با ما تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد کالا تصویر نام کالا سایز واحد قیمت (ت) بازه تخفیف تعداد جمع (ت) جمع با تخفیف (ت)
421114030 لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 40 میلی متر 30 سانتی لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 40 میلی متر 30 سانتی 40*30 عدد 4,190
421114050 لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 40 میلی متر 50 سانتی لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 40 میلی متر 50 سانتی 40*50 عدد 7,850
4211140100 لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 40 میلی متر 100 سانتی لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 40 میلی متر 100 سانتی 40*100 عدد 12,220
4211140200 لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 40 میلی متر 200 سانتی لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 40 میلی متر 200 سانتی 40*200 عدد 22,860
4211140300 لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 40 میلی متر 300 سانتی لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 40 میلی متر 300 سانتی 40*300 عدد 32,640
421115030 لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 50 میلی متر 30 سانتی لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 50 میلی متر 30 سانتی 50*30 عدد 7,010
421115050 لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 50 میلی متر 50 سانتی لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 50 میلی متر 50 سانتی 50*50 عدد 9,430
4211150100 لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 50 میلی متر 100 سانتی لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 50 میلی متر 100 سانتی 50*100 عدد 14,680
4211150200 لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 50 میلی متر200 سانتی لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 50 میلی متر200 سانتی 50*200 عدد 28,250
4211150300 لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 50 میلی متر300سانتی لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 50 میلی متر300سانتی 50*300 عدد 40,420
421117530 لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 75 میلی متر 30 سانتی لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 75 میلی متر 30 سانتی 75*30 عدد 8,410
421117550 لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 75 میلی متر 50 سانتی لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 75 میلی متر 50 سانتی 75*50 عدد 14,580
4211175100 لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 75 میلی متر100 سانتی لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 75 میلی متر100 سانتی 75*100 عدد 24,730
4211175200 لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 75 میلی متر200 سانتی لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 75 میلی متر200 سانتی 75*200 عدد 48,430
4211175300 لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 75 میلی متر300 سانتی لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 75 میلی متر300 سانتی 75*300 عدد 69,760
