با ما تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد کالا تصویر نام کالا سایز واحد قیمت (ت) بازه تخفیف تعداد جمع (ت) جمع با تخفیف (ت)
4110008 آذین لوله 20 میلی متر(20اتمسفر) آذین لوله 20 میلی متر(20اتمسفر) 20 متر 5,761
4110010 آذین لوله 25 میلی متر(20اتمسفر) آذین لوله 25 میلی متر(20اتمسفر) 25 متر 9,054
4110012 آذین لوله 32 میلی متر(20اتمسفر) آذین لوله 32 میلی متر(20اتمسفر) 32 متر 17,020
4110014 آذین لوله 40 میلی متر(20اتمسفر) آذین لوله 40 میلی متر(20اتمسفر) 40 متر 29,136
4110016 آذین لوله 50 میلی متر(20اتمسفر) آذین لوله 50 میلی متر(20اتمسفر) 50 متر 47,187
4110018 آذین لوله 63 میلی متر(20اتمسفر) آذین لوله 63 میلی متر(20اتمسفر) 63 متر 75,681
4110020 آذین لوله 75 میلی متر(20اتمسفر) آذین لوله 75 میلی متر(20اتمسفر) 75 متر 109,304
4110022 آذین لوله 90 میلی متر(20اتمسفر) آذین لوله 90 میلی متر(20اتمسفر) 90 متر 158,863
4110024 آذین لوله 110 میلی متر(20اتمسفر) آذین لوله 110 میلی متر(20اتمسفر) 110 متر 240,471
4110026 آذین لوله 125 میلی متر(20اتمسفر) آذین لوله 125 میلی متر(20اتمسفر) 125 متر 317,599
4110108 آذین لوله فویلدار20 میلی متر آذین لوله فویلدار20 میلی متر 20 متر 12,524
4110110 آذین لوله فویلدار25 میلی متر آذین لوله فویلدار25 میلی متر 25 متر 17,673
4110112 آذین لوله فویلدار32 میلی متر آذین لوله فویلدار32 میلی متر 32 متر 32,562
4110114 آذین لوله فویلدار40 میلی متر آذین لوله فویلدار40 میلی متر 40 متر 46,482
4110116 آذین لوله فویلدار50 میلی متر آذین لوله فویلدار50 میلی متر 50 متر 68,435
4110118 آذین لوله فویلدار63 میلی متر آذین لوله فویلدار63 میلی متر 63 متر 104,840
4111008 آذین بوشن 20 میلی متر آذین بوشن 20 میلی متر 20 عدد 760
4111010 آذین بوشن 25 میلی متر آذین بوشن 25 میلی متر 25 عدد 1,024
4111012 آذین بوشن 32 میلی متر آذین بوشن 32 میلی متر 32 عدد 1,719
4111014 آذین بوشن 40 میلی متر آذین بوشن 40 میلی متر 40 عدد 3,071
4111016 آذین بوشن 50 میلی متر آذین بوشن 50 میلی متر 50 عدد 5,489
4111018 آذین بوشن 63 میلی متر آذین بوشن 63 میلی متر 63 عدد 8,940
4111020 آذین بوشن 75 میلی متر آذین بوشن 75 میلی متر 75 عدد 14,744
4111022 آذین بوشن 90 میلی متر آذین بوشن 90 میلی متر 90 عدد 24,887
4111024 آذین بوشن 110 میلی متر آذین بوشن 110 میلی متر 110 عدد 39,659
4111026 آذین بوشن 125 میلی متر آذین بوشن 125 میلی متر 125 عدد 54,774
4111112 آذین بوشن تبدیل 20*25 آذین بوشن تبدیل 20*25 25*20 عدد 782
4111114 آذین بوشن تبدیل 20*32 آذین بوشن تبدیل 20*32 32*20 عدد 990
4111116 آذین بوشن تبدیل 25 *32 آذین بوشن تبدیل 25 *32 32*25 عدد 1,069
4111118 آذین بوشن تبدیل 20*40 آذین بوشن تبدیل 20*40 40*20 عدد 1,679
4111120 آذین بوشن تبدیل 25*40 آذین بوشن تبدیل 25*40 40*25 عدد 1,803
4111122 آذین بوشن تبدیل 32*40 آذین بوشن تبدیل 32*40 40*32 عدد 2,219
4111124 آذین بوشن تبدیل 20*50 آذین بوشن تبدیل 20*50 50*20 عدد 2,583
