241925 شناور 180 درجه(فلوترم) چدنی سایز 10 اینچ وگ امید گلستان شناور 180 درجه(فلوترم) چدنی سایز 10 اینچ وگ امید گلستان 10 عدد 5,071,500 5%
241930 شناور180 درجه(فلوترم) چدنی سایز 12 اینچ وگ امید گلستان شناور180 درجه(فلوترم) چدنی سایز 12 اینچ وگ امید گلستان 12 عدد 6,382,500 5%
2412008 هندلی چدنی سایز 3 اینچ وگ امید گلستان هندلی چدنی سایز 3 اینچ وگ امید گلستان 3 عدد 131,100 5%
2412010 هندلی چدنی سایز 4 اینچ وگ امید گلستان هندلی چدنی سایز 4 اینچ وگ امید گلستان 4 عدد 158,700 5%
2412015 هندلی چدنی سایز 6 اینچ وگ امید گلستان هندلی چدنی سایز 6 اینچ وگ امید گلستان 6 عدد 255,300 5%
2412020 هندلی چدنی سایز 8 اینچ وگ امید گلستان هندلی چدنی سایز 8 اینچ وگ امید گلستان 8 عدد 310,500 5%
2411606 اتصال پیاده شدن چدنی pn10/pn16 سایز 2 اینچ وگ امید گلستان اتصال پیاده شدن چدنی pn10/pn16 سایز 2 اینچ وگ امید گلستان 2 عدد 172,500 5%
2411607 اتصال پیاده شدن چدنی pn10/pn16 سایز 21/2 اینچ وگ امید گلستان اتصال پیاده شدن چدنی pn10/pn16 سایز 21/2 اینچ وگ امید گلستان 21/2 عدد 227,700 5%
2411608 اتصال پیاده شدن چدنی pn10/pn16 سایز 3 اینچ وگ امید گلستان اتصال پیاده شدن چدنی pn10/pn16 سایز 3 اینچ وگ امید گلستان 3 عدد 269,100 5%
2411610 اتصال پیاده شدن چدنی pn10/pn16 سایز 4 اینچ وگ امید گلستان اتصال پیاده شدن چدنی pn10/pn16 سایز 4 اینچ وگ امید گلستان 4 عدد 351,900 5%
2411612 اتصال پیاده شدن چدنی pn10/pn16 سایز 5 اینچ وگ امید گلستان اتصال پیاده شدن چدنی pn10/pn16 سایز 5 اینچ وگ امید گلستان 5 عدد 434,700 5%
2411615 اتصال پیاده شدن چدنی pn10/pn16 سایز 6 اینچ وگ امید گلستان اتصال پیاده شدن چدنی pn10/pn16 سایز 6 اینچ وگ امید گلستان 6 عدد 600,300 5%
2411620 اتصال پیاده شدن چدنی pn10/pn16 سایز 8 اینچ وگ امید گلستان اتصال پیاده شدن چدنی pn10/pn16 سایز 8 اینچ وگ امید گلستان 8 عدد 945,300 5%
2411625 اتصال پیاده شدن چدنی pn10/pn16 سایز 10 اینچ وگ امید گلستان اتصال پیاده شدن چدنی pn10/pn16 سایز 10 اینچ وگ امید گلستان 10 عدد 1,097,100 5%
2411630 اتصال پیاده شدن چدنی pn10/pn16 سایز 12 اینچ وگ امید گلستان اتصال پیاده شدن چدنی pn10/pn16 سایز 12 اینچ وگ امید گلستان 12 عدد 1,373,100 5%
2411635 اتصال پیاده شدن چدنی pn10/pn16 سایز 14 اینچ وگ امید گلستان اتصال پیاده شدن چدنی pn10/pn16 سایز 14 اینچ وگ امید گلستان 14 عدد 1,828,500 5%
2411640 اتصال پیاده شدن چدنی pn10/pn16 سایز 16 اینچ وگ امید گلستان اتصال پیاده شدن چدنی pn10/pn16 سایز 16 اینچ وگ امید گلستان 16 عدد 2,242,500 5%
2411645 اتصال پیاده شدن چدنی pn10/pn16 سایز 18 اینچ وگ امید گلستان اتصال پیاده شدن چدنی pn10/pn16 سایز 18 اینچ وگ امید گلستان 18 عدد 2,518,500 5%
2411650 اتصال پیاده شدن چدنی pn10/pn16 سایز 20 اینچ وگ امید گلستان اتصال پیاده شدن چدنی pn10/pn16 سایز 20 اینچ وگ امید گلستان 20 عدد 3,070,500 5%
2411655 اتصال پیاده شدن چدنی pn10/pn16 سایز 24 اینچ وگ امید گلستان اتصال پیاده شدن چدنی pn10/pn16 سایز 24 اینچ وگ امید گلستان 24 عدد 4,036,500 5%
241705 شیرصافی توری استیل چدنی pn16 سایز 11/2 اینچ امید گلستان شیرصافی توری استیل چدنی pn16 سایز 11/2 اینچ امید گلستان 11/2 عدد 200,100 5%
