با ما تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد کالا تصویر نام کالا سایز واحد قیمت (ت) بازه تخفیف تعداد جمع (ت) جمع با تخفیف (ت)
4110008 آذین لوله 20 میلی متر(20اتمسفر) آذین لوله 20 میلی متر(20اتمسفر) 20 متر 3,985
4110010 آذین لوله 25 میلی متر(20اتمسفر) آذین لوله 25 میلی متر(20اتمسفر) 25 متر 6,262
4110012 آذین لوله 32 میلی متر(20اتمسفر) آذین لوله 32 میلی متر(20اتمسفر) 32 متر 11,772
4110014 آذین لوله 40 میلی متر(20اتمسفر) آذین لوله 40 میلی متر(20اتمسفر) 40 متر 20,152
4110016 آذین لوله 50 میلی متر(20اتمسفر) آذین لوله 50 میلی متر(20اتمسفر) 50 متر 32,636
4110018 آذین لوله 63 میلی متر(20اتمسفر) آذین لوله 63 میلی متر(20اتمسفر) 63 متر 52,344
4110020 آذین لوله 75 میلی متر(20اتمسفر) آذین لوله 75 میلی متر(20اتمسفر) 75 متر 75,598
4110022 آذین لوله 90 میلی متر(20اتمسفر) آذین لوله 90 میلی متر(20اتمسفر) 90 متر 109,876
4110024 آذین لوله 110 میلی متر(20اتمسفر) آذین لوله 110 میلی متر(20اتمسفر) 110 متر 166,319
4110026 آذین لوله 125 میلی متر(20اتمسفر) آذین لوله 125 میلی متر(20اتمسفر) 125 متر 219,664
4110108 آذین لوله فویلدار20 میلی متر آذین لوله فویلدار20 میلی متر 20 متر 8,662
4110110 آذین لوله فویلدار25 میلی متر آذین لوله فویلدار25 میلی متر 25 متر 12,223
4110112 آذین لوله فویلدار32 میلی متر آذین لوله فویلدار32 میلی متر 32 متر 22,521
4110114 آذین لوله فویلدار40 میلی متر آذین لوله فویلدار40 میلی متر 40 متر 32,148
4110116 آذین لوله فویلدار50 میلی متر آذین لوله فویلدار50 میلی متر 50 متر 47,332
4110118 آذین لوله فویلدار63 میلی متر آذین لوله فویلدار63 میلی متر 63 متر 72,511
4111008 آذین بوشن 20 میلی متر آذین بوشن 20 میلی متر 20 عدد 536
4111010 آذین بوشن 25 میلی متر آذین بوشن 25 میلی متر 25 عدد 721
4111012 آذین بوشن 32 میلی متر آذین بوشن 32 میلی متر 32 عدد 1,225
4111014 آذین بوشن 40 میلی متر آذین بوشن 40 میلی متر 40 عدد 2,183
4111016 آذین بوشن 50 میلی متر آذین بوشن 50 میلی متر 50 عدد 3,925
4111018 آذین بوشن 63 میلی متر آذین بوشن 63 میلی متر 63 عدد 6,364
4111020 آذین بوشن 75 میلی متر آذین بوشن 75 میلی متر 75 عدد 10,739
4111022 آذین بوشن 90 میلی متر آذین بوشن 90 میلی متر 90 عدد 18,008
4111024 آذین بوشن 110 میلی متر آذین بوشن 110 میلی متر 110 عدد 28,590
4111026 آذین بوشن 125 میلی متر آذین بوشن 125 میلی متر 125 عدد 39,756
4111112 آذین بوشن تبدیل 20*25 آذین بوشن تبدیل 20*25 25*20 عدد 557
4111114 آذین بوشن تبدیل 20*32 آذین بوشن تبدیل 20*32 32*20 عدد 708
4111116 آذین بوشن تبدیل 25 *32 آذین بوشن تبدیل 25 *32 32*25 عدد 759
4111118 آذین بوشن تبدیل 20*40 آذین بوشن تبدیل 20*40 40*20 عدد 1,217
4111120 آذین بوشن تبدیل 25*40 آذین بوشن تبدیل 25*40 40*25 عدد 1,299
4111122 آذین بوشن تبدیل 32*40 آذین بوشن تبدیل 32*40 40*32 عدد 1,601
4111124 آذین بوشن تبدیل 20*50 آذین بوشن تبدیل 20*50 50*20 عدد 1,886
