با ما تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد کالا تصویر نام کالا سایز واحد قیمت (ت) بازه تخفیف تعداد جمع (ت) جمع با تخفیف (ت)
421114030 لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 40 میلی متر 30 سانتی لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 40 میلی متر 30 سانتی 40*30 عدد 4,720
421114050 لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 40 میلی متر 50 سانتی لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 40 میلی متر 50 سانتی 40*50 عدد 8,840
4211140100 لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 40 میلی متر 100 سانتی لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 40 میلی متر 100 سانتی 40*100 عدد 13,750
4211140200 لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 40 میلی متر 200 سانتی لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 40 میلی متر 200 سانتی 40*200 عدد 25,720
4211140300 لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 40 میلی متر 300 سانتی لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 40 میلی متر 300 سانتی 40*300 عدد 36,720
421115030 لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 50 میلی متر 30 سانتی لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 50 میلی متر 30 سانتی 50*30 عدد 7,890
421115050 لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 50 میلی متر 50 سانتی لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 50 میلی متر 50 سانتی 50*50 عدد 10,610
4211150100 لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 50 میلی متر 100 سانتی لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 50 میلی متر 100 سانتی 50*100 عدد 19,500
4211150200 لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 50 میلی متر200 سانتی لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 50 میلی متر200 سانتی 50*200 عدد 34,000
4211150300 لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 50 میلی متر300سانتی لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 50 میلی متر300سانتی 50*300 عدد 50,000
421117530 لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 75 میلی متر 30 سانتی لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 75 میلی متر 30 سانتی 75*30 عدد 9,470
421117550 لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 75 میلی متر 50 سانتی لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 75 میلی متر 50 سانتی 75*50 عدد 16,410
4211175100 لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 75 میلی متر100 سانتی لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 75 میلی متر100 سانتی 75*100 عدد 31,000
4211175200 لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 75 میلی متر200 سانتی لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 75 میلی متر200 سانتی 75*200 عدد 54,490
4211175300 لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 75 میلی متر300 سانتی لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 75 میلی متر300 سانتی 75*300 عدد 78,480
