مشخصات فنی

کد کالا تصویر نام کالا سایز واحد قیمت (ت) بازه تخفیف تعداد جمع (ت) جمع با تخفیف (ت)
4110008 آذین لوله 20 میلی متر(20اتمسفر) آذین لوله 20 میلی متر(20اتمسفر) 20 متر 2,374 17%
4110010 آذین لوله 25 میلی متر(20اتمسفر) آذین لوله 25 میلی متر(20اتمسفر) 25 متر 3,731 17%
4110012 آذین لوله 32 میلی متر(20اتمسفر) آذین لوله 32 میلی متر(20اتمسفر) 32 متر 7,208 17%
4110014 آذین لوله 40 میلی متر(20اتمسفر) آذین لوله 40 میلی متر(20اتمسفر) 40 متر 12,340 17%
4110016 آذین لوله 50 میلی متر(20اتمسفر) آذین لوله 50 میلی متر(20اتمسفر) 50 متر 19,984 17%
4110018 آذین لوله 63 میلی متر(20اتمسفر) آذین لوله 63 میلی متر(20اتمسفر) 63 متر 32,053 17%
4110020 آذین لوله 75 میلی متر(20اتمسفر) آذین لوله 75 میلی متر(20اتمسفر) 75 متر 46,282 17%
4110022 آذین لوله 90 میلی متر(20اتمسفر) آذین لوله 90 میلی متر(20اتمسفر) 90 متر 67,282 17%
4110024 آذین لوله 110 میلی متر(20اتمسفر) آذین لوله 110 میلی متر(20اتمسفر) 110 متر 101,845 17%
4110026 آذین لوله 125 میلی متر(20اتمسفر) آذین لوله 125 میلی متر(20اتمسفر) 125 متر 134,510 17%
4110108 آذین لوله فویلدار20 میلی متر آذین لوله فویلدار20 میلی متر 20 متر 4,937 17%
4110110 آذین لوله فویلدار25 میلی متر آذین لوله فویلدار25 میلی متر 25 متر 6,966 17%
4110112 آذین لوله فویلدار32 میلی متر آذین لوله فویلدار32 میلی متر 32 متر 12,836 17%
4110114 آذین لوله فویلدار40 میلی متر آذین لوله فویلدار40 میلی متر 40 متر 18,323 17%
4110116 آذین لوله فویلدار50 میلی متر آذین لوله فویلدار50 میلی متر 50 متر 26,977 17%
4110118 آذین لوله فویلدار63 میلی متر آذین لوله فویلدار63 میلی متر 63 متر 3,997 17%
4111008 آذین بوشن 20 میلی متر آذین بوشن 20 میلی متر 20 عدد 321 17%
4111010 آذین بوشن 25 میلی متر آذین بوشن 25 میلی متر 25 عدد 461 17%
4111012 آذین بوشن 32 میلی متر آذین بوشن 32 میلی متر 32 عدد 766 17%
4111014 آذین بوشن 40 میلی متر آذین بوشن 40 میلی متر 40 عدد 1,374 17%
4111016 آذین بوشن 50 میلی متر آذین بوشن 50 میلی متر 50 عدد 2,461 17%
4111018 آذین بوشن 63 میلی متر آذین بوشن 63 میلی متر 63 عدد 3,997 17%
4111020 آذین بوشن 75 میلی متر آذین بوشن 75 میلی متر 75 عدد 6,829 17%
4111022 آذین بوشن 90 میلی متر آذین بوشن 90 میلی متر 90 عدد 11,195 17%
4111024 آذین بوشن 110 میلی متر آذین بوشن 110 میلی متر 110 عدد 17,780 17%
4111026 آذین بوشن 125 میلی متر آذین بوشن 125 میلی متر 125 عدد 24,732 17%
4111112 آذین بوشن تبدیل 20*25 آذین بوشن تبدیل 20*25 25*20 عدد 343 17%
4111114 آذین بوشن تبدیل 20*32 آذین بوشن تبدیل 20*32 32*20 عدد 439 17%
4111116 آذین بوشن تبدیل 25 *32 آذین بوشن تبدیل 25 *32 32*25 عدد 470 17%
4111118 آذین بوشن تبدیل 20*40 آذین بوشن تبدیل 20*40 40*20 عدد 777 17%
4111120 آذین بوشن تبدیل 25*40 آذین بوشن تبدیل 25*40 40*25 عدد 811 17%
4111122 آذین بوشن تبدیل 32*40 آذین بوشن تبدیل 32*40 40*32 عدد 997 17%
4111124 آذین بوشن تبدیل 20*50 آذین بوشن تبدیل 20*50 50*20 عدد 1,237 17%
4111126 آذین بوشن تبدیل 25*50 آذین بوشن تبدیل 25*50 50*25 عدد 1,243 17%