4111126 آذین بوشن تبدیل 25*50 آذین بوشن تبدیل 25*50 50*25 عدد 1,880
4111128 آذین بوشن تبدیل 32*50 آذین بوشن تبدیل 32*50 50*32 عدد 2,041
4111130 آذین بوشن تبدیل 40*50 آذین بوشن تبدیل 40*50 50*40 عدد 2,381
4111132 آذین بوشن تبدیل 25*63 آذین بوشن تبدیل 25*63 63*25 عدد 2,941
4111134 آذین بوشن تبدیل 32*63 آذین بوشن تبدیل 32*63 63*32 عدد 3,050
4111136 آذین بوشن تبدیل 40*63 آذین بوشن تبدیل 40*63 63*40 عدد 3,960
4111138 آذین بوشن تبدیل 50*63 آذین بوشن تبدیل 50*63 63*50 عدد 4,505
4111140 آذین بوشن تبدیل 40*75 آذین بوشن تبدیل 40*75 75*40 عدد 6,824
4111142 آذین بوشن تبدیل 50*75 آذین بوشن تبدیل 50*75 75*50 عدد 7,300
4111144 آذین بوشن تبدیل 63*75 آذین بوشن تبدیل 63*75 75*63 عدد 8,235
4111146 آذین بوشن تبدیل 50*90 آذین بوشن تبدیل 50*90 90*50 عدد 10,273
4111148 آذین بوشن تبدیل 63*90 آذین بوشن تبدیل 63*90 90*63 عدد 11,582
4111150 آذین بوشن تبدیل 75*90 آذین بوشن تبدیل 75*90 90*75 عدد 13,849
4111152 آذین بوشن تبدیل 63*110 آذین بوشن تبدیل 63*110 110*63 عدد 15,491
4111154 آذین بوشن تبدیل 75*110 آذین بوشن تبدیل 75*110 110*75 عدد 16,651
4111156 آذین بوشن تبدیل 90*110 آذین بوشن تبدیل 90*110 110*90 عدد 20,100
4111158 آذین بوشن تبدیل 110*125 آذین بوشن تبدیل 110*125 125*110 عدد 49,060
4112108 آذین زانو 90 درجه 20 میلی متر آذین زانو 90 درجه 20 میلی متر 20 عدد 781
4112110 آذین زانو 90 درجه25 میلی متر آذین زانو 90 درجه25 میلی متر 25 عدد 1,136
4112112 آذین زانو 90 درجه 32 میلی متر آذین زانو 90 درجه 32 میلی متر 32 عدد 1,912
4112114 آذین زانو 90 درجه 40 میلی متر آذین زانو 90 درجه 40 میلی متر 40 عدد 3,823
4112116 آذین زانو 90 درجه 50 میلی متر آذین زانو 90 درجه 50 میلی متر 50 عدد 6,459
4112118 آذین زانو 90 درجه 63 میلی متر آذین زانو 90 درجه 63 میلی متر 63 عدد 11,714
4112120 آذین زانو 90 درجه 75 میلی متر آذین زانو 90 درجه 75 میلی متر 75 عدد 17,785
4112122 آذین زانو 90 درجه 90 میلی متر آذین زانو 90 درجه 90 میلی متر 90 عدد 32,250
4112124 آذین زانو 90 درجه 110 میلی متر آذین زانو 90 درجه 110 میلی متر 110 عدد 50,872
4112126 آذین زانو 90 درجه 125 میلی متر آذین زانو 90 درجه 125 میلی متر 125 عدد 79,818
4112208 آذین زانو 90 درجه چپقی 20 میلی متر آذین زانو 90 درجه چپقی 20 میلی متر 20 عدد 967
4112210 آذین زانو 90 درجه چپقی 25 میلی متر آذین زانو 90 درجه چپقی 25 میلی متر 25 عدد 1,243
4112312 آذین زانو 90 درجه تبدیل 20*25 میلی متر آذین زانو 90 درجه تبدیل 20*25 میلی متر 25*20 عدد 1,378
4112508 آذین زانو 45 درجه 20 میلی متر آذین زانو 45 درجه 20 میلی متر 20 عدد 779
4112510 آذین زانو 45 درجه 25 میلی متر آذین زانو 45 درجه 25 میلی متر 25 عدد 1,161
4112512 آذین زانو 45 درجه32 میلی متر آذین زانو 45 درجه32 میلی متر 32 عدد 1,998
4112514 آذین زانو 45 درجه 40 میلی متر آذین زانو 45 درجه 40 میلی متر 40 عدد 3,969
4112516 آذین زانو 45 درجه 50 میلی متر آذین زانو 45 درجه 50 میلی متر 50 عدد 6,667