4211111030 لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 110 میلی متر 30سانتی لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 110 میلی متر 30سانتی 110*30 عدد 20,010
4211111050 لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 110 میلی متر 50سانتی لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 110 میلی متر 50سانتی 110*50 عدد 34,000
42111110100 لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 110 میلی متر 100 سانتی لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 110 میلی متر 100 سانتی 110*100 عدد 62,000
42111110200 لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 110 میلی متر 200 سانتی لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 110 میلی متر 200 سانتی 110*200 عدد 112,750
42111110300 لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 110 میلی متر 300 سانتی لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 110 میلی متر 300 سانتی 110*300 عدد 166,410
4211112530 لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 125 میلی متر30 سانتی لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 125 میلی متر30 سانتی 125*30 عدد 21,530
4211112550 لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 125 میلی متر50 سانتی لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 125 میلی متر50 سانتی 125*50 عدد 45,000
42111125100 لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 125 میلی متر100 سانتی لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 125 میلی متر100 سانتی 125*100 عدد 78,500
42111125200 لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 125 میلی متر200 سانتی لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 125 میلی متر200 سانتی 125*200 عدد 149,250
42111125300 لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 125 میلی متر300 سانتی لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 125 میلی متر300 سانتی 125*300 عدد 220,000
4211116030 لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 160 میلی متر30 سانتی لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 160 میلی متر30 سانتی 160*30 عدد 38,460
4211116050 لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 160 میلی متر50 سانتی لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 160 میلی متر50 سانتی 160*50 عدد 63,990
42111160100 لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 160 میلی متر100 سانتی لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 160 میلی متر100 سانتی 160*100 عدد 127,980
42111160200 لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 160 میلی متر 200 سانتی لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 160 میلی متر 200 سانتی 160*200 عدد 255,960
42111160300 لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 160 میلی متر 300 سانتی لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 160 میلی متر 300 سانتی 160*300 عدد 383,930
421124050 لوله پوشفیت دوسر سوکت سایلنت وحید 40 میلی متر 50 سانتی لوله پوشفیت دوسر سوکت سایلنت وحید 40 میلی متر 50 سانتی 40*50 عدد 9,590