4111126 آذین بوشن تبدیل 25*50 آذین بوشن تبدیل 25*50 50*25 عدد 2,576
4111128 آذین بوشن تبدیل 32*50 آذین بوشن تبدیل 32*50 50*32 عدد 2,805
4111130 آذین بوشن تبدیل 40*50 آذین بوشن تبدیل 40*50 50*40 عدد 3,270
4111132 آذین بوشن تبدیل 25*63 آذین بوشن تبدیل 25*63 63*25 عدد 4,071
4111134 آذین بوشن تبدیل 32*63 آذین بوشن تبدیل 32*63 63*32 عدد 4,231
4111136 آذین بوشن تبدیل 40*63 آذین بوشن تبدیل 40*63 63*40 عدد 5,425
4111138 آذین بوشن تبدیل 50*63 آذین بوشن تبدیل 50*63 63*50 عدد 6,209
4111140 آذین بوشن تبدیل 40*75 آذین بوشن تبدیل 40*75 75*40 عدد 8,901
4111142 آذین بوشن تبدیل 50*75 آذین بوشن تبدیل 50*75 75*50 عدد 9,614
4111144 آذین بوشن تبدیل 63*75 آذین بوشن تبدیل 63*75 75*63 عدد 11,034
4111146 آذین بوشن تبدیل 50*90 آذین بوشن تبدیل 50*90 90*50 عدد 13,608
4111148 آذین بوشن تبدیل 63*90 آذین بوشن تبدیل 63*90 90*63 عدد 15,297
4111150 آذین بوشن تبدیل 75*90 آذین بوشن تبدیل 75*90 90*75 عدد 18,379
4111152 آذین بوشن تبدیل 63*110 آذین بوشن تبدیل 63*110 110*63 عدد 20,688
4111154 آذین بوشن تبدیل 75*110 آذین بوشن تبدیل 75*110 110*75 عدد 22,166
4111156 آذین بوشن تبدیل 90*110 آذین بوشن تبدیل 90*110 110*90 عدد 26,998
4111158 آذین بوشن تبدیل 110*125 آذین بوشن تبدیل 110*125 125*110 عدد 63,717
4112108 آذین زانو 90 درجه 20 میلی متر آذین زانو 90 درجه 20 میلی متر 20 عدد 1,121
4112110 آذین زانو 90 درجه25 میلی متر آذین زانو 90 درجه25 میلی متر 25 عدد 1,631
4112112 آذین زانو 90 درجه 32 میلی متر آذین زانو 90 درجه 32 میلی متر 32 عدد 2,723
4112114 آذین زانو 90 درجه 40 میلی متر آذین زانو 90 درجه 40 میلی متر 40 عدد 5,381
4112116 آذین زانو 90 درجه 50 میلی متر آذین زانو 90 درجه 50 میلی متر 50 عدد 9,172
4112118 آذین زانو 90 درجه 63 میلی متر آذین زانو 90 درجه 63 میلی متر 63 عدد 16,411
4112120 آذین زانو 90 درجه 75 میلی متر آذین زانو 90 درجه 75 میلی متر 75 عدد 25,008
4112122 آذین زانو 90 درجه 90 میلی متر آذین زانو 90 درجه 90 میلی متر 90 عدد 45,393
4112124 آذین زانو 90 درجه 110 میلی متر آذین زانو 90 درجه 110 میلی متر 110 عدد 71,265
4112126 آذین زانو 90 درجه 125 میلی متر آذین زانو 90 درجه 125 میلی متر 125 عدد 112,266
4112208 آذین زانو 90 درجه چپقی 20 میلی متر آذین زانو 90 درجه چپقی 20 میلی متر 20 عدد 1,339
4112210 آذین زانو 90 درجه چپقی 25 میلی متر آذین زانو 90 درجه چپقی 25 میلی متر 25 عدد 1,728
4112312 آذین زانو 90 درجه تبدیل 20*25 میلی متر آذین زانو 90 درجه تبدیل 20*25 میلی متر 25*20 عدد 1,954
4112508 آذین زانو 45 درجه 20 میلی متر آذین زانو 45 درجه 20 میلی متر 20 عدد 1,090
4112510 آذین زانو 45 درجه 25 میلی متر آذین زانو 45 درجه 25 میلی متر 25 عدد 1,625
4112512 آذین زانو 45 درجه32 میلی متر آذین زانو 45 درجه32 میلی متر 32 عدد 2,793
4112514 آذین زانو 45 درجه 40 میلی متر آذین زانو 45 درجه 40 میلی متر 40 عدد 5,429
4112516 آذین زانو 45 درجه 50 میلی متر آذین زانو 45 درجه 50 میلی متر 50 عدد 9,084