4112518 آذین زانو 45 درجه 63 میلی متر آذین زانو 45 درجه 63 میلی متر 63 عدد 8,042
4113108 آذین سه راه 20 میلی متر آذین سه راه 20 میلی متر 20 عدد 993
4113110 آذین سه راه 25 میلی متر آذین سه راه 25 میلی متر 25 عدد 1,366
4113112 آذین سه راه 32 میلی متر آذین سه راه 32 میلی متر 32 عدد 2,307
4113114 آذین سه راه 40 میلی متر آذین سه راه 40 میلی متر 40 عدد 4,587
4113116 آذین سه راه50 میلی متر آذین سه راه50 میلی متر 50 عدد 7,465
4113118 آذین سه راه 63 میلی متر آذین سه راه 63 میلی متر 63 عدد 13,448
4113120 آذین سه راه 75 میلی متر آذین سه راه 75 میلی متر 75 عدد 24,033
4113122 آذین سه راه 90 میلی متر آذین سه راه 90 میلی متر 90 عدد 46,834
4113124 آذین سه راه 110 میلی متر آذین سه راه 110 میلی متر 110 عدد 63,956
4113126 آذین سه راه 125 میلی متر آذین سه راه 125 میلی متر 125 عدد 95,907
4113208 آذین سه راه سه کنج 20 میلی متر آذین سه راه سه کنج 20 میلی متر 20 عدد 1,446
4113210 آذین سه راه سه کنج 25 میلی متر آذین سه راه سه کنج 25 میلی متر 25 عدد 1,816
4113520 آذین سه راه تبدیل 25*20*20 آذین سه راه تبدیل 25*20*20 20*20*25 عدد 1,340
4113522 آذین سه راه تبدیل 25*20*25 آذین سه راه تبدیل 25*20*25 25*20*25 عدد 1,296
4113524 آذین سه راه تبدیل 25*25*20 آذین سه راه تبدیل 25*25*20 20*25*25 عدد 1,793
4113532 آذین سه راه تبدیل 32*20*20 آذین سه راه تبدیل 32*20*20 20*20*32 عدد 2,098
4113534 آذین سه راه تبدیل 32*20*32 آذین سه راه تبدیل 32*20*32 32*20*32 عدد 1,992
4113540 آذین سه راه تبدیل32*25*32 آذین سه راه تبدیل32*25*32 32*25*32 عدد 2,271
4113541 آذین سه راه تبدیل 40*20*40 آذین سه راه تبدیل 40*20*40 40*20*40 عدد 3,766
4113542 آذین سه راه تبدیل 40*25*40 آذین سه راه تبدیل 40*25*40 40*25*40 عدد 3,896
4113545 آذین سه راه تبدیل 40*32*40 آذین سه راه تبدیل 40*32*40 40*32*40 عدد 4,162
4113565 آذین سه راه تبدیل 50*32*50 آذین سه راه تبدیل 50*32*50 50*32*50 عدد 6,116
4113572 آذین سه راه تبدیل 63*25*63 آذین سه راه تبدیل 63*25*63 63*25*63 عدد 14,968
4113574 آذین سه راه تبدیل 63*32*63 آذین سه راه تبدیل 63*32*63 63*32*63 عدد 14,933
4113576 آذین سه راه تبدیل 63*40*63 آذین سه راه تبدیل 63*40*63 63*40*63 عدد 15,166
4113578 آذین سه راه تبدیل 63*50*63 آذین سه راه تبدیل 63*50*63 63*50*63 عدد 15,541
4114108 آذین در پوش 20 میلی متر آذین در پوش 20 میلی متر 20 عدد 490
4114110 آذین در پوش 25 میلی متر آذین در پوش 25 میلی متر 25 عدد 710
4114112 آذین در پوش 32 میلی متر آذین در پوش 32 میلی متر 32 عدد 950
4114114 آذین در پوش 40 میلی متر آذین در پوش 40 میلی متر 40 عدد 1,570
4114116 آذین در پوش 50 میلی متر آذین در پوش 50 میلی متر 50 عدد 2,828
4114118 آذین در پوش 63 میلی متر آذین در پوش 63 میلی متر 63 عدد 6,324
4114120 آذین در پوش 75 میلی متر آذین در پوش 75 میلی متر 75 عدد 9,541
4114122 آذین در پوش 90 میلی متر آذین در پوش 90 میلی متر 90 عدد 13,760