4211111030 لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 110 میلی متر 30سانتی لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 110 میلی متر 30سانتی 110*30 عدد 17,780
4211111050 لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 110 میلی متر 50سانتی لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 110 میلی متر 50سانتی 110*50 عدد 28,130
42111110100 لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 110 میلی متر 100 سانتی لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 110 میلی متر 100 سانتی 110*100 عدد 50,740
42111110200 لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 110 میلی متر 200 سانتی لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 110 میلی متر 200 سانتی 110*200 عدد 100,220
42111110300 لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 110 میلی متر 300 سانتی لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 110 میلی متر 300 سانتی 110*300 عدد 147,920
4211112530 لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 125 میلی متر30 سانتی لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 125 میلی متر30 سانتی 125*30 عدد 19,130
4211112550 لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 125 میلی متر50 سانتی لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 125 میلی متر50 سانتی 125*50 عدد 37,200
42111125100 لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 125 میلی متر100 سانتی لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 125 میلی متر100 سانتی 125*100 عدد 67,340
42111125200 لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 125 میلی متر200 سانتی لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 125 میلی متر200 سانتی 125*200 عدد 132,660
42111125300 لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 125 میلی متر300 سانتی لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 125 میلی متر300 سانتی 125*300 عدد 196,880
4211116030 لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 160 میلی متر30 سانتی لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 160 میلی متر30 سانتی 160*30 عدد 34,180
4211116050 لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 160 میلی متر50 سانتی لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 160 میلی متر50 سانتی 160*50 عدد 56,880
42111160100 لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 160 میلی متر100 سانتی لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 160 میلی متر100 سانتی 160*100 عدد 113,760
42111160200 لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 160 میلی متر 200 سانتی لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 160 میلی متر 200 سانتی 160*200 عدد 227,520
42111160300 لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 160 میلی متر 300 سانتی لوله پوشفیت یکسر سوکت سایلنت وحید 160 میلی متر 300 سانتی 160*300 عدد 341,270
421124050 لوله پوشفیت دوسر سوکت سایلنت وحید 40 میلی متر 50 سانتی لوله پوشفیت دوسر سوکت سایلنت وحید 40 میلی متر 50 سانتی 40*30 عدد 8,520