4112518 آذین زانو 45 درجه 63 میلی متر آذین زانو 45 درجه 63 میلی متر 63 عدد 11,233
4113108 آذین سه راه 20 میلی متر آذین سه راه 20 میلی متر 20 عدد 1,422
4113110 آذین سه راه 25 میلی متر آذین سه راه 25 میلی متر 25 عدد 1,966
4113112 آذین سه راه 32 میلی متر آذین سه راه 32 میلی متر 32 عدد 3,263
4113114 آذین سه راه 40 میلی متر آذین سه راه 40 میلی متر 40 عدد 6,449
4113116 آذین سه راه50 میلی متر آذین سه راه50 میلی متر 50 عدد 10,575
4113118 آذین سه راه 63 میلی متر آذین سه راه 63 میلی متر 63 عدد 19,143
4113120 آذین سه راه 75 میلی متر آذین سه راه 75 میلی متر 75 عدد 33,696
4113122 آذین سه راه 90 میلی متر آذین سه راه 90 میلی متر 90 عدد 64,394
4113124 آذین سه راه 110 میلی متر آذین سه راه 110 میلی متر 110 عدد 894,910
4113126 آذین سه راه 125 میلی متر آذین سه راه 125 میلی متر 125 عدد 13,466
4113208 آذین سه راه سه کنج 20 میلی متر آذین سه راه سه کنج 20 میلی متر 20 عدد 1,978
4113210 آذین سه راه سه کنج 25 میلی متر آذین سه راه سه کنج 25 میلی متر 25 عدد 2,529
4113520 آذین سه راه تبدیل 25*20*20 آذین سه راه تبدیل 25*20*20 20*20*25 عدد 1,895
4113522 آذین سه راه تبدیل 25*20*25 آذین سه راه تبدیل 25*20*25 25*20*25 عدد 1,839
4113524 آذین سه راه تبدیل 25*25*20 آذین سه راه تبدیل 25*25*20 20*25*25 عدد 2,501
4113532 آذین سه راه تبدیل 32*20*20 آذین سه راه تبدیل 32*20*20 20*20*32 عدد 2,896
4113534 آذین سه راه تبدیل 32*20*32 آذین سه راه تبدیل 32*20*32 32*20*32 عدد 2,792
4113540 آذین سه راه تبدیل32*25*32 آذین سه راه تبدیل32*25*32 32*25*32 عدد 3,226
4113541 آذین سه راه تبدیل 40*20*40 آذین سه راه تبدیل 40*20*40 40*20*40 عدد 5,241
4113542 آذین سه راه تبدیل 40*25*40 آذین سه راه تبدیل 40*25*40 40*25*40 عدد 5,462
4113545 آذین سه راه تبدیل 40*32*40 آذین سه راه تبدیل 40*32*40 40*32*40 عدد 5,814
4113565 آذین سه راه تبدیل 50*32*50 آذین سه راه تبدیل 50*32*50 50*32*50 عدد 8,649
4113572 آذین سه راه تبدیل 63*25*63 آذین سه راه تبدیل 63*25*63 63*25*63 عدد 20,984
4113574 آذین سه راه تبدیل 63*32*63 آذین سه راه تبدیل 63*32*63 63*32*63 عدد 21,007
4113576 آذین سه راه تبدیل 63*40*63 آذین سه راه تبدیل 63*40*63 63*40*63 عدد 21,299
4113578 آذین سه راه تبدیل 63*50*63 آذین سه راه تبدیل 63*50*63 63*50*63 عدد 21,853
4114108 آذین در پوش 20 میلی متر آذین در پوش 20 میلی متر 20 عدد 689
4114110 آذین در پوش 25 میلی متر آذین در پوش 25 میلی متر 25 عدد 980
4114112 آذین در پوش 32 میلی متر آذین در پوش 32 میلی متر 32 عدد 1,316
4114114 آذین در پوش 40 میلی متر آذین در پوش 40 میلی متر 40 عدد 2,155
4114116 آذین در پوش 50 میلی متر آذین در پوش 50 میلی متر 50 عدد 3,940
4114118 آذین در پوش 63 میلی متر آذین در پوش 63 میلی متر 63 عدد 8,580
4114120 آذین در پوش 75 میلی متر آذین در پوش 75 میلی متر 75 عدد 12,960
4114122 آذین در پوش 90 میلی متر آذین در پوش 90 میلی متر 90 عدد 18,938