4114124 آذین در پوش 110 میلی متر آذین در پوش 110 میلی متر 110 عدد 23,318
4114126 آذین در پوش 125 میلی متر آذین در پوش 125 میلی متر 125 عدد 39,950
4116108 آذین لوله خمدار 20 میلی متر آذین لوله خمدار 20 میلی متر 20 عدد 2,146
4116110 آذین لوله خمدار 25 میلی متر آذین لوله خمدار 25 میلی متر 25 عدد 3,160
4116112 آذین لوله خمدار 32 میلی متر آذین لوله خمدار 32 میلی متر 32 عدد 5,392
4116208 آذین لوله خم دو سر بوشن سفید 20 میلی متر آذین لوله خم دو سر بوشن سفید 20 میلی متر 20 عدد 2,990
4116508 آذین پل بست دار20 میلی متر آذین پل بست دار20 میلی متر 20 عدد 1,451
4116510 آذین پل بست دار25 میلی متر آذین پل بست دار25 میلی متر 25 عدد 1,825
4117108 آذین چهار راه 20 میلی متر آذین چهار راه 20 میلی متر 20 عدد 1,868
4117110 آذین چهار راه25 میلی متر آذین چهار راه25 میلی متر 25 عدد 2,403
4120108 آذین زانو بوشن فلزی دیواری 1/2*20 اینچ آذین زانو بوشن فلزی دیواری 1/2*20 اینچ 20*1/2 عدد 5,208
4120110 آذین زانو بوشن فلزی دیواری 3/4*25 اینچ آذین زانو بوشن فلزی دیواری 3/4*25 اینچ 3/4*25 عدد 7,526
4120112 آذین زانو بوشن فلزی دیواری 1/2*25 اینچ آذین زانو بوشن فلزی دیواری 1/2*25 اینچ 1/2*25 عدد 5,297
4120508 آذین زانو مغزی فلزی دیواری 1/2*20 اینچ آذین زانو مغزی فلزی دیواری 1/2*20 اینچ 1/2*20 عدد 8,045
4120509 آذین زانو مغزی فلزی دیواری 3/4*20 اینچ آذین زانو مغزی فلزی دیواری 3/4*20 اینچ 20*3/4 عدد 10,138
4120512 آذین زانو مغزی فلزی دیواری 3/4*25 اینچ آذین زانو مغزی فلزی دیواری 3/4*25 اینچ 25*3/4 عدد 10,493
4121008 آذین بوشن یکسر فلزی  1/2*20 اینچ آذین بوشن یکسر فلزی 1/2*20 اینچ 20*1/2 عدد 4,780
4121010 آذین بوشن یکسر فلزی 3/4*20 اینچ آذین بوشن یکسر فلزی 3/4*20 اینچ 20*3/4 عدد 7,252
4121011 آذین بوشن یکسر فلزی  1/2*25 اینچ آذین بوشن یکسر فلزی 1/2*25 اینچ 25*1/2 عدد 4,899
4121012 آذین بوشن یکسر فلزی 3/4*25 اینچ آذین بوشن یکسر فلزی 3/4*25 اینچ 25*3/4 عدد 7,200
4121014 آذین بوشن یکسر فلزی 1*32 اینچ آذین بوشن یکسر فلزی 1*32 اینچ 32*1 عدد 11,439
4121116 آذین بوشن یکسر فلزی 1,1/4*40 اینچ آذین بوشن یکسر فلزی 1,1/4*40 اینچ 40*1,1/4 عدد 25,727
4121118 آذین بوشن یکسر فلزی 1,1/2*50 اینچ آذین بوشن یکسر فلزی 1,1/2*50 اینچ 50*1,1/2 عدد 29,177
4121120 آذین بوشن یکسر فلزی 2*63 اینچ آذین بوشن یکسر فلزی 2*63 اینچ 63*2 عدد 65,251
4121122 آذین بوشن یکسر فلزی 2,1/2*75 اینچ آذین بوشن یکسر فلزی 2,1/2*75 اینچ 75*2,1/2 عدد 84,218
4121124 آذین بوشن یکسر فلزی 3*90 اینچ آذین بوشن یکسر فلزی 3*90 اینچ 90*3 عدد 177,363
4121126 آذین بوشن یکسر فلزی  4*110 اینچ آذین بوشن یکسر فلزی 4*110 اینچ 110*4 عدد 248,380
4121208 آذین مغزی یکسر فلزی  1/2*20 اینچ آذین مغزی یکسر فلزی 1/2*20 اینچ 20*1/2 عدد 7,469
4121210 آذین مغزی یکسر فلزی  3/4*20 اینچ آذین مغزی یکسر فلزی 3/4*20 اینچ 20*3/4 عدد 10,199
4121211 آذین مغزی یکسر فلزی 1/2*25 اینچ آذین مغزی یکسر فلزی 1/2*25 اینچ 25*1/2 عدد 7,588