4211240100 لوله پوشفیت دو سر سوکت سایلنت وحید 40 میلی متر 100 سانتی لوله پوشفیت دو سر سوکت سایلنت وحید 40 میلی متر 100 سانتی 40*100 عدد 17,970
4211240200 لوله پوشفیت دو سر سوکت سایلنت وحید 40 میلی متر 200 سانتی لوله پوشفیت دو سر سوکت سایلنت وحید 40 میلی متر 200 سانتی 40*200 عدد 28,030
4211240300 لوله پوشفیت دو سر سوکت سایلنت وحید 40 میلی متر 300 سانتی لوله پوشفیت دو سر سوکت سایلنت وحید 40 میلی متر 300 سانتی 40*300 عدد 40,210
421125050 لوله پوشفیت دوسر سوکت سایلنت وحید 50 میلی متر 50 سانتی لوله پوشفیت دوسر سوکت سایلنت وحید 50 میلی متر 50 سانتی 50*50 عدد 15,390
4211250100 لوله پوشفیت دوسر سوکت سایلنت وحید 50 میلی متر 100 سانتی لوله پوشفیت دوسر سوکت سایلنت وحید 50 میلی متر 100 سانتی 50*100 عدد 21,310
4211250200 لوله پوشفیت دوسر سوکت سایلنت وحید 50 میلی متر 200 سانتی لوله پوشفیت دوسر سوکت سایلنت وحید 50 میلی متر 200 سانتی 50*200 عدد 34,250
4211250300 لوله پوشفیت دوسر سوکت سایلنت وحید 50 میلی متر 300 سانتی لوله پوشفیت دوسر سوکت سایلنت وحید 50 میلی متر 300 سانتی 50*300 عدد 49,500
421127550 لوله پوشفیت دوسر سوکت سایلنت وحید 75 میلی متر 50 سانتی لوله پوشفیت دوسر سوکت سایلنت وحید 75 میلی متر 50 سانتی 75*50 عدد 19,000
4211275100 لوله پوشفیت دوسر سوکت سایلنت وحید 75 میلی متر 100 سانتی لوله پوشفیت دوسر سوکت سایلنت وحید 75 میلی متر 100 سانتی 75*100 عدد 33,510
4211275200 لوله پوشفیت دوسر سوکت سایلنت وحید 75 میلی متر 200 سانتی لوله پوشفیت دوسر سوکت سایلنت وحید 75 میلی متر 200 سانتی 75*200 عدد 56,700
4211275300 لوله پوشفیت دوسر سوکت سایلنت وحید 75 میلی متر 300 سانتی لوله پوشفیت دوسر سوکت سایلنت وحید 75 میلی متر 300 سانتی 75*300 عدد 85,370
4211211050 لوله پوشفیت دوسر سوکت سایلنت وحید 110 میلی متر 50 سانتی لوله پوشفیت دوسر سوکت سایلنت وحید 110 میلی متر 50 سانتی 110*50 عدد 40,750
42112110100 لوله پوشفیت دوسر سوکت سایلنت وحید 110 میلی متر 100 سانتی لوله پوشفیت دوسر سوکت سایلنت وحید 110 میلی متر 100 سانتی 110*100 عدد 67,000
42112110200 لوله پوشفیت دوسر سوکت سایلنت وحید 110 میلی متر 200 سانتی لوله پوشفیت دوسر سوکت سایلنت وحید 110 میلی متر 200 سانتی 110*200 عدد 116,030
42112110300 لوله پوشفیت دوسر سوکت سایلنت وحید 110 میلی متر 300 سانتی لوله پوشفیت دوسر سوکت سایلنت وحید 110 میلی متر 300 سانتی 110*300 عدد 177,280
4211212550 لوله پوشفیت دوسر سوکت سایلنت وحید 125 میلی متر 50 سانتی لوله پوشفیت دوسر سوکت سایلنت وحید 125 میلی متر 50 سانتی 125*50 عدد 47,370
42112125100 لوله پوشفیت دوسر سوکت سایلنت وحید 125 میلی متر 100 سانتی لوله پوشفیت دوسر سوکت سایلنت وحید 125 میلی متر 100 سانتی 125*100 عدد 85,050
42112125200 لوله پوشفیت دوسر سوکت سایلنت وحید 125 میلی متر 200 سانتی لوله پوشفیت دوسر سوکت سایلنت وحید 125 میلی متر 200 سانتی 125*200 عدد 154,380
42112125300 لوله پوشفیت دوسر سوکت سایلنت وحید 125 میلی متر 300 سانتی لوله پوشفیت دوسر سوکت سایلنت وحید 125 میلی متر 300 سانتی 125*300 عدد 229,080
4211216050 لوله پوشفیت دوسر سوکت سایلنت وحید 160 میلی متر 50 سانتی لوله پوشفیت دوسر سوکت سایلنت وحید 160 میلی متر 50 سانتی 160*50 عدد 68,850
