مشخصات فنی

کد کالا تصویر نام کالا سایز واحد قیمت (ت) بازه تخفیف تعداد جمع (ت) جمع با تخفیف (ت)
4110008 آذین لوله 20 میلی متر(20اتمسفر) آذین لوله 20 میلی متر(20اتمسفر) 20 متر 2,873
4110010 آذین لوله 25 میلی متر(20اتمسفر) آذین لوله 25 میلی متر(20اتمسفر) 25 متر 4,515
4110012 آذین لوله 32 میلی متر(20اتمسفر) آذین لوله 32 میلی متر(20اتمسفر) 32 متر 8,722
4110014 آذین لوله 40 میلی متر(20اتمسفر) آذین لوله 40 میلی متر(20اتمسفر) 40 متر 14,931
4110016 آذین لوله 50 میلی متر(20اتمسفر) آذین لوله 50 میلی متر(20اتمسفر) 50 متر 24,181
4110018 آذین لوله 63 میلی متر(20اتمسفر) آذین لوله 63 میلی متر(20اتمسفر) 63 متر 38,784
4110020 آذین لوله 75 میلی متر(20اتمسفر) آذین لوله 75 میلی متر(20اتمسفر) 75 متر 56,013
4110022 آذین لوله 90 میلی متر(20اتمسفر) آذین لوله 90 میلی متر(20اتمسفر) 90 متر 81,411
4110024 آذین لوله 110 میلی متر(20اتمسفر) آذین لوله 110 میلی متر(20اتمسفر) 110 متر 123,232
4110026 آذین لوله 125 میلی متر(20اتمسفر) آذین لوله 125 میلی متر(20اتمسفر) 125 متر 162,757
4110108 آذین لوله فویلدار20 میلی متر آذین لوله فویلدار20 میلی متر 20 متر 6,418
4110110 آذین لوله فویلدار25 میلی متر آذین لوله فویلدار25 میلی متر 25 متر 9,056
4110112 آذین لوله فویلدار32 میلی متر آذین لوله فویلدار32 میلی متر 32 متر 16,687
4110114 آذین لوله فویلدار40 میلی متر آذین لوله فویلدار40 میلی متر 40 متر 23,820
4110116 آذین لوله فویلدار50 میلی متر آذین لوله فویلدار50 میلی متر 50 متر 35,070
4110118 آذین لوله فویلدار63 میلی متر آذین لوله فویلدار63 میلی متر 63 متر 53,726
4111008 آذین بوشن 20 میلی متر آذین بوشن 20 میلی متر 20 عدد 379
4111010 آذین بوشن 25 میلی متر آذین بوشن 25 میلی متر 25 عدد 540
4111012 آذین بوشن 32 میلی متر آذین بوشن 32 میلی متر 32 عدد 885
4111014 آذین بوشن 40 میلی متر آذین بوشن 40 میلی متر 40 عدد 1,580
4111016 آذین بوشن 50 میلی متر آذین بوشن 50 میلی متر 50 عدد 2,830
4111018 آذین بوشن 63 میلی متر آذین بوشن 63 میلی متر 63 عدد 4,597
4111020 آذین بوشن 75 میلی متر آذین بوشن 75 میلی متر 75 عدد 7,853
4111022 آذین بوشن 90 میلی متر آذین بوشن 90 میلی متر 90 عدد 12,874
4111024 آذین بوشن 110 میلی متر آذین بوشن 110 میلی متر 110 عدد 20,447
4111026 آذین بوشن 125 میلی متر آذین بوشن 125 میلی متر 125 عدد 28,442
4111112 آذین بوشن تبدیل 20*25 آذین بوشن تبدیل 20*25 25*20 عدد 404
4111114 آذین بوشن تبدیل 20*32 آذین بوشن تبدیل 20*32 32*20 عدد 512
4111116 آذین بوشن تبدیل 25 *32 آذین بوشن تبدیل 25 *32 32*25 عدد 552
4111118 آذین بوشن تبدیل 20*40 آذین بوشن تبدیل 20*40 40*20 عدد 894
4111120 آذین بوشن تبدیل 25*40 آذین بوشن تبدیل 25*40 40*25 عدد 933
4111122 آذین بوشن تبدیل 32*40 آذین بوشن تبدیل 32*40 40*32 عدد 1,147
4111124 آذین بوشن تبدیل 20*50 آذین بوشن تبدیل 20*50 50*20 عدد 1,423
4111126 آذین بوشن تبدیل 25*50 آذین بوشن تبدیل 25*50 50*25 عدد 1,429