4121212 آذین مغزی یکسر فلزی 3/4*25 اینچ آذین مغزی یکسر فلزی 3/4*25 اینچ 25*3/4 عدد 10,088
4121214 آذین مغزی یکسر فلزی  1*32اینچ آذین مغزی یکسر فلزی 1*32اینچ 32*1 عدد 174,400
4121316 آذین مغزی یکسر فلزی 1,1/4*40 اینچ آذین مغزی یکسر فلزی 1,1/4*40 اینچ 40*1,1/4 عدد 383,880
4121318 آذین مغزی یکسر فلزی 1,1/2*50 اینچ آذین مغزی یکسر فلزی 1,1/2*50 اینچ 50*1,1/2 عدد 47,274
4121320 آذین مغزی یکسر فلزی  2*63 اینچ آذین مغزی یکسر فلزی 2*63 اینچ 63*2 عدد 91,684
4123008 آذین زانو یکسر بوشن فلزی  1/2*20 اینچ آذین زانو یکسر بوشن فلزی 1/2*20 اینچ 20*1/2 عدد 5,189
4123010 آذین زانو یکسر بوشن فلزی 3/4*20 اینچ آذین زانو یکسر بوشن فلزی 3/4*20 اینچ 20*3/4 عدد 7,528
4123012 آذین زانو یکسر بوشن فلزی  1/2*25 اینچ آذین زانو یکسر بوشن فلزی 1/2*25 اینچ 25*1/2 عدد 5,084
4123014 آذین زانو یکسر بوشن فلزی 3/4*25 اینچ آذین زانو یکسر بوشن فلزی 3/4*25 اینچ 25*3/4 عدد 7,549
4123016 آذین زانو یکسر بوشن فلزی 3/4*32 اینچ آذین زانو یکسر بوشن فلزی 3/4*32 اینچ 32*3/4 عدد 3,990
4123018 آذین زانو یکسر بوشن فلزی  1*32 اینچ آذین زانو یکسر بوشن فلزی 1*32 اینچ 32*1 عدد 11,608
4123208 آذین زانو بوشن فلزی زوج 1/2*20 آذین زانو بوشن فلزی زوج 1/2*20 20*1/2 عدد 136,100
4123212 آذین زانو بوشن فلزی زوج 1/2*25 آذین زانو بوشن فلزی زوج 1/2*25 25*1/2 عدد 146,340
4123508 آذین زانو یکسر مغزی فلزی 1/2*20اینچ آذین زانو یکسر مغزی فلزی 1/2*20اینچ 20*1/2 عدد 8,025
4123509 آذین زانو یکسر مغزی فلزی 3/4*20 اینچ آذین زانو یکسر مغزی فلزی 3/4*20 اینچ 20*3/4 عدد 10,887
4123510 آذین زانو یکسر مغزی فلزی 3/4*25 اینچ آذین زانو یکسر مغزی فلزی 3/4*25 اینچ 25*3/4 عدد 10,861
4123511 آذین زانو یکسر مغزی فلزی 1/2*25 اینچ آذین زانو یکسر مغزی فلزی 1/2*25 اینچ 25*1/2 عدد 8,899
4123514 آذین مهره ماسوره بوشن فلزی 1/2*20 اینچ آذین مهره ماسوره بوشن فلزی 1/2*20 اینچ 20*1/2 عدد 18,848
4123515 آذین مهره ماسوره بوشن فلزی 3/4*25 اینچ آذین مهره ماسوره بوشن فلزی 3/4*25 اینچ 25*3/4 عدد 26,238
4123516 آذین مهره ماسوره بوشن فلزی 1*32 اینچ آذین مهره ماسوره بوشن فلزی 1*32 اینچ 32*1 عدد 35,529
4123518 آذین مهره ماسوره بوشن فلزی 1,1/4*40 اینچ آذین مهره ماسوره بوشن فلزی 1,1/4*40 اینچ 40*1,1/4 عدد 63,071
4123520 آذین مهره ماسوره بوشن فلزی 1,1/2*50 اینچ آذین مهره ماسوره بوشن فلزی 1,1/2*50 اینچ 50*1,1/2 عدد 94,420
4123522 آذین مهره ماسوره بوشن فلزی2*63 اینچ آذین مهره ماسوره بوشن فلزی2*63 اینچ 63*2 عدد 132,387
4124530 آذین مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزی 1/2*20 آذین مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزی 1/2*20 20*1/2 عدد 8,024
4124531 آذین مهره ماسوره تلفیقی بوشن مغزی 1/2*20 آذین مهره ماسوره تلفیقی بوشن مغزی 1/2*20 20*1/2 عدد 9,818
4124532 آذین مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزی 3/4*25 آذین مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزی 3/4*25 25*3/4 عدد 11,163