241706 شیر صافی توری استیل چدنی pn16 سایز 2 اینچ امید گلستان شیر صافی توری استیل چدنی pn16 سایز 2 اینچ امید گلستان 2 عدد 241,500 5%
241707 شیر صافی توری استیل چدنی pn16 سایز 21/2 اینچ امید گلستان شیر صافی توری استیل چدنی pn16 سایز 21/2 اینچ امید گلستان 21/2 عدد 310,500 5%
241708 شیر صافی توری استیل چدنی pn16 سایز 3 اینچ امید گلستان شیر صافی توری استیل چدنی pn16 سایز 3 اینچ امید گلستان 3 عدد 351,900 5%
241710 شیر صافی توری استیل چدنی pn16 سایز 4 اینچ امید گلستان شیر صافی توری استیل چدنی pn16 سایز 4 اینچ امید گلستان 4 عدد 448,500 5%
241712 شیر صافی توری استیل چدنی pn16 سایز 5 اینچ امید گلستان شیر صافی توری استیل چدنی pn16 سایز 5 اینچ امید گلستان 5 عدد 586,500 5%
241715 شیر صافی توری استیل چدنی pn16 سایز 6 اینچ امید گلستان شیر صافی توری استیل چدنی pn16 سایز 6 اینچ امید گلستان 6 عدد 779,700 5%
241720 شیر صافی توری استیل چدنی pn16 سایز 8 اینچ امید گلستان شیر صافی توری استیل چدنی pn16 سایز 8 اینچ امید گلستان 8 عدد 1,331,700 5%
241725 شیر صافی توری استیل چدنی pn16 سایز 10 اینچ امید گلستان شیر صافی توری استیل چدنی pn16 سایز 10 اینچ امید گلستان 10 عدد 2,242,500 5%
241730 شیر صافی توری استیل چدنی pn16 سایز 12 اینچ امید گلستان شیر صافی توری استیل چدنی pn16 سایز 12 اینچ امید گلستان 12 عدد 2,725,500 5%
2411005 شیر چدنی یکطرفه دریچه ای سایز 11/2 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه دریچه ای سایز 11/2 اینچ وگ امید گلستان 11/2 عدد 255,300 5%
2411006 شیر چدنی یکطرفه دریچه ای سایز 2 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه دریچه ای سایز 2 اینچ وگ امید گلستان 2 عدد 296,700 5%
2411007 شیر چدنی یکطرفه دریچه ای سایز 21/2 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه دریچه ای سایز 21/2 اینچ وگ امید گلستان 21/2 عدد 379,500 5%
2411008 شیر چدنی یکطرفه دریچه ای سایز 3 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه دریچه ای سایز 3 اینچ وگ امید گلستان 3 عدد 420,900 5%
2411010 شیر چدنی یکطرفه دریچه ای سایز 4 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه دریچه ای سایز 4 اینچ وگ امید گلستان 4 عدد 545,100 5%
2411012 شیر چدنی یکطرفه دریچه ای سایز 5 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه دریچه ای سایز 5 اینچ وگ امید گلستان 5 عدد 779,700 5%
2411015 شیر چدنی یکطرفه دریچه ای سایز 6 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه دریچه ای سایز 6 اینچ وگ امید گلستان 6 عدد 986,700 5%
2411020 شیر چدنی یکطرفه دریچه ای سایز 8 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه دریچه ای سایز 8 اینچ وگ امید گلستان 8 عدد 1,497,300 5%
2411025 شیر چدنی یکطرفه دریچه ای سایز 10 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه دریچه ای سایز 10 اینچ وگ امید گلستان 10 عدد 2,325,300 5%
2411030 شیر چدنی یکطرفه دریچه ای سایز 12 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه دریچه ای سایز 12 اینچ وگ امید گلستان 12 عدد 2,739,300 5%
2411103 شیر چدنی یکطرفه 90 درجه سوپاپی 1 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه 90 درجه سوپاپی 1 اینچ وگ امید گلستان 1 عدد 241,500 5%