42112160100 لوله پوشفیت دوسر سوکت سایلنت وحید 160 میلی متر 100 سانتی لوله پوشفیت دوسر سوکت سایلنت وحید 160 میلی متر 100 سانتی 160*100 عدد 138,960
42112160200 لوله پوشفیت دوسر سوکت سایلنت وحید 160 میلی متر 200 سانتی لوله پوشفیت دوسر سوکت سایلنت وحید 160 میلی متر 200 سانتی 160*200 عدد 273,020
42112160300 لوله پوشفیت دوسر سوکت سایلنت وحید 160 میلی متر 300 سانتی لوله پوشفیت دوسر سوکت سایلنت وحید 160 میلی متر 300 سانتی 160*300 عدد 409,440
421111015 زانو 15 درجه پوشفیت سایلنت وحید 110 میلی متر زانو 15 درجه پوشفیت سایلنت وحید 110 میلی متر 110 عدد 26,280
42115030 زانو 30 درجه پوشفیت سایلنت وحید 50 میلی متر زانو 30 درجه پوشفیت سایلنت وحید 50 میلی متر 50 عدد 7,790
42117530 زانو 30 درجه پوشفیت سایلنت وحید 75 میلی متر زانو 30 درجه پوشفیت سایلنت وحید 75 میلی متر 75 عدد 13,890
421111030 زانو 30 درجه پوشفیت سایلنت وحید 110 میلی متر زانو 30 درجه پوشفیت سایلنت وحید 110 میلی متر 110 عدد 26,820
42114045 زانو 45 درجه پوشفیت سایلنت وحید 40 میلی متر زانو 45 درجه پوشفیت سایلنت وحید 40 میلی متر 40 عدد 6,120
42115045 زانو 45 درجه پوشفیت سایلنت وحید 50 میلی متر زانو 45 درجه پوشفیت سایلنت وحید 50 میلی متر 50 عدد 7,650
42117545 زانو 45 درجه پوشفیت سایلنت وحید 75 میلی متر زانو 45 درجه پوشفیت سایلنت وحید 75 میلی متر 75 عدد 13,890
421111045 زانو 45 درجه پوشفیت سایلنت وحید 110 میلی متر زانو 45 درجه پوشفیت سایلنت وحید 110 میلی متر 110 عدد 29,410
421112545 زانو 45 درجه پوشفیت سایلنت وحید 125 میلی متر زانو 45 درجه پوشفیت سایلنت وحید 125 میلی متر 125 عدد 42,600
421116045 زانو 45 درجه پوشفیت سایلنت وحید 160 میلی متر زانو 45 درجه پوشفیت سایلنت وحید 160 میلی متر 160 عدد 68,190
42115067 زانو 67 درجه پوشفیت سایلنت وحید 50 میلی متر زانو 67 درجه پوشفیت سایلنت وحید 50 میلی متر 50 عدد 8,300
421111067 زانو 67 درجه پوشفیت سایلنت وحید 110 میلی متر زانو 67 درجه پوشفیت سایلنت وحید 110 میلی متر 110 عدد 29,410
42114087 زانو 87 درجه پوشفیت سایلنت وحید 40 میلی متر زانو 87 درجه پوشفیت سایلنت وحید 40 میلی متر 40 عدد 6,190
42115087 زانو 87 درجه پوشفیت سایلنت وحید 50 میلی متر زانو 87 درجه پوشفیت سایلنت وحید 50 میلی متر 50 عدد 8,300
42117587 زانو 87 درجه پوشفیت سایلنت وحید 75 میلی متر زانو 87 درجه پوشفیت سایلنت وحید 75 میلی متر 75 عدد 14,660
421111087 زانو 87 درجه پوشفیت سایلنت وحید 110 میلی متر زانو 87 درجه پوشفیت سایلنت وحید 110 میلی متر 110 عدد 29,420
421112587 زانو 87 درجه پوشفیت سایلنت وحید 125 میلی متر زانو 87 درجه پوشفیت سایلنت وحید 125 میلی متر 125 عدد 55,010
42125087 زانو بلند 87 درجه پوشفیت سایلنت وحید 50 میلی متر زانو بلند 87 درجه پوشفیت سایلنت وحید 50 میلی متر 50 عدد 9,950
421211087 زانو بلند 87 درجه پوشفیت سایلنت وحید 110 میلی متر زانو بلند 87 درجه پوشفیت سایلنت وحید 110 میلی متر 110 عدد 37,710
42137587 سه راه دریچه بازدید 87 درجه پوشفیت سایلنت وحید 75میلی متر سه راه دریچه بازدید 87 درجه پوشفیت سایلنت وحید 75میلی متر 75 عدد 27,950
421311087 سه راه دریچه بازدید 87 درجه پوشفیت سایلنت وحید 110میلی متر سه راه دریچه بازدید 87 درجه پوشفیت سایلنت وحید 110میلی متر 110 عدد 44,900