4111128 آذین بوشن تبدیل 32*50 آذین بوشن تبدیل 32*50 50*32 عدد 1,264 17%
4111130 آذین بوشن تبدیل 40*50 آذین بوشن تبدیل 40*50 50*40 عدد 1,472 17%
4111132 آذین بوشن تبدیل 25*63 آذین بوشن تبدیل 25*63 63*25 عدد 1,835 17%
4111134 آذین بوشن تبدیل 32*63 آذین بوشن تبدیل 32*63 63*32 عدد 1,904 17%
4111136 آذین بوشن تبدیل 40*63 آذین بوشن تبدیل 40*63 63*40 عدد 2,521 17%
4111138 آذین بوشن تبدیل 50*63 آذین بوشن تبدیل 50*63 63*50 عدد 2,854 17%
4111140 آذین بوشن تبدیل 40*75 آذین بوشن تبدیل 40*75 75*40 عدد 5,233 17%
4111142 آذین بوشن تبدیل 50*75 آذین بوشن تبدیل 50*75 75*50 عدد 5,390 17%
4111144 آذین بوشن تبدیل 63*75 آذین بوشن تبدیل 63*75 75*63 عدد 5,845 17%
4111146 آذین بوشن تبدیل 50*90 آذین بوشن تبدیل 50*90 90*50 عدد 7,497 17%
4111148 آذین بوشن تبدیل 63*90 آذین بوشن تبدیل 63*90 90*63 عدد 8,635 17%
4111150 آذین بوشن تبدیل 75*90 آذین بوشن تبدیل 75*90 90*75 عدد 10,150 17%
4111152 آذین بوشن تبدیل 63*110 آذین بوشن تبدیل 63*110 110*63 عدد 11,270 17%
4111154 آذین بوشن تبدیل 75*110 آذین بوشن تبدیل 75*110 110*75 عدد 12,226 17%
4111156 آذین بوشن تبدیل 90*110 آذین بوشن تبدیل 90*110 110*90 عدد 14,365 17%
4111158 آذین بوشن تبدیل 110*125 آذین بوشن تبدیل 110*125 125*110 عدد 38,178 17%
4112108 آذین زانو 90 درجه 20 میلی متر آذین زانو 90 درجه 20 میلی متر 20 عدد 469 17%
4112110 آذین زانو 90 درجه25 میلی متر آذین زانو 90 درجه25 میلی متر 25 عدد 679 17%
4112112 آذین زانو 90 درجه 32 میلی متر آذین زانو 90 درجه 32 میلی متر 32 عدد 1,216 17%
4112114 آذین زانو 90 درجه 40 میلی متر آذین زانو 90 درجه 40 میلی متر 40 عدد 2,408 17%
4112116 آذین زانو 90 درجه 50 میلی متر آذین زانو 90 درجه 50 میلی متر 50 عدد 4,095 17%
4112118 آذین زانو 90 درجه 63 میلی متر آذین زانو 90 درجه 63 میلی متر 63 عدد 7,360 17%
4112120 آذین زانو 90 درجه 75 میلی متر آذین زانو 90 درجه 75 میلی متر 75 عدد 11,186 17%
4112122 آذین زانو 90 درجه 90 میلی متر آذین زانو 90 درجه 90 میلی متر 90 عدد 20,271 17%
4112124 آذین زانو 90 درجه 110 میلی متر آذین زانو 90 درجه 110 میلی متر 110 عدد 31,849 17%
4112126 آذین زانو 90 درجه 125 میلی متر آذین زانو 90 درجه 125 میلی متر 125 عدد 50,413 17%
4112208 آذین زانو 90 درجه چپقی 20 میلی متر آذین زانو 90 درجه چپقی 20 میلی متر 20 عدد 601 17%
4112210 آذین زانو 90 درجه چپقی 25 میلی متر آذین زانو 90 درجه چپقی 25 میلی متر 25 عدد 777 17%
4112312 آذین زانو 90 درجه تبدیل 20*25 میلی متر آذین زانو 90 درجه تبدیل 20*25 میلی متر 25*20 عدد 877 17%
4112508 آذین زانو 45 درجه 20 میلی متر آذین زانو 45 درجه 20 میلی متر 20 عدد 491 17%
4112510 آذین زانو 45 درجه 25 میلی متر آذین زانو 45 درجه 25 میلی متر 25 عدد 730 17%
4112512 آذین زانو 45 درجه32 میلی متر آذین زانو 45 درجه32 میلی متر 32 عدد 1,254 17%
4112514 آذین زانو 45 درجه 40 میلی متر آذین زانو 45 درجه 40 میلی متر 40 عدد 2,448 17%
4112516 آذین زانو 45 درجه 50 میلی متر آذین زانو 45 درجه 50 میلی متر 50 عدد 4,111 17%