4111128 آذین بوشن تبدیل 32*50 آذین بوشن تبدیل 32*50 50*32 عدد 1,454
4111130 آذین بوشن تبدیل 40*50 آذین بوشن تبدیل 40*50 50*40 عدد 1,693
4111132 آذین بوشن تبدیل 25*63 آذین بوشن تبدیل 25*63 63*25 عدد 2,110
4111134 آذین بوشن تبدیل 32*63 آذین بوشن تبدیل 32*63 63*32 عدد 2,190
4111136 آذین بوشن تبدیل 40*63 آذین بوشن تبدیل 40*63 63*40 عدد 2,899
4111138 آذین بوشن تبدیل 50*63 آذین بوشن تبدیل 50*63 63*50 عدد 3,282
4111140 آذین بوشن تبدیل 40*75 آذین بوشن تبدیل 40*75 75*40 عدد 6,018
4111142 آذین بوشن تبدیل 50*75 آذین بوشن تبدیل 50*75 75*50 عدد 6,198
4111144 آذین بوشن تبدیل 63*75 آذین بوشن تبدیل 63*75 75*63 عدد 6,722
4111146 آذین بوشن تبدیل 50*90 آذین بوشن تبدیل 50*90 90*50 عدد 8,622
4111148 آذین بوشن تبدیل 63*90 آذین بوشن تبدیل 63*90 90*63 عدد 9,930
4111150 آذین بوشن تبدیل 75*90 آذین بوشن تبدیل 75*90 90*75 عدد 11,672
4111152 آذین بوشن تبدیل 63*110 آذین بوشن تبدیل 63*110 110*63 عدد 12,960
4111154 آذین بوشن تبدیل 75*110 آذین بوشن تبدیل 75*110 110*75 عدد 14,060
4111156 آذین بوشن تبدیل 90*110 آذین بوشن تبدیل 90*110 110*90 عدد 16,520
4111158 آذین بوشن تبدیل 110*125 آذین بوشن تبدیل 110*125 125*110 عدد 43,905
4112108 آذین زانو 90 درجه 20 میلی متر آذین زانو 90 درجه 20 میلی متر 20 عدد 539
4112110 آذین زانو 90 درجه25 میلی متر آذین زانو 90 درجه25 میلی متر 25 عدد 795
4112112 آذین زانو 90 درجه 32 میلی متر آذین زانو 90 درجه 32 میلی متر 32 عدد 1,398
4112114 آذین زانو 90 درجه 40 میلی متر آذین زانو 90 درجه 40 میلی متر 40 عدد 2,769
4112116 آذین زانو 90 درجه 50 میلی متر آذین زانو 90 درجه 50 میلی متر 50 عدد 4,709
4112118 آذین زانو 90 درجه 63 میلی متر آذین زانو 90 درجه 63 میلی متر 63 عدد 8,464
4112120 آذین زانو 90 درجه 75 میلی متر آذین زانو 90 درجه 75 میلی متر 75 عدد 12,864
4112122 آذین زانو 90 درجه 90 میلی متر آذین زانو 90 درجه 90 میلی متر 90 عدد 23,312
4112124 آذین زانو 90 درجه 110 میلی متر آذین زانو 90 درجه 110 میلی متر 110 عدد 36,626
4112126 آذین زانو 90 درجه 125 میلی متر آذین زانو 90 درجه 125 میلی متر 125 عدد 57,975
4112208 آذین زانو 90 درجه چپقی 20 میلی متر آذین زانو 90 درجه چپقی 20 میلی متر 20 عدد 692
4112210 آذین زانو 90 درجه چپقی 25 میلی متر آذین زانو 90 درجه چپقی 25 میلی متر 25 عدد 894
4112312 آذین زانو 90 درجه تبدیل 20*25 میلی متر آذین زانو 90 درجه تبدیل 20*25 میلی متر 25*20 عدد 1,009
4112508 آذین زانو 45 درجه 20 میلی متر آذین زانو 45 درجه 20 میلی متر 20 عدد 565
4112510 آذین زانو 45 درجه 25 میلی متر آذین زانو 45 درجه 25 میلی متر 25 عدد 840
4112512 آذین زانو 45 درجه32 میلی متر آذین زانو 45 درجه32 میلی متر 32 عدد 1,442
4112514 آذین زانو 45 درجه 40 میلی متر آذین زانو 45 درجه 40 میلی متر 40 عدد 2,815
4112516 آذین زانو 45 درجه 50 میلی متر آذین زانو 45 درجه 50 میلی متر 50 عدد 4,728