4211240100 لوله پوشفیت دو سر سوکت سایلنت وحید 40 میلی متر 100 سانتی لوله پوشفیت دو سر سوکت سایلنت وحید 40 میلی متر 100 سانتی 40*100 عدد 15,970
4211240200 لوله پوشفیت دو سر سوکت سایلنت وحید 40 میلی متر 200 سانتی لوله پوشفیت دو سر سوکت سایلنت وحید 40 میلی متر 200 سانتی 40*200 عدد 24,910
4211240300 لوله پوشفیت دو سر سوکت سایلنت وحید 40 میلی متر 300 سانتی لوله پوشفیت دو سر سوکت سایلنت وحید 40 میلی متر 300 سانتی 40*300 عدد 35,740
421125050 لوله پوشفیت دوسر سوکت سایلنت وحید 50 میلی متر 50 سانتی لوله پوشفیت دوسر سوکت سایلنت وحید 50 میلی متر 50 سانتی 50*50 عدد 13,680
4211250100 لوله پوشفیت دوسر سوکت سایلنت وحید 50 میلی متر 100 سانتی لوله پوشفیت دوسر سوکت سایلنت وحید 50 میلی متر 100 سانتی 50*100 عدد 18,940
4211250200 لوله پوشفیت دوسر سوکت سایلنت وحید 50 میلی متر 200 سانتی لوله پوشفیت دوسر سوکت سایلنت وحید 50 میلی متر 200 سانتی 50*200 عدد 30,440
4211250300 لوله پوشفیت دوسر سوکت سایلنت وحید 50 میلی متر 300 سانتی لوله پوشفیت دوسر سوکت سایلنت وحید 50 میلی متر 300 سانتی 50*300 عدد 44,000
421127550 لوله پوشفیت دوسر سوکت سایلنت وحید 75 میلی متر 50 سانتی لوله پوشفیت دوسر سوکت سایلنت وحید 75 میلی متر 50 سانتی 75*50 عدد 16,040
4211275100 لوله پوشفیت دوسر سوکت سایلنت وحید 75 میلی متر 100 سانتی لوله پوشفیت دوسر سوکت سایلنت وحید 75 میلی متر 100 سانتی 75*100 عدد 29,780
4211275200 لوله پوشفیت دوسر سوکت سایلنت وحید 75 میلی متر 200 سانتی لوله پوشفیت دوسر سوکت سایلنت وحید 75 میلی متر 200 سانتی 75*200 عدد 50,400
4211275300 لوله پوشفیت دوسر سوکت سایلنت وحید 75 میلی متر 300 سانتی لوله پوشفیت دوسر سوکت سایلنت وحید 75 میلی متر 300 سانتی 75*300 عدد 75,880
4211211050 لوله پوشفیت دوسر سوکت سایلنت وحید 110 میلی متر 50 سانتی لوله پوشفیت دوسر سوکت سایلنت وحید 110 میلی متر 50 سانتی 110*50 عدد 36,220
42112110100 لوله پوشفیت دوسر سوکت سایلنت وحید 110 میلی متر 100 سانتی لوله پوشفیت دوسر سوکت سایلنت وحید 110 میلی متر 100 سانتی 110*100 عدد 56,240
42112110200 لوله پوشفیت دوسر سوکت سایلنت وحید 110 میلی متر 200 سانتی لوله پوشفیت دوسر سوکت سایلنت وحید 110 میلی متر 200 سانتی 110*200 عدد 103,130
42112110300 لوله پوشفیت دوسر سوکت سایلنت وحید 110 میلی متر 300 سانتی لوله پوشفیت دوسر سوکت سایلنت وحید 110 میلی متر 300 سانتی 110*300 عدد 157,580
4211212550 لوله پوشفیت دوسر سوکت سایلنت وحید 125 میلی متر 50 سانتی لوله پوشفیت دوسر سوکت سایلنت وحید 125 میلی متر 50 سانتی 125*50 عدد 42,100
42112125100 لوله پوشفیت دوسر سوکت سایلنت وحید 125 میلی متر 100 سانتی لوله پوشفیت دوسر سوکت سایلنت وحید 125 میلی متر 100 سانتی 125*100 عدد 75,600
42112125200 لوله پوشفیت دوسر سوکت سایلنت وحید 125 میلی متر 200 سانتی لوله پوشفیت دوسر سوکت سایلنت وحید 125 میلی متر 200 سانتی 125*200 عدد 137,220
42112125300 لوله پوشفیت دوسر سوکت سایلنت وحید 125 میلی متر 300 سانتی لوله پوشفیت دوسر سوکت سایلنت وحید 125 میلی متر 300 سانتی 125*300 عدد 203,620
4211216050 لوله پوشفیت دوسر سوکت سایلنت وحید 160 میلی متر 50 سانتی لوله پوشفیت دوسر سوکت سایلنت وحید 160 میلی متر 50 سانتی 160*50 عدد 61,200