421312587 سه راه دریچه بازدید 87 درجه پوشفیت سایلنت وحید 125میلی متر سه راه دریچه بازدید 87 درجه پوشفیت سایلنت وحید 125میلی متر 125 عدد 89,620
421411067 چهارراه 67 درجه پوشفیت سایلنت وحید 110 میلی متر چهارراه 67 درجه پوشفیت سایلنت وحید 110 میلی متر 110 عدد 78,630
42154045 سه راه مساوی 45 درجه پوشفیت سایلنت وحید 40 میلی متر سه راه مساوی 45 درجه پوشفیت سایلنت وحید 40 میلی متر 40 عدد 10,880
42155045 سه راه مساوی 45 درجه پوشفیت سایلنت وحید 50 میلی متر سه راه مساوی 45 درجه پوشفیت سایلنت وحید 50 میلی متر 50 عدد 14,490
42157545 سه راه مساوی 45 درجه پوشفیت سایلنت وحید 75 میلی متر سه راه مساوی 45 درجه پوشفیت سایلنت وحید 75 میلی متر 75 عدد 24,390
421511045 سه راه مساوی 45 درجه پوشفیت سایلنت وحید 110 میلی متر سه راه مساوی 45 درجه پوشفیت سایلنت وحید 110 میلی متر 110 عدد 45,880
421512545 سه راه مساوی 45 درجه پوشفیت سایلنت وحید 125 میلی متر سه راه مساوی 45 درجه پوشفیت سایلنت وحید 125 میلی متر 125 عدد 76,570
421516045 سه راه مساوی 45 درجه پوشفیت سایلنت وحید 160 میلی متر سه راه مساوی 45 درجه پوشفیت سایلنت وحید 160 میلی متر 160 عدد 125,280
4216507545 سه راه تبدیلی 45 درجه پوشفیت سایلنت وحید 50-75 میلی متر سه راه تبدیلی 45 درجه پوشفیت سایلنت وحید 50-75 میلی متر 75-50 عدد 24,390
42165011045 سه راه تبدیلی 45 درجه پوشفیت سایلنت وحید 50-110 میلی متر سه راه تبدیلی 45 درجه پوشفیت سایلنت وحید 50-110 میلی متر 110-50 عدد 39,780
42167511045 سه راه تبدیلی 45 درجه پوشفیت سایلنت وحید 75-110 میلی متر سه راه تبدیلی 45 درجه پوشفیت سایلنت وحید 75-110 میلی متر 110-75 عدد 40,620
421611012545 سه راه تبدیلی 45 درجه پوشفیت سایلنت وحید 110-125 میلی متر سه راه تبدیلی 45 درجه پوشفیت سایلنت وحید 110-125 میلی متر 125-110 عدد 66,820
421611016045 سه راه تبدیلی 45 درجه پوشفیت سایلنت وحید 110-160 میلی متر سه راه تبدیلی 45 درجه پوشفیت سایلنت وحید 110-160 میلی متر 160-110 عدد 117,450
42175087 سه راه 87 درجه پوشفیت سایلنت وحید 50 میلی متر سه راه 87 درجه پوشفیت سایلنت وحید 50 میلی متر 50 عدد 13,230
42177587 سه راه 87 درجه پوشفیت سایلنت وحید 75 میلی متر سه راه 87 درجه پوشفیت سایلنت وحید 75 میلی متر 75 عدد 22,090
4217507587 سه راه 87 درجه پوشفیت سایلنت وحید 50-75 میلی متر سه راه 87 درجه پوشفیت سایلنت وحید 50-75 میلی متر 75-50 عدد 22,090
42175011087 سه راه 87 درجه پوشفیت سایلنت وحید 50-110 میلی متر سه راه 87 درجه پوشفیت سایلنت وحید 50-110 میلی متر 110-50 عدد 43,420
42184050 تبدیل پوشفیت سایلنت وحید 40-50 میلی متر تبدیل پوشفیت سایلنت وحید 40-50 میلی متر 50-40 عدد 7,160
42185075 تبدیل پوشفیت سایلنت وحید 50-75 میلی متر تبدیل پوشفیت سایلنت وحید 50-75 میلی متر 75-50 عدد 11,690
421850110 تبدیل پوشفیت سایلنت وحید 50-110 میلی متر تبدیل پوشفیت سایلنت وحید 50-110 میلی متر 110-50 عدد 17,710
421875110 تبدیل پوشفیت سایلنت وحید 75-110 میلی متر تبدیل پوشفیت سایلنت وحید 75-110 میلی متر 110-75 عدد 18,700
4218110125 تبدیل پوشفیت سایلنت وحید 110-125 میلی متر تبدیل پوشفیت سایلنت وحید 110-125 میلی متر 125-110 عدد 26,960
4218110160 تبدیل پوشفیت سایلنت وحید 110-160 میلی متر تبدیل پوشفیت سایلنت وحید 110-160 میلی متر 160-110 عدد 34,830