4112518 آذین زانو 45 درجه 63 میلی متر آذین زانو 45 درجه 63 میلی متر 63 عدد 5,787
4113108 آذین سه راه 20 میلی متر آذین سه راه 20 میلی متر 20 عدد 667
4113110 آذین سه راه 25 میلی متر آذین سه راه 25 میلی متر 25 عدد 944
4113112 آذین سه راه 32 میلی متر آذین سه راه 32 میلی متر 32 عدد 1,676
4113114 آذین سه راه 40 میلی متر آذین سه راه 40 میلی متر 40 عدد 3,320
4113116 آذین سه راه50 میلی متر آذین سه راه50 میلی متر 50 عدد 5,439
4113118 آذین سه راه 63 میلی متر آذین سه راه 63 میلی متر 63 عدد 9,759
4113120 آذین سه راه 75 میلی متر آذین سه راه 75 میلی متر 75 عدد 17,324
4113122 آذین سه راه 90 میلی متر آذین سه راه 90 میلی متر 90 عدد 33,412
4113124 آذین سه راه 110 میلی متر آذین سه راه 110 میلی متر 110 عدد 46,183
4113126 آذین سه راه 125 میلی متر آذین سه راه 125 میلی متر 125 عدد 69,132
4113208 آذین سه راه سه کنج 20 میلی متر آذین سه راه سه کنج 20 میلی متر 20 عدد 1,103
4113210 آذین سه راه سه کنج 25 میلی متر آذین سه راه سه کنج 25 میلی متر 25 عدد 1,311
4113520 آذین سه راه تبدیل 25*20*20 آذین سه راه تبدیل 25*20*20 20*20*25 عدد 1,015
4113522 آذین سه راه تبدیل 25*20*25 آذین سه راه تبدیل 25*20*25 25*20*25 عدد 945
4113524 آذین سه راه تبدیل 25*25*20 آذین سه راه تبدیل 25*25*20 20*25*25 عدد 1,295
4113532 آذین سه راه تبدیل 32*20*20 آذین سه راه تبدیل 32*20*20 20*20*32 عدد 1,500
4113534 آذین سه راه تبدیل 32*20*32 آذین سه راه تبدیل 32*20*32 32*20*32 عدد 1,437
4113540 آذین سه راه تبدیل32*25*32 آذین سه راه تبدیل32*25*32 32*25*32 عدد 1,658
4113541 آذین سه راه تبدیل 40*20*40 آذین سه راه تبدیل 40*20*40 40*20*40 عدد 2,704
4113542 آذین سه راه تبدیل 40*25*40 آذین سه راه تبدیل 40*25*40 40*25*40 عدد 2,812
4113545 آذین سه راه تبدیل 40*32*40 آذین سه راه تبدیل 40*32*40 40*32*40 عدد 2,996
4113565 آذین سه راه تبدیل 50*32*50 آذین سه راه تبدیل 50*32*50 50*32*50 عدد 4,444
4113572 آذین سه راه تبدیل 63*25*63 آذین سه راه تبدیل 63*25*63 63*25*63 عدد 10,809
4113574 آذین سه راه تبدیل 63*32*63 آذین سه راه تبدیل 63*32*63 63*32*63 عدد 10,810
4113576 آذین سه راه تبدیل 63*40*63 آذین سه راه تبدیل 63*40*63 63*40*63 عدد 10,966
4113578 آذین سه راه تبدیل 63*50*63 آذین سه راه تبدیل 63*50*63 63*50*63 عدد 11,250
4114108 آذین در پوش 20 میلی متر آذین در پوش 20 میلی متر 20 عدد 351
4114110 آذین در پوش 25 میلی متر آذین در پوش 25 میلی متر 25 عدد 531
4114112 آذین در پوش 32 میلی متر آذین در پوش 32 میلی متر 32 عدد 695
4114114 آذین در پوش 40 میلی متر آذین در پوش 40 میلی متر 40 عدد 1,164
4114116 آذین در پوش 50 میلی متر آذین در پوش 50 میلی متر 50 عدد 2,037
4114118 آذین در پوش 63 میلی متر آذین در پوش 63 میلی متر 63 عدد 4,764
4114120 آذین در پوش 75 میلی متر آذین در پوش 75 میلی متر 75 عدد 7,099
4114122 آذین در پوش 90 میلی متر آذین در پوش 90 میلی متر 90 عدد 10,191