42112160100 لوله پوشفیت دوسر سوکت سایلنت وحید 160 میلی متر 100 سانتی لوله پوشفیت دوسر سوکت سایلنت وحید 160 میلی متر 100 سانتی 160*100 عدد 123,520
42112160200 لوله پوشفیت دوسر سوکت سایلنت وحید 160 میلی متر 200 سانتی لوله پوشفیت دوسر سوکت سایلنت وحید 160 میلی متر 200 سانتی 160*200 عدد 242,680
42112160300 لوله پوشفیت دوسر سوکت سایلنت وحید 160 میلی متر 300 سانتی لوله پوشفیت دوسر سوکت سایلنت وحید 160 میلی متر 300 سانتی 160*300 عدد 363,940
421111015 زانو 15 درجه پوشفیت سایلنت وحید 110 میلی متر زانو 15 درجه پوشفیت سایلنت وحید 110 میلی متر 110 عدد 23,360
42115030 زانو 30 درجه پوشفیت سایلنت وحید 50 میلی متر زانو 30 درجه پوشفیت سایلنت وحید 50 میلی متر 50 عدد 6,920
42117530 زانو 30 درجه پوشفیت سایلنت وحید 75 میلی متر زانو 30 درجه پوشفیت سایلنت وحید 75 میلی متر 75 عدد 12,340
421111030 زانو 30 درجه پوشفیت سایلنت وحید 110 میلی متر زانو 30 درجه پوشفیت سایلنت وحید 110 میلی متر 110 عدد 23,840
42114045 زانو 45 درجه پوشفیت سایلنت وحید 40 میلی متر زانو 45 درجه پوشفیت سایلنت وحید 40 میلی متر 40 عدد 5,440
42115045 زانو 45 درجه پوشفیت سایلنت وحید 50 میلی متر زانو 45 درجه پوشفیت سایلنت وحید 50 میلی متر 50 عدد 6,800
42117545 زانو 45 درجه پوشفیت سایلنت وحید 75 میلی متر زانو 45 درجه پوشفیت سایلنت وحید 75 میلی متر 7 عدد 12,340
421111045 زانو 45 درجه پوشفیت سایلنت وحید 110 میلی متر زانو 45 درجه پوشفیت سایلنت وحید 110 میلی متر 110 عدد 26,140
421112545 زانو 45 درجه پوشفیت سایلنت وحید 125 میلی متر زانو 45 درجه پوشفیت سایلنت وحید 125 میلی متر 125 عدد 37,860
421116045 زانو 45 درجه پوشفیت سایلنت وحید 160 میلی متر زانو 45 درجه پوشفیت سایلنت وحید 160 میلی متر 160 عدد 60,610
42115067 زانو 67 درجه پوشفیت سایلنت وحید 50 میلی متر زانو 67 درجه پوشفیت سایلنت وحید 50 میلی متر 50 عدد 7,370
421111067 زانو 67 درجه پوشفیت سایلنت وحید 110 میلی متر زانو 67 درجه پوشفیت سایلنت وحید 110 میلی متر 110 عدد 26,140
42114087 زانو 87 درجه پوشفیت سایلنت وحید 40 میلی متر زانو 87 درجه پوشفیت سایلنت وحید 40 میلی متر 40 عدد 5,500
42115087 زانو 87 درجه پوشفیت سایلنت وحید 50 میلی متر زانو 87 درجه پوشفیت سایلنت وحید 50 میلی متر 50 عدد 7,370
42117587 زانو 87 درجه پوشفیت سایلنت وحید 75 میلی متر زانو 87 درجه پوشفیت سایلنت وحید 75 میلی متر 75 عدد 13,030
421111087 زانو 87 درجه پوشفیت سایلنت وحید 110 میلی متر زانو 87 درجه پوشفیت سایلنت وحید 110 میلی متر 110 عدد 26,150
421112587 زانو 87 درجه پوشفیت سایلنت وحید 125 میلی متر زانو 87 درجه پوشفیت سایلنت وحید 125 میلی متر 125 عدد 48,890
42125087 زانو بلند 87 درجه پوشفیت سایلنت وحید 50 میلی متر زانو بلند 87 درجه پوشفیت سایلنت وحید 50 میلی متر 50 عدد 8,840
421211087 زانو بلند 87 درجه پوشفیت سایلنت وحید 110 میلی متر زانو بلند 87 درجه پوشفیت سایلنت وحید 110 میلی متر 110 عدد 33,520
42137587 سه راه دریچه بازدید 87 درجه پوشفیت سایلنت وحید 75میلی متر سه راه دریچه بازدید 87 درجه پوشفیت سایلنت وحید 75میلی متر 75 عدد 24,840
421311087 سه راه دریچه بازدید 87 درجه پوشفیت سایلنت وحید 110میلی متر سه راه دریچه بازدید 87 درجه پوشفیت سایلنت وحید 110میلی متر 110 عدد 39,910