4114124 آذین در پوش 110 میلی متر آذین در پوش 110 میلی متر 110 عدد 32,101
4114126 آذین در پوش 125 میلی متر آذین در پوش 125 میلی متر 125 عدد 0
4116108 آذین لوله خمدار 20 میلی متر آذین لوله خمدار 20 میلی متر 20 عدد 3,028
4116110 آذین لوله خمدار 25 میلی متر آذین لوله خمدار 25 میلی متر 25 عدد 4,458
4116112 آذین لوله خمدار 32 میلی متر آذین لوله خمدار 32 میلی متر 32 عدد 7,607
4116208 آذین لوله خم دو سر بوشن سفید 20 میلی متر آذین لوله خم دو سر بوشن سفید 20 میلی متر 20 عدد 4,046
4116508 آذین پل بست دار20 میلی متر آذین پل بست دار20 میلی متر 20 عدد 2,038
4116510 آذین پل بست دار25 میلی متر آذین پل بست دار25 میلی متر 25 عدد 2,543
4117108 آذین چهار راه 20 میلی متر آذین چهار راه 20 میلی متر 20 عدد 2,519
4117110 آذین چهار راه25 میلی متر آذین چهار راه25 میلی متر 25 عدد 3,261
4120108 آذین زانو بوشن فلزی دیواری 1/2*20 اینچ آذین زانو بوشن فلزی دیواری 1/2*20 اینچ 20*1/2 عدد 6,460
4120110 آذین زانو بوشن فلزی دیواری 3/4*25 اینچ آذین زانو بوشن فلزی دیواری 3/4*25 اینچ 3/4*25 عدد 9,113
4120112 آذین زانو بوشن فلزی دیواری 1/2*25 اینچ آذین زانو بوشن فلزی دیواری 1/2*25 اینچ 1/2*25 عدد 6,516
4120508 آذین زانو مغزی فلزی دیواری 1/2*20 اینچ آذین زانو مغزی فلزی دیواری 1/2*20 اینچ 1/2*20 عدد 9,630
4120509 آذین زانو مغزی فلزی دیواری 3/4*20 اینچ آذین زانو مغزی فلزی دیواری 3/4*20 اینچ 20*3/4 عدد 12,136
4120512 آذین زانو مغزی فلزی دیواری 3/4*25 اینچ آذین زانو مغزی فلزی دیواری 3/4*25 اینچ 25*3/4 عدد 12,585
4121008 آذین بوشن یکسر فلزی  1/2*20 اینچ آذین بوشن یکسر فلزی 1/2*20 اینچ 20*1/2 عدد 5,725
4121010 آذین بوشن یکسر فلزی 3/4*20 اینچ آذین بوشن یکسر فلزی 3/4*20 اینچ 20*3/4 عدد 8,635
4121011 آذین بوشن یکسر فلزی  1/2*25 اینچ آذین بوشن یکسر فلزی 1/2*25 اینچ 25*1/2 عدد 5,895
4121012 آذین بوشن یکسر فلزی 3/4*25 اینچ آذین بوشن یکسر فلزی 3/4*25 اینچ 25*3/4 عدد 8,628
4121014 آذین بوشن یکسر فلزی 1*32 اینچ آذین بوشن یکسر فلزی 1*32 اینچ 32*1 عدد 13,639
4121116 آذین بوشن یکسر فلزی 1,1/4*40 اینچ آذین بوشن یکسر فلزی 1,1/4*40 اینچ 40*1,1/4 عدد 30,331
4121118 آذین بوشن یکسر فلزی 1,1/2*50 اینچ آذین بوشن یکسر فلزی 1,1/2*50 اینچ 50*1,1/2 عدد 34,607
4121120 آذین بوشن یکسر فلزی 2*63 اینچ آذین بوشن یکسر فلزی 2*63 اینچ 63*2 عدد 77,570
4121122 آذین بوشن یکسر فلزی 2,1/2*75 اینچ آذین بوشن یکسر فلزی 2,1/2*75 اینچ 75*2,1/2 عدد 101,627
4121124 آذین بوشن یکسر فلزی 3*90 اینچ آذین بوشن یکسر فلزی 3*90 اینچ 90*3 عدد 208,751
4121126 آذین بوشن یکسر فلزی  4*110 اینچ آذین بوشن یکسر فلزی 4*110 اینچ 110*4 عدد 292,236
4121208 آذین مغزی یکسر فلزی  1/2*20 اینچ آذین مغزی یکسر فلزی 1/2*20 اینچ 20*1/2 عدد 8,783
4121210 آذین مغزی یکسر فلزی  3/4*20 اینچ آذین مغزی یکسر فلزی 3/4*20 اینچ 20*3/4 عدد 12,082
4121211 آذین مغزی یکسر فلزی 1/2*25 اینچ آذین مغزی یکسر فلزی 1/2*25 اینچ 25*1/2 عدد 8,959