4114124 آذین در پوش 110 میلی متر آذین در پوش 110 میلی متر 110 عدد 17,509
4114126 آذین در پوش 125 میلی متر آذین در پوش 125 میلی متر 125 عدد 28,965
4116108 آذین لوله خمدار 20 میلی متر آذین لوله خمدار 20 میلی متر 20 عدد 1,525
4116110 آذین لوله خمدار 25 میلی متر آذین لوله خمدار 25 میلی متر 25 عدد 2,246
4116112 آذین لوله خمدار 32 میلی متر آذین لوله خمدار 32 میلی متر 32 عدد 3,833
4116208 آذین لوله خم دو سر بوشن سفید 20 میلی متر آذین لوله خم دو سر بوشن سفید 20 میلی متر 20 عدد 2,569
4116508 آذین پل بست دار20 میلی متر آذین پل بست دار20 میلی متر 20 عدد 1,052
4116510 آذین پل بست دار25 میلی متر آذین پل بست دار25 میلی متر 25 عدد 1,313
4117108 آذین چهار راه 20 میلی متر آذین چهار راه 20 میلی متر 20 عدد 1,316
4117110 آذین چهار راه25 میلی متر آذین چهار راه25 میلی متر 25 عدد 1,703
4120108 آذین زانو بوشن فلزی دیواری 1/2*20 اینچ آذین زانو بوشن فلزی دیواری 1/2*20 اینچ 20*1/2 عدد 4,130
4120110 آذین زانو بوشن فلزی دیواری 3/4*25 اینچ آذین زانو بوشن فلزی دیواری 3/4*25 اینچ 3/4*25 عدد 5,916
4120112 آذین زانو بوشن فلزی دیواری 1/2*25 اینچ آذین زانو بوشن فلزی دیواری 1/2*25 اینچ 1/2*25 عدد 4,310
4120508 آذین زانو مغزی فلزی دیواری 1/2*20 اینچ آذین زانو مغزی فلزی دیواری 1/2*20 اینچ 1/2*20 عدد 6,267
4120509 آذین زانو مغزی فلزی دیواری 3/4*20 اینچ آذین زانو مغزی فلزی دیواری 3/4*20 اینچ 20*3/4 عدد 8,474
4120512 آذین زانو مغزی فلزی دیواری 3/4*25 اینچ آذین زانو مغزی فلزی دیواری 3/4*25 اینچ 25*3/4 عدد 8,748
4121008 آذین بوشن یکسر فلزی  1/2*20 اینچ آذین بوشن یکسر فلزی 1/2*20 اینچ 20*1/2 عدد 3,672
4121010 آذین بوشن یکسر فلزی 3/4*20 اینچ آذین بوشن یکسر فلزی 3/4*20 اینچ 20*3/4 عدد 5,585
4121011 آذین بوشن یکسر فلزی  1/2*25 اینچ آذین بوشن یکسر فلزی 1/2*25 اینچ 25*1/2 عدد 3,896
4121012 آذین بوشن یکسر فلزی 3/4*25 اینچ آذین بوشن یکسر فلزی 3/4*25 اینچ 25*3/4 عدد 5,627
4121014 آذین بوشن یکسر فلزی 1*32 اینچ آذین بوشن یکسر فلزی 1*32 اینچ 32*1 عدد 9,161
4121116 آذین بوشن یکسر فلزی 1,1/4*40 اینچ آذین بوشن یکسر فلزی 1,1/4*40 اینچ 40*1,1/4 عدد 20,297
4121118 آذین بوشن یکسر فلزی 1,1/2*50 اینچ آذین بوشن یکسر فلزی 1,1/2*50 اینچ 50*1,1/2 عدد 23,242
4121120 آذین بوشن یکسر فلزی 2*63 اینچ آذین بوشن یکسر فلزی 2*63 اینچ 63*2 عدد 51,941
4121122 آذین بوشن یکسر فلزی 2,1/2*75 اینچ آذین بوشن یکسر فلزی 2,1/2*75 اینچ 75*2,1/2 عدد 69,300
4121124 آذین بوشن یکسر فلزی 3*90 اینچ آذین بوشن یکسر فلزی 3*90 اینچ 90*3 عدد 205,621
4121126 آذین بوشن یکسر فلزی  4*110 اینچ آذین بوشن یکسر فلزی 4*110 اینچ 110*4 عدد 268,599
4121208 آذین مغزی یکسر فلزی  1/2*20 اینچ آذین مغزی یکسر فلزی 1/2*20 اینچ 20*1/2 عدد 5,680
4121210 آذین مغزی یکسر فلزی  3/4*20 اینچ آذین مغزی یکسر فلزی 3/4*20 اینچ 20*3/4 عدد 8,406
4121211 آذین مغزی یکسر فلزی 1/2*25 اینچ آذین مغزی یکسر فلزی 1/2*25 اینچ 25*1/2 عدد 5,853