421312587 سه راه دریچه بازدید 87 درجه پوشفیت سایلنت وحید 125میلی متر سه راه دریچه بازدید 87 درجه پوشفیت سایلنت وحید 125میلی متر 125 عدد 79,660
421411067 چهارراه 67 درجه پوشفیت سایلنت وحید 110 میلی متر چهارراه 67 درجه پوشفیت سایلنت وحید 110 میلی متر 110 عدد 69,890
42154045 سه راه مساوی 45 درجه پوشفیت سایلنت وحید 40 میلی متر سه راه مساوی 45 درجه پوشفیت سایلنت وحید 40 میلی متر 40 عدد 9,670
42155045 سه راه مساوی 45 درجه پوشفیت سایلنت وحید 50 میلی متر سه راه مساوی 45 درجه پوشفیت سایلنت وحید 50 میلی متر 50 عدد 12,880
42157545 سه راه مساوی 45 درجه پوشفیت سایلنت وحید 75 میلی متر سه راه مساوی 45 درجه پوشفیت سایلنت وحید 75 میلی متر 75 عدد 21,680
421511045 سه راه مساوی 45 درجه پوشفیت سایلنت وحید 110 میلی متر سه راه مساوی 45 درجه پوشفیت سایلنت وحید 110 میلی متر 110 عدد 40,750
421512545 سه راه مساوی 45 درجه پوشفیت سایلنت وحید 125 میلی متر سه راه مساوی 45 درجه پوشفیت سایلنت وحید 125 میلی متر 125 عدد 68,060
421516045 سه راه مساوی 45 درجه پوشفیت سایلنت وحید 160 میلی متر سه راه مساوی 45 درجه پوشفیت سایلنت وحید 160 میلی متر 160 عدد 111,360
4216507545 سه راه تبدیلی 45 درجه پوشفیت سایلنت وحید 50-75 میلی متر سه راه تبدیلی 45 درجه پوشفیت سایلنت وحید 50-75 میلی متر 75-50 عدد 21,680
42165011045 سه راه تبدیلی 45 درجه پوشفیت سایلنت وحید 50-110 میلی متر سه راه تبدیلی 45 درجه پوشفیت سایلنت وحید 50-110 میلی متر 110-50 عدد 35,360
42167511045 سه راه تبدیلی 45 درجه پوشفیت سایلنت وحید 75-110 میلی متر سه راه تبدیلی 45 درجه پوشفیت سایلنت وحید 75-110 میلی متر 110-75 عدد 36,100
421611012545 سه راه تبدیلی 45 درجه پوشفیت سایلنت وحید 110-125 میلی متر سه راه تبدیلی 45 درجه پوشفیت سایلنت وحید 110-125 میلی متر 125-110 عدد 59,390
421611016045 سه راه تبدیلی 45 درجه پوشفیت سایلنت وحید 110-160 میلی متر سه راه تبدیلی 45 درجه پوشفیت سایلنت وحید 110-160 میلی متر 160-110 عدد 104,400
42175087 سه راه 87 درجه پوشفیت سایلنت وحید 50 میلی متر سه راه 87 درجه پوشفیت سایلنت وحید 50 میلی متر 50 عدد 11,760
42177587 سه راه 87 درجه پوشفیت سایلنت وحید 75 میلی متر سه راه 87 درجه پوشفیت سایلنت وحید 75 میلی متر 75 عدد 19,630
4217507587 سه راه 87 درجه پوشفیت سایلنت وحید 50-75 میلی متر سه راه 87 درجه پوشفیت سایلنت وحید 50-75 میلی متر 75-50 عدد 19,630
42175011087 سه راه 87 درجه پوشفیت سایلنت وحید 50-110 میلی متر سه راه 87 درجه پوشفیت سایلنت وحید 50-110 میلی متر 110-50 عدد 38,590
42184050 تبدیل پوشفیت سایلنت وحید 40-50 میلی متر تبدیل پوشفیت سایلنت وحید 40-50 میلی متر 50-40 عدد 6,360
42185075 تبدیل پوشفیت سایلنت وحید 50-75 میلی متر تبدیل پوشفیت سایلنت وحید 50-75 میلی متر 75-50 عدد 10,390
421850110 تبدیل پوشفیت سایلنت وحید 50-110 میلی متر تبدیل پوشفیت سایلنت وحید 50-110 میلی متر 110-50 عدد 15,740
421875110 تبدیل پوشفیت سایلنت وحید 75-110 میلی متر تبدیل پوشفیت سایلنت وحید 75-110 میلی متر 110-75 عدد 16,620
4218110125 تبدیل پوشفیت سایلنت وحید 110-125 میلی متر تبدیل پوشفیت سایلنت وحید 110-125 میلی متر 125-110 عدد 23,960
4218110160 تبدیل پوشفیت سایلنت وحید 110-160 میلی متر تبدیل پوشفیت سایلنت وحید 110-160 میلی متر 160-110 عدد 30,960