4112518 آذین زانو 45 درجه 63 میلی متر آذین زانو 45 درجه 63 میلی متر 63 عدد 5,032 17%
4113108 آذین سه راه 20 میلی متر آذین سه راه 20 میلی متر 20 عدد 580 17%
4113110 آذین سه راه 25 میلی متر آذین سه راه 25 میلی متر 25 عدد 804 17%
4113112 آذین سه راه 32 میلی متر آذین سه راه 32 میلی متر 32 عدد 1,457 17%
4113114 آذین سه راه 40 میلی متر آذین سه راه 40 میلی متر 40 عدد 2,887 17%
4113116 آذین سه راه50 میلی متر آذین سه راه50 میلی متر 50 عدد 4,730 17%
4113118 آذین سه راه 63 میلی متر آذین سه راه 63 میلی متر 63 عدد 8,486 17%
4113120 آذین سه راه 75 میلی متر آذین سه راه 75 میلی متر 75 عدد 15,064 17%
4113122 آذین سه راه 90 میلی متر آذین سه راه 90 میلی متر 90 عدد 29,054 17%
4113124 آذین سه راه 110 میلی متر آذین سه راه 110 میلی متر 110 عدد 40,159 17%
4113126 آذین سه راه 125 میلی متر آذین سه راه 125 میلی متر 125 عدد 60,115 17%
4113208 آذین سه راه سه کنج 20 میلی متر آذین سه راه سه کنج 20 میلی متر 20 عدد 959 17%
4113210 آذین سه راه سه کنج 25 میلی متر آذین سه راه سه کنج 25 میلی متر 25 عدد 1,140 17%
4113520 آذین سه راه تبدیل 25*20*20 آذین سه راه تبدیل 25*20*20 20*20*25 عدد 883 17%
4113522 آذین سه راه تبدیل 25*20*25 آذین سه راه تبدیل 25*20*25 25*20*25 عدد 822 17%
4113524 آذین سه راه تبدیل 25*25*20 آذین سه راه تبدیل 25*25*20 20*25*25 عدد 1,126 17%
4113532 آذین سه راه تبدیل 32*20*20 آذین سه راه تبدیل 32*20*20 20*20*32 عدد 1,304 17%
4113534 آذین سه راه تبدیل 32*20*32 آذین سه راه تبدیل 32*20*32 32*20*32 عدد 1,250 17%
4113540 آذین سه راه تبدیل32*25*32 آذین سه راه تبدیل32*25*32 32*25*32 عدد 1,442 17%
4113541 آذین سه راه تبدیل 40*20*40 آذین سه راه تبدیل 40*20*40 40*20*40 عدد 2,351 17%
4113542 آذین سه راه تبدیل 40*25*40 آذین سه راه تبدیل 40*25*40 40*25*40 عدد 2,445 17%
4113545 آذین سه راه تبدیل 40*32*40 آذین سه راه تبدیل 40*32*40 40*32*40 عدد 2,650 17%
4113565 آذین سه راه تبدیل 50*32*50 آذین سه راه تبدیل 50*32*50 50*32*50 عدد 3,864 17%
4113572 آذین سه راه تبدیل 63*25*63 آذین سه راه تبدیل 63*25*63 63*25*63 عدد 9,399 17%
4113574 آذین سه راه تبدیل 63*32*63 آذین سه راه تبدیل 63*32*63 63*32*63 عدد 9,400 17%
4113576 آذین سه راه تبدیل 63*40*63 آذین سه راه تبدیل 63*40*63 63*40*63 عدد 9,536 17%
4113578 آذین سه راه تبدیل 63*50*63 آذین سه راه تبدیل 63*50*63 63*50*63 عدد 9,783 17%
4114108 آذین در پوش 20 میلی متر آذین در پوش 20 میلی متر 20 عدد 305 17%
4114110 آذین در پوش 25 میلی متر آذین در پوش 25 میلی متر 25 عدد 462 17%
4114112 آذین در پوش 32 میلی متر آذین در پوش 32 میلی متر 32 عدد 604 17%
4114114 آذین در پوش 40 میلی متر آذین در پوش 40 میلی متر 40 عدد 1,012 17%
4114116 آذین در پوش 50 میلی متر آذین در پوش 50 میلی متر 50 عدد 1,771 17%
4114118 آذین در پوش 63 میلی متر آذین در پوش 63 میلی متر 63 عدد 4,143 17%
4114120 آذین در پوش 75 میلی متر آذین در پوش 75 میلی متر 75 عدد 6,173 17%
4114122 آذین در پوش 90 میلی متر آذین در پوش 90 میلی متر 90 عدد 8,862 17%