4121212 آذین مغزی یکسر فلزی 3/4*25 اینچ آذین مغزی یکسر فلزی 3/4*25 اینچ 25*3/4 عدد 8,275
4121214 آذین مغزی یکسر فلزی  1*32اینچ آذین مغزی یکسر فلزی 1*32اینچ 32*1 عدد 13,863
4121316 آذین مغزی یکسر فلزی 1,1/4*40 اینچ آذین مغزی یکسر فلزی 1,1/4*40 اینچ 40*1,1/4 عدد 30,850
4121318 آذین مغزی یکسر فلزی 1,1/2*50 اینچ آذین مغزی یکسر فلزی 1,1/2*50 اینچ 50*1,1/2 عدد 37,579
4121320 آذین مغزی یکسر فلزی  2*63 اینچ آذین مغزی یکسر فلزی 2*63 اینچ 63*2 عدد 73,317
4123008 آذین زانو یکسر بوشن فلزی  1/2*20 اینچ آذین زانو یکسر بوشن فلزی 1/2*20 اینچ 20*1/2 عدد 4,031
4123010 آذین زانو یکسر بوشن فلزی 3/4*20 اینچ آذین زانو یکسر بوشن فلزی 3/4*20 اینچ 20*3/4 عدد 5,897
4123012 آذین زانو یکسر بوشن فلزی  1/2*25 اینچ آذین زانو یکسر بوشن فلزی 1/2*25 اینچ 25*1/2 عدد 4,005
4123014 آذین زانو یکسر بوشن فلزی 3/4*25 اینچ آذین زانو یکسر بوشن فلزی 3/4*25 اینچ 25*3/4 عدد 5,933
4123016 آذین زانو یکسر بوشن فلزی 3/4*32 اینچ آذین زانو یکسر بوشن فلزی 3/4*32 اینچ 32*3/4 عدد 3,990
4123018 آذین زانو یکسر بوشن فلزی  1*32 اینچ آذین زانو یکسر بوشن فلزی 1*32 اینچ 32*1 عدد 9,386
4123208 آذین زانو بوشن فلزی زوج 1/2*20 آذین زانو بوشن فلزی زوج 1/2*20 20*1/2 عدد 10,674
4123212 آذین زانو بوشن فلزی زوج 1/2*25 آذین زانو بوشن فلزی زوج 1/2*25 25*1/2 عدد 11,618
4123508 آذین زانو یکسر مغزی فلزی 1/2*20اینچ آذین زانو یکسر مغزی فلزی 1/2*20اینچ 20*1/2 عدد 6,233
4123509 آذین زانو یکسر مغزی فلزی 3/4*20 اینچ آذین زانو یکسر مغزی فلزی 3/4*20 اینچ 20*3/4 عدد 8,944
4123510 آذین زانو یکسر مغزی فلزی 3/4*25 اینچ آذین زانو یکسر مغزی فلزی 3/4*25 اینچ 25*3/4 عدد 9,109
4123511 آذین زانو یکسر مغزی فلزی 1/2*25 اینچ آذین زانو یکسر مغزی فلزی 1/2*25 اینچ 25*1/2 عدد 7,139
4123514 آذین مهره ماسوره بوشن فلزی 1/2*20 اینچ آذین مهره ماسوره بوشن فلزی 1/2*20 اینچ 20*1/2 عدد 14,654
4123515 آذین مهره ماسوره بوشن فلزی 3/4*25 اینچ آذین مهره ماسوره بوشن فلزی 3/4*25 اینچ 25*3/4 عدد 20,257
4123516 آذین مهره ماسوره بوشن فلزی 1*32 اینچ آذین مهره ماسوره بوشن فلزی 1*32 اینچ 32*1 عدد 27,689
4123518 آذین مهره ماسوره بوشن فلزی 1,1/4*40 اینچ آذین مهره ماسوره بوشن فلزی 1,1/4*40 اینچ 40*1,1/4 عدد 46,639
4123520 آذین مهره ماسوره بوشن فلزی 1,1/2*50 اینچ آذین مهره ماسوره بوشن فلزی 1,1/2*50 اینچ 50*1,1/2 عدد 68,372
4123522 آذین مهره ماسوره بوشن فلزی2*63 اینچ آذین مهره ماسوره بوشن فلزی2*63 اینچ 63*2 عدد 98,049
4124530 آذین مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزی 1/2*20 آذین مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزی 1/2*20 20*1/2 عدد 6,182
4124531 آذین مهره ماسوره تلفیقی بوشن مغزی 1/2*20 آذین مهره ماسوره تلفیقی بوشن مغزی 1/2*20 20*1/2 عدد 7,795
4124532 آذین مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزی 3/4*25 آذین مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزی 3/4*25 25*3/4 عدد 8,468