4218125160 تبدیل پوشفیت سایلنت وحید 125-160 میلی متر تبدیل پوشفیت سایلنت وحید 125-160 میلی متر 160-125 عدد 32,390
42195045 سیفون یک تکه 45 درجه پوشفیت سایلنت وحید 50 میلی متر سیفون یک تکه 45 درجه پوشفیت سایلنت وحید 50 میلی متر 50 عدد 21,680
42197545 سیفون یک تکه 45 درجه پوشفیت سایلنت وحید 75 میلی متر سیفون یک تکه 45 درجه پوشفیت سایلنت وحید 75 میلی متر 75 عدد 31,680
421911045 سیفون یک تکه 45 درجه پوشفیت سایلنت وحید 110 میلی متر سیفون یک تکه 45 درجه پوشفیت سایلنت وحید 110 میلی متر 110 عدد 53,480
4211050 دریچه بازدید پوشفیت سایلنت وحید 50 میلی متر دریچه بازدید پوشفیت سایلنت وحید 50 میلی متر 50 عدد 18,480
4211075 دریچه بازدید پوشفیت سایلنت وحید 75 میلی متر دریچه بازدید پوشفیت سایلنت وحید 75 میلی متر 75 عدد 22,970
42110110 دریچه بازدید پوشفیت سایلنت وحید 110 میلی متر دریچه بازدید پوشفیت سایلنت وحید 110 میلی متر 110 عدد 39,910
4211340 رابط افقی پوشفیت سایلنت وحید 40 میلی متر رابط افقی پوشفیت سایلنت وحید 40 میلی متر 40 عدد 7,450
4211350 رابط افقی پوشفیت سایلنت وحید 50 میلی متر رابط افقی پوشفیت سایلنت وحید 50 میلی متر 50 عدد 10,160
4211375 رابط افقی پوشفیت سایلنت وحید 75 میلی متر رابط افقی پوشفیت سایلنت وحید 75 میلی متر 75 عدد 12,640
42113110 رابط افقی پوشفیت سایلنت وحید 110 میلی متر رابط افقی پوشفیت سایلنت وحید 110 میلی متر 110 عدد 24,310
42113125 رابط افقی پوشفیت سایلنت وحید 125 میلی متر رابط افقی پوشفیت سایلنت وحید 125 میلی متر 125 عدد 26,150
42113160 رابط افقی پوشفیت سایلنت وحید 160 میلی متر رابط افقی پوشفیت سایلنت وحید 160 میلی متر 160 عدد 37,930
4211440 رابط عمودی پوشفیت سایلنت وحید 40 میلی متر رابط عمودی پوشفیت سایلنت وحید 40 میلی متر 40 عدد 7,450
4211450 رابط عمودی پوشفیت سایلنت وحید 50 میلی متر رابط عمودی پوشفیت سایلنت وحید 50 میلی متر 50 عدد 10,160
4211475 رابط عمودی پوشفیت سایلنت وحید 75 میلی متر رابط عمودی پوشفیت سایلنت وحید 75 میلی متر 75 عدد 12,640
42114110 رابط عمودی پوشفیت سایلنت وحید 110 میلی متر رابط عمودی پوشفیت سایلنت وحید 110 میلی متر 110 عدد 24,310
42114125 رابط عمودی پوشفیت سایلنت وحید 125 میلی متر رابط عمودی پوشفیت سایلنت وحید 125 میلی متر 125 عدد 26,150
42114160 رابط عمودی پوشفیت سایلنت وحید 160 میلی متر رابط عمودی پوشفیت سایلنت وحید 160 میلی متر 160 عدد 37,930
4211540 درپوش انتهایی پوشفیت سایلنت وحید 40 میلی متر درپوش انتهایی پوشفیت سایلنت وحید 40 میلی متر 40 عدد 1,320
4211550 درپوش انتهایی پوشفیت سایلنت وحید 50 میلی متر درپوش انتهایی پوشفیت سایلنت وحید 50 میلی متر 50 عدد 1,970
4211575 درپوش انتهایی پوشفیت سایلنت وحید 75 میلی متر درپوش انتهایی پوشفیت سایلنت وحید 75 میلی متر 75 عدد 2,620
42115110 درپوش انتهایی پوشفیت سایلنت وحید 110 میلی متر درپوش انتهایی پوشفیت سایلنت وحید 110 میلی متر 110 عدد 4,800
42115125 درپوش انتهایی پوشفیت سایلنت وحید 125 میلی متر درپوش انتهایی پوشفیت سایلنت وحید 125 میلی متر 125 عدد 5,230
42115160 درپوش انتهایی پوشفیت سایلنت وحید 160 میلی متر درپوش انتهایی پوشفیت سایلنت وحید 160 میلی متر 160 عدد 8,690