4114124 آذین در پوش 110 میلی متر آذین در پوش 110 میلی متر 110 عدد 15,225 17%
4114126 آذین در پوش 125 میلی متر آذین در پوش 125 میلی متر 125 عدد 25,187 17%
4116108 آذین لوله خمدار 20 میلی متر آذین لوله خمدار 20 میلی متر 20 عدد 1,326 17%
4116110 آذین لوله خمدار 25 میلی متر آذین لوله خمدار 25 میلی متر 25 عدد 1,953 17%
4116112 آذین لوله خمدار 32 میلی متر آذین لوله خمدار 32 میلی متر 32 عدد 3,333 17%
4116208 آذین لوله خم دو سر بوشن سفید 20 میلی متر آذین لوله خم دو سر بوشن سفید 20 میلی متر 20 عدد 2,234 17%
4116508 آذین پل بست دار20 میلی متر آذین پل بست دار20 میلی متر 20 عدد 915 17%
4116510 آذین پل بست دار25 میلی متر آذین پل بست دار25 میلی متر 25 عدد 1,142 17%
4117108 آذین چهار راه 20 میلی متر آذین چهار راه 20 میلی متر 20 عدد 1,144 17%
4117110 آذین چهار راه25 میلی متر آذین چهار راه25 میلی متر 25 عدد 1,481 17%
4120108 آذین زانو بوشن فلزی دیواری 1/2*20 اینچ آذین زانو بوشن فلزی دیواری 1/2*20 اینچ 20*1/2 عدد 3,315 17%
4120110 آذین زانو بوشن فلزی دیواری 3/4*25 اینچ آذین زانو بوشن فلزی دیواری 3/4*25 اینچ 3/4*25 عدد 4,915 17%
4120112 آذین زانو بوشن فلزی دیواری 1/2*25 اینچ آذین زانو بوشن فلزی دیواری 1/2*25 اینچ 1/2*25 عدد 3,748 17%
4120508 آذین زانو مغزی فلزی دیواری 1/2*20 اینچ آذین زانو مغزی فلزی دیواری 1/2*20 اینچ 1/2*20 عدد 5,296 17%
4120509 آذین زانو مغزی فلزی دیواری 3/4*20 اینچ آذین زانو مغزی فلزی دیواری 3/4*20 اینچ 20*3/4 عدد 7,045 17%
4120512 آذین زانو مغزی فلزی دیواری 3/4*25 اینچ آذین زانو مغزی فلزی دیواری 3/4*25 اینچ 25*3/4 عدد 7,326 17%
4121008 آذین بوشن یکسر فلزی  1/2*20 اینچ آذین بوشن یکسر فلزی 1/2*20 اینچ 20*1/2 عدد 2,952 17%
4121010 آذین بوشن یکسر فلزی 3/4*20 اینچ آذین بوشن یکسر فلزی 3/4*20 اینچ 20*3/4 عدد 4,568 17%
4121011 آذین بوشن یکسر فلزی  1/2*25 اینچ آذین بوشن یکسر فلزی 1/2*25 اینچ 25*1/2 عدد 3,347 17%
4121012 آذین بوشن یکسر فلزی 3/4*25 اینچ آذین بوشن یکسر فلزی 3/4*25 اینچ 25*3/4 عدد 4,605 17%
4121014 آذین بوشن یکسر فلزی 1*32 اینچ آذین بوشن یکسر فلزی 1*32 اینچ 32*1 عدد 7,687 17%
4121116 آذین بوشن یکسر فلزی 1,1/4*40 اینچ آذین بوشن یکسر فلزی 1,1/4*40 اینچ 40*1,1/4 عدد 17,125 17%
4121118 آذین بوشن یکسر فلزی 1,1/2*50 اینچ آذین بوشن یکسر فلزی 1,1/2*50 اینچ 50*1,1/2 عدد 19,438 17%
4121120 آذین بوشن یکسر فلزی 2*63 اینچ آذین بوشن یکسر فلزی 2*63 اینچ 63*2 عدد 45,166 17%
4121122 آذین بوشن یکسر فلزی 2,1/2*75 اینچ آذین بوشن یکسر فلزی 2,1/2*75 اینچ 75*2,1/2 عدد 60,261 17%
4121124 آذین بوشن یکسر فلزی 3*90 اینچ آذین بوشن یکسر فلزی 3*90 اینچ 90*3 عدد 178,801 17%
4121126 آذین بوشن یکسر فلزی  4*110 اینچ آذین بوشن یکسر فلزی 4*110 اینچ 110*4 عدد 233,564 17%
4121208 آذین مغزی یکسر فلزی  1/2*20 اینچ آذین مغزی یکسر فلزی 1/2*20 اینچ 20*1/2 عدد 4,453 17%
4121210 آذین مغزی یکسر فلزی  3/4*20 اینچ آذین مغزی یکسر فلزی 3/4*20 اینچ 20*3/4 عدد 6,929 17%
4121211 آذین مغزی یکسر فلزی 1/2*25 اینچ آذین مغزی یکسر فلزی 1/2*25 اینچ 25*1/2 عدد 4,896 17%