2411104 شیر چدنی یکطرفه 90 درجه سوپاپی 11/4 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه 90 درجه سوپاپی 11/4 اینچ وگ امید گلستان 11/4 عدد 255,300 5%
2411105 شیر چدنی یکطرفه 90 درجه سوپاپی 11/2 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه 90 درجه سوپاپی 11/2 اینچ وگ امید گلستان 11/2 عدد 296,700 5%
2411106 شیر چدنی یکطرفه 90 درجه سوپاپی 2 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه 90 درجه سوپاپی 2 اینچ وگ امید گلستان 2 عدد 351,900 5%
2411107 شیر چدنی یکطرفه 90 درجه سوپاپی 21/2 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه 90 درجه سوپاپی 21/2 اینچ وگ امید گلستان 21/2 عدد 462,300 5%
2411108 شیر چدنی یکطرفه 90 درجه سوپاپی 3 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه 90 درجه سوپاپی 3 اینچ وگ امید گلستان 3 عدد 586,500 5%
2411110 شیر چدنی یکطرفه 90 درجه سوپاپی 4 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه 90 درجه سوپاپی 4 اینچ وگ امید گلستان 4 عدد 669,300 5%
2411112 شیر چدنی یکطرفه 90 درجه سوپاپی 5 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه 90 درجه سوپاپی 5 اینچ وگ امید گلستان 5 عدد 1,000,500 5%
2411115 شیر چدنی یکطرفه 90 درجه سوپاپی 6 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه 90 درجه سوپاپی 6 اینچ وگ امید گلستان 6 عدد 1,345,500 5%
2411120 شیر چدنی یکطرفه 90 درجه سوپاپی 8 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه 90 درجه سوپاپی 8 اینچ وگ امید گلستان 8 عدد 2,518,500 5%
2411201 شیر چدنی یکطرفه 180 درجه سوپاپی 1/2 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه 180 درجه سوپاپی 1/2 اینچ وگ امید گلستان 1/2 عدد 186,300 5%
2411202 شیر چدنی یکطرفه 180 درجه سوپاپی 3/4 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه 180 درجه سوپاپی 3/4 اینچ وگ امید گلستان 3/4 عدد 200,100 5%
2411203 شیر چدنی یکطرفه 180 درجه سوپاپی 1 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه 180 درجه سوپاپی 1 اینچ وگ امید گلستان 1 عدد 241,500 5%
2411204 شیر چدنی یکطرفه 180 درجه سوپاپی 11/4 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه 180 درجه سوپاپی 11/4 اینچ وگ امید گلستان 11/4 عدد 255,300 5%
2411205 شیر چدنی یکطرفه 180 درجه سوپاپی 11/2 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه 180 درجه سوپاپی 11/2 اینچ وگ امید گلستان 11/2 عدد 296,700 5%
2411206 شیر چدنی یکطرفه 180 درجه سوپاپی 2 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه 180 درجه سوپاپی 2 اینچ وگ امید گلستان 2 عدد 351,900 5%
2411207 شیر چدنی یکطرفه 180 درجه سوپاپی 21/2 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه 180 درجه سوپاپی 21/2 اینچ وگ امید گلستان 21/2 عدد 462,300 5%
2411208 شیر چدنی یکطرفه 180 درجه سوپاپی 3 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه 180 درجه سوپاپی 3 اینچ وگ امید گلستان 3 عدد 586,500 5%
2411210 شیر چدنی یکطرفه 180 درجه سوپاپی 4 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه 180 درجه سوپاپی 4 اینچ وگ امید گلستان 4 عدد 669,300 5%
2411212 شیر چدنی یکطرفه 180 درجه سوپاپی 5 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه 180 درجه سوپاپی 5 اینچ وگ امید گلستان 5 عدد 1,000,500 5%