4211650 سیفون یک تکه با علمک پوشفیت سایلنت وحید 50 میلی متر سیفون یک تکه با علمک پوشفیت سایلنت وحید 50 میلی متر 50 عدد 23,240
4211675 سیفون یک تکه با علمک پوشفیت وحید سایلنت 75 میلی متر سیفون یک تکه با علمک پوشفیت وحید سایلنت 75 میلی متر 75 عدد 52,380
42116110 سیفون یک تکه با علمک پوشفیت سایلنت وحید 110 میلی متر سیفون یک تکه با علمک پوشفیت سایلنت وحید 110 میلی متر 110 عدد 102,840
4211750 عصایی پشت بام پوشفیت سایلنت وحید 50 میلی متر عصایی پشت بام پوشفیت سایلنت وحید 50 میلی متر 50 عدد 27,420
4211775 عصایی پشت بام پوشفیت سایلنت وحید 75 میلی متر عصایی پشت بام پوشفیت سایلنت وحید 75 میلی متر 75 عدد 97,480
42117110 عصایی پشت بام پوشفیت سایلنت وحید 110 میلی متر عصایی پشت بام پوشفیت سایلنت وحید 110 میلی متر 110 عدد 159,060
42117125 عصایی پشت بام پوشفیت سایلنت وحید 125 میلی متر عصایی پشت بام پوشفیت سایلنت وحید 125 میلی متر 125 عدد 162,460
4211875 درپوش دریچه بازدید پوشفیت سایلنت وحید 75 میلی متر درپوش دریچه بازدید پوشفیت سایلنت وحید 75 میلی متر 75 عدد 7,780
42118110 درپوش دریچه بازدید پوشفیت سایلنت وحید 110 میلی متر درپوش دریچه بازدید پوشفیت سایلنت وحید 110 میلی متر 110 عدد 9,980
42118125 درپوش دریچه بازدید پوشفیت سایلنت وحید 125 میلی متر درپوش دریچه بازدید پوشفیت سایلنت وحید 125 میلی متر 125 عدد 13,420
42123250 روغن مخصوص نصب پوشفیت سایلنت وحید 250 سی سی روغن مخصوص نصب پوشفیت سایلنت وحید 250 سی سی 250 عدد 20,160
42123500 روغن مخصوص نصب پوشفیت سایلنت وحید 500 سی سی روغن مخصوص نصب پوشفیت سایلنت وحید 500 سی سی 500 عدد 27,550
4212575 اورینگ دریچه بازدید پوشفیت سایلنت وحید 75 میلی متر اورینگ دریچه بازدید پوشفیت سایلنت وحید 75 میلی متر 75 عدد 1,680
42125110 اورینگ دریچه بازدید پوشفیت سایلنت وحید 110 میلی متر اورینگ دریچه بازدید پوشفیت سایلنت وحید 110 میلی متر 110 عدد 1,900
42125125 اورینگ دریچه بازدید پوشفیت سایلنت وحید 125 میلی متر اورینگ دریچه بازدید پوشفیت سایلنت وحید 125 میلی متر 125 عدد 2,260
4212640 اورینگ پوشفیت سایلنت وحید 40 میلی متر اورینگ پوشفیت سایلنت وحید 40 میلی متر 40 عدد 1,520
4212650 اورینگ پوشفیت سایلنت وحید 50 میلی متر اورینگ پوشفیت سایلنت وحید 50 میلی متر 50 عدد 1,920
4212675 اورینگ پوشفیت سایلنت وحید 75 میلی متر اورینگ پوشفیت سایلنت وحید 75 میلی متر 75 عدد 2,260
42126110 اورینگ پوشفیت سایلنت وحید 110 میلی متر اورینگ پوشفیت سایلنت وحید 110 میلی متر 110 عدد 2,520
42126125 اورینگ پوشفیت سایلنت وحید 125 میلی متر اورینگ پوشفیت سایلنت وحید 125 میلی متر 125 عدد 2,940
42126160 اورینگ پوشفیت سایلنت وحید 160 میلی متر اورینگ پوشفیت سایلنت وحید 160 میلی متر 160 عدد 3,580
4212775 رایزر سیفون پوشفیت سایلنت وحید 75 میلی متر رایزر سیفون پوشفیت سایلنت وحید 75 میلی متر 75 عدد 10,940
42127110 رایزر سیفون پوشفیت سایلنت وحید 110 میلی متر رایزر سیفون پوشفیت سایلنت وحید 110 میلی متر 110 عدد 21,910
42127125 رایزر سیفون پوشفیت سایلنت وحید 125 میلی متر رایزر سیفون پوشفیت سایلنت وحید 125 میلی متر 125 عدد 22,850
42128110 میل پیچ متری M10 گالوانیزه پوشفیت سایلنت وحید 110 میلی متر میل پیچ متری M10 گالوانیزه پوشفیت سایلنت وحید 110 میلی متر 110 عدد 6,640
جمع کل
مشاهده سبد خرید