4121212 آذین مغزی یکسر فلزی 3/4*25 اینچ آذین مغزی یکسر فلزی 3/4*25 اینچ 25*3/4 عدد 6,960 17%
4121214 آذین مغزی یکسر فلزی  1*32اینچ آذین مغزی یکسر فلزی 1*32اینچ 32*1 عدد 12,055 17%
4121316 آذین مغزی یکسر فلزی 1,1/4*40 اینچ آذین مغزی یکسر فلزی 1,1/4*40 اینچ 40*1,1/4 عدد 26,826 17%
4121318 آذین مغزی یکسر فلزی 1,1/2*50 اینچ آذین مغزی یکسر فلزی 1,1/2*50 اینچ 50*1,1/2 عدد 32,677 17%
4121320 آذین مغزی یکسر فلزی  2*63 اینچ آذین مغزی یکسر فلزی 2*63 اینچ 63*2 عدد 63,754 17%
4123008 آذین زانو یکسر بوشن فلزی  1/2*20 اینچ آذین زانو یکسر بوشن فلزی 1/2*20 اینچ 20*1/2 عدد 3,197 17%
4123010 آذین زانو یکسر بوشن فلزی 3/4*20 اینچ آذین زانو یکسر بوشن فلزی 3/4*20 اینچ 20*3/4 عدد 4,959 17%
4123012 آذین زانو یکسر بوشن فلزی  1/2*25 اینچ آذین زانو یکسر بوشن فلزی 1/2*25 اینچ 25*1/2 عدد 3,322 17%
4123014 آذین زانو یکسر بوشن فلزی 3/4*25 اینچ آذین زانو یکسر بوشن فلزی 3/4*25 اینچ 25*3/4 عدد 4,966 17%
4123016 آذین زانو یکسر بوشن فلزی 3/4*32 اینچ آذین زانو یکسر بوشن فلزی 3/4*32 اینچ 32*3/4 عدد 3,990 17%
4123018 آذین زانو یکسر بوشن فلزی  1*32 اینچ آذین زانو یکسر بوشن فلزی 1*32 اینچ 32*1 عدد 7,741 17%
4123208 آذین زانو بوشن فلزی زوج 1/2*20 آذین زانو بوشن فلزی زوج 1/2*20 20*1/2 عدد 9,170 17%
4123212 آذین زانو بوشن فلزی زوج 1/2*25 آذین زانو بوشن فلزی زوج 1/2*25 25*1/2 عدد 9,887 17%
4123508 آذین زانو یکسر مغزی فلزی 1/2*20اینچ آذین زانو یکسر مغزی فلزی 1/2*20اینچ 20*1/2 عدد 5,230 17%
4123509 آذین زانو یکسر مغزی فلزی 3/4*20 اینچ آذین زانو یکسر مغزی فلزی 3/4*20 اینچ 20*3/4 عدد 7,202 17%
4123510 آذین زانو یکسر مغزی فلزی 3/4*25 اینچ آذین زانو یکسر مغزی فلزی 3/4*25 اینچ 25*3/4 عدد 7,399 17%
4123511 آذین زانو یکسر مغزی فلزی 1/2*25 اینچ آذین زانو یکسر مغزی فلزی 1/2*25 اینچ 25*1/2 عدد 6,013 17%
4123514 آذین مهره ماسوره بوشن فلزی 1/2*20 اینچ آذین مهره ماسوره بوشن فلزی 1/2*20 اینچ 20*1/2 عدد 12,418 17%
4123515 آذین مهره ماسوره بوشن فلزی 3/4*25 اینچ آذین مهره ماسوره بوشن فلزی 3/4*25 اینچ 25*3/4 عدد 17,371 17%
4123516 آذین مهره ماسوره بوشن فلزی 1*32 اینچ آذین مهره ماسوره بوشن فلزی 1*32 اینچ 32*1 عدد 23,864 17%
4123518 آذین مهره ماسوره بوشن فلزی 1,1/4*40 اینچ آذین مهره ماسوره بوشن فلزی 1,1/4*40 اینچ 40*1,1/4 عدد 36,437 17%
4123520 آذین مهره ماسوره بوشن فلزی 1,1/2*50 اینچ آذین مهره ماسوره بوشن فلزی 1,1/2*50 اینچ 50*1,1/2 عدد 53,416 17%
4123522 آذین مهره ماسوره بوشن فلزی2*63 اینچ آذین مهره ماسوره بوشن فلزی2*63 اینچ 63*2 عدد 81,387 17%
4124530 آذین مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزی 1/2*20 آذین مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزی 1/2*20 20*1/2 عدد 5,212 17%
4124531 آذین مهره ماسوره تلفیقی بوشن مغزی 1/2*20 آذین مهره ماسوره تلفیقی بوشن مغزی 1/2*20 20*1/2 عدد 6,593 17%
4124532 آذین مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزی 3/4*25 آذین مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزی 3/4*25 25*3/4 عدد 6,921 17%