4121212 آذین مغزی یکسر فلزی 3/4*25 اینچ آذین مغزی یکسر فلزی 3/4*25 اینچ 25*3/4 عدد 11,992
4121214 آذین مغزی یکسر فلزی  1*32اینچ آذین مغزی یکسر فلزی 1*32اینچ 32*1 عدد 20,632
4121316 آذین مغزی یکسر فلزی 1,1/4*40 اینچ آذین مغزی یکسر فلزی 1,1/4*40 اینچ 40*1,1/4 عدد 45,269
4121318 آذین مغزی یکسر فلزی 1,1/2*50 اینچ آذین مغزی یکسر فلزی 1,1/2*50 اینچ 50*1,1/2 عدد 56,059
4121320 آذین مغزی یکسر فلزی  2*63 اینچ آذین مغزی یکسر فلزی 2*63 اینچ 63*2 عدد 108,227
4123008 آذین زانو یکسر بوشن فلزی  1/2*20 اینچ آذین زانو یکسر بوشن فلزی 1/2*20 اینچ 20*1/2 عدد 6,306
4123010 آذین زانو یکسر بوشن فلزی 3/4*20 اینچ آذین زانو یکسر بوشن فلزی 3/4*20 اینچ 20*3/4 عدد 9,025
4123012 آذین زانو یکسر بوشن فلزی  1/2*25 اینچ آذین زانو یکسر بوشن فلزی 1/2*25 اینچ 25*1/2 عدد 6,217
4123014 آذین زانو یکسر بوشن فلزی 3/4*25 اینچ آذین زانو یکسر بوشن فلزی 3/4*25 اینچ 25*3/4 عدد 9,144
4123016 آذین زانو یکسر بوشن فلزی 3/4*32 اینچ آذین زانو یکسر بوشن فلزی 3/4*32 اینچ 32*3/4 عدد 3,990
4123018 آذین زانو یکسر بوشن فلزی  1*32 اینچ آذین زانو یکسر بوشن فلزی 1*32 اینچ 32*1 عدد 13,874
4123208 آذین زانو بوشن فلزی زوج 1/2*20 آذین زانو بوشن فلزی زوج 1/2*20 20*1/2 عدد 16,040
4123212 آذین زانو بوشن فلزی زوج 1/2*25 آذین زانو بوشن فلزی زوج 1/2*25 25*1/2 عدد 17,496
4123508 آذین زانو یکسر مغزی فلزی 1/2*20اینچ آذین زانو یکسر مغزی فلزی 1/2*20اینچ 20*1/2 عدد 9,546
4123509 آذین زانو یکسر مغزی فلزی 3/4*20 اینچ آذین زانو یکسر مغزی فلزی 3/4*20 اینچ 20*3/4 عدد 12,932
4123510 آذین زانو یکسر مغزی فلزی 3/4*25 اینچ آذین زانو یکسر مغزی فلزی 3/4*25 اینچ 25*3/4 عدد 12,976
4123511 آذین زانو یکسر مغزی فلزی 1/2*25 اینچ آذین زانو یکسر مغزی فلزی 1/2*25 اینچ 25*1/2 عدد 10,856
4123514 آذین مهره ماسوره بوشن فلزی 1/2*20 اینچ آذین مهره ماسوره بوشن فلزی 1/2*20 اینچ 20*1/2 عدد 21,930
4123515 آذین مهره ماسوره بوشن فلزی 3/4*25 اینچ آذین مهره ماسوره بوشن فلزی 3/4*25 اینچ 25*3/4 عدد 30,861
4123516 آذین مهره ماسوره بوشن فلزی 1*32 اینچ آذین مهره ماسوره بوشن فلزی 1*32 اینچ 32*1 عدد 41,486
4123518 آذین مهره ماسوره بوشن فلزی 1,1/4*40 اینچ آذین مهره ماسوره بوشن فلزی 1,1/4*40 اینچ 40*1,1/4 عدد 73,453
4123520 آذین مهره ماسوره بوشن فلزی 1,1/2*50 اینچ آذین مهره ماسوره بوشن فلزی 1,1/2*50 اینچ 50*1,1/2 عدد 109,988
4123522 آذین مهره ماسوره بوشن فلزی2*63 اینچ آذین مهره ماسوره بوشن فلزی2*63 اینچ 63*2 عدد 153,591
4124530 آذین مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزی 1/2*20 آذین مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزی 1/2*20 20*1/2 عدد 9,849
4124531 آذین مهره ماسوره تلفیقی بوشن مغزی 1/2*20 آذین مهره ماسوره تلفیقی بوشن مغزی 1/2*20 20*1/2 عدد 12,020
4124532 آذین مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزی 3/4*25 آذین مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزی 3/4*25 25*3/4 عدد 13,715