4124533 آذین مهره ماسوره تلفیقی بوشن مغزی 3/4*25 آذین مهره ماسوره تلفیقی بوشن مغزی 3/4*25 25*3/4 عدد 13,714
4125008 آذین سه راه بوشن فلزی 1/2*20 اینچ آذین سه راه بوشن فلزی 1/2*20 اینچ 20*1/2 عدد 5,503
4125010 آذین سه راه بوشن فلزی 3/4*20 اینچ آذین سه راه بوشن فلزی 3/4*20 اینچ 20*3/4 عدد 73,290
4125012 آذین سه راه بوشن فلزی1/2*25 اینچ آذین سه راه بوشن فلزی1/2*25 اینچ 25*1/2 عدد 6,020
4125014 آذین سه راه بوشن فلزی3/4*25 اینچ آذین سه راه بوشن فلزی3/4*25 اینچ 25*3/4 عدد 7,547
4125018 آذین سه راه بوشن فلزی 1*32 اینچ آذین سه راه بوشن فلزی 1*32 اینچ 32*1 عدد 12,502
4125506 آذین سه راه مغزی فلزی 1/2*20 اینچ آذین سه راه مغزی فلزی 1/2*20 اینچ 20*1/2 عدد 8,456
4125510 آذین سه راه مغزی فلزی 3/4*20 اینچ آذین سه راه مغزی فلزی 3/4*20 اینچ 20*3/4 عدد 12,002
4125512 آذین سه راه مغزی فلزی1/2*25 اینچ آذین سه راه مغزی فلزی1/2*25 اینچ 25*1/2 عدد 9,408
4126010 آذین سه راه بوشن فلزی دیواری 1/2*20 اینچ آذین سه راه بوشن فلزی دیواری 1/2*20 اینچ 20*1/2 عدد 5,377
4126014 آذین سه راه بوشن فلزی دیواری 1/2*25 اینچ آذین سه راه بوشن فلزی دیواری 1/2*25 اینچ 25*1/2 عدد 5,674
4126016 آذین سه راه بوشن فلزی دیواری 3/4*25 اینچ آذین سه راه بوشن فلزی دیواری 3/4*25 اینچ 25*3/4 عدد 7,680
4126510 آذین سه راه مغزی فلزی دیواری1/2*20 اینچ آذین سه راه مغزی فلزی دیواری1/2*20 اینچ 20*1/2 عدد 9,685
4126518 آذین سه راه مغزی فلزی دیواری 3/4*25 اینچ آذین سه راه مغزی فلزی دیواری 3/4*25 اینچ 25*3/4 عدد 10,865
4140202 آذین مهره ماسوره دو طرف جوش 20 میلی متر آذین مهره ماسوره دو طرف جوش 20 میلی متر 20 عدد 3,468
4140204 آذین مهره ماسوره دو طرف جوش 25 میلی متر آذین مهره ماسوره دو طرف جوش 25 میلی متر 25 عدد 4,754
4140206 آذین مهره ماسوره دو طرف جوش سفید 32 میلی متر آذین مهره ماسوره دو طرف جوش سفید 32 میلی متر 32 عدد 6,935
4140308 آذین شیر مغزی برنجی یکپارچه 20 میلی متر آذین شیر مغزی برنجی یکپارچه 20 میلی متر 20 عدد 14,991
4140310 آذین شیر مغزی برنجی یکپارچه 25 میلی متر آذین شیر مغزی برنجی یکپارچه 25 میلی متر 25 عدد 17,788
4140312 آذین شیر مغزی برنجی یکپارچه 32 میلی متر آذین شیر مغزی برنجی یکپارچه 32 میلی متر 32 عدد 29,699
4140314 آذین شیر مغزی برنجی یکپارچه 40 میلی متر آذین شیر مغزی برنجی یکپارچه 40 میلی متر 40 عدد 47,050
4140509 آذین شیر فلکه 45 درجه 20 میلی متر آذین شیر فلکه 45 درجه 20 میلی متر 20 عدد 36,994
4140511 آذین شیر فلکه بوشن فلزی 45 درجه 20 میلی متر آذین شیر فلکه بوشن فلزی 45 درجه 20 میلی متر 20 عدد 44,723
4140513 آذین شیر فلکه 45 درجه 25 میلی متر آذین شیر فلکه 45 درجه 25 میلی متر 25 عدد 36,717
4140808 آذین شیر فلکه(کامل) 20 میلی متر آذین شیر فلکه(کامل) 20 میلی متر 20 عدد 17,848
4140810 آذین شیر فلکه(کامل)25 میلی متر آذین شیر فلکه(کامل)25 میلی متر 25 عدد 27,401