4124533 آذین مهره ماسوره تلفیقی بوشن مغزی 3/4*25 آذین مهره ماسوره تلفیقی بوشن مغزی 3/4*25 25*3/4 عدد 8,924 17%
4125008 آذین سه راه بوشن فلزی 1/2*20 اینچ آذین سه راه بوشن فلزی 1/2*20 اینچ 20*1/2 عدد 3,680 17%
4125010 آذین سه راه بوشن فلزی 3/4*20 اینچ آذین سه راه بوشن فلزی 3/4*20 اینچ 20*3/4 عدد 4,877 17%
4125012 آذین سه راه بوشن فلزی1/2*25 اینچ آذین سه راه بوشن فلزی1/2*25 اینچ 25*1/2 عدد 4,054 17%
4125014 آذین سه راه بوشن فلزی3/4*25 اینچ آذین سه راه بوشن فلزی3/4*25 اینچ 25*3/4 عدد 5,145 17%
4125018 آذین سه راه بوشن فلزی 1*32 اینچ آذین سه راه بوشن فلزی 1*32 اینچ 32*1 عدد 8,819 17%
4125506 آذین سه راه مغزی فلزی 1/2*20 اینچ آذین سه راه مغزی فلزی 1/2*20 اینچ 20*1/2 عدد 5,879 17%
4125510 آذین سه راه مغزی فلزی 3/4*20 اینچ آذین سه راه مغزی فلزی 3/4*20 اینچ 20*3/4 عدد 8,684 17%
4125512 آذین سه راه مغزی فلزی1/2*25 اینچ آذین سه راه مغزی فلزی1/2*25 اینچ 25*1/2 عدد 6,484 17%
4126010 آذین سه راه بوشن فلزی دیواری 1/2*20 اینچ آذین سه راه بوشن فلزی دیواری 1/2*20 اینچ 20*1/2 عدد 3,725 17%
4126014 آذین سه راه بوشن فلزی دیواری 1/2*25 اینچ آذین سه راه بوشن فلزی دیواری 1/2*25 اینچ 25*1/2 عدد 3,948 17%
4126016 آذین سه راه بوشن فلزی دیواری 3/4*25 اینچ آذین سه راه بوشن فلزی دیواری 3/4*25 اینچ 25*3/4 عدد 5,288 17%
4126510 آذین سه راه مغزی فلزی دیواری1/2*20 اینچ آذین سه راه مغزی فلزی دیواری1/2*20 اینچ 20*1/2 عدد 6,687 17%
4126518 آذین سه راه مغزی فلزی دیواری 3/4*25 اینچ آذین سه راه مغزی فلزی دیواری 3/4*25 اینچ 25*3/4 عدد 7,659 17%
4140202 آذین مهره ماسوره دو طرف جوش 20 میلی متر آذین مهره ماسوره دو طرف جوش 20 میلی متر 20 عدد 2,297 17%
4140204 آذین مهره ماسوره دو طرف جوش 25 میلی متر آذین مهره ماسوره دو طرف جوش 25 میلی متر 25 عدد 3,052 17%
4140206 آذین مهره ماسوره دو طرف جوش سفید 32 میلی متر آذین مهره ماسوره دو طرف جوش سفید 32 میلی متر 32 عدد 5,100 17%
4140308 آذین شیر مغزی برنجی یکپارچه 20 میلی متر آذین شیر مغزی برنجی یکپارچه 20 میلی متر 20 عدد 8,975 17%
4140310 آذین شیر مغزی برنجی یکپارچه 25 میلی متر آذین شیر مغزی برنجی یکپارچه 25 میلی متر 25 عدد 11,169 17%
4140312 آذین شیر مغزی برنجی یکپارچه 32 میلی متر آذین شیر مغزی برنجی یکپارچه 32 میلی متر 32 عدد 17,873 17%
4140314 آذین شیر مغزی برنجی یکپارچه 40 میلی متر آذین شیر مغزی برنجی یکپارچه 40 میلی متر 40 عدد 27,419 17%
4140509 آذین شیر فلکه 45 درجه 20 میلی متر آذین شیر فلکه 45 درجه 20 میلی متر 20 عدد 20,884 17%
4140511 آذین شیر فلکه بوشن فلزی 45 درجه 20 میلی متر آذین شیر فلکه بوشن فلزی 45 درجه 20 میلی متر 20 عدد 25,743 17%
4140513 آذین شیر فلکه 45 درجه 25 میلی متر آذین شیر فلکه 45 درجه 25 میلی متر 25 عدد 20,707 17%
4140808 آذین شیر فلکه(کامل) 20 میلی متر آذین شیر فلکه(کامل) 20 میلی متر 20 عدد 11,537 17%
4140810 آذین شیر فلکه(کامل)25 میلی متر آذین شیر فلکه(کامل)25 میلی متر 25 عدد 18,094 17%