2411215 شیر چدنی یکطرفه 180 درجه سوپاپی 6 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه 180 درجه سوپاپی 6 اینچ وگ امید گلستان 6 عدد 1,345,500 5%
2411220 شیر چدنی یکطرفه 180 درجه سوپاپی 8 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه 180 درجه سوپاپی 8 اینچ وگ امید گلستان 8 عدد 2,518,500 5%
2411225 شیر چدنی یکطرفه 180 درجه سوپاپی 10 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه 180 درجه سوپاپی 10 اینچ وگ امید گلستان 10 عدد 4,312,500 5%
2411230 شیر چدنی یکطرفه 180 درجه سوپاپی 12 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه 180 درجه سوپاپی 12 اینچ وگ امید گلستان 12 عدد 5,416,500 5%
2411305 شیر چدنی یکطرفه وزنه ای 11/2 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه وزنه ای 11/2 اینچ وگ امید گلستان 11/2 عدد 310,500 5%
2411306 شیر چدنی یکطرفه وزنه ای 2 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه وزنه ای 2 اینچ وگ امید گلستان 2 عدد 379,500 5%
2411307 شیر چدنی یکطرفه وزنه ای 21/2 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه وزنه ای 21/2 اینچ وگ امید گلستان 21/2 عدد 448,500 5%
2411308 شیر چدنی یکطرفه وزنه ای 3 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه وزنه ای 3 اینچ وگ امید گلستان 3 عدد 517,500 5%
2411310 شیر چدنی یکطرفه وزنه ای 4 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه وزنه ای 4 اینچ وگ امید گلستان 4 عدد 655,500 5%
2411312 شیر چدنی یکطرفه وزنه ای 5 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه وزنه ای 5 اینچ وگ امید گلستان 5 عدد 931,500 5%
2411315 شیر چدنی یکطرفه وزنه ای 6 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه وزنه ای 6 اینچ وگ امید گلستان 6 عدد 1,138,500 5%
2411320 شیر چدنی یکطرفه وزنه ای 8 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه وزنه ای 8 اینچ وگ امید گلستان 8 عدد 1,621,500 5%
2411325 شیر چدنی یکطرفه وزنه ای 10 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه وزنه ای 10 اینچ وگ امید گلستان 10 عدد 2,518,500 5%
2411330 شیر چدنی یکطرفه وزنه ای 12 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه وزنه ای 12 اینچ وگ امید گلستان 12 عدد 3,001,500 5%
2411406 شیر هوا تک روزنه چدنی 2 اینچ وگ امید گلستان شیر هوا تک روزنه چدنی 2 اینچ وگ امید گلستان 2 عدد 296,700 5%
2411407 شیر هوا تک روزنه چدنی 21/2 اینچ وگ امید گلستان شیر هوا تک روزنه چدنی 21/2 اینچ وگ امید گلستان 21/2 عدد 310,500 5%
2411408 شیر هوا تک روزنه چدنی 3 اینچ وگ امید گلستان شیر هوا تک روزنه چدنی 3 اینچ وگ امید گلستان 3 عدد 379,500 5%
2411410 شیر هوا تک روزنه چدنی 4 اینچ وگ امید گلستان شیر هوا تک روزنه چدنی 4 اینچ وگ امید گلستان 4 عدد 407,100 5%
2411506 شیر هوا دو روزنه چدنی 2 اینچ وگ امید گلستان شیر هوا دو روزنه چدنی 2 اینچ وگ امید گلستان 2 عدد 379,500 5%
2411508 شیر هوا دو روزنه چدنی 3 اینچ وگ امید گلستان شیر هوا دو روزنه چدنی 3 اینچ وگ امید گلستان 3 عدد 462,300 5%
2411510 شیر هوا دو روزنه چدنی 4 اینچ وگ امید گلستان شیر هوا دو روزنه چدنی 4 اینچ وگ امید گلستان 4 عدد 489,900 5%
جمع کل
مشاهده سبد خرید