4124533 آذین مهره ماسوره تلفیقی بوشن مغزی 3/4*25 آذین مهره ماسوره تلفیقی بوشن مغزی 3/4*25 25*3/4 عدد 16,781
4125008 آذین سه راه بوشن فلزی 1/2*20 اینچ آذین سه راه بوشن فلزی 1/2*20 اینچ 20*1/2 عدد 6,634
4125010 آذین سه راه بوشن فلزی 3/4*20 اینچ آذین سه راه بوشن فلزی 3/4*20 اینچ 20*3/4 عدد 8,808
4125012 آذین سه راه بوشن فلزی1/2*25 اینچ آذین سه راه بوشن فلزی1/2*25 اینچ 25*1/2 عدد 7,372
4125014 آذین سه راه بوشن فلزی3/4*25 اینچ آذین سه راه بوشن فلزی3/4*25 اینچ 25*3/4 عدد 9,192
4125018 آذین سه راه بوشن فلزی 1*32 اینچ آذین سه راه بوشن فلزی 1*32 اینچ 32*1 عدد 15,089
4125506 آذین سه راه مغزی فلزی 1/2*20 اینچ آذین سه راه مغزی فلزی 1/2*20 اینچ 20*1/2 عدد 10,083
4125510 آذین سه راه مغزی فلزی 3/4*20 اینچ آذین سه راه مغزی فلزی 3/4*20 اینچ 20*3/4 عدد 14,214
4125512 آذین سه راه مغزی فلزی1/2*25 اینچ آذین سه راه مغزی فلزی1/2*25 اینچ 25*1/2 عدد 10,958
4126010 آذین سه راه بوشن فلزی دیواری 1/2*20 اینچ آذین سه راه بوشن فلزی دیواری 1/2*20 اینچ 20*1/2 عدد 6,552
4126014 آذین سه راه بوشن فلزی دیواری 1/2*25 اینچ آذین سه راه بوشن فلزی دیواری 1/2*25 اینچ 25*1/2 عدد 6,946
4126016 آذین سه راه بوشن فلزی دیواری 3/4*25 اینچ آذین سه راه بوشن فلزی دیواری 3/4*25 اینچ 25*3/4 عدد 9,408
4126510 آذین سه راه مغزی فلزی دیواری1/2*20 اینچ آذین سه راه مغزی فلزی دیواری1/2*20 اینچ 20*1/2 عدد 11,393
4126518 آذین سه راه مغزی فلزی دیواری 3/4*25 اینچ آذین سه راه مغزی فلزی دیواری 3/4*25 اینچ 25*3/4 عدد 13,102
4140202 آذین مهره ماسوره دو طرف جوش 20 میلی متر آذین مهره ماسوره دو طرف جوش 20 میلی متر 20 عدد 5,048
4140204 آذین مهره ماسوره دو طرف جوش 25 میلی متر آذین مهره ماسوره دو طرف جوش 25 میلی متر 25 عدد 6,935
4140206 آذین مهره ماسوره دو طرف جوش سفید 32 میلی متر آذین مهره ماسوره دو طرف جوش سفید 32 میلی متر 32 عدد 10,067
4140308 آذین شیر مغزی برنجی یکپارچه 20 میلی متر آذین شیر مغزی برنجی یکپارچه 20 میلی متر 20 عدد 18,132
4140310 آذین شیر مغزی برنجی یکپارچه 25 میلی متر آذین شیر مغزی برنجی یکپارچه 25 میلی متر 25 عدد 21,667
4140312 آذین شیر مغزی برنجی یکپارچه 32 میلی متر آذین شیر مغزی برنجی یکپارچه 32 میلی متر 32 عدد 36,426
4140314 آذین شیر مغزی برنجی یکپارچه 40 میلی متر آذین شیر مغزی برنجی یکپارچه 40 میلی متر 40 عدد 58,424
4140509 آذین شیر فلکه 45 درجه 20 میلی متر آذین شیر فلکه 45 درجه 20 میلی متر 20 عدد 43,661
4140511 آذین شیر فلکه بوشن فلزی 45 درجه 20 میلی متر آذین شیر فلکه بوشن فلزی 45 درجه 20 میلی متر 20 عدد 52,518
4140513 آذین شیر فلکه 45 درجه 25 میلی متر آذین شیر فلکه 45 درجه 25 میلی متر 25 عدد 43,103
4140808 آذین شیر فلکه(کامل) 20 میلی متر آذین شیر فلکه(کامل) 20 میلی متر 20 عدد 21,003
4140810 آذین شیر فلکه(کامل)25 میلی متر آذین شیر فلکه(کامل)25 میلی متر 25 عدد 32,465