4140812 آذین شیر فلکه(کامل) 32 میلی متر آذین شیر فلکه(کامل) 32 میلی متر 32 عدد 27,827 17%
4140814 آذین شیر فلکه(کامل) 40 میلی متر آذین شیر فلکه(کامل) 40 میلی متر 40 عدد 29,524 17%
4140848 آذین بالا تنه شیر فلکه 20 میلی متر آذین بالا تنه شیر فلکه 20 میلی متر 20 عدد 3,856 17%
4140850 آذین بالا تنه شیر فلکه 25 میلی متر آذین بالا تنه شیر فلکه 25 میلی متر 25 عدد 12,415 17%
4140852 آذین بالا تنه شیر فلکه 32 میلی متر آذین بالا تنه شیر فلکه 32 میلی متر 32 عدد 19,962 17%
4140940 آذین بست لوله 20 میلی متر آذین بست لوله 20 میلی متر 20 عدد 147 17%
4140942 آذین بست لوله 25 میلی متر آذین بست لوله 25 میلی متر 25 عدد 169 17%
4140944 آذین بست لوله32 میلی متر آذین بست لوله32 میلی متر 32 عدد 275 17%
4140946 آذین بست لوله 40 میلی متر آذین بست لوله 40 میلی متر 40 عدد 388 17%
4140960 آذین بست زوج سفید 20 میلی متر آذین بست زوج سفید 20 میلی متر 20 عدد 235 17%
4140962 آذین بست زوج سفید 25 میلی متر آذین بست زوج سفید 25 میلی متر 25 عدد 261 17%
4141100 آذین در پوش رزوه دار (1/2) 20 میلی متر آذین در پوش رزوه دار (1/2) 20 میلی متر 20 عدد 164 17%
4141102 آذین در پوش رزوه دار (3/4) 25 میلی متر آذین در پوش رزوه دار (3/4) 25 میلی متر 25 عدد 229 17%
4141104 آذین در پوش رزوه دار (1) 32 میلی متر آذین در پوش رزوه دار (1) 32 میلی متر 32 عدد 435 17%
4141120 آذین در پوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار(1/2) آذین در پوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار(1/2) 1/2 عدد 288 17%
4141122 آذین در پوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار(3/4) آذین در پوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار(3/4) 3/4 عدد 496 17%
4141124 آذین در پوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار(1) آذین در پوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار(1) 1 عدد 639 17%
4141151 آذین در پوش رزوه دار پایه بلند قرمز(1/2) 20 میلی متر آذین در پوش رزوه دار پایه بلند قرمز(1/2) 20 میلی متر 20 عدد 325 17%
4141152 آذین در پوش رزوه دار پایه بلند قرمز(3/4) 25 میلی متر آذین در پوش رزوه دار پایه بلند قرمز(3/4) 25 میلی متر 25 عدد 643 17%
4141153 آذین در پوش رزوه دار پایه بلند قرمز(1) 32 میلی متر آذین در پوش رزوه دار پایه بلند قرمز(1) 32 میلی متر 32 عدد 951 17%
4141161 آذین در پوش رزوه دار پایه بلند آبی (1/2) 20 میلی متر آذین در پوش رزوه دار پایه بلند آبی (1/2) 20 میلی متر 20 عدد 325 17%
4141162 آذین در پوش رزوه دار پایه بلند آبی (3/4) 25 میلی متر آذین در پوش رزوه دار پایه بلند آبی (3/4) 25 میلی متر 25 عدد 643 17%
4141163 آذین در پوش رزوه دار پایه بلند آبی (1) 32 میلی متر آذین در پوش رزوه دار پایه بلند آبی (1) 32 میلی متر 32 عدد 951 17%
4141208 آذین شابلون 1/2 اینچ آذین شابلون 1/2 اینچ 1/2 عدد 499 17%
4141210 آذین شابلون 3/4 اینچ آذین شابلون 3/4 اینچ 3/4 عدد 445 17%
4130218 آذین فلنچ 63 میلی متر آذین فلنچ 63 میلی متر 63 عدد 10,198 17%
4130318 آذین آداپتور فلنچ 63 میلی متر آذین آداپتور فلنچ 63 میلی متر 63 عدد 3,375 17%