4218125160 تبدیل پوشفیت سایلنت وحید 125-160 میلی متر تبدیل پوشفیت سایلنت وحید 125-160 میلی متر 160-125 عدد 36,440
42195045 سیفون یک تکه 45 درجه پوشفیت سایلنت وحید 50 میلی متر سیفون یک تکه 45 درجه پوشفیت سایلنت وحید 50 میلی متر 50 عدد 24,390
42197545 سیفون یک تکه 45 درجه پوشفیت سایلنت وحید 75 میلی متر سیفون یک تکه 45 درجه پوشفیت سایلنت وحید 75 میلی متر 75 عدد 35,640
421911045 سیفون یک تکه 45 درجه پوشفیت سایلنت وحید 110 میلی متر سیفون یک تکه 45 درجه پوشفیت سایلنت وحید 110 میلی متر 110 عدد 60,170
4211050 دریچه بازدید پوشفیت سایلنت وحید 50 میلی متر دریچه بازدید پوشفیت سایلنت وحید 50 میلی متر 50 عدد 20,790
4211075 دریچه بازدید پوشفیت سایلنت وحید 75 میلی متر دریچه بازدید پوشفیت سایلنت وحید 75 میلی متر 75 عدد 25,850
42110110 دریچه بازدید پوشفیت سایلنت وحید 110 میلی متر دریچه بازدید پوشفیت سایلنت وحید 110 میلی متر 110 عدد 44,900
4211340 رابط افقی پوشفیت سایلنت وحید 40 میلی متر رابط افقی پوشفیت سایلنت وحید 40 میلی متر 40 عدد 8,390
4211350 رابط افقی پوشفیت سایلنت وحید 50 میلی متر رابط افقی پوشفیت سایلنت وحید 50 میلی متر 50 عدد 11,430
4211375 رابط افقی پوشفیت سایلنت وحید 75 میلی متر رابط افقی پوشفیت سایلنت وحید 75 میلی متر 75 عدد 14,220
42113110 رابط افقی پوشفیت سایلنت وحید 110 میلی متر رابط افقی پوشفیت سایلنت وحید 110 میلی متر 110 عدد 27,350
42113125 رابط افقی پوشفیت سایلنت وحید 125 میلی متر رابط افقی پوشفیت سایلنت وحید 125 میلی متر 125 عدد 29,420
42113160 رابط افقی پوشفیت سایلنت وحید 160 میلی متر رابط افقی پوشفیت سایلنت وحید 160 میلی متر 160 عدد 42,680
4211440 رابط عمودی پوشفیت سایلنت وحید 40 میلی متر رابط عمودی پوشفیت سایلنت وحید 40 میلی متر 40 عدد 8,390
4211450 رابط عمودی پوشفیت سایلنت وحید 50 میلی متر رابط عمودی پوشفیت سایلنت وحید 50 میلی متر 50 عدد 11,430
4211475 رابط عمودی پوشفیت سایلنت وحید 75 میلی متر رابط عمودی پوشفیت سایلنت وحید 75 میلی متر 75 عدد 14,220
42114110 رابط عمودی پوشفیت سایلنت وحید 110 میلی متر رابط عمودی پوشفیت سایلنت وحید 110 میلی متر 110 عدد 27,350
42114125 رابط عمودی پوشفیت سایلنت وحید 125 میلی متر رابط عمودی پوشفیت سایلنت وحید 125 میلی متر 125 عدد 29,420
42114160 رابط عمودی پوشفیت سایلنت وحید 160 میلی متر رابط عمودی پوشفیت سایلنت وحید 160 میلی متر 160 عدد 42,680
4211540 درپوش انتهایی پوشفیت سایلنت وحید 40 میلی متر درپوش انتهایی پوشفیت سایلنت وحید 40 میلی متر 40 عدد 1,490
4211550 درپوش انتهایی پوشفیت سایلنت وحید 50 میلی متر درپوش انتهایی پوشفیت سایلنت وحید 50 میلی متر 50 عدد 2,220
4211575 درپوش انتهایی پوشفیت سایلنت وحید 75 میلی متر درپوش انتهایی پوشفیت سایلنت وحید 75 میلی متر 75 عدد 2,950
42115110 درپوش انتهایی پوشفیت سایلنت وحید 110 میلی متر درپوش انتهایی پوشفیت سایلنت وحید 110 میلی متر 110 عدد 6,000
42115125 درپوش انتهایی پوشفیت سایلنت وحید 125 میلی متر درپوش انتهایی پوشفیت سایلنت وحید 125 میلی متر 125 عدد 8,500
42115160 درپوش انتهایی پوشفیت سایلنت وحید 160 میلی متر درپوش انتهایی پوشفیت سایلنت وحید 160 میلی متر 160 عدد 18,500