4140812 آذین شیر فلکه(کامل) 32 میلی متر آذین شیر فلکه(کامل) 32 میلی متر 32 عدد 42,300
4140814 آذین شیر فلکه(کامل) 40 میلی متر آذین شیر فلکه(کامل) 40 میلی متر 40 عدد 43,904
4140848 آذین بالا تنه شیر فلکه 20 میلی متر آذین بالا تنه شیر فلکه 20 میلی متر 20 عدد 11,276
4140850 آذین بالا تنه شیر فلکه 25 میلی متر آذین بالا تنه شیر فلکه 25 میلی متر 25 عدد 19,566
4140852 آذین بالا تنه شیر فلکه 32 میلی متر آذین بالا تنه شیر فلکه 32 میلی متر 32 عدد 30,903
4140940 آذین بست لوله 20 میلی متر آذین بست لوله 20 میلی متر 20 عدد 183
4140942 آذین بست لوله 25 میلی متر آذین بست لوله 25 میلی متر 25 عدد 206
4140944 آذین بست لوله32 میلی متر آذین بست لوله32 میلی متر 32 عدد 361
4140946 آذین بست لوله 40 میلی متر آذین بست لوله 40 میلی متر 40 عدد 514
4140960 آذین بست زوج سفید 20 میلی متر آذین بست زوج سفید 20 میلی متر 20 عدد 294
4140962 آذین بست زوج سفید 25 میلی متر آذین بست زوج سفید 25 میلی متر 25 عدد 343
4141100 آذین در پوش رزوه دار (1/2) 20 میلی متر آذین در پوش رزوه دار (1/2) 20 میلی متر 20 عدد 209
4141102 آذین در پوش رزوه دار (3/4) 25 میلی متر آذین در پوش رزوه دار (3/4) 25 میلی متر 25 عدد 311
4141104 آذین در پوش رزوه دار (1) 32 میلی متر آذین در پوش رزوه دار (1) 32 میلی متر 32 عدد 557
4141120 آذین در پوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار(1/2) آذین در پوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار(1/2) 1/2 عدد 364
4141122 آذین در پوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار(3/4) آذین در پوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار(3/4) 3/4 عدد 599
4141124 آذین در پوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار(1) آذین در پوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار(1) 1 عدد 801
4141151 آذین در پوش رزوه دار پایه بلند قرمز(1/2) 20 میلی متر آذین در پوش رزوه دار پایه بلند قرمز(1/2) 20 میلی متر 20 عدد 474
4141152 آذین در پوش رزوه دار پایه بلند قرمز(3/4) 25 میلی متر آذین در پوش رزوه دار پایه بلند قرمز(3/4) 25 میلی متر 25 عدد 928
4141153 آذین در پوش رزوه دار پایه بلند قرمز(1) 32 میلی متر آذین در پوش رزوه دار پایه بلند قرمز(1) 32 میلی متر 32 عدد 1,408
4141161 آذین در پوش رزوه دار پایه بلند آبی (1/2) 20 میلی متر آذین در پوش رزوه دار پایه بلند آبی (1/2) 20 میلی متر 20 عدد 474
4141162 آذین در پوش رزوه دار پایه بلند آبی (3/4) 25 میلی متر آذین در پوش رزوه دار پایه بلند آبی (3/4) 25 میلی متر 25 عدد 928
4141163 آذین در پوش رزوه دار پایه بلند آبی (1) 32 میلی متر آذین در پوش رزوه دار پایه بلند آبی (1) 32 میلی متر 32 عدد 1,408
4141208 آذین شابلون 1/2 اینچ آذین شابلون 1/2 اینچ 1/2 عدد 680
4141210 آذین شابلون 3/4 اینچ آذین شابلون 3/4 اینچ 3/4 عدد 601
4130218 آذین فلنچ 63 میلی متر آذین فلنچ 63 میلی متر 63 عدد 16,543
4130318 آذین آداپتور فلنچ 63 میلی متر آذین آداپتور فلنچ 63 میلی متر 63 عدد 5,062