4130220 آذین فلنچ 75 میلی متر آذین فلنچ 75 میلی متر 75 عدد 10,985 17%
4130320 آذین آداپتور فلنچ 75 میلی متر آذین آداپتور فلنچ 75 میلی متر 75 عدد 5,228 17%
4130222 آذین فلنچ 90 میلی متر آذین فلنچ 90 میلی متر 90 عدد 12,987 17%
4130322 آذین آداپتور فلنچ 90 میلی متر آذین آداپتور فلنچ 90 میلی متر 90 عدد 8,923 17%
4130224 آذین فلنچ 110 میلی متر آذین فلنچ 110 میلی متر 110 عدد 17,220 17%
4130324 آذین آداپتور فلنچ 110 میلی متر آذین آداپتور فلنچ 110 میلی متر 110 عدد 10,427 17%
4150121 آذین جعبه ابزار آذین جعبه ابزار 0 عدد 440,795 17%
4150122 آذین دستگاه جوش 20-50 آذین دستگاه جوش 20-50 20-50 عدد 173,305 17%
4150123 آذین صفحه المنت آذین صفحه المنت 0 عدد 54,395 17%
4150124 آذین ترموستات دستگاه جوش آذین ترموستات دستگاه جوش 0 عدد 32,200 17%
4150126 آذین دستگاه جوش 125-63 آذین دستگاه جوش 125-63 63-125 عدد 278,875 17%
4150128 آذین دسته اتو آذین دسته اتو 0 عدد 23,920 17%
4150130 آذین دستگاه جوش نیمه اتوماتیک125-50 آذین دستگاه جوش نیمه اتوماتیک125-50 50-125 عدد 3,120,985 17%
4150132 آذین جعبه ابزار خالی(بدون متعلقات) آذین جعبه ابزار خالی(بدون متعلقات) 0 عدد 75,900 17%
4150208 آذین قالب دستگاه المنت 20 میلی متر آذین قالب دستگاه المنت 20 میلی متر 20 عدد 18,170 17%
4150210 آذین قالب دستگاه المنت 25 میلی متر آذین قالب دستگاه المنت 25 میلی متر 25 عدد 20,125 17%
4150212 آذین قالب دستگاه المنت 32 میلی متر آذین قالب دستگاه المنت 32 میلی متر 32 عدد 218,500 17%
4150214 آذین قالب دستگاه المنت 40 میلی متر آذین قالب دستگاه المنت 40 میلی متر 40 عدد 26,335 17%
4150216 آذین قالب دستگاه المنت 50 میلی متر آذین قالب دستگاه المنت 50 میلی متر 50 عدد 39,100 17%
4150218 آذین قالب دستگاه المنت 63 میلی متر آذین قالب دستگاه المنت 63 میلی متر 63 عدد 43,355 17%
4150220 آذین قالب دستگاه المنت 75 میلی متر آذین قالب دستگاه المنت 75 میلی متر 75 عدد 55,775 17%
4150222 آذین قالب دستگاه المنت 90 میلی متر آذین قالب دستگاه المنت 90 میلی متر 90 عدد 116,150 17%
4150224 آذین قالب دستگاه المنت 110 میلی متر آذین قالب دستگاه المنت 110 میلی متر 110 عدد 153,410 17%
4150226 آذین قالب دستگاه المنت125 میلی متر آذین قالب دستگاه المنت125 میلی متر 125 عدد 358,340 17%
4150310 آذین متر(3متری) آذین متر(3متری) 3 عدد 8,970 17%
4160302 آذین قیچی لوله بر M42 آذین قیچی لوله بر M42 0 عدد 33,925 17%
4170302 آذین رنده لوله های پنج لایه(فویلدار) 25*20 آذین رنده لوله های پنج لایه(فویلدار) 25*20 20*25 عدد 117,990 17%
4170304 آذین رنده لوله های پنج لایه(فویلدار) 40*32 آذین رنده لوله های پنج لایه(فویلدار) 40*32 32*40 عدد 131,100 17%
4170306 آذین رنده لوله های پنج لایه(فویلدار)50*40 آذین رنده لوله های پنج لایه(فویلدار)50*40 50*40 عدد 167,440 17%
4170308 آذین رنده لوله های پنج لایه(فویلدار) 50*63 آذین رنده لوله های پنج لایه(فویلدار) 50*63 63*50 عدد 167,440 17%
4170309 آذین تیغه رنده لوله های پنج لایه (فویلدار) آذین تیغه رنده لوله های پنج لایه (فویلدار) 0 عدد 183,310 17%
جمع کل
مشاهده سبد خرید