4124533 آذین مهره ماسوره تلفیقی بوشن مغزی 3/4*25 آذین مهره ماسوره تلفیقی بوشن مغزی 3/4*25 25*3/4 عدد 11,037
4125008 آذین سه راه بوشن فلزی 1/2*20 اینچ آذین سه راه بوشن فلزی 1/2*20 اینچ 20*1/2 عدد 4,247
4125010 آذین سه راه بوشن فلزی 3/4*20 اینچ آذین سه راه بوشن فلزی 3/4*20 اینچ 20*3/4 عدد 5,820
4125012 آذین سه راه بوشن فلزی1/2*25 اینچ آذین سه راه بوشن فلزی1/2*25 اینچ 25*1/2 عدد 4,662
4125014 آذین سه راه بوشن فلزی3/4*25 اینچ آذین سه راه بوشن فلزی3/4*25 اینچ 25*3/4 عدد 6,101
4125018 آذین سه راه بوشن فلزی 1*32 اینچ آذین سه راه بوشن فلزی 1*32 اینچ 32*1 عدد 10,142
4125506 آذین سه راه مغزی فلزی 1/2*20 اینچ آذین سه راه مغزی فلزی 1/2*20 اینچ 20*1/2 عدد 6,905
4125510 آذین سه راه مغزی فلزی 3/4*20 اینچ آذین سه راه مغزی فلزی 3/4*20 اینچ 20*3/4 عدد 9,987
4125512 آذین سه راه مغزی فلزی1/2*25 اینچ آذین سه راه مغزی فلزی1/2*25 اینچ 25*1/2 عدد 7,647
4126010 آذین سه راه بوشن فلزی دیواری 1/2*20 اینچ آذین سه راه بوشن فلزی دیواری 1/2*20 اینچ 20*1/2 عدد 4,328
4126014 آذین سه راه بوشن فلزی دیواری 1/2*25 اینچ آذین سه راه بوشن فلزی دیواری 1/2*25 اینچ 25*1/2 عدد 4,540
4126016 آذین سه راه بوشن فلزی دیواری 3/4*25 اینچ آذین سه راه بوشن فلزی دیواری 3/4*25 اینچ 25*3/4 عدد 6,254
4126510 آذین سه راه مغزی فلزی دیواری1/2*20 اینچ آذین سه راه مغزی فلزی دیواری1/2*20 اینچ 20*1/2 عدد 7,928
4126518 آذین سه راه مغزی فلزی دیواری 3/4*25 اینچ آذین سه راه مغزی فلزی دیواری 3/4*25 اینچ 25*3/4 عدد 9,076
4140202 آذین مهره ماسوره دو طرف جوش 20 میلی متر آذین مهره ماسوره دو طرف جوش 20 میلی متر 20 عدد 2,642
4140204 آذین مهره ماسوره دو طرف جوش 25 میلی متر آذین مهره ماسوره دو طرف جوش 25 میلی متر 25 عدد 3,510
4140206 آذین مهره ماسوره دو طرف جوش سفید 32 میلی متر آذین مهره ماسوره دو طرف جوش سفید 32 میلی متر 32 عدد 5,865
4140308 آذین شیر مغزی برنجی یکپارچه 20 میلی متر آذین شیر مغزی برنجی یکپارچه 20 میلی متر 20 عدد 11,278
4140310 آذین شیر مغزی برنجی یکپارچه 25 میلی متر آذین شیر مغزی برنجی یکپارچه 25 میلی متر 25 عدد 13,415
4140312 آذین شیر مغزی برنجی یکپارچه 32 میلی متر آذین شیر مغزی برنجی یکپارچه 32 میلی متر 32 عدد 22,173
4140314 آذین شیر مغزی برنجی یکپارچه 40 میلی متر آذین شیر مغزی برنجی یکپارچه 40 میلی متر 40 عدد 34,503
4140509 آذین شیر فلکه 45 درجه 20 میلی متر آذین شیر فلکه 45 درجه 20 میلی متر 20 عدد 24,760
4140511 آذین شیر فلکه بوشن فلزی 45 درجه 20 میلی متر آذین شیر فلکه بوشن فلزی 45 درجه 20 میلی متر 20 عدد 29,604
4140513 آذین شیر فلکه 45 درجه 25 میلی متر آذین شیر فلکه 45 درجه 25 میلی متر 25 عدد 25,291
4140808 آذین شیر فلکه(کامل) 20 میلی متر آذین شیر فلکه(کامل) 20 میلی متر 20 عدد 13,430
4140810 آذین شیر فلکه(کامل)25 میلی متر آذین شیر فلکه(کامل)25 میلی متر 25 عدد 20,808
4140812 آذین شیر فلکه(کامل) 32 میلی متر آذین شیر فلکه(کامل) 32 میلی متر 32 عدد 32,001