4140812 آذین شیر فلکه(کامل) 32 میلی متر آذین شیر فلکه(کامل) 32 میلی متر 32 عدد 50,047
4140814 آذین شیر فلکه(کامل) 40 میلی متر آذین شیر فلکه(کامل) 40 میلی متر 40 عدد 51,299
4140848 آذین بالا تنه شیر فلکه 20 میلی متر آذین بالا تنه شیر فلکه 20 میلی متر 20 عدد 13,275
4140850 آذین بالا تنه شیر فلکه 25 میلی متر آذین بالا تنه شیر فلکه 25 میلی متر 25 عدد 22,840
4140852 آذین بالا تنه شیر فلکه 32 میلی متر آذین بالا تنه شیر فلکه 32 میلی متر 32 عدد 35,892
4140940 آذین بست لوله 20 میلی متر آذین بست لوله 20 میلی متر 20 عدد 251
4140942 آذین بست لوله 25 میلی متر آذین بست لوله 25 میلی متر 25 عدد 283
4140944 آذین بست لوله32 میلی متر آذین بست لوله32 میلی متر 32 عدد 501
4140946 آذین بست لوله 40 میلی متر آذین بست لوله 40 میلی متر 40 عدد 707
4140960 آذین بست زوج سفید 20 میلی متر آذین بست زوج سفید 20 میلی متر 20 عدد 400
4140962 آذین بست زوج سفید 25 میلی متر آذین بست زوج سفید 25 میلی متر 25 عدد 467
4141100 آذین در پوش رزوه دار (1/2) 20 میلی متر آذین در پوش رزوه دار (1/2) 20 میلی متر 20 عدد 286
4141102 آذین در پوش رزوه دار (3/4) 25 میلی متر آذین در پوش رزوه دار (3/4) 25 میلی متر 25 عدد 426
4141104 آذین در پوش رزوه دار (1) 32 میلی متر آذین در پوش رزوه دار (1) 32 میلی متر 32 عدد 762
4141120 آذین در پوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار(1/2) آذین در پوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار(1/2) 1/2 عدد 518
4141122 آذین در پوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار(3/4) آذین در پوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار(3/4) 3/4 عدد 808
4141124 آذین در پوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار(1) آذین در پوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار(1) 1 عدد 1,105
4141151 آذین در پوش رزوه دار پایه بلند قرمز(1/2) 20 میلی متر آذین در پوش رزوه دار پایه بلند قرمز(1/2) 20 میلی متر 20 عدد 677
4141152 آذین در پوش رزوه دار پایه بلند قرمز(3/4) 25 میلی متر آذین در پوش رزوه دار پایه بلند قرمز(3/4) 25 میلی متر 25 عدد 1,284
4141153 آذین در پوش رزوه دار پایه بلند قرمز(1) 32 میلی متر آذین در پوش رزوه دار پایه بلند قرمز(1) 32 میلی متر 32 عدد 1,974
4141161 آذین در پوش رزوه دار پایه بلند آبی (1/2) 20 میلی متر آذین در پوش رزوه دار پایه بلند آبی (1/2) 20 میلی متر 20 عدد 677
4141162 آذین در پوش رزوه دار پایه بلند آبی (3/4) 25 میلی متر آذین در پوش رزوه دار پایه بلند آبی (3/4) 25 میلی متر 25 عدد 1,284
4141163 آذین در پوش رزوه دار پایه بلند آبی (1) 32 میلی متر آذین در پوش رزوه دار پایه بلند آبی (1) 32 میلی متر 32 عدد 1,974
4141208 آذین شابلون 1/2 اینچ آذین شابلون 1/2 اینچ 1/2 عدد 975
4141210 آذین شابلون 3/4 اینچ آذین شابلون 3/4 اینچ 3/4 عدد 838
4130218 آذین فلنچ 63 میلی متر آذین فلنچ 63 میلی متر 63 عدد 23,860
4130318 آذین آداپتور فلنچ 63 میلی متر آذین آداپتور فلنچ 63 میلی متر 63 عدد 6,459