4130220 آذین فلنچ 75 میلی متر آذین فلنچ 75 میلی متر 75 عدد 17,891
4130320 آذین آداپتور فلنچ 75 میلی متر آذین آداپتور فلنچ 75 میلی متر 75 عدد 7,529
4130222 آذین فلنچ 90 میلی متر آذین فلنچ 90 میلی متر 90 عدد 24,181
4130322 آذین آداپتور فلنچ 90 میلی متر آذین آداپتور فلنچ 90 میلی متر 90 عدد 13,290
4130224 آذین فلنچ 110 میلی متر آذین فلنچ 110 میلی متر 110 عدد 28,090
4130324 آذین آداپتور فلنچ 110 میلی متر آذین آداپتور فلنچ 110 میلی متر 110 عدد 16,770
4150121 آذین جعبه ابزار آذین جعبه ابزار 0 عدد 440,795
4150122 آذین دستگاه جوش 20-50 آذین دستگاه جوش 20-50 20-50 عدد 173,305
4150123 آذین صفحه المنت آذین صفحه المنت 0 عدد 54,395
4150124 آذین ترموستات دستگاه جوش آذین ترموستات دستگاه جوش 0 عدد 32,200
4150126 آذین دستگاه جوش 125-63 آذین دستگاه جوش 125-63 63-125 عدد 278,875
4150128 آذین دسته اتو آذین دسته اتو 0 عدد 23,920
4150130 آذین دستگاه جوش نیمه اتوماتیک125-50 آذین دستگاه جوش نیمه اتوماتیک125-50 50-125 عدد 3,120,985
4150132 آذین جعبه ابزار خالی(بدون متعلقات) آذین جعبه ابزار خالی(بدون متعلقات) 0 عدد 75,900
4150208 آذین قالب دستگاه المنت 20 میلی متر آذین قالب دستگاه المنت 20 میلی متر 20 عدد 18,170
4150210 آذین قالب دستگاه المنت 25 میلی متر آذین قالب دستگاه المنت 25 میلی متر 25 عدد 20,125
4150212 آذین قالب دستگاه المنت 32 میلی متر آذین قالب دستگاه المنت 32 میلی متر 32 عدد 21,850
4150214 آذین قالب دستگاه المنت 40 میلی متر آذین قالب دستگاه المنت 40 میلی متر 40 عدد 26,335
4150216 آذین قالب دستگاه المنت 50 میلی متر آذین قالب دستگاه المنت 50 میلی متر 50 عدد 39,100
4150218 آذین قالب دستگاه المنت 63 میلی متر آذین قالب دستگاه المنت 63 میلی متر 63 عدد 43,355
4150220 آذین قالب دستگاه المنت 75 میلی متر آذین قالب دستگاه المنت 75 میلی متر 75 عدد 55,775
4150222 آذین قالب دستگاه المنت 90 میلی متر آذین قالب دستگاه المنت 90 میلی متر 90 عدد 116,150
4150224 آذین قالب دستگاه المنت 110 میلی متر آذین قالب دستگاه المنت 110 میلی متر 110 عدد 153,410
4150226 آذین قالب دستگاه المنت125 میلی متر آذین قالب دستگاه المنت125 میلی متر 125 عدد 358,340
4150310 آذین متر(3متری) آذین متر(3متری) 3 عدد 8,970
4160302 آذین قیچی لوله بر M42 آذین قیچی لوله بر M42 0 عدد 33,925
4170302 آذین رنده لوله های پنج لایه(فویلدار) 25*20 آذین رنده لوله های پنج لایه(فویلدار) 25*20 20*25 عدد 117,990
4170304 آذین رنده لوله های پنج لایه(فویلدار) 40*32 آذین رنده لوله های پنج لایه(فویلدار) 40*32 32*40 عدد 131,100
4170306 آذین رنده لوله های پنج لایه(فویلدار)50*40 آذین رنده لوله های پنج لایه(فویلدار)50*40 50*40 عدد 167,440
4170308 آذین رنده لوله های پنج لایه(فویلدار) 50*63 آذین رنده لوله های پنج لایه(فویلدار) 50*63 63*50 عدد 183,310
4170309 آذین تیغه رنده لوله های پنج لایه (فویلدار) آذین تیغه رنده لوله های پنج لایه (فویلدار) 0 عدد 9,660
جمع کل
مشاهده سبد خرید