4140814 آذین شیر فلکه(کامل) 40 میلی متر آذین شیر فلکه(کامل) 40 میلی متر 40 عدد 33,953
4140848 آذین بالا تنه شیر فلکه 20 میلی متر آذین بالا تنه شیر فلکه 20 میلی متر 20 عدد 8,891
4140850 آذین بالا تنه شیر فلکه 25 میلی متر آذین بالا تنه شیر فلکه 25 میلی متر 25 عدد 14,431
4140852 آذین بالا تنه شیر فلکه 32 میلی متر آذین بالا تنه شیر فلکه 32 میلی متر 32 عدد 22,956
4140940 آذین بست لوله 20 میلی متر آذین بست لوله 20 میلی متر 20 عدد 169
4140942 آذین بست لوله 25 میلی متر آذین بست لوله 25 میلی متر 25 عدد 194
4140944 آذین بست لوله32 میلی متر آذین بست لوله32 میلی متر 32 عدد 316
4140946 آذین بست لوله 40 میلی متر آذین بست لوله 40 میلی متر 40 عدد 446
4140960 آذین بست زوج سفید 20 میلی متر آذین بست زوج سفید 20 میلی متر 20 عدد 270
4140962 آذین بست زوج سفید 25 میلی متر آذین بست زوج سفید 25 میلی متر 25 عدد 300
4141100 آذین در پوش رزوه دار (1/2) 20 میلی متر آذین در پوش رزوه دار (1/2) 20 میلی متر 20 عدد 193
4141102 آذین در پوش رزوه دار (3/4) 25 میلی متر آذین در پوش رزوه دار (3/4) 25 میلی متر 25 عدد 268
4141104 آذین در پوش رزوه دار (1) 32 میلی متر آذین در پوش رزوه دار (1) 32 میلی متر 32 عدد 500
4141120 آذین در پوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار(1/2) آذین در پوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار(1/2) 1/2 عدد 331
4141122 آذین در پوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار(3/4) آذین در پوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار(3/4) 3/4 عدد 570
4141124 آذین در پوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار(1) آذین در پوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار(1) 1 عدد 735
4141151 آذین در پوش رزوه دار پایه بلند قرمز(1/2) 20 میلی متر آذین در پوش رزوه دار پایه بلند قرمز(1/2) 20 میلی متر 20 عدد 374
4141152 آذین در پوش رزوه دار پایه بلند قرمز(3/4) 25 میلی متر آذین در پوش رزوه دار پایه بلند قرمز(3/4) 25 میلی متر 25 عدد 739
4141153 آذین در پوش رزوه دار پایه بلند قرمز(1) 32 میلی متر آذین در پوش رزوه دار پایه بلند قرمز(1) 32 میلی متر 32 عدد 1,094
4141161 آذین در پوش رزوه دار پایه بلند آبی (1/2) 20 میلی متر آذین در پوش رزوه دار پایه بلند آبی (1/2) 20 میلی متر 20 عدد 374
4141162 آذین در پوش رزوه دار پایه بلند آبی (3/4) 25 میلی متر آذین در پوش رزوه دار پایه بلند آبی (3/4) 25 میلی متر 25 عدد 739
4141163 آذین در پوش رزوه دار پایه بلند آبی (1) 32 میلی متر آذین در پوش رزوه دار پایه بلند آبی (1) 32 میلی متر 32 عدد 1,094
4141208 آذین شابلون 1/2 اینچ آذین شابلون 1/2 اینچ 1/2 عدد 574
4141210 آذین شابلون 3/4 اینچ آذین شابلون 3/4 اینچ 3/4 عدد 512
4130218 آذین فلنچ 63 میلی متر آذین فلنچ 63 میلی متر 63 عدد 11,728
4130318 آذین آداپتور فلنچ 63 میلی متر آذین آداپتور فلنچ 63 میلی متر 63 عدد 3,881