4211650 سیفون یک تکه با علمک پوشفیت سایلنت وحید 50 میلی متر سیفون یک تکه با علمک پوشفیت سایلنت وحید 50 میلی متر 50 عدد 26,150
4211675 سیفون یک تکه با علمک پوشفیت وحید سایلنت 75 میلی متر سیفون یک تکه با علمک پوشفیت وحید سایلنت 75 میلی متر 75 عدد 58,930
42116110 سیفون یک تکه با علمک پوشفیت سایلنت وحید 110 میلی متر سیفون یک تکه با علمک پوشفیت سایلنت وحید 110 میلی متر 110 عدد 115,700
4211750 عصایی پشت بام پوشفیت سایلنت وحید 50 میلی متر عصایی پشت بام پوشفیت سایلنت وحید 50 میلی متر 50 عدد 30,850
4211775 عصایی پشت بام پوشفیت سایلنت وحید 75 میلی متر عصایی پشت بام پوشفیت سایلنت وحید 75 میلی متر 75 عدد 109,670
42117110 عصایی پشت بام پوشفیت سایلنت وحید 110 میلی متر عصایی پشت بام پوشفیت سایلنت وحید 110 میلی متر 110 عدد 178,950
42117125 عصایی پشت بام پوشفیت سایلنت وحید 125 میلی متر عصایی پشت بام پوشفیت سایلنت وحید 125 میلی متر 125 عدد 182,770
4211875 درپوش دریچه بازدید پوشفیت سایلنت وحید 75 میلی متر درپوش دریچه بازدید پوشفیت سایلنت وحید 75 میلی متر 75 عدد 8,760
42118110 درپوش دریچه بازدید پوشفیت سایلنت وحید 110 میلی متر درپوش دریچه بازدید پوشفیت سایلنت وحید 110 میلی متر 110 عدد 11,230
42118125 درپوش دریچه بازدید پوشفیت سایلنت وحید 125 میلی متر درپوش دریچه بازدید پوشفیت سایلنت وحید 125 میلی متر 125 عدد 15,100
42123250 روغن مخصوص نصب پوشفیت سایلنت وحید 250 سی سی روغن مخصوص نصب پوشفیت سایلنت وحید 250 سی سی 250 عدد 22,680
42123500 روغن مخصوص نصب پوشفیت سایلنت وحید 500 سی سی روغن مخصوص نصب پوشفیت سایلنت وحید 500 سی سی 500 عدد 31,000
4212575 اورینگ دریچه بازدید پوشفیت سایلنت وحید 75 میلی متر اورینگ دریچه بازدید پوشفیت سایلنت وحید 75 میلی متر 75 عدد 2,200
42125110 اورینگ دریچه بازدید پوشفیت سایلنت وحید 110 میلی متر اورینگ دریچه بازدید پوشفیت سایلنت وحید 110 میلی متر 110 عدد 2,500
42125125 اورینگ دریچه بازدید پوشفیت سایلنت وحید 125 میلی متر اورینگ دریچه بازدید پوشفیت سایلنت وحید 125 میلی متر 125 عدد 30,000
4212640 اورینگ پوشفیت سایلنت وحید 40 میلی متر اورینگ پوشفیت سایلنت وحید 40 میلی متر 40 عدد 2,000
4212650 اورینگ پوشفیت سایلنت وحید 50 میلی متر اورینگ پوشفیت سایلنت وحید 50 میلی متر 50 عدد 2,600
4212675 اورینگ پوشفیت سایلنت وحید 75 میلی متر اورینگ پوشفیت سایلنت وحید 75 میلی متر 75 عدد 3,000
42126110 اورینگ پوشفیت سایلنت وحید 110 میلی متر اورینگ پوشفیت سایلنت وحید 110 میلی متر 110 عدد 3,400
42126125 اورینگ پوشفیت سایلنت وحید 125 میلی متر اورینگ پوشفیت سایلنت وحید 125 میلی متر 125 عدد 4,072
42126160 اورینگ پوشفیت سایلنت وحید 160 میلی متر اورینگ پوشفیت سایلنت وحید 160 میلی متر 160 عدد 4,400
4212775 رایزر سیفون پوشفیت سایلنت وحید 75 میلی متر رایزر سیفون پوشفیت سایلنت وحید 75 میلی متر 75 عدد 12,310
42127110 رایزر سیفون پوشفیت سایلنت وحید 110 میلی متر رایزر سیفون پوشفیت سایلنت وحید 110 میلی متر 110 عدد 24,650
42127125 رایزر سیفون پوشفیت سایلنت وحید 125 میلی متر رایزر سیفون پوشفیت سایلنت وحید 125 میلی متر 125 عدد 25,710
42128110 میل پیچ متری M10 گالوانیزه پوشفیت سایلنت وحید 110 میلی متر میل پیچ متری M10 گالوانیزه پوشفیت سایلنت وحید 110 میلی متر 110 عدد 9,000
جمع کل
مشاهده سبد خرید