4130220 آذین فلنچ 75 میلی متر آذین فلنچ 75 میلی متر 75 عدد 25,646
4130320 آذین آداپتور فلنچ 75 میلی متر آذین آداپتور فلنچ 75 میلی متر 75 عدد 9,566
4130222 آذین فلنچ 90 میلی متر آذین فلنچ 90 میلی متر 90 عدد 35,040
4130322 آذین آداپتور فلنچ 90 میلی متر آذین آداپتور فلنچ 90 میلی متر 90 عدد 17,243
4130224 آذین فلنچ 110 میلی متر آذین فلنچ 110 میلی متر 110 عدد 40,271
4130324 آذین آداپتور فلنچ 110 میلی متر آذین آداپتور فلنچ 110 میلی متر 110 عدد 22,542
4150121 آذین جعبه ابزار آذین جعبه ابزار 0 عدد 875,648
4150122 آذین دستگاه جوش 20-50 آذین دستگاه جوش 20-50 20-50 عدد 279,053
4150123 آذین صفحه المنت آذین صفحه المنت 0 عدد 68,961
4150124 آذین ترموستات دستگاه جوش آذین ترموستات دستگاه جوش 0 عدد 57,254
4150126 آذین دستگاه جوش 125-63 آذین دستگاه جوش 125-63 63-125 عدد 426,598
4150128 آذین دسته اتو آذین دسته اتو 0 عدد 32,075
4150130 آذین دستگاه جوش نیمه اتوماتیک125-50 آذین دستگاه جوش نیمه اتوماتیک125-50 50-125 عدد 2,750,836
4150132 آذین جعبه ابزار خالی(بدون متعلقات) آذین جعبه ابزار خالی(بدون متعلقات) 0 عدد 200,469
4150208 آذین قالب دستگاه المنت 20 میلی متر آذین قالب دستگاه المنت 20 میلی متر 20 عدد 22,453
4150210 آذین قالب دستگاه المنت 25 میلی متر آذین قالب دستگاه المنت 25 میلی متر 25 عدد 24,858
4150212 آذین قالب دستگاه المنت 32 میلی متر آذین قالب دستگاه المنت 32 میلی متر 32 عدد 26,943
4150214 آذین قالب دستگاه المنت 40 میلی متر آذین قالب دستگاه المنت 40 میلی متر 40 عدد 32,556
4150216 آذین قالب دستگاه المنت 50 میلی متر آذین قالب دستگاه المنت 50 میلی متر 50 عدد 102,640
4150218 آذین قالب دستگاه المنت 63 میلی متر آذین قالب دستگاه المنت 63 میلی متر 63 عدد 133,111
4150220 آذین قالب دستگاه المنت 75 میلی متر آذین قالب دستگاه المنت 75 میلی متر 75 عدد 152,356
4150222 آذین قالب دستگاه المنت 90 میلی متر آذین قالب دستگاه المنت 90 میلی متر 90 عدد 311,128
4150224 آذین قالب دستگاه المنت 110 میلی متر آذین قالب دستگاه المنت 110 میلی متر 110 عدد 469,899
4150226 آذین قالب دستگاه المنت125 میلی متر آذین قالب دستگاه المنت125 میلی متر 125 عدد 604,614
4150310 آذین متر(3متری) آذین متر(3متری) 3 عدد 17,641
4160302 آذین قیچی لوله بر M42 آذین قیچی لوله بر M42 0 عدد 91,735
4170302 آذین رنده لوله های پنج لایه(فویلدار) 25*20 آذین رنده لوله های پنج لایه(فویلدار) 25*20 20*25 عدد 245,374
4170304 آذین رنده لوله های پنج لایه(فویلدار) 40*32 آذین رنده لوله های پنج لایه(فویلدار) 40*32 32*40 عدد 271,034
4170306 آذین رنده لوله های پنج لایه(فویلدار)50*40 آذین رنده لوله های پنج لایه(فویلدار)50*40 50*40 عدد 341,599
4170308 آذین رنده لوله های پنج لایه(فویلدار) 50*63 آذین رنده لوله های پنج لایه(فویلدار) 50*63 63*50 عدد 372,070
4170309 آذین تیغه رنده لوله های پنج لایه (فویلدار) آذین تیغه رنده لوله های پنج لایه (فویلدار) 0 عدد 19,245
جمع کل
مشاهده سبد خرید