4130220 آذین فلنچ 75 میلی متر آذین فلنچ 75 میلی متر 75 عدد 12,633
4130320 آذین آداپتور فلنچ 75 میلی متر آذین آداپتور فلنچ 75 میلی متر 75 عدد 6,012
4130222 آذین فلنچ 90 میلی متر آذین فلنچ 90 میلی متر 90 عدد 17,175
4130322 آذین آداپتور فلنچ 90 میلی متر آذین آداپتور فلنچ 90 میلی متر 90 عدد 10,261
4130224 آذین فلنچ 110 میلی متر آذین فلنچ 110 میلی متر 110 عدد 19,803
4130324 آذین آداپتور فلنچ 110 میلی متر آذین آداپتور فلنچ 110 میلی متر 110 عدد 11,991
4150121 آذین جعبه ابزار آذین جعبه ابزار 0 عدد 440,795
4150122 آذین دستگاه جوش 20-50 آذین دستگاه جوش 20-50 20-50 عدد 173,305
4150123 آذین صفحه المنت آذین صفحه المنت 0 عدد 54,395
4150124 آذین ترموستات دستگاه جوش آذین ترموستات دستگاه جوش 0 عدد 32,200
4150126 آذین دستگاه جوش 125-63 آذین دستگاه جوش 125-63 63-125 عدد 278,875
4150128 آذین دسته اتو آذین دسته اتو 0 عدد 23,920
4150130 آذین دستگاه جوش نیمه اتوماتیک125-50 آذین دستگاه جوش نیمه اتوماتیک125-50 50-125 عدد 3,120,985
4150132 آذین جعبه ابزار خالی(بدون متعلقات) آذین جعبه ابزار خالی(بدون متعلقات) 0 عدد 75,900
4150208 آذین قالب دستگاه المنت 20 میلی متر آذین قالب دستگاه المنت 20 میلی متر 20 عدد 18,170
4150210 آذین قالب دستگاه المنت 25 میلی متر آذین قالب دستگاه المنت 25 میلی متر 25 عدد 20,125
4150212 آذین قالب دستگاه المنت 32 میلی متر آذین قالب دستگاه المنت 32 میلی متر 32 عدد 218,500
4150214 آذین قالب دستگاه المنت 40 میلی متر آذین قالب دستگاه المنت 40 میلی متر 40 عدد 26,335
4150216 آذین قالب دستگاه المنت 50 میلی متر آذین قالب دستگاه المنت 50 میلی متر 50 عدد 39,100
4150218 آذین قالب دستگاه المنت 63 میلی متر آذین قالب دستگاه المنت 63 میلی متر 63 عدد 43,355
4150220 آذین قالب دستگاه المنت 75 میلی متر آذین قالب دستگاه المنت 75 میلی متر 75 عدد 55,775
4150222 آذین قالب دستگاه المنت 90 میلی متر آذین قالب دستگاه المنت 90 میلی متر 90 عدد 116,150
4150224 آذین قالب دستگاه المنت 110 میلی متر آذین قالب دستگاه المنت 110 میلی متر 110 عدد 153,410
4150226 آذین قالب دستگاه المنت125 میلی متر آذین قالب دستگاه المنت125 میلی متر 125 عدد 358,340
4150310 آذین متر(3متری) آذین متر(3متری) 3 عدد 8,970
4160302 آذین قیچی لوله بر M42 آذین قیچی لوله بر M42 0 عدد 33,925
4170302 آذین رنده لوله های پنج لایه(فویلدار) 25*20 آذین رنده لوله های پنج لایه(فویلدار) 25*20 20*25 عدد 117,990
4170304 آذین رنده لوله های پنج لایه(فویلدار) 40*32 آذین رنده لوله های پنج لایه(فویلدار) 40*32 32*40 عدد 131,100
4170306 آذین رنده لوله های پنج لایه(فویلدار)50*40 آذین رنده لوله های پنج لایه(فویلدار)50*40 50*40 عدد 167,440
4170308 آذین رنده لوله های پنج لایه(فویلدار) 50*63 آذین رنده لوله های پنج لایه(فویلدار) 50*63 63*50 عدد 183,310
4170309 آذین تیغه رنده لوله های پنج لایه (فویلدار) آذین تیغه رنده لوله های پنج لایه (فویلدار) 0 عدد 9,660
جمع کل
مشاهده